--=REKLAMA=--

Pomoc16

Użytkownicy Opcje

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Omawiany poniżej ekran Użytkownicy → Opcje jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor konfiguracji. Służy do ustawiania parametrów globalnych komponentu Użytkownicy.

Nawigacja

Z rozwijalnego menu zaplecza wybierz pozycję Użytkownicy → Użytkownicy [Users → User Manager ], a następnie kliknij w przyborniku przycisk Opcje.

Opis

Po naciśnięciu w przybornika ikony Opcje [Options] w dodatkowym oknie nakładki wyświetlany jest edytor konfiguracji globalnej komponentu Użytkownicy z trzema kartami: Komponent, Korespondencja oraz Uprawnienia. W prawym górnym rogu nakładki znajduje się przybornik.

Przybornik

W prawym górnym rogu okna modalnego znajdują się trzy przyciski:

16-przybornik modalne.png

Ich działanie jest następujące:

 • Zapisz [Save]: zapamiętuje nowe ustawienia, zamyka okno.
 • Zastosuj [Apply]: zapamiętuje nowe ustawienia, nie zamyka okna, umożliwia kontynuowanie konfiguracji.
 • Anuluj [Cancel]: nie zapamiętuje zmian dokonanych od momentu poprzedniego zapisywania, zamyka okno.

Karta Komponent

Zdjęcie ekranu

Na pierwszej, widocznej poniżej karcie, konfigurujemy globalne ustawienia komponentu Użytkownicy.

16 uzytkownicy opcje komponent.png

Ustawienia komponentu

 • Rejestruj nowych [Allow User Registration]: umożliwia włączenie lub wyłączenie systemu rejestracji użytkowników. Aby rejestracja była możliwa, niezbędne jest ponadto opublikowanie modułu Logowanie [Login Form] albo umieszczenie w menu łącza do formularza rejestracyjnego. Jeśli ustawisz Nie - łącze do formularza rejestracyjnego nie będzie wyświetlane ani w module Logowanie, ani w menu. Standardowe ustawienie Tak.
 • Przypisz do grupy [New User Registration Type]: jeśli w parametrze Rejestruj nowych zostanie zaznaczona opcja Tak, możesz tutaj ustalić, do jakiej grupy będą przypisywani nowo rejestrowani użytkownicy. Standardowo zaznaczona jest opcja Zarejestrowani [Registered].
 • Grupa gości [Guest User Group]: wybierz z listy grupę, której domyślnie będą przypisani wszyscy odwiedzający witrynę anonimowo (niezalogowani). Może to być standardowa grupa Wszyscy albo nowo utworzona grupa Goście. Drugie z rozwiązań umożliwia oznaczenie treści, które będą widoczne dla użytkowników niezalogowanych, ale nie będa widoczne dla użytkowników zalogowanych (nie zobacza ich więc użytkownicy, którzy logują się na witrynę automatycznie). Przeczytaj w poradniku ACL w Joomla 1.6 rozdział Ustawienia dostępu gości, aby dowiedzieć się więcej.
 • Aktywacja nowych kont [New User Account Activation]: zdecyduj, wybierając jedną z opcji, czy w procesie rejestracji wymagana będzie aktywacja konta użytkownika;
  • Brak [none]: konto użytkownika bedzie aktywne natychmiast, bez dodatkowego działania.
  • Automatyczna [Self]: rejestrujący się internauta otrzyma na podany adres poczty elektronicznej list z odnośnikiem kończącym procedurę rejestracji uaktywnieniem konta. Konto zostanie uaktywnione dopiero wówczas, gdy użytkownik kliknie odnośnik aktywujący.
  • Administrator [Admin]: Rejestrujący się internauta otrzyma na podany adres poczty elektronicznej list z odnośnikiem kończącym procedurę rejestracji uaktywnieniem konta. Po kliknięciu przez użytkownika linku aktywującego administrator witryny otrzyma powiadomienie pocztą elektroniczną. Konto zostanie uaktywnione dopiero wówczas, gdy administrator witryny zatwierdzi rejestrację.
 • Własne ustawienia [Front-end User Parameters]: ustawienie Pokaż udostępnia zalogowanym użytkownikom możliwość zmiany niektórych ustawień: wybór edytora, wybór języka, wybór serwera pomocy. Standardowe ustawienie Pokaż.

Karta Korespondencja

Zdjęcie ekranu

Na drugiej z kart konfigurujemy parametry korespondencji z użytkownikami.

16 uzytkownicy opcje korespondencja.png

Ustawienia korespondencji

 • Zwrot do adresata [Subject Prefix]: zwrot, którym zostanie poprzedzony temat listu. Może to być również pełniejsza, ale jedno- dwuzdaniowa apostrofa, typu: Otrzymujesz ten list jako zarejestrowany użytkownik witryny… (maksymalnie: 255 znaków).
 • Tekst pod listem [Mailbody Suffix]: tekst, który zostanie umieszczony pod każdym listem - z nazwą witryny, pozdrowieniami, zasadami rezygnacji z tego typu przesyłek, podpisem, itp.

Karta Uprawnienia

Zdjęcie ekranu

Na trzeciej, widocznej poniżej karcie, można przeglądać i konfigurować uprawnienia poszczególnych grup użytkowników do działań, jakie mogą podjąć członkowie grup w stosunku do kont innych użytkowników.

16 uzytkownicy opcje uprawnienia.png

Zakładki w rozwijalnym (harmonijkowym) zestawie z lewej strony reprezentują grupy użytkowników zdefiniowne w Twoim Joomla!. Kliknięcie zakładki rozwija po prawej stronie kartę, na której widoczne są aktualne ustawienia uprawnień wybranej grupy do określonego działania. Można je przeglądać i modyfikować.

Ustawienia uprawnień

 • Grupy [Groups]: uprawnienia ustawione aktualnie dla jednej wybranej (zaznaczonej) grupy. Aby rozwinąć slajder (kartę grupy), kliknij nazwę grupy, której uprawnienia chcesz zobaczyć / modyfikować.

Karta podzielona jest na trzy części: Działanie, Wybierz nowe ustawienia oraz Wyliczone ustawienia.

Działania

W części Działania [Actions] wyszczególnione są czynności, do których możesz określać uprawnienia aktualnie wybranej grupy. W przypadku komponentu Użytkownicy ustawiamy uprawnienia do 7 rodzajów działań:

 • Konfigurowanie [Configure]: udostępniasz opcje konfiguracyjne, zezwalasz na ustawianie konfiguracji
 • Dostęp do komponentu [Access Component]: zezwalasz na otwieranie stron komponentów (Użytkownicy, Projektant menu, Artykuły, itd.)
 • Tworzenie [Create]: zezwalasz na tworzenie nowych pozycji w komponencie (np. kont użytkowników, artykułów, kontaktów, itd.).
 • Usuwanie [Delete]: zezwalasz na usuwanie pozycji w komponencie (np. usuwanie kont użytkowników, artykułów, kontaktów, kategorii, itd.).
 • Poprawianie [Edit]: zezwalasz na dokonywanie zmian (np. danych w koncie użytkownika, treści artykułu, danych kontaktowych, itd.).
 • Zmiana stanu [Edit state]: zezwalasz na zmianę stanu publikacji pozycji w komponencie. Standardowe stany pozycji to: Opublikowane, Nieopublikowane, Archiwalne, W koszu.
 • Poprawianie własnych [Edit Own]: zezwalasz na dokonywanie zmian w pozycjach utworzonych przez użytkownika (np. danych w koncie użytkownika, treści artykułu, danych kontaktowych, itd.).

Nowe ustawienia

W części Wybierz nowe ustawienia [Select New Setting] przy każdym działaniu znajduje się rozwijalna lista wyboru, zawierająca kilka możliwości. Jeśli chcesz ustalić nowe ustawienie, wybierz je z listy, a po ustawieniu uprawnień do każdego z działań, kliknij przycisk Zapisz, aby odświeżyć wartości wyświetlane w kolumnie Wyliczone ustawienia. Wybierz jedną z opcji.

 • Wybierz nowe ustawienia: Z listy rozwijalnej można wybrać jedno z następujących ustawień:
  • Odziedziczone [Inherited]: przejęte z ustawień nadrzędnej grupy albo wyższego poziomu w hierarchii komponentu. Efektem może być zezwolenie bądź brak zezwolenia na działanie dla tej grupy, zależnie od uprawnień w wyższej grupie/hierarchii komponentu.
  • Dozwolone [Allowed]. Grupa będzie mogła wykonać określone działanie.
  • Dozwolone - Konflikt [Allowed - Conflict]. Grupie udzielono zezwolenia na wykonywanie działania, ale ponieważ grupie nadrzędnej lub w ustawieniach ogólnych komponentu odmówiono zezwolenia, grupa nie będzie mogła wykonywać działania, natomiast konflikt zostanie uwidoczniony w ustawieniach wyliczonych jako Niedozwolone (blokada).
  • Zabronione: [Denied]: Działanie jest niedozwolone dla tej grupy. Oznacza to również, że działanie będzie niedozwolone dla potomnych grup lub poziomów dostępu w hierarchii komponentu.

Ustawienia wyliczone

Efekt zapisanych ustawień widoczny jest na karcie każdej grupy użytkowników w kolumnie Wyliczone ustawienia.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Informacje w kolumnie Wyliczone ustawienia są aktualizowane po kliknieciu przycisku Zapisz. Jeśli dokonujesz zmiany ustwień, naciśnij przycisk Zapisz, aby zobaczyć zaktualizowane ustawienia.

. W kolumnie Wyliczone ustawienia mogą być wyświetlane następujące wartości.

 • Wyliczone ustawienia [Calculated Settings]:
  • Dozwolone [Allowed]: Grupa będzie mogła wykonywać to działanie dlatego, że zezwolenie zostało udzielone na tym lub wyższym poziomie praw dostępu.
  • Niedozwolone [Not Allowed]: Grupa nie będzie mogła wykonywać tego działania, ponieważ na działanie nie udzielono zgody w poziomach dostępu grupy/komponentu. To ustawienie może być zmienione (nadpisane).
  • Niedozwolone (blokada) [Not Allowed (Locked)]: Grupa nie będzie mogła wykonywać tego działania, ponieważ na działanie nie udzielono zgody w poziomach dostępu grupy/komponentu. Tego ustawienia nie można zmienić (nadpisać) dla tego bądź niższego poziomu dostępu komponentu/grupy.

Przybornik

W prawym górnym rogu okna modalnego znajdują się trzy przyciski:

16-przybornik modalne.png

Ich działanie jest następujące:

 • Zapisz [Save]: zapamiętuje nowe ustawienia, zamyka okno.
 • Zastosuj [Apply]: zapamiętuje nowe ustawienia, nie zamyka okna, umożliwia kontynuowanie konfiguracji.
 • Anuluj [Cancel]: nie zapamiętuje zmian dokonanych od momentu poprzedniego zapisywania, zamyka okno.

Porady

 • Kliknij przycisk Zapiszna karcie Uprawnienia, aby zobaczyć uaktualnione Ustawienia wyliczone.

Tematy pokrewne