--=REKLAMA=--

Pomoc16

Witryna Konserwacja Usuń przestarzałe pliki

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Omawiany poniżej ekran Witryna → Konserwacja → Usuń przestarzałe pliki jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Udostępnia narzędzie usuwania z katalogów pamięci podręcznej plików zawierających nieaktualne, przedawnione dane.

Nawigacja

Z rozwijanego menu zaplecza wybierz pozycję Witryna → Konserwacja → Usuń przestarzałe pliki [Site → Site Maintenance → Purge Expired Cache].

Opis

To narzędzie usuwa wszystkie przestarzałe pliki pamięci podręcznej z folderów katalog_joomla/cache oraz katalog_joomla/administrator/cache. Pliki pamięci podręcznej są plikami tymczasowymi tworzonymi przez Joomla! w celu poprawy wydajności witryny. Pliki pamięci podręcznej zawierające aktualne dane, nie są usuwane.

  • Ponieważ podczas tego procesu następuje sprawdzenie każdego pliku w folderach cache, przebiega on wolniej i wymaga więcej zasobów systemowych. Po zakończeniu procesu oczyszczania użytkownicy nie powinni odczuć żadnych strat w szybkości działania witryny, ponieważ wszystkie aktualne pliki pamieci podręcznej są wciąż dostępne w katalogach /cache.
  • Natomiast operacja Czyść pamięć podręczną' przebiega szybciej, ponieważ polega na prostym usunięciu plików z każdego z folderów znajdujących się w katalogach /cache. W tym przypadku jednak usuwane sa również pliki zaweriające bieżące, aktualne dane. W efekcie użytkownicy tracą korzyści, jakich przysparzają pliki pamięci podręcznej, do momentu, dopóty Joomla! ich ponownie nie utworzy.
  • Jeśli w katalogach /cache masz dużą liczbę plików pamięci podręcznej, a w konfiguracji serwera opcję "max_input_time" ustawiono na mniej niż 60 sekund, może pojawić się komunikat ostrzegawczy, że przekroczono maksymalny dozwolony czas wykonywnia operacji. W takim przypadku wielce prawdopodobne jest, że nie wszystkie pliki zostaną usunięte. Aby mieć pewność, że nie pozostał żaden przedawniony plik, po prostu uruchom proces ponownie.

Zdjęcie ekranu

16 witryna konserwacja przestarzale lista.png

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

16 witryna konserwacja przestarzale przybornik.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

  • Usuń przestarzałe [Purge expired]: naciśnij tę ikonę, aby z folderów pamięci podręcznej usunąć tylko pliki zawierające przestarzałe, nieaktualne dane.
  • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację komponentu - Artykuły, Dodatki, Kontakty, Menu, Moduły, Użytkownicy, itd. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
  • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

  • Zaleca się, by operację Usuń przedawnione pliki uruchamiać systematycznie, choć działanie to pochłania więcej zasobów systemowych serwera, ponieważ sprawdzana jest aktualność danych w każdym pliku.
  • Operacja Czyść pamięć podręczną jest szybsza, ale usunięciu ulegają wszystkie pliki pamięci podręcznej.
  • Jeśli w trakcie operacji pojawi się błąd przekroczenia czasu (timeout), nie jest to powód do niepokoju - skrypt działa poprawnie, a komunikat błedu spowodowany jest ograniczeniami serwera. Wystarczy uruchomić proces ponownie, aby spowodować usunięcie wszystkich przedawnioncyh plików.

16 witryna konserwacja przestarzale podmenu.png

Tematy pokrewne