--=REKLAMA=--

Pomoc16

Komponenty Kontakty Edycja

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Omawiany poniżej ekran Kategorie → Zmiany jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Służy do tworzenia nowych wizytówek i poprawiania danych w wizytówkach stworzonych wcześniej.

Nawigacja

Strona jest dostępna jest po wybraniu z rozwijanego menu zaplecza pozycji Kontakty Kontakty. Aby dodać kontakt, kliknij w przyborniku przycisk Utwórz [New]. Aby zmodyfikować własności kontaktu stworzonego wcześniej, naciśnij jego nazwę w tabeli. Możesz również zaznaczyć pole wyboru przy nazwie kontaktu, a następnie kliknąć przycisk Zmień [Edit] w przyborniku.

Opis

Edytor kontaktów umożliwia zdefiniowanie szczegółowych danych kontaktowych i parametrów ich prezentacji na stronach witryny.

Komponent Kontakty umożliwia prowadzenie książki adresowej osób, instytucji, firm - nie tylko wydawcy serwisu internetowego czy firmy wdrażającej projekt intranetowy. Każdą pozycję można połączyć z kontem użytkownika Joomla!, dzięki czemu komponent może służyć do udostępnienia danych kontaktowych każdego użytkownikom. W takich przypadkach należy pamiętać o przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

Każda informacja kontaktowa może zawierać kilkanaście szczegółów, z których tylko dwa są wymagane, aby umieścić kontakt w katalogu: przypisanie do kategorii i ustalenie jego nazwy. Pola niewypełnione nie będą wyświetlane na stronie prezentującej kontakt. O wyświetleniu każdej umieszczonej informacji można zdecydować, ustawiając odpowiednio parametry prezentacji kontaktu.

Jeśli zostanie podany adres e-mail oraz ustawiona opcja Pokaż e-mail w parametrach, na stronie frontowej zostanie wyświetlony formularz kontaktowy. Każde wypełnione pole jest włączone do elektronicznej wizytówki [vCard] tego kontaktu. Nazwy pól wyraźnie objaśniają, jakie informacje należy w nie wpisać.

Zdjęcie ekranu

Pomoc16 kontakty edytor.png

Dane reklamy i opcje prezentacji

W tej części dodajemy podstawoe informacje o kontakcie, takie jak nazwisko, adres email i inne. Za pomocą opcji kontrolujemy, które z informacji będą widoczne w każdej z wizytówek.

Szczegóły

 • Nazwa kontaktu [Name]: pełna nazwa osoby lub jednostki - wydziału, biura, filii. Będzie wyświetlana na stronie szczegółów kontaktu oraz w tabeli kategorii kontaktów. Może to być nazwa jednostki organizacyjnej firmy, nazwa sprawy, w jakiej można się posłużyć danym kontaktem, itp. Jeśli kontakt nie jest połączony z kontem użytkownika, może to być imię i nazwisko.
 • Alias [Alias]: zastępcza umowna nazwa pozycji, wykorzystywana w prostych adresach internetowych, identyfikator pozycji. W przypadku podstawowych elementów treści w jednej kategorii powinna być niepowtarzalna. Jeśli pozostawisz to pole puste, Joomla! wypełni je wartością domyślną, stworzoną z tytułu lub nazwy, zapisanej małymi literami z łącznikami zamiast spacji. Możesz wprowadzić tekst zastępczy ręcznie. Alias powinien się składać tylko z małych liter, nie może posiadać spacji. Zamiast spacji stosuj zawsze znak łącznika (-). O tym, czy w aliasach można stosować znaki alfabetyczne spoza zestawów znaków z alfabetu łacińskiego decyduje w konfiguracji globalnej ustawienie opcji Aliasy w unikodzie.
 • Połącz z użytkownikiem [Linked to User]: łączy dane kontaktowe z danymi zarejestrowanego użytkownika. Na rozwijanej liście użytkowników zaznacz nazwę użytkownika, z którym chcesz połączyć ten kontakt. Wybór połączenia nie jest konieczny. Jeśli kontakt nie jest połączony z żadnym użytkownikiem, zaznacz opcję - Bez połączenia - [-No User-].
 • Kategoria [Category]: rozwijalna lista kategorii, do której można przypisać element treści (artykuł, kontakt, reklamę, itp. ). Zaznacz wskaźnikiem myszki jedną z możliwości.
 • Stan [State]: decyduje o dostępności elementu treści - artykułu, kategorii, pozycji menu, itd. na stronach witryny. Element opublikowany jest widoczny (udostępniony), element nieopublikowany jest niewidoczny. Wybierz z listy rozwijalnej jeden z możliwych stanów: Opublikowane, Nieopublikowane, Zarchiwizowane, Wyrzucone do kosza. Aby przywrócić do wykorzystania element zarchiwizowany lub wyrzucony do kosza, wybierz opcję Opublikowane lub Nieopublikowane.
 • Dostęp [Access]: określa domyślny poziom dostępu do danej treści. Domyślny poziom dostępu jest dziedziczony po konfiguracji globalnej komponentu oraz nadrzędnym elemencie treści i nadrzędnej grupie użytkowników. Zależnie od kontekstu - wybierz poziom dostępu z rozwijalnej listy wyboru albo kliknij przycisk Uprawnienia, który przeniesie Cię do kart konfiguracji poziomu dostępu dla każdej z grup użytkowników.
 • Język [Languague]: lista rozwijalna wyboru języka, umożliwiająca określenie, czy udostępniać edytowany element treści (pozycję menu, kategorię, artykuł, kontakt, itd.) we wszystkich wersjach językowych witryny wielojęzycznej, czy tylko w wybranej wersji językowej. Do działania wymagane jest zainstalowanie pakietów językowych dla konkretnych wersji językowych, włączenie dodatku Filtr języków oraz udostępnienie użytkownikom modułu Przełącznik języka. Jeśli dodatek Filtr języków jest wyłączony, wyświetlane są wszystkie opublikowane elementy treści.
 • Kolejność [Order]: określa porządek wyświetlania elementów, np. artykułów, kategorii, modułów. Wybierając kolejność z listy rozwijanej, można zaznaczyć opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy. Można również zaznaczyć jeden z istniejących elementów. W takim przypadku element zostanie umieszczony przed zaznaczonym. Kolejność ustaloną na stronie edytora własności elementu, można zmienić na stronie menedżera.
 • ID: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! każdej nowej pozycji. Jest wykorzystywany do identyfikacji przez oprogramowanie Joomla!, np. w linkach wewnętrznych. Tego numeru nie można zmodyfikować.
 • Informacje dodatkowe [Miscellaneous Information]: decyduje o wyświetlaniu dodatkowych informacji o kontakcie. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Opcje publikacji

16 kontakty edytor opcje publikacji.png

 • Utworzone przez [Created by]: nazwa operatora, który utworzył obiekt - artykuł, kategorię, itp.
 • Inna nazwa autora [Author Alias]: umożliwia wprowadzenie innej nazwy autora niż nazwa zarejestrowanego użytkownika: rzeczywistego imienia i nazwiska albo pseudonimu czy sygnatury autora. Szczególnie przydatna, gdy autorem nie jest zarejestrowany użytkownik albo gdy autorami jest kilka osób.
 • Data utworzenia [Created Date]: data i czas utworzenia obiektu - artykułu, kategorii.
 • Rozpocznij publikację [Start Publishing]: określa termin, od którego opublikowana pozycja, np. artykuł, zostanie udostępniona na witrynie. Domyślnie jest to data i czas utworzenia pozycji. Jeśli chcesz opublikować pozycję automatycznie w późniejszym momencie, wpisz odpowiednią datę i czas lub wybierz z kalendarzyka.
 • Zakończ publikację [Finish Publishing]: określa termin zakończenia publikacji, po którym artykuł zostanie automatycznie przeniesiony do archiwum. Po tej dacie dostęp do artykułu będzie możliwy jedynie poprzez moduł Archiwum albo w przeglądzie artykułów archiwalnych, jeśli zostaną umieszczone na stronach witryny. Domyślnie: Nigdy (niewypełniane).
 • Poprawiane przez [Modified by]: nazwa użytkownika, który dokonywał ostatniej korekty.
 • Data zmiany [Modified Date]: data i czas ostatnio dokonanej korekty.

Opcje wizytówki

16 kontakty edytor opcje wizytowki.png

 • Wybierz obraz [Image]]: z listy rozwijalnej wybierz domyślny obraz ilustrujący kontakt, np. zdjęcie osoby, logo firmy. Pliki z grafikami należy umieścić w katalogu images/M_images. Grafiki można wczytać na stronie Media
 • Stanowisko [Contact's Position]: funkcja w strukturze organizacji, stanowisko, tytuł służbowy.
 • Email [Show E-mail Address]: decyduje o wyświetlaniu adresu poczty elektronicznej. Ustawienie globalne można zmienić dla każdego kontaktu. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Adres [Address]: dokładna lokalizacja w miejscowości - pełna nazwa ulicy, numer nieruchomości i lokalu.
 • Miejscowość [City or Suburb]: inna niż siedziba poczty nazwa miejscowości lub dzielnicy.
 • Województwo [State/County]: nazwa województwa, a w przypadku adresów spoza Polski - regionu lub stanu.
 • Kod pocztowy [Postal Code/ZIP]: standardowy numer urzędu pocztowego, np. 45-000.
 • Poczta i kod pocztowy [Postal Code/ZIP]: standardowy numer urzędu pocztowego, np. 45-000 oraz nazwa miejscowości - siedziby urzędu pocztowego.
 • Państwo [Country]: nazwa państwa.
 • Telefon [Telephone]: numer telefonu.
 • Telefon komórkowy [Mobile Phone Number]: numer telefonu komórkowego.
 • Faks [Fax]: numer faksu.
 • Strona internetowa [Webpage]: decyduje o wyświetlaniu adresu strony internetowej. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.Ukryj}}
 • Pierwsze pole sortowania [First Sort Field]: część nazwy, wg której dane będą sortowane w pierwszej kolejności.
 • Drugie pole sortowania [Second Sort Field]: część nazwy, według której dane będą sortowane w drugiej kolejności.
 • Trzecie pole sortowania [Third Sort Field]: część nazwy, według której dane będą sortowane w trzeciej kolejności.

Opcje prezentacji

16 kontakty edytor opcje prezentacji.png

Sekcja Opcje wyświetlania umożliwia podjęcie decyzji o wyświetlaniu na stronach witryny w odniesieniu do każdego szczegółu kontaktu.

 • Pokaż kategorię [Category]: decyduje o wyświetlaniu nazwy kategorii, do której kontakt jest przypisany.
 • Pokaż listę kontaktów [Show Contact List]: Pokaż/Ukryj rozwijalną listę kontaktów. Jeśli wybierzesz Pokaż na stronie z pojedynczym kontaktem zostanie wyświetlona rozwijalna lista kontaktów, umożliwiająca użytkownikom wybór kontaktu, który chcą wyświetlić na stronie w miejsce domyślnego. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Format wyświetlania [Display format]: wybierz sposób prezentacji informacji kontaktowych: rozwijana harmonijka, odkrywane karty lub zwykła strona. Wybierz jedną z opcji: Globalnie, Harmonijka, Karty, Prosty.
 • Nazwa kontaktu [Name]: decyduje o wyświetlaniu nazwy kontaktów. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Nazwa kontaktu [Name]: decyduje o wyświetlaniu nazwy kontaktów. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Pokaż stanowisko [Show Contact Position]: decyduje o wyświetlaniu stanowiska służbowego. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Pokaż email [Show E-mail Address]: decyduje o wyświetlaniu adresu poczty elektronicznej. Ustawienie globalne można zmienić dla każdego kontaktu. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Adres [Street Address]: decyduje o wyświetlaniu nazwy ulicy (placu), numeru nieruchomości, lokalu. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Miejscowość [City or Suburb]: decyduje o wyświetlaniu nazwy miejscowości - wsi, dzielnicy, innej niż siedziba poczty. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Województwo [State or County]: decyduje o wyświetlaniu nazwy województwa. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Poczta i kod pocztowy [Postal Code]: decyduje o wyświetlaniu kodu pocztowego i nazwy siedziby poczty. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Państwo [Country]: decyduje o wyświetlaniu nazwy kraju - państwa. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Telefon [Telephone]: decyduje o wyświetlaniu numeru telefonu. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Telefon komórkowy [Mobile Phone Number]: decyduje o wyświetlaniu numeru telefonu komórkowego. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Faks [Fax]: decyduje o wyświetlaniu numeru faksu. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Witryna [Webpage]: decyduje o wyświetlaniu adresu witryny internetowej. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.Ukryj}}
 • Informacje dodatkowe [Misc. Information]: decyduje o wyświetlaniu informacji dodatkowych. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Grafika kontaktu [Contact Image]: decyduje o wyświetlaniu grafiki ilustrującej kontakt (np. zdjęcia osoby). Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Wizytówka [vCard]: decyduje o wyświetlaniu odnośnika umożliwiającego zapisanie kontaktu jako wizytówki elektronicznej. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Artykuły użytkownika [Show User Articles]: decyduje o wyświetlaniu listy artykułów napisanych przez użytkownika. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Profil użytkownika [Show Profile]: jeśli kontakt jest połączony z kontem użytkownika, decyduje o wyświetlaniu profilu użytkownika. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Dodatkowe łącza [Show Links.]: decyduje o wyświetlaniu dodatkowych adresów internetowych. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Etykiety A:E [Link A:E Label]: wpisz tytuły dodatkowych łączy.
 • Adresy internetowe A:E [Link A:E URL]: wpisz pełne adresy internetowe (URL) dodatkowych łączy.
 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z komponentem albo nadpisanych w szablonie witryny).

Opcje formularza

16 kontakty edytor opcje formularza.png

 • Pokaż formularz kontaktowy [Show Contact Form]: decyduje o wyświetlaniu formularza kontaktowego. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Prześlij kopię nadawcy [Send Copy to Submitter]: decyduje o wyświetlaniu pola wyboru, które pozwala użytkownikowi zdecydować o przesłaniu mu kopii wysyłanego listu. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Niedozwolone adresy [Banned E-mail]: umożliwia blokowanie listów zawierających spam. W polu tekstowym wpisz słowa wchodzące w skład adresów e-mail, które chcesz blokować, oddzielając je średnikami ';': słowo;słowo;słowo. Na przykład, jeśli wpiszesz "spam,porno" wiadomości z adresami e-mail typu "naszspam@.com" albo "moje@pornoexclusive.com" zostaną zablokowane.
 • Niedozwolone tematy [Banned Subject]: umożliwia blokowanie listów zawierających spam. W polu tekstowym wpisz słowa niepożądane w tematach wiadomości, oddzielając je średnikami ';': słowo;słowo;słowo. Na przykład, jeśli wpiszesz "spam,porno" wiadomości z tematami typu "To nie jest spam" albo "To nie jest porno" zostaną zablokowane.
 • Niedozwolony tekst [Banned Text]: umożliwia blokowanie listów zawierających spam. W polu tekstowym wpisz słowa niepożądane w treści listów, oddzielając je średnikami ';': słowo;słowo;słowo. Na przykład, jeśli wpiszesz "spam,porno" listy, w których pojawią się zdania typu "To nie jest spam" albo "To nie jest porno" zostaną zablokowane.
 • Sprawdzenie sesji [Session Check]: umożliwia weryfikację użytkowników poprzez sprawdzenie, czy w komputerze z którego przesyłana jest wiadomość, zapisane zostało ciasteczko sesji. Jeśli ustawisz Tak, Joomla! uniemożliwi użytkownikom wysłanie listu z komputerów, w których zostało zablokowane zapisywanie ciasteczek. Wybierz jedną z opcji: Globalnie, Tak, Nie.
 • Własna odpowiedź [Custom Reply]: umożliwia wyłączenie automatycznych odpowiedzi. Ustawienie Nie pozwala na integrację z innymi systemami. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Przekierowanie kontaktu [Contact Redirect]: podaj alternatywny adres email, na który będą przesyłane wszystkie informacje.

Opcje metadanych

16 kontakty edytor opcje meta.png

 • Opis - streszczenie [Metadata Description]: przedstaw w zwięzłej formie, najlepiej jednym zdaniem, treść redagowanej pozycji - artykułu, kategorii, kontaktu, itp. Opis ten znajdzie się w nagłówku wynikowego dokumentu HTML w miejscu ogólnego streszczenia witryny, ustalonego w konfiguracji globalnej. Opisy są wykorzystywane przez roboty wyszukiwarek do klasyfikacji treści Internetu i wyświetlane są na stronach wyników wyszukiwania.
 • Metadane Słowa kluczowe [Metadata Keywords]: opcjonalnie można umieścić zestaw słów sygnalizujących treść. Wyrazy i wyrażenia oddzielaj przecinkami. Między poszczególnymi słowami kluczowymi nie zostawiaj spacji. Jeśli użyjesz wyrażeń dwu- i więcej wyrazowych, ujmij je w apostrofy.
  Słowa kluczowe ułatwiają pracę internetowym programom indeksująco-wyszukiwawczym, klasyfikującym treści Internetu, zwiększając szansę znalezienia strony przez innych użytkowników. Są również wykorzystywane przez Joomla!, np. w module Artykuły - Tematy pokrewne - czy dostosowania treści ogłoszeń z komponentu Reklama do aktualnie wyświetlanego artykułu (tzw. reklamy kontekstowej).
  Dobrą praktyką jest wybieranie słów kluczowych spośród wyrazów użytych w nagłówkach, tekstach odnośników, alternatywnych opisach ilustracji. A ponieważ roboty indeksujące i Joomla! analizują, czy słowa kluczowe znajdują się w opisanym nimi tekście, należy je wyszczególniać w takiej formie gramatycznej, w jakiej zostały użyte w treści jako odrębne słowa albo w podstawowej formie gramatycznej, jeśli znalazły się „wewnątrz” innego wyrazu pochodnego od tej podstawowej formy. Jeśli np. w tekście użyto wyrazu „domków”, w zestawie słów kluczowych można wpisać „dom”.)
 • Wyszukiwarki [Robots]: zdecyduj, czy roboty wyszukiwarek internetowych mają indeksować stronę i strony, do których prowadzą odsyłacze. Domyślnie ustawione jest indeksowane wszystkich stron i odsyłaczy. Tutaj można zmienić tę domyślną dyrektywę. Uwaga: Nie wszystkie roboty sieciowe rozpoznają tę dyrektywę. Wybierz z listy rozwijalnej jedną z opcji:
  • Indeksuj strony i indeksuj wskazywane przez odsyłacze (odpowiednik wartości: index, follow lub all)
  • Indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze (odpowiednik wartości: index, nofollow)
  • Nie indeksuj stron, ale indeksuj wskazywane przez odsyłacz (odpowiednik wartości: noindex, follow lub all)
  • Nie indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze (odpowiednik wartości: noindex, nofollow lub none)
 • Prawa do treści [Rights]: inaczej legalność - określenie licencji bądź innych praw do treści opublikowanej na stronie internetowej (np. artykułu czy innych informacji). Brak oznaczenia nie daje podstaw do przyjęcia jakichkolwiek założeń co do praw i licencji, jakimi została objęta publikowana treść.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Plik:16-komponent przybornik opcja.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Jeśli podczas tworzenia nowej pozycji umieścisz niezbędne dane, pozycja zostanie utworzona, w przeciwnym przypadku stosowny komunikat powiadomi Cię, jakie informacje są wymagane. Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy - użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij [Save & Close]: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora własności pozycji.
 • Zapisz i Nowe [Save & New]: kończy edycję pozycji, zapisując dane, i przygotowuje edytor do stworzenia nowej pozycji.
 • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu pozycji, odblokowuje edytowany element.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

 • Przed stworzeniem pierwszego kontaktu musi być stworzona co najmniej jedna kategoria.

Tematy pokrewne