--=REKLAMA=--

Pomoc16

Komponenty Kontakty Kategorie

Z Joomla!WikiPL

(Przekierowano z Pomoc16:Komponenty Kategorie kontaktów)
Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Omawiany poniżej ekran Kategorie → Kontakty jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Służy do zarządzania kategoriami kontaktów. Można tutaj przeglądać listę kategorii zakładek, dodawać je, poprawiać i usuwać oraz decydować o stanie publikacji.

Nawigacja

 • Wybierz Komponenty → Kontakty → Kategorie z rozwijalnego menu zaplecza. Możesz także wybrać odnośnik Kategorie na stronie Kontakty: Kontakty

Opis

Menedżer kategorii kontaktów jest miejscem, gdzie możesz edytować istniejące i tworzyć nowe kategorie kontaktów. Zwróć uwagę, że kategorie kontaktów są oddzielone od innych kategorii, jak artykuły, banery, informacje z innych serwisów czy odnośniki. Z tego ekranu możesz także przejść do Kontakty: Kontakty

Zdjęcie ekranu

16 kontakty kategorie lista.png

Nawigacja lokalna - odnośniki Kontakty i Kategorie

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z dwoma odnośnikami:

16 kontakty kategorie lista podmenu.png

 • Wizytówki [Contacts]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę Kontakty: Wizytówki.
 • Kategorie [Categories]: odnośnik jest nieaktywny, ponieważ znajdujesz się właśnie na stronie Kontakty: Kategorie.

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą wszystkich zakładek. Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich kategoriach kontaktów. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Zmień, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że konto użytkownika może być aktualnie modyfikowane przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował konto. Wstrzymaj się z edycją konta, dopóki edytuje je inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Odblokowanie.
 • Tytuł [Title]: sygnalizuje temat, treść lub zadanie artykułu, kategorii, sekcji, pozycji menu, modułu itp. Można go zmodyfikować. W przypadku tytułu pozycji menu - wyświetlany w menu. W pozostałych przypadkach może być wyświetlany na stronach witryny. Klikając tytuł pozycji, można otworzyć edytor jej właściwości.
 • Opublikowane [Published]: wskazuje, czy element treści można przeglądać na stronach witryny. Stan publikacji można zmienić, naciskając ikony w tej kolumnie. Kliknięcie ikony Nieopublikowane (czerwony X) powoduje opublikowanie elementu, kliknięcie ikony Opublikowane - zatrzymuje publikację.
 • Kolejność [Ordering]: określa porządek wyświetlania. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciśnij tytuł kolumny Kolejność, aby ją rozwinąć i odsłonić strzałki umożliwiające przestawianie. Naciskaj strzałki W górę lub W dół albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] - symbol dyskietki obok nagłówka obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
 • Dostęp [Access Level]: poziom dostępu wskazujący na uprawnienia do przeglądania pozycji i wykonywania innych możliwych działań (np. poprawianie, usuwanie, zmiana stanu publikacji.
 • Język [Languague]: nazwa języka treści. Jeśli Wszystkie, oznacza, że treść będzie widoczna we wszystkich wersjach językowych, jeśli wskazany konkretny język, oznacza, że po włączeniu dodatku Dodatki - Filtr języków oraz modułu Przełącznik języka treść będzie widoczna tylko na stronach wskazanej wersji językowej.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla!. Numeru identyfikacyjnego nie można zmienić.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę kategorii kontaktów rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny: nazwy, stanu publikacji, poziomu dostępu, kategorii, połączeń z użytkownikami.

Wyszukiwanie

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka kategorii kontaktów według nazwy. Wpisz fragment albo cały tytuł kategorii kontaktów, którą chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Znajdź. Na liście pozostaną jedynie kategorie, które zawierają w tytule ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

16 filtr tytulow.png

Filtrowanie

Po prawej stronie widocznych jest kilka filtrów, umożliwiających wyselekcjonowanie kategorii kontaktów spełniających zadane kryteria filtrowania. W przypadku listy kategorii kontaktów dysponujemy filtrem stanu publikacji, filtrem kategorii, filtrem poziomów dostępu, filtrem języka treści.

16 spinacz rss kategorie lista filtry.png

Ponadto na dole, pod listą dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz - gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach - paskiem nawigacyjnym.

Możliwe są dowolne kombinacje filtrów i wyszukiwarki. Przykładowo, korzystając z kilku filtrów można wybrać tylko kategorie kontaktów opublikowane, przypisane do języka angielskiego, zawierające w nazwie znak „G”.

 • Maks. poziomów [Select Max Levels]: filtruje listę, ograniczając wyświetlanie pozycji do głębokości zagnieżdżenia określonego wskazaną liczbą. W przypadku wielopoziomowej struktury menu lub kategorii pomaga uzyskać przejrzystą listę pozycji. Jeśli zaznaczysz 1, zostaną wyświetlone tylko pozycje nadrzędne, jeśli zaznaczysz np. 5, zostaną wyświetlone pozycje nadrzędne i podrzędne do 5 poziomu włącznie.
 • Wybierz stan [Select State]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, z rozwijalnej listy pozycji wybierz jeden ze stanów publikacji: Opublikowane [Published], Nieopublikowane [Unpublished], Wyrzucone do kosza [Trashed], Zarchiwizowane [Archived] albo Wszystkie [All]]
 • Poziom dostępu [Select Access]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje pozycje przypisane do wybranego poziomu dostępu albo wszystkie.
 • Wybierz język [Select Language]: skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje przypisane do wybranego języka albo wszystkie.

Ogranicznik liczby pozycji

Poniżej dolnej krawędzi tabeli znajduje się filtr Pokaż [Display #]. Filtr umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie. Jeśli na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona wybraną opcją, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski paginacji (numery stron oraz odnośniki Start, Poprzednie, Następne, Koniec). Zauważ, że w przypadku dużej ilości pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą filtrów powyżej listy.

Przetwarzanie wsadowe kategorii

Poniżej listy kategorii znajduje się sekcja Przetwarzanie wsadowe, umożliwiająca wykonanie serii dwóch zadań - zmiany poziomu dostępu do wybranych kategorii, a następnie przeniesienie ich bądź skopiowanie do innej kategorii. Wygląd tej części okna przedstawia ilustracja poniżej:

16 przetwarzanie wsadowe kategorii.png

Najpierw na liście kategorii należy zaznaczyć pole wyboru przy nazwach kategorii, które chcesz przetworzyć. Znaczenie dostępnych tutaj opcji jest następujące:

 • Ustal poziom dostępu [Set Access Level]: na rozwijalnej liście wyboru zaznacz, jaki poziom dostępu przypisać przetwarzanym kategoriom.
 • Przenieś / Skopiuj do kategorii: [Select Category for Move/Copy]: na rozwijalnej liście wyboru wskaż kategorię, do której chcesz przenieść lub skopiować zaznaczone kategorie.
 • Przenieś : Skopiuj [Move : Copy]: zaznacz jeden z przycisków opcji, by ustalić rodzaj operacji - przenoszenie bądź kopiowanie.

Skorzystaj z przycisków radiowych (opcji), by wskazać, którą z operacji wykonać - kopiowanie lub przenoszenie.

 • Wykonaj [Process]: naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć proces przetwarzania wsadowego wybranych kategorii.
 • Wyczyść [Clear]: Naciśnij ten przycisk, aby wyczyścić ustawienia przetwarzania.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

16 kontakty kategorie lista przybornik.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Utwórz/Nowe [New]: rozpoczyna tworzenie nowej pozycji, np. menu, kategorii, artykułu, konta użytkownika, przenosi na stronę edytora własności pozycji. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nową pozycję - artykuł, kategorię, konto użytkownika, odnośnik w menu.
 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności pozycji - kategorii, pozycji menu, artykułu, konta użytkownika. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję, np. menu, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć jej tytuł w wykazie. Możesz również przejść do trybu edycji, klikając w tabeli nazwę kategorii, artykułu, użytkownika, itp.
 • Opublikuj [Publish]: powoduje opublikowanie jednej lub wielu pozycji, czyli czyni je widocznymi na witrynie. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, które chcesz udostępnić internautom i kliknij ten przycisk.
 • Wycofaj [Unpublish]: zatrzymuje publikację zaznaczonych pozycji. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, których publikację chcesz zakończyć lub wstrzymać chwilowo i kliknij ten przycisk.}
 • Archiwizuj [Archive]: przenosi zaznaczone artykuły do Archiwum. Zaznacz pole wyboru przy tytułach artykułów, które chcesz umieścić w archiwum i naciśnij ten przycisk. Zarchiwizowane artykuły są nadal widoczne w przeglądzie artykułów na zapleczu. Mogą też być udostępniane na witrynie za pomocą pozycji menu typu Przegląd archiwum. Dopóki są oznaczone jako archiwalne, nie można ich publikować na innych stronach ani poprawiać.
 • Odblokuj [Check-in]: Usuwa blokadę, umożliwiając modyfikowanie pozycji. Zaznacz zablokowane pozycje, które chcesz redagować i naciśnij tę ikonę. Uwaga: Bądź ostrożny - pozycja może być zablokowana dlatego, że aktualnie ktoś inny ją modyfikuje.
 • Kosz [Trash]: usuwa tymczasowo zaznaczony element, umieszczając go w koszu. Pozycje przeniesione do kosza można odzyskać lub usunąć na trwałe.
 • Przebuduj [Rebuild]: ponownie odtwarza hierarchiczną strukturę pozycji, np. kategorii, pozycji menu, zapewniając poprawną synchronizację danych
 • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację komponentu - Artykuły, Dodatki, Kontakty, Menu, Moduły, Użytkownicy, itd. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.


Opcje

Przeczytaj Kontakty: Opcje.

Tematy pokrewne