--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły Artykuły z kategorii

Z Joomla!WikiPL

Moduł Kategoria artykułów

Moduł wyświetla zestaw odnośników - listę artykułów z jednej lub wielu kategorii. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:
16 modul artykuly kategoria przyklad.png

Powiązania

Moduł Kategoria artykułów korzysta z pracy wykonanej za pomocą komponentów Artykuły oraz Kategorie, ale nie jest konieczny do prezentacji gromadzonych za ich pomocą danych, jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda).

Opcje podstawowe

J25 moduly w artykuly z kategorii opcje podstawowe.png


 • Tryb [Mode]: decyduje o możliwości zastosowania opcji trybu dynamicznego. W trybie zwykłym moduł będzie wyświetlany na wszystkich stronach oznaczonych w sekcji Przypisz do pozycji menu. W trybie dynamicznym można zdecydować o wyświetlaniu bądź ukryciu modułu na stronach artykułów prezentowanych w module.

Opcje trybu dynamicznego

J25 moduly w artykuly z kategorii opcje trybu dynamicznego.png


 • Pokaż na stronie artykułu [Show on Article Page]: decyduje o wyświetlaniu modułu na stronach z artykułami prezentowanymi w module. Jeśli Ukryj, moduł będzie wyświetlany tylko na stronie kategorii artykułów. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Opcje filtrowania

J25 moduly w artykuly z kategorii opcje filtrowania.png


 • Pozycje wyróżnione [Featured Articles]: decyduje, czy wyświetlać łącza do artykułów oznaczonych jako wyróżnione. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż, Ukryj albo Tylko (wyróżnione).
 • Liczba artykułów [# of Articles]: określa ilość artykułów (odnośników, migawek) wyświetlanych w module. Wpisz liczbę całkowitą.
 • Rodzaj filtra kategorii [Category Filtering Type]: decyduje, spośród których kategorii widocznych na liście możliwości będą wybierane artykuły - zaznaczonych czy niezaznaczonych. Zaznacz Włączenie, aby uwzględnić zaznaczone kategorie, zaznacz Wyłączenie, aby nie uwzględniać zaznaczonych kategorii.
 • Kategoria [Category]: określa kategorię, z której będą wybierane pozycje do prezentacji, np. artykuły. Wybierz kategorię z listy rozwijanej.
 • Podkategorie artykułów [Child Category Articles]: decyduje, czy zostaną uwzględnione artykuły w podkategoriach. Zaznacz jedną z opcji: Włącz lub Wyłącz.
 • Głębokość kategorii [Category Depth]: określa liczbę poziomów podkategorii, które zostaną uwzględnione w wyborze artykułów. Domyślnie 1. Wpisz liczbę całkowitą.
 • Rodzaj filtra autorów [Author Filtering Type]: decyduje, którzy autorzy spośród widocznych na liście możliwości zostaną uwzględnieni przy wyborze artykułów - zaznaczeni czy niezaznaczeni. Zaznacz Włączenie, aby uwzględnić zaznaczonych autorów, Wyłączenie, aby nie uwzględniać zaznaczonych autorów.
 • Autorzy [Authors]: określa autorów, których artykuły zostaną zaprezentowane w module. Zaznacz, uwzględniając swą wcześniejszą decyzję o rodzaju filtra, autorów, których system ma wziąć pod uwagę, przy wyborze artykułów lub których ma nie uwzględniać. Aby zaznaczyć więcej autorów, przytrzymaj przy zaznaczaniu klawisz CTRL lub w MacOS - CMD. Zaznacz jednego lub wielu autorów.
 • Rodzaj filtra aliasów autorów [Author Alias Filtering Type]: decyduje, którzy autorzy spośród widocznych na liście możliwości zostaną uwzględnieni przy wyborze artykułów - zaznaczeni czy niezaznaczeni. Zaznacz Włączenie, aby uwzględnić zaznaczone aliasy autorów, Wyłączenie, aby nie uwzględniać zaznaczonych aliasów autorów.
 • Aliasy autorów [Author Aliases]: określa aliasy autorów, których artykuły zostaną zaprezentowane w module. Zaznacz, uwzględniając swą wcześniejszą decyzję o rodzaju filtra, aliasów autorów, których system ma wziąć pod uwagę, przy wyborze artykułów lub których ma nie uwzględniać. Aby zaznaczyć więcej autorów, przytrzymaj przy zaznaczaniu klawisz CTRL lub w MacOS - CMD. Zaznacz jeden lub więcej aliasów autorów.
 • ID artykułów wyłączonych [Article IDs to Exclude]: decyduje o niewyświetlaniu w module artykułów o wskazanym identyfikatorze. Wpisz ID każdego artykułu, który chcesz wykluczyć, w nowej linii.
 • Filtrowanie wg dat [Date Filtering]: umożliwia ustalenie kryteriów filtrowania według dat. Wybierz jedną z opcji: Wyłączone (ustawienie domyślne), Zakres dat, Względne (znaczenie opcji objaśniono poniżej)
  • Jeśli zakres dat [Date Range Field]: decyduje, która z dat będzie stanowić kryterium wyboru: data utworzenia, data publikacji czy data modyfikacji. Wybierz z listy jedną z opcji.
  • Data rozpoczęcia [Start Date Range]: jeśli wybrano Zakres dat, określa datę początkową. Wybierz z kalendarzyka lub wpisz ręcznie w formacie: ROK-MIESIAC-DZIEN (np. 2011-10-31)
  • Do daty [To Date]: jeśli wybrano Zakres dat, określa datę końcową. Wybierz z kalendarzyka lub wpisz ręcznie w formacie: ROK-MIESIAC-DZIEN (np. 2011-10-31).
  • Data względna [Relative Date]: jeśli wybrano Względne filtrowanie według dat, określ, z ilu dni wstecz dobierać artykuły.

Opcje kolejności

J25 moduly w artykuly z kategorii opcje sortowania.png


 • Uporządkuj według [Order by]: określ kryterium, według którego chcesz uporządkować prezentowane migawki. Opcje: wg daty utworzenia, wg daty opublikowania, losowo i kolejności, w jakiej artykuły są uporządkowane w wykazie artykułów na zapleczu.
 • Kierunek sortowania [Ordering Direction]: ustala kierunek, w jakim będą uporządkowane artykuły według wybranego kryterium. Wybierz jedną z opcji: Rosnąco lub Malejąco.

Opcje grupowania

J25 moduly w artykuly z kategorii opcje grupowania.png


 • Grupowanie artykułów [Article Grouping]: ustala kryterium grupowania artykułów. Wybierz jedną z opcji: Bez (nie grupuj), Rok, Miesiąc i rok, Autor, Kategoria.
 • Kierunek grupowania [Grouping Direction]: ustala kierunek, w jakim będą uporządkowane artykuły według wybranego kryterium grupowania. Wybierz jedną z opcji: Rosnąco lub Malejąco.
 • Format wyświetlania miesiąca i roku [Month and Year Display Format]: Wpisz datę w formacie zgodnym z regułami formatowania dat w PHP: http://php.net/date.

Opcje wyświetlania

J25 moduly w artykuly z kategorii opcje wyswietlania.png


 • Poziom nagłówka [Header Level]: określ poziom nagłówka HTML, jakim chcesz oznaczać tytuły artykułów.
 • Tytuły łączami [Title Linkable]: decyduje, czy tytuły będą łączami do stron prezentujących całe artykuły.
 • Data [Date]: decyduje o wyświetlaniu daty utworzenia, modyfikacji lub publikacji. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Pole daty [Date Field]: decyduje, która z dat zostanie wyświetlona: utworzenia, modyfikacji czy publikacji. Wybierz jedną z opcji.
 • Format daty [Date Format]: określa sposób wyświetlania daty, korzystając z instrukcji PHP - strftime. Jeśli zostawisz to pole niewypełnione, data zostanie wyświetlona zgodnie z formatem określonym w pliku języka. Przykładowo, aby wyświetlić datę:
  • w formacie: 31-12-2008 r. wpisz tutaj: %d-%m-%Y r.
  • w formacie: 31 gru. 2008 r. wpisz tutaj: %d %b.%Y r.
  • w formacie: 31 grudzień 08 r. wpisz tutaj: %d %B %y r.
Więcej informacji o formatowaniu parametrów funkcji daty, znajdziesz pod adresami: Formatowanie daty oraz PHP strftime Command Format i Jak zmienić format daty?.
 • Kategoria [Category]: określa kategorię, z której będą wybierane pozycje do prezentacji, np. artykuły. Wybierz kategorię z listy rozwijanej.
 • Odsłony [Hits]: decyduje, czy wyświetlana jest statystyka odsłon (ilość wyświetleń każdej zakładki). Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Autor [Author]: domyślnie pogram wstawi tu nazwę operatora dodającego nowy artykuł. Możesz kliknąć przycisk Wybierz autora i wskazać dowolną osobę z listy zarejestrowanych użytkowników.
 • Wprowadzenie [Intro Text]: umożliwia niewyświetlanie wprowadzenia na stronie z pełnym tekstem artykułu. Zobacz w części Przycisk Więcej… uwagi na temat wprowadzenia i tekstu głównego.
 • Znaków wprowadzenia [Introtext Limit]: decyduje o liczbie znaków wprowadzenia publikowanego w module. Wpisz dowolną, raczej niewielką liczbę, np. 100, 150. Wprowadzenia zostaną skrócone do wpisanej tu liczby znaków.
 • Pokaż "Czytaj więcej" [Show "Read More"]: decyduje o wyświetlaniu łącza Czytaj więcej. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Tytuł z "Czytaj więcej" [Show Title with "Read More"]: decyduje o wyświetlaniu w odnośniku "Czytaj więcej" tytułu artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Znaków w tytule [Read More Limit]: umożliwia ograniczenie liczby znaków w tekście tytułu w odsyłaczu "Czytaj więcej". Wpisz liczbę całkowitą, np. 15, 20.

Opcje rozszerzone

J25 moduly w opcje rozszerzone.png


 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie witryny).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Witryna: Konfiguracja. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Porada

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu /modules/mod_articles_categories. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemowa nazwą typu modułu (w wersji 1.6, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu, można skorzystać z techniki nadpisywania szablonem. W tym celu w folderze /html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog /modules/mod_articles_categories i kopiujemy do niego z katalogu /modules/mod_articles_categories/tmpl plik default.php, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).