--=REKLAMA=--

Pomoc16

Użytkownicy Grupy użytkowników Edycja

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Omawiany poniżej ekran jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla typu edytor. Służy do tworzenia i konfiguracji grup użytkowników.

Nawigacja

Aby edytować istniejącą grupę użytkowników, wybierz z rozwijanego menu zaplecza pozycję Użytkownicy → Grupy użytkowników i wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • kliknij nazwę grupy użytkowników, którą chcesz zmodyfikować albo
 • zaznacz pole wyboru przy nazwie grupy użytkowników, którą chcesz edytować, a następnie kliknij w przyborniku ikonę 'Zmień.

Aby utworzyć nową grupę użytkowników:

 • z rozwijalnego menu zaplecza wybierz pozycję Użytkownicy → Grupy użytkowników → Utwórz grupę albo
 • na stronie Użytkownicy → Grupy użytkowników kliknij w przyborniku ikonę Utwórz.

Opis

Grupy użytkowników odgrywają kluczową rolę w kontroli dostępu - określaniu, co użytkownik może zobaczyć i zrobić na witrynie. Utworzenie grup użytkowników jest zwykle pierwszym krokiem w budowaniu systemu bezpieczeństwa witryny.

Grupy użytkowników pozwalają kontrolować, jakie działania na witrynie może podjąć użytkownik. Działania obejmują takie operacje, jak: tworzenie nowych artykułów, zmianę opcji komponentu czy logowanie. Administrator witryny przypisuje prawa do różnych działań każdej grupie. Prawa do działań mogą byc przypisane na różnych hierarchicznych poziomach komponentu (konfiguracji globalnej, opcji komponentu, kategorii i pozycji, np. artykułu). Jeśli użytkownik nie ma praw do danego działania, wówczas nie może takiego działania wykonać.

Grupy użytkowników pozwaljaą również kontrolować, które obiekty na stronie użytkownik może przeglądać. Obiektami są kategorie, artykuły, moduły, pozycje menu i inne. Podczas tworzenia poziomu dostępu przypisywana jest do niego jedna lub więcej grup uzytkowników. Później, podczas tworzenia obiektu (np. modułu lub pozycji menu, obiektowi przypisywany jest poziom dostępu. Jeśli użytkownik należy do grupy użytkowników, której został przypisany poziom dostępu, to użytkownik może przeglądać każdy obiekt, któemu został przypisany ten poziom dostępu. Jeśli nie należy do takiej grupy, to nie może przeglądać danego obiektu.

Grupy użytkowników mogą być zorganizowane hierarchicznie. W taim przypadku grupy potomne (podrzędne, dzieci) dziedziczą uprawnienia do działań i poziomy dostępu z grupy macierzystej (nadrzędnej, rodzica). Mądre wykorzystanie tej właściwości pozwala zaoszczędzić sporo czasu podczas konfiguracji systemu bezpieczeństwa, poniewaz nie trzeba dublować informacji ustawień.

Na tej stronie można utworzyc nową grupę uzytkowników bądź edytowac własności istniejącej grupy.

Zdjęcie ekranu

16 uzytkownicy grupa uzytkownikow edytor.png

Dane grupy użytkowników

 • Nazwa grupy [Group Title]: The name of the group.
 • Grupa nadrzędna [Group Parent]: rozwijalna lista już istniejących grup użytkowników. Zaznacz wybraną grupę, do której chcesz przypisać grupę aktualnie tworzoną lub edytowaną. Uwaga: Każda grupa dziedziczy prawa grupy nadrzędnej (macierzystej, rodzica). Jeśli nie chcesz, aby tworzona lub edytowana grupa dziedziczyła jakieś uprawnienia, przypisz ją do grupy Wszyscy.Więcej informacji znajdziesz w poradniku ACL w Joomla 1.6.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

16 uzytkownicy grupa edytor przybornik.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Jeśli podczas tworzenia nowej pozycji umieścisz niezbędne dane, pozycja zostanie utworzona, w przeciwnym przypadku stosowny komunikat powiadomi Cię, jakie informacje są wymagane. Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy - użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij [Save & Close]: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora własności pozycji.
 • Zapisz i Nowe [Save & New]: kończy edycję pozycji, zapisując dane, i przygotowuje edytor do stworzenia nowej pozycji.
 • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu pozycji, odblokowuje edytowany element.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

 • Jeśli nowo tworzona grupa ma mieć uprawnienia podobne do uprawnień istniejącej grupy można tę nową grupę przyporządkować jako potomną istniejącej grupie, a następnie zmienić tylko niektóre poziomy dostępu (zakresy uprawnień).

Tematy pokrewne