--=REKLAMA=--

Pomoc16

Komponenty Wyszukiwanie

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Omawiany poniżej ekran Wyszukiwanie → Statystyki jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu informator. Można tutaj przeglądać statystyki wyrazów i fraz wyszukiwanych przez użytkowników, o ile tak zdecydujemy w konfiguracji globalnej komponentu.

Ikona informacja.png
 Informacja

 W standardowej instalacji Joomla! 1.6 statystyki są wyłączone. Zobacz, Opcje, jak włączyć gromadzenie statystyk.

Nawigacja

Wybierz z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Komponenty → Wyszukiwanie [ [Components → Search]].

Opis

Statystyka wyszukiwania pozwala się zorientować, jakich informacji poszukują użytkownicy i czy ich oczekiwania zostały zaspokojone. Na podstawie rezultatów wyszukiwania można dostosować treści witryny do potrzeb odwiedzających.

Lista wyszukiwanych słów i zwrotów jest uporządkowana malejąco. Najciekawsze są dane o zwróconych rezultatach wyszukiwania. One bowiem informują, na jakie pytania użytkownicy nie znaleźli odpowiedzi. Na tej podstawie warto rozważyć:

 • które z opublikowanych materiałów uzupełnić o wyszukiwane słowa i zwroty,
 • czy i jakimi nowymi materiałami uzupełnić witrynę,

Nie zawsze trzeba tworzyć nowe materiały. Poszukiwane przez użytkowników informacje często znajdują się w już opublikowanych artykułach. Użytkownicy mogą nazywać te same rzeczy, zjawiska, problemy na wiele różnych sposobów. Nie muszą znać specjalistycznych określeń czy fachowych terminów.

Niezbyt sensowne byłoby tworzenie nowych opracowań, skoro można uzupełnić, podredagować, wzbogacić istniejące. Niejednokrotnie wystarczy więc wzbogacić istniejący artykuł dodatkowymi informacjami, nawiązując do zwyczajów językowych użytkowników.

Statystyka może być też bardzo przydatną wskazówką w redagowaniu metadanych - opisów [Description] oraz słów kluczowych [Keywords] we właściwościach artykułów.

Zdjęcie ekranu

16 wyszukiwanie lista.png

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich wynikach wyszukiwania. Dostępne są tutaj następujące kolumny:


 • #: liczba porządkowa - numer nadawany automatycznie przez Joomla!.
 • Szukane frazy [Search Text]: wyświetla słowa i fragmenty słów lub tekstów, które użytkownicy wpisywali w wyszukiwarce witryny. Możesz kliknąć nazwę w nagłówku kolumny, by posortować wyniki alfabetycznie i w odwróconej kolejności alfabetycznej.
 • Liczba zapytań [Hits]: informuje, ile razy użytkownicy wprowadzili w wyszukiwarce ten tekst. Możesz kliknąć nazwę w nagłówku kolumny, by posortować wyniki rosnąco i malejąco.
 • Wyniki [Results]: wyświetla liczbę zwróconych wyników (wierszy, informacji)

Sortowanie

Naciśnij w tytułowym wierszu tabeli nagłówek Szukane frazy lub Liczbę zapytań, aby uporządkować listę rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny.

Filtry i przełącznik widoków

Liczbę pozycji na liście można ograniczać za pomocą filtrów - jednego lub ich kombinacji. W przypadku wyników wyszukiwania dysponujemy filtrem fraz oraz filtrem ilości pozycji na jednej stronie.

Filtr fraz

 • Filtr [Filter]: ustala kryterium filtrowania - wpisz słowo, fragment słowa lub dowolną frazę, aby wyświetlić rezultaty zawierające wpisany ciąg znaków. Na przykład, gdy wpiszesz "ooml", zostaną wyświetlone pozycje ze słowem "Joomla!" w różnych przypadkach.
 • Znajdź [Szukaj]: uruchamia filtr - ogranicza listę do pozycji spełniających kryteria określone filtrem fraz.
 • Wyczyść [Reset]: zeruje filtr.

Przełącznik widoków

Po prawej stronie nad górną krawędzią tabeli jest kilka pól przedstawionych na ilustracji poniżej:

16 wyszukiwanie przelacznik.png

 • Włączone/Wyłączone [Gathering statistics enabled / Gathering statistics disabled]: informuje, czy w konfiguracji globalnej komponentu został włączony parametr Zbieraj statystyki [Gather Search Statistics].
 • Pokaż wyniki/Ukryj wyniki [Show Search Results / Hide Search Results]: przełącznik widoków regulujący zakres wyświetlanych informacji. Po naciśnięciu odnośnika włącza dodatkową kolumnę, wyświetlającą ilość zwróconych wyników:

16 wyszukiwanie lista wyniki.png

Filtr ilości pozycji

Poniżej dolnej krawędzi tabeli znajduje się filtr Pokaż # [Display #]. Filtr umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie. W Joomla 1.5 na jednej stronie można wyświetlać wszystkie pozycji (w Joomla 1.0 - maksymalnie 50). Jeśli na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona wybraną opcją, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski paginacji (numery stron oraz odnośniki Start, Poprzednie, Następne, Koniec). Zauważ, że w przypadku dużej ilości pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

16 wyszukiwanie lista przybornik.png

Przyciski w przyborniku służą wykonaniu następujących zadań:

 • Wyczyść [Reset]: Zeruje wyniki wyszukiwania. Uwaga: operacja jest nieodwracalna. Wszystkie statystyki zostaną usunięte.
 • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację komponentu - Artykuły, Dodatki, Kontakty, Menu, Moduły, Użytkownicy, itd. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Opcje komponentu - konfiguracja globalna

Po naciśnięciu w przyborniku ikony Opcje [Options] w dodatkowym oknie nakładki wyświetlany jest edytor konfiguracji globalnej Wyszukiwarki z dwoma kartami.

Przybornik

W prawym górnym rogu okna modalnego znajdują się trzy przyciski:

16-przybornik modalne.png

Ich działanie jest następujące:

 • Zapisz [Save]: zapamiętuje nowe ustawienia, zamyka okno.
 • Zastosuj [Apply]: zapamiętuje nowe ustawienia, nie zamyka okna, umożliwia kontynuowanie konfiguracji.
 • Anuluj [Cancel]: nie zapamiętuje zmian dokonanych od momentu poprzedniego zapisywania, zamyka okno.

Karta Komponent

Na karcie Komponent ustalamy podstawowe opcje komponentu, widoczne na ilustracji poniżej:

16 wyszukiwanie opcje komponent.png

 • Zbieraj statystyki [Gather Search Statistics]: włącza lub wyłącza statystykę wyszukiwania. Gromadzenie statystyk skutkuje większą ilością danych w bazie, ale dostarcza cennych informacji o potrzebach użytkowników. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Zakres wyszukiwania [Use Search Areas]: decyduje, czy na stronach rozszerzonego wyzukiwania będą wyświetlane pola wyboru uściślające zakres wyszukiwania (W artykułach, Kategoriach, Kontaktach, itd). Domyślnie ustawiono tę opcję na Tak. Można ją wyłączyć.
 • Data utworzenia [Show Created Date]: w wynikach wyszukiwania prezentowanych użytkownikom na stronach witryny decyduje o wyświetlaniu daty utworzenia pozycji, w której znaleziono wyszukiwany tekst.

Karta Uprawnienia

Na kolejnej karcie możemy skonfigurować tylko Uprawnienia

16 wyszukiwanie uprawnienia.png

Zakładki w rozwijalnym (harmonijkowym) zestawie z lewej strony reprezentują grupy użytkowników zdefiniowane w Twoim Joomla!. Kliknięcie zakładki rozwija po prawej stronie kartę, na której widoczne są aktualne ustawienia uprawnień wybranej grupy do określonego działania. Można je przeglądać i modyfikować.

Karta podzielona jest na trzy części: Działanie, Wybierz nowe ustawienia oraz Wyliczone ustawienia.

Działania

W części Działania [Actions] wyszczególnione są czynności, do których możesz określać uprawnienia aktualnie wybranej grupy. W przypadku komponentu Wyszukwianie ustawiamy uprawnienia do 2 rodzajów działań: konfigurowanie i dostęp do komponentu.

 • Konfigurowanie [Configure]: zezwala lub zabrania użytkownikom z konfigurowanej grupy na dokonywanie zmian w globalnych ustawieniach komponentu.
 • Dostęp do komponentu [Access Component]: zarządzanie komponentem - w przypadku konfiguracji globalnej oznacza zezwolenie na dostęp bądź odmowę dostępu do pulpitów kontrolnych wszystkich komponentów, a więc np. zarządzanie użytkownikami, pozycjami menu, artykułami, itd.)

Nowe ustawienia

W części Wybierz nowe ustawienia [Select New Setting] przy każdym działaniu znajduje się rozwijalna lista wyboru, zawierająca kilka możliwości. Jeśli chcesz ustalić nowe ustawienie, wybierz je z listy, a po ustawieniu uprawnień do każdego z działań, kliknij przycisk Zapisz, aby odświeżyć wartości wyświetlane w kolumnie Wyliczone ustawienia. Wybierz jedną z opcji.

 • Dziedziczone [Inherited]: uprawnienie będzie przejęte z ustawień wyższego poziomu - konfiguracji globalnej lub komponentu albo z ustawień grupy nadrzędnej bądź kategorii nadrzędnej, jeśli istnieje.
 • Dozwolone [Allowed]: grupa bedzie w stanie wykonywać konfigurowane działanie, ale w przypadku konfliktu z ustawieniem wyższego poziomu - konfiguracją globalną lub komponentu, ustawieniami grupy nadrzędnej bądź kategorii nadrzędnej, nowe ustawienie uprawnienia nie zmieni ustawienia wyższego poziomu, a konflikt zostanie oznaczony w obliczonych ustawieniach jako Zabronione (zablokowane).
 • Zabronione [Denied]: grupa nie będzie mogła wykonywać określonego działania bez względu na ustawienia wyższego poziomu - konfigurację globalną lub komponentu, ustawienia nadrzędnej grupy czy nadrzędnej kategorii.

Ustawienia wyliczone

Efekt zapisanych ustawień widoczny jest na karcie każdej grupy użytkowników w kolumnie Wyliczone ustawienia.

 • Wyliczone ustawienia [Calculated Setting]: rzeczywiste uprawnienia przeglądanej aktualnie lub konfigurowanej grupy uzytkowników. Jesli dokonywano jakiejkolwiek modyfikacji uprawnień, to rzeczywiste uprawnienia zostaną wyliczone dopiero po zapisaniu nowych ustawień. Zdarzająca się czasem wartość Niedozwolone (blokada) oznacza, że wykonywanie czynności jest niedozwolone, ponieważ ustalono tak na "wyższym poziomie" konfiguracji, np. w opcjach komponentu albo dla kategorii nadrzędnej.

Porady

 • Na tej stronie niemożliwe jest przeszukiwanie witryny. Wyszukiwanie jest możliwe po umieszczeniu w menu witryny odnośnika typu Łącze wewnętrzne - Szukaj albo modułu witryny Szukaj [Search].
 • Aby umożliwić użytkownikom przeszukiwanie witryny, udostępnj moduł
 • Wzbogacone opcje wyszukiwania dostępne będą na stronach wyników wyszukiwania, a także na stronie generowanej przez pozycję menu [[]], jeśli taka zostanie utworzona.

Tematy pokrewne