--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Dodatki Edycja

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Nawigacja

Strona dostępna jest po wybraniu z rozwijanego menu zaplecza pozycji Rozszerzenia → Dodatki. Aby skonfigurować istniejący dodatek, naciśnij jego nazwę na liście w tabeli albo zaznacz przy jego nazwie pole wyboru i naciśnij w przyborniku przycisk Zmień [Edit].

Opis

Na tej stronie, zwanej edytorem dodatków czy też edytorem wtyczek konfigurujesz własności dodatków - ich szczegóły i opcje. Niektóre dodatki posiadają kilka konfigurowalnych opcji, inne żadnej.

Zdjęcie ekranu

16 dodatki edytor.png

Szczegóły

Wszystkie dodatki charakteryzuje taki sam zestaw szczegółów identyfikacyjnych:

 • Nazwa [Plug-in Name]: sygnalizuje typ i funkcję dodatku, jest widoczna tylko w panelu administracyjnym. Nie jest używana do rozpoznawania dodatku przez Joomla!, można ją więc dowolnie zmieniać lub pozostawić bez zmian.
 • Włączone [Enabled]: informuje o stanie dodatku - czy jest aktywny (opublikowany). Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Dostęp [Access]: określa domyślny poziom dostępu do danej treści. Domyślny poziom dostępu jest dziedziczony po konfiguracji globalnej komponentu oraz nadrzędnym elemencie treści i nadrzędnej grupie użytkowników. Zależnie od kontekstu - wybierz poziom dostępu z rozwijalnej listy wyboru albo kliknij przycisk Uprawnienia, który przeniesie Cię do kart konfiguracji poziomu dostępu dla każdej z grup użytkowników. Dostęp [Access]: określa, kto z użytkowników ma prawo korzystać z dobrodziejstw dodatku. W standardowej instalacji Joomla! można ustalić jeden z trzech poniższych poziomów dostępu:
  • Powszechny [Public]: prawo ma każdy odwiedzający witrynę;
  • Zastrzeżony [Registered]: prawo mają tylko zalogowani użytkownicy;
  • Specjalny [Special]: prawo mają użytkownicy z uprawnieniami autora lub wyższymi.
Jeżeli administrator dodał inne poziomy dostępu, pojawią się one na liście wyboru.
 • Typ [Plug-in Type]: wskazuje na obszar witryny objęty oddziaływaniem dodatku oraz nazwę folderu, w którym - w katalogu /plugins znajdują się skrypty dodatku, np. /plugins/authentication. Tej wartości nie można zmienić. Dodatek może należeć do jednej z kilku grup:
  • uwierzytelniające [authentication]: obsługujące logowanie,
  • oddziałujące na treść [content],
  • wyszukiwarki [search],
  • edytory [editor],
  • rozszerzenia edytorów [editor-xtd],
  • rozszerzenia komponentów [components_name]: zwykle nazwa_komponentu,
  • systemowe [system],
  • obsługujące konta użytkowników [user],
 • Kolejność [Order]: określa porządek wyświetlania elementów, np. artykułów, kategorii, modułów. Wybierając kolejność z listy rozwijanej, można zaznaczyć opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy. Można również zaznaczyć jeden z istniejących elementów. W takim przypadku element zostanie umieszczony przed zaznaczonym. Kolejność ustaloną na stronie edytora własności elementu, można zmienić na stronie menedżera. Porządek [Order]: określa porządek wyświetlania i działania dodatków w obrębie pozycji. Na rozwijanej liście znajdują się wszystkie dodatki jednego typu. Aby ustalić kolejność, kliknij nazwę dodatku, przed którym chcesz umieścić dodatek aktualnie konfigurowany. Możesz również umieścić go na początku, klikając opcję Pierwszy [First] lub na końcu, zaznaczając Ostatni [Last]: Kolejność można zmienić także na stronie Dodatki - zarządzanie.
Uwaga: Kolejność uruchamiania dodatków ma niekiedy istotne znaczenie dla ich działania. Jeśli jakiś dodatek nie działa poprawnie, mimo że został włączony, spróbuj umieścić go na początku - przed innymi dodatkami tego samego typu.
 • Plik dodatku [Plug-in File]: nazwa plików zawierających główne skrypt dodatku (bez rozszerzenia ’.php’). Na każdy dodatek składają się co najmniej dwa skrypty - definiujący - PHP oraz konfiguracyjny - XML. Na przykład dodatek uwierzytelniający dla Joomla! składa się ze skryptów joomla.php oraz joomla.xml. W tym polu wyświetlana jest jedynie nazwa tych plików - bez rozszerzenia.
 • ID: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! każdej nowej pozycji. Jest wykorzystywany do identyfikacji przez oprogramowanie Joomla!, np. w linkach wewnętrznych. Tego numeru nie można zmodyfikować. The Plug-in's ID number. This is a unique identification number for this item assigned automatically by Joomla!. It is used to identify the item internally, for example in internal links. You can not change this number.
 • Opis [Description]: opcjonalnie - można tutaj umieścić dowolne notatki przeznaczone dla administratorów. Wpisany tekst będzie widoczny jedynie tutaj - w edytorze reklamy. zwięzła charakterystyka dodatku odczytywana z pliku nazwa_dodatku.xml, nie można jej modyfikować.

Opcje

Jeśli dodatek ma opcje konfiguracyjne, są one wyświetlane po prawej stronie sekcji szczegółów. Zwykle są to Opcje podstawowe - ustawienia ogólne, które muszą być skonfigurowane, aby korzystać z podstawowych funkcji dodatku. Zdarzają się również Opcje rozszerzone, będące zestawem dodatkowych ustawień, umożliwiających dostosowanie funkcji dodatku do własnych potrzeb. Ponadto można spotkać Opcje językowe związane z obsługą wielojęzyczności.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

16 dodatki edytor przybornik.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Jeśli podczas tworzenia nowej pozycji umieścisz niezbędne dane, pozycja zostanie utworzona, w przeciwnym przypadku stosowny komunikat powiadomi Cię, jakie informacje są wymagane. Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy - użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij [Save & Close]: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora własności pozycji.
 • Zamknij [Close]: zamyka ekran edytora i przenosi z powrotem na stronę przeglądu bez zapisywania efektów pracy od momentu poprzedniej operacji zapisywania.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Opisy dodatków, konfiguracja

W standardowej instalacji Joomla! 1.6 umieszczono 35 dodatków. Poniżej przedstawiamy ich opisy i charakterystykę konfiguracji.

Dodatki z grupy Uwierzytelnianie

Dodatki z grupy Uwierzytelnianie [Authentication] obsługują sprawdzanie tożsamości zarejestrowanych użytkowników witryny. Pliki dodatków znajdują się w katalogu plugins/authentication.

Joomla! udostępnia kilka metod obsługi uwierzytelniania: standardową, specyficzną dla Joomla!, obsługiwaną przez dodatek Uwierzytelnianie - Joomla! oraz dwie dodatkowe, obsługiwane przez dodatki Uwierzytelnianie - GMail i Uwierzytelnianie - LDAP. W domyślnej konfiguracji włączony jest dodatek Uwierzytelnianie - Joomla!. Administrator może włączyć także obsługę dwu pozostałych metod uwierzytelniania.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Co najmniej jeden dodatek obsługujący uwierzytelnianie musi być włączony, w przeciwnym przypadku nie będzie możliwe zalogowanie się ani w witrynie, ani na zapleczu.


Uwierzytelnienie: Joomla

Dodatek Uwierzytelnienie - Joomla! [Authentication - Joomla!] obsługuje w Joomla! domyślną metodę uwierzytelniania. Dopóki nie zostanie włączony co najmniej jeden alternatywny dodatek obsługujący uwierzytelnianie, nie należy go wyłączać, bowiem spowoduje to utratę możliwości logowania się zarówno w witrynie, jak i na zapleczu. Dodatek nie wymaga konfiguracji.

16 dod uwierzytelnianie joomla.png


Uwierzytelnianie: GMail

Dodatek Uwierzytelnianie - GMail [Authentication - GMail] umożliwia zalogowanie się do witryny i na zaplecze za pomocą identyfikatora GMail. Dodatek jest domyślnie wyłaczony. Aby umożliwić użytkownikom logowanie się za pomocą identyfikatora GMail, należy włączyć dodatek i skonfigurować go zgodnie z opisem opcji poniżej. Dodatek wymaga zainstalowania na serwerze pakietu cURL.

16 dod uwierzytelnianie gmail.png

 • Użytkownik z przyrostkiem [Apply Username Suffix]: Ta opcja umożliwia automatyczne uzupełnianie identyfikatora użytkownika przyrostkiem, czyli nazwą domenową serwera pocztowego (przyrostkiem nazwano tutaj część adresu pocztowego za znakiem @). Przyrostek ustalasz w opcji poniżej. Do wyboru masz ustawienia:
  • Bez przyrostka [Don't Apply Suffix]: przyrostek nie będzie dodawany, a w przypadku, gdy zostanie dodany przez użytkownika, zostanie zignorowany
  • Zastosuj, gdy nie podano [Apply suffix if missing]: o ile logujący się nie poda przyrostka, zostanie on dodany automatycznie
  • Zawsze stosuj przyrostek [Always use suffix]: przyrostek zostanie dodany zawsze, zastępując nazwę domenową podaną przez logującego się.
 • Przyrostek po nazwie użytkownika [Username Suffix]: pełna nazwa domenowa serwera pocztowego GMail (część adresu za symbolem @), jaka będzie stosowana podczas logowania się do Twojej witryny. Zwykle ustawiasz gmail.com (lub googlemail.com). Ta opcja umożliwia wykorzystanie innych kont GMail, nie zakończonych typowym przyrostkiem gmail.com , np. możesz chcieć zastosować przyrostek kont pocztowych Google Apps dla swojej domeny. Jeśli pozostawisz to pole puste, przyrostki nazwy użytkownika będą ignorowane ?????????????????
 • Sprawdzaj równorzędne [Verify Peer]: Joomla! sprawdza zgodność nazwy użytkownika z danymi systemu GMail za pośrednitwem bezpiecznego połączenia SSL. Ta opcja decyduje, czy przed przystąpieniem do weryfikacji danych użytkownika Joomla! sprawdzi ważność certyfikatu autentyczności (CA) dla połączenia SSL. W niektórych przypadkach sprawdzenie certyfikatu CA nie powiedzie się. W takich sytuacjach ustawienie opcji Nie powinno rozwiązac problem.
 • Czarna lista użytkowników [User Blacklist]: Lista nazw użytkowników, którym zabraniasz logowania się za pomocą identyfikatora GMail. Nazwy użytkowników oddziel przecinkami.

Aby korzystać z dodatku Uwierzytelnianie - GMail :

 • Utwórz w witrynie opartej na CMS Joomla! konto użytkownika nazwane tak samo, jak konto w systemie GMail. Przykładowo, jeśli w systemie GMail posiadasz adres pocztowy jan1234@gmail.com, utwórz w Joomla! konto użytkownika nazwanego 'jan1234.
 • Włącz dodatek Uwierzytelnianie - GMail.
 • Wyloguj się z Joomla!.
 • Zaloguj się używając nazwy konta w GMail (bez @gmail.com") oraz swojego hasła użytkownika GMail.

Uwierzytelnienie: LDAP

Dodatek Uwierzytelnienie - LDAP [Authentication - LDAP] obsługuje logowanie do usługi sieciowej LDAP (Lekki protokół dostępu do katalogów). Konfiguracja wymaga ustawienia następujących opcji:

16 dod uwierzytelnianie ldap.png

 • Serwer [Host]: adres internetowy serwera udostępniającego LDAP, na przykład, openldap.mojafirma.org.
 • Port [Port]: numer nasłuchującego portu serwera stosowanego do połączenia z LDAP, domyślnie: 389.
 • LDAP V3 [LDAP V3]: wersja protokołu zainstalowana na serwerze - zwykle na serwerach stosowana jest wersja LDAP2, ale najnowsze wersje OpenLdap wymagają użycia LDAPV3. Aby skorygować domyślne ustawienie zaznacz Tak.
 • Negocjacja TSL [Negotiate TLS]: określa, czy wymagane jest uzgodnienie protokołu szyfrowania TSL (Transport Layer Security) z serwerem LDAP. Jeśli Tak, wszelki ruch między serwerem i klientem musi być szyfrowany. TSL zapewnia uwierzytelnienie, poufność i integralność transmisji danych.
 • Podążaj za odwołaniami [Follow Referrals]: określa, czy włączyć opcję LDAP_OPT_REFERRALS. Jeśli serwerem LDAP jest Windows 2003, należy ustawić Nie.
 • Metoda autoryzacji [Authorization Method]: określa sposób uwierzytelnienia. Zaznacz jedną z opcji Połącz bezpośrednio jako użytkownika [Bind Directly as User] albo Połącz i Szukaj [Bind and Search].
 • Podstawowa DN [Base DN]: Podstawowa ścieżka LDAP domeny.
 • Szukaj wyrażenia [Search String]: zapytanie wyszukujące określonego użytkownika. Można wpisać kilka różnych zapytań oddzielając je średnikami. Wyrażenie [search] jest dynamicznie zastępowane loginem podanym przez użytkownika, np. uid=[search].
  Uwaga: Używane tylko przy wyszukiwaniu.
 • DN użytkownika [Users DN]: wyrażenie [username] jest dynamicznie zastępowane podaną nazwą użytkownika, np. uid=[username], dc=my-domain, dc=com;. Można wpisać kilka różnych zapytań oddzielając je średnikami.
  Uwaga: Używane tylko przy połączeniu bezpośrednim.
 • Użytkownik połączenia [Connect username and Connect password]: Użytkownik połączenia i Hasło połączenia definiują parametry połączenia dla DN. Dostępne są dwie opcje: Anonimowe wyszukiwanie DN - zostaw oba pola niewypełnione. Połączenie administracyjne: Użytkownik połączenia wpisz nazwę konta użytkownika, na przykład Administrator, Hasło połączenia - wpisz aktualne hasło Twojego konta administracyjnego.
 • Hasło połączenia [Connect username and Connect password]: w połączeniu anonimowym (tylko do wyszukiwania) - pozostaw niewypełnione, dla połączeń administracyjnych, umożliwiających modyfikowanie wpisów - podaj swoje aktualne hasło.
 • Mapuj: Pełna nazwa [Map: Full Name]: wpisz pełną nazwę użytkownika (LDAP przypisuje (mapuje) atrybut, który zawiera pełną nazwę użytkownika)
 • Mapuj: Adres poczty [Map:E-mail]: wpisz adres poczty elektronicznej użytkownika LDAP przypisuje (mapuje) atrybut, który zawiera adres poczty elektronicznej użytkownika]
 • Mapuj: ID Użytkownika [Map: User ID]: wpisz ID użytkownika LDAP przypisuje (mapuje) atrybut, który zawiera login ID zarejestrowanego użytkownika. Dla aktywnego katalogu jest to sAMAccountName


Artykuły - Maskuj email

Dodatek Artykuły - Maskuj email [Content - Email Cloaking] ukrywa adresy poczty elektronicznej przed robotami wyszukującymi je do wykorzystania przez spamerów. Chroni użytkowników przed niechcianą pocztą. Procedura, jaką wykonuje dodatek Artykuły - Maskuj email, to zakodowanie znalezionych adresów za pomocą JavaScript. W efekcie adresy są wyświetlane na stronach witryny jako łącza do programu pocztowego, ale niezrozumiałe dla robotów przeszukujących kod HTML (tam adres jest ukryty w kodzie JavaScript).

Możesz wyłączyć działanie dodatku w każdym artykule, wpisując w dowolnym miejscu artykułu polecenie {emailcloak=off}. W takim przypadku adresy email w tym artykule nie będą maskowane.

16 dod art maskuj email.png

W dodatku konfigurujemy jedną opcję podstawową:

 • Tryb [Mode]: decyduje o sposobie wyświetlania adresu poczty elektronicznej. Zaznacz na liście rozwijanej jedną z dwóch opcji:
  • Zwykły nieaktywny tekst [Nonlinkable Text]: wyświetla adresy e-mail użytkowników jako zwykły tekst,
  • Łącze do programu pocztowego [As linkable mailto addresst]: wyświetla adres e-mail jako odnośnik do programu pocztowego w komputerze użytkownika.


Artykuły - Podziel stronę

Dodatek Artykuły - Podziel na strony [Content - Pagebreak] dodaje spis treści do artykułu podzielonego na strony. Spis umieszczany jest automatycznie przez przycisk Podziel stronę [Pagebreak button]: Dodatek umieszcza kod HTML definiujący listę odnośników do kolejnych stron podzielonego artykułu. Teksty odnośników definiowane są w trakcie redagowania artykułu, po naciśnięciu przycisku Podziel - strony. Gdy artykuł redagowany jest w edytorze wizualnym, w miejscu podziału strony wyświetlana jest szara przerywana pozioma linia.

16 dod art podziel strone.png

Dodatek ma cztery parametry:

 • Włącz dodatek [Enable Plugin]: decyduje o działaniu dodatku. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Tytuł witryny [Show Site Title]: decyduje o umieszczeniu tytułu strony w znaczniku TITLE, w wynikowym kodzie HTML strony.
 • Spis treści [Table of Contents]: decyduje o wyświetlaniu spisu treści w artykule. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Pokaż wszystkie [Show all]: decyduje o umieszczeniu w spisie treści odnośnika do strony zawierającej wszystkie części artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.

Stosowanie dodatku - składnia kodu HTML:

<hr class="system-pagebreak" />
<hr class="system-pagebreak" title="Tytuł strony" /> 
<hr class="system-pagebreak" alt="Odnośnik do strony" /> 
<hr class="system-pagebreak" title="Tytuł strony" alt="Odnośnik do pierwszej strony" /> 
<hr class="system-pagebreak" alt="Odnośnik do pierwszej strony" title="Tytuł strony" />

Artykuły - Nawigacja

Dodatek Artykuły - Nawigacja [Content - Page Navigation] umieszcza między kolejnymi artykułami pasek nawigacji (Poprzedni → Następny) na stronach wywoływanych z pozycji menu typu przegląd bądź lista artykułów. Tę właściwość kontrolują dwa parametry:

 • Przyciski nawigacji [Show Navigation] omówiony na stronie Artykuły -> Opcje globalna konfiguracja prezentacji artykułów
 • Nawigacja [Show Navigation] omówiony na stronie Projektant pozycji menu -> Opcje artykułu w omówieniach pozycji meny prezentujących artykuły z kategorii.

Zwróć uwagę, że jeśli dodatek Artykuły - Nawigacja zostanie wyłączony, ustawienia poczynione w powyższych sekcjach nie przyniosą żadnego efektu - pasek nie będzie wyświetlany.

16 dod art nawigacja.png

Edytor dodatku umożliwia ustawienie jednego parametru:

 • Pozycja [Position]: ustala położenie paska nawigacji. Zaznacz jedną z opcji: Powyżej [Above] albo Poniżej [Below] artykułu.


Artykuły - Ocenianie

Dodatek Artykuły - Ocenianie [Content - Rating] umożliwia ocenianie artykułów. Nie ma konfigurowanych opcji.

16 dod art ocenianie.png


Artykuły - Wpinacz modułów

Dodatek Artykuły - Wpinacz modułów [Content - Load Module] obsługuje wyświetlanie modułów w artykułach. Moduły osadzamy w artykułach instrukcją: {loadposition xxxxx}, gdzie xxxxx to nazwa pozycji modułu. Przykładowo, jeśli stworzysz własny moduł i umieścisz go w pozycji mojapozycja, a następnie w artykule wpiszesz instrukcję {loadposition mojapozycja}, to w jej miejscu w tekście artykułu pojawi się treść Twojego modułu. Przeczytaj więcej na stronie Moduły - Utwórz/Zmień o umieszczaniu modułów wewnątrz artykułów.

16 dod art wpinacz modulow.png

W dodatku konfigurujemy dwa parametry:

 • Włącz dodatek [Enable Plugin]: decyduje o działaniu dodatku. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Styl [Style]: decyduje o rozmieszczeniu modułów. Wybierz jedną z opcji:
  • Wiersze tabeli jednokolumnowej [Wrapped by table (column)]: moduły będą wyświetlone jeden pod drugim, każdy w jednej komórce tabeli,
  • Komórki tabeli jednowierszowej [Wrapped by table (horizontal)]: każdy moduł zostanie wyświetlony w jednej komórce tabeli,
  • Jeden element DIV [Wrapped by Divs]: wszystkie moduły zostaną objęte jednym znacznikiem div,
  • Cztery elementy DIV [Wrapped by Multiple Divs]: wszystkie moduły zostaną umieszczone wewnątrz czterech elementów div,
  • Czysty kod [No wrapping (raw output)]: w artykule zostanie umieszczony tylko czysty, wynikowy kod modułów.


Artykuły - Wyróżniaj kod (GeSHi)

Dodatek Artykuły - Prezentuj kod (GeSHi) [Content - Code Hightlighter (GeSHi)] formatuje fragmenty kodu komputerowego wstawiane do artykułów. Zadanie dodatku polega na rozpoznaniu cytowanego kodu jako przeznaczonego do wyświetlenia a nie wykonania, a następnie na odpowiednim sformatowaniu kodu. Dodatek jest implementacją silnika podświetlającego GeSHi. W Joomla! zaimplementowano możliwość zróżnicowanego podświetlania 8 języków skryptowych - CSS, HTML (Strict) javaScript, PHP, PHP Brief, SQL, XML, INI.

16 dod art geshi.png

Nazwy funkcji zastosowanego w kodzie języka programowania są łączami do ich specyfikacji na stronach projektów. Dzięki temu użytkownik może sprawdzić znaczenie funkcji, znaczenie użytych w niej atrybutów.

Stosowanie dodatku

Umieść cytowany kod programu w znaczniku HTML pre z parametrem lang i - jako atrybut- tego parametru - kodem języka. Wzór:

<pre xml:lang="xml">Tutaj Twój kod ... </pre>

Dodatek Gejsza w wersji dla Joomla! podświetla kod następujących, najczęściej stosowanych języków programowania i skryptów:

 • CSS → wpisz parametr z atrybutem: xml:lang="css"
 • Html4 Strict → wpisz parametr z atrybutem: xml:lang="html4strict"
 • JavaScript → wpisz parametr z atrybutem: xml:lang="javascript"
 • PHP → wpisz parametr z atrybutem: xml:lang="php"
 • PHP Brief → wpisz parametr z atrybutem: xml:lang="php-brief"
 • SQL → wpisz parametr z atrybutem: xml:lang="sql"
 • XML → wpisz parametr z atrybutem: xml:lang="xml"
 • INI → wpisz parametr z atrybutem: xml:lang="ini"

Obsługa innych języków

Jeśli cytujesz w artykułach w Twojej witrynie inne języki programowania i chcesz skorzystać z możliwości oferowanych przez Gejszę, pobierz pełną wersję GeSHi z witryny projektu i wykonaj następujące czynności albo z sourceforge.net:

 • Rozpakuj pobrany pakiet na swoim lokalnym komputerze.
 • Odszukaj i prześlij na serwer plik nowy_jezyk.php do katalogu /plugins/content/geshi/geshi.

To wszystko! Zajrzyj jeszcze np. na stronie projektu do instrukcji, by dowiedzieć się, jakiego użyć atrybutu dla parametru lang.Edytory - Bez edytora

Dodatek Edytory - Bez edytora [Editor - No Editor], w przeciwieństwie do dwóch pozostałych z tej rodziny, nie ładuje żadnego edytora do miejsc przeznaczonych na edycję treści. Zamiast edytora dysponujemy zwykłym obszarem tekstowym wykorzystywanym głównie wówczas, gdy chcemy wpisać kod HTML, JavaScript, PHP lub inny, albo wkleić kod skopiowany skądinąd i nie chcemy, by został on zmieniony przez edytor wizualny. Jeśli redagujący umieszcza zwykły tekst i chce go sformatować - musi dodać znaczniki HTML.

16 dod edytor prosty.png

Dodatek nie wymaga konfigurowania żadnych parametrów. Standardowo powinien być włączony.


Edytory - CodeMirror

Ten dodatek ładuje edytor CodeMirror. CodeMirror jest edytorem kodu źródłowego. Rozpoznaje i wyróżnia składnię kodu wielu języków programowania. Sygnalizuje niedopasowane znaczniki. Pomaga zachować czytelny układ kodu dzięki prostemu formatowaniu wcięć za pomocą klawiszy Tab i Shift.

500px

Posiada następujące opcje:

 • Numery wierzy [List numbers]: decyduje o wyświetlaniu numerów wierszy. Wybierz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Tryb tabulacji [Tab mode]: decyduje o sposobie wykorzystania tabulatora do formatowania kodu. Wybierz jedną z dwóch opcji:
  • Wcięcie [Indent]: naciśnięcie tabulatora ustawia wcięcie zaznaczonych lub aktualnych linii zgodnie z regułami parsera.
  • Przesunięcie [Shift]: naciskanie tabulatora powoduje w zaznaczonych bądź aktualnej linii zwiększanie o jedno lub więcej wcięć. Równoczesne naciskanie klawiszy Shift-Tab likwiduje w zaznaczonych bądź aktualnej linii jedno lub więcej wcięć.


Edytory - TinyMCE

Dodatek Edytory - TinyMCE [Editor - TinyMCE] wczytuje edytor wizualny - domyślny edytor w Joomla!. Przygotowanie dodatku do pracy wymaga skonfigurowania opcji podstawowych i rozszerzonych:

Opcje podstawowe

Można skonfigurować następujące opcje podstawowe:

16 dod edytor tinymce.png

 • Tryb pracy [Functionality]: wybierz jeden z dwu poziomów funkcjonalności edytora: Podstawowy [Basic] lub Rozszerzony [Advanced]: Tryb Podstawowy udostępnia użytkownikom 9 przycisków w pasku narzędzi: pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie, cofnięcie, powtórzenie, czyszczenie kodu, punktowanie i numerowanie. Tryb Rozszerzony udostępnia narzędzia zgodnie z ustawieniami parametrów rozszerzonych.
 • Skin. Choose the skin which will be applied to the TinyMCE editor when displayed in your website.
 • Wersja skompresowana [Compressed Version]: TinyMce może pracować w trybie skompresowanym. Nie zawsze jednak ten tryb jest odpowiednio interpretowany przez przeglądarki (np. IE). Korzystaj z tego trybu ostrożnie. Standardowo - wyłączone.
 • Czyść przy starcie [Code Cleanup on Startup]: decyduje o automatycznym wyczyszczeniu kodu HTML z niedozwolonych znaczników i atrybutów podczas wczytywania artykułu. Ustawienie domyślne: Nie.
 • Czyść podczas zapisu [Code Cleanup on save]: decyduje o automatycznym wyczyszczeniu kodu HTML z niedozwolonych znaczników i atrybutów podczas zapisywania artykułów. Zaznacz jedną z opcji:
  • Nigdy [Never]: kod nie będzie czyszczony ani podczas zapisywania w edytorze na stronach zaplecza, ani w edytorze na stronach witryny,
  • Witryna [Front Only]: kod będzie czyszczony tylko w edytorze na stronach witryny
  • Zawsze [Always]: kod nie będzie czyszczony zarówno podczas zapisywania w edytorze na stronach zaplecza, jak i w edytorze na stronach witryny.
   Ustawienie domyślne: Zawsze.


 • Entity Encoding.
 • Automatyczny wybór języka [Automatic Language Selection]: dostosowuje język interfejsu edytora do języka interfejsu użytkownika. Nie ustawiaj Tak [Yes], chyba że masz zainstalowane odpowiednie pakiety językowe edytora. Standardowe ustawienie: Nie [Nie].
 • Kod języka [Language Code]: określa język interfejsu edytora. Ustawienie w tym polu przynosi efekt pod warunkiem, że w poprzednim parametrze wybrano opcję Nie. Ustawienie domyślne dla języka angielskiego w wersji brytyjskiej to "en", jeśli masz zainstalowany język polski, wpisz "en".
  Pakiet języka polskiego można pobrać z plikowni Polskiego Centrum Joomla.
 • Kierunek tekstu [Text Direction]: określa kierunek pisma. Zaznacz jedną z opcji: Od lewej [Left to Right] (jak np. języka polskiego), Od prawej [Right to Left], jak np. języka hebrajskiego.
 • Klasy CSS szablonu [Template CSS classes]: standardowo edytor szuka najpierw pliku "editor.css", a jeśli go nie znajdzie, korzysta z arkusza stylów umieszczonego w pliku "editor.css" szablonu systemowego (umieszczonego w katalogu template/system/). Ustawienie domyślne: Tak
 • Własny arkusz stylów [Custom CSS Classes]: opcjonalnie, zamiast pliku editor.css można podać pełny adres do własnego pliku CSS, definiującego style stosowane w artykułach. Nadpisuje deklaracje zamieszczone w pliku editor.css.
 • Adresy wewnętrzne [Urls]: określa format adresów internetowych do zasobów wewnętrznych (plików dokumentów, grafik). Zaznacz jedną z opcji: Absolutne [Absolute], Względne [Relative].
 • Nowe linie [Newlines]: określa sposób kodowania znacznikami HTML nowych linii. Wybierz jedną z opcji: element BR [BR Elements] - znacznik przełamujący wiersz, element P [P Elements] - znacznik akapitu. Domyślnie: element P.
 • Elementy niedozwolone [Prohibited Elements]: wpisz słowa kluczowe niedozwolonych składników tekstu. Domyślnie: applet, rozważ umieszczenie np. script,object,applet,iframe. Funkcja ta chroni przed wykorzystaniem edytora do przesłania nieoczekiwanych, niebezpiecznych dla systemu skryptów programów wykonywalnych.
  Uwaga: Znaczniki i atrybuty są filtrowane także na podstawie konfiguracji globalnej artykułów - zobacz.

Ustawienia globalne

 • Elementy rozszerzające [Extended Valid Elements]: opcjonalna lista dodatkowych elementów rozszerzających zestaw znaczników HTML. Wpisz elementy HTML rozszerzające zestaw znaczników stosowanych przez TinyMCE. Format: elm[tag1|tag2]

16 dod edytor tinymce opcje rozszerzone.png


 • Pasek narzędzi [Toolbar]: określa położenie przybornika. Zaznacz jedną z opcji: Góra [Top] - nad tekstem - lub Dół [Bottom] - pod tekstem.
 • Toolbar align.
 • Wysokość okna podglądu [HTML Height]: określ w pikselach wysokość okna podglądu HTML. Standardowo: 550 px.
 • Szerokość okna podglądu [HTML Width]: określ w pikselach szerokość okna podglądu HTML. Standardowo: 750 px.
 • Ścieżka [Element Path]: Jeśli włączone, wyświetla na dolnej listwie edytora drzewo znaczników i klasy stylów w zaznaczonym tekście.

Poniższe ustawienia decydują o opcjach edytora w trybie rozszerzonym:

 • Fonts. Hide or Show the 'Font' button.
 • Paste. Hide or Show the 'Paste' button.
 • Search-Replace. Hide or Show the 'Search and Replace' button.
 • Insert Date. Hide or Show the 'Insert Date' button.
 • Date Format. The Date format to use for Insert Date.
 • Insert Time. Hide or Show the 'Insert Time' button.
 • Time Format. The Time format to use for Insert Time.
 • Colors. Hide or Show the 'Colors' control buttons.
 • Tabela [Table]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie tabeli i określanie jej właściwości. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Użycie wywołuje okienko wyskakujące z opcjami właściwości tabeli. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Uśmieszki [Smilies]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie uśmieszków - ikon emocji. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Użycie wywołuje okienko wyskakujące z paletą ikonek możliwych do wstawienia. Zaznacz jedną z opcji: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Media. Hide or Show the 'Media' button.
 • Linia pozioma [Horizontal Rule]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie linii poziomej. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Zaznacz jedną z opcji: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Kierunek tekstu [Directionality]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający zmianę kierunku tekstu. Zaznacz jedną z opcji: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Pełny ekran [Fullscreen]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający przełączanie się do pełnego ekranu. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Style [Style]: zdecyduj, czy pokazać listę wyboru stylu. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Warstwy [Layer]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie warstw. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Rozszerzenia XHTML [XHTMLxtras]: zdecyduj, czy pokazać przyciski wstawiające dodatkowe elementy i atrybuty XHTML (cytat - cite, akronim - acronym, skrót - abbr, wstawione - ins, usunięte - del). Zaznacz jedną z opcji: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Visualchars. Show invisible characters, specifically non-breaking spaces.
 • Nonbreaking. Insert non-breaking space entities.
 • Szablon [Template]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie szablonu artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Blockquote. Turn on/off block quotes.
 • Wordcount. Turn on/off word count.
 • Advanced image. Turn on/off a more advanced image dialog box.
 • Advanced link. Turn on/off a more advanced link dialog box.
 • Advanced List. Turn on/off the ability to set number formats and bullet types in ordered and unordered lists.
 • Ostrzeżenie, gdy Anuluj [Save Warning]: decyduje o wyświetlaniu ostrzeżenia, że zmiany zostaną utracone w przypadku, gdy użytkownik wybierze opcję Anuluj. Standardowo - wyłączone. WŁĄCZ, aby TinyMCE wyświetlał ostrzeżenie.
 • Context menu. Turn on/off the context menu.
 • Inline popups. Turn on/off dialogs opening as floating DIV layers instead of popup windows. This option is useful to allow getting around popup blockers.
 • Custom plugin. Add custom TinyMCE plug-ins to the editor by specifying them here.
 • Custom button. Add custom TinyMCE buttons to the editor by specifying them here.

 • Wstaw datę [Insert Date]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie bieżącej daty. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Format daty [Date Format]: określ sposób formatowania wstawianej daty - tylko dla trybu zaawansowanego. Domyślnie: %Y-%m-%d. Ustaw np. %d-%m-%Y
 • Wstaw czas [Insert Time]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie aktualnego czas. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Format czasu [Time Format]: określ sposób formatowania wstawianego czasu - tylko dla trybu zaawansowanego. Domyślnie: %H:%M:%S
 • Podgląd [Preview]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający podgląd sformatowanego artykułu. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].


Dodatki z grupy Przyciski edytora

Są to dodatki wzbogacające ułatwiające redagowanie treści, np. artykułów czy opisów (kategorii, komunikatów, informacji dodatkowych).

Przyciski edytora - Artykuł

Dodatek Przyciski edytora - Artykuł [Editor Button - Article] wyświetla pod edytorem wizualnym, np. TinyMCE albo obszarem tekstowym, gdy korzystamy z opcji Bez edytora przycisk Artykuł [Article], umożliwiający wstawienie odnośnika do dowolnego artykułu wewnątrz witryny. Wyboru artykułu dokonasz w oknie dialogowym.

16 dod przycisk artykul.png


Przyciski edytora - Grafika

Dodatek Przyciski edytora - Grafika [Editor Button - Image] wyświetla pod edytorem tekstów przycisk Grafika [Image], wywołujący okno dialogowe umożliwiające osadzenie w elementach treści ilustracji i jej konfigurację.

16 dod przycisk grafika.png

Dodatek nie wymaga ustawiania żadnych parametrów.


Przyciski edytora - Podziel stronę

Dodatek Przyciski edytora - Podziel stronę [Editor Button - Pagebreak] wyświetla pod edytorem tekstów przycisk Podziel stronę [Pagebreak] wstawiający do artykułów znacznik podziału artykułu na strony oraz tytuły stron.

16 dod przycisk podziel strone.png

Dodatek nie wymaga ustawiania żadnych parametrów.


Przyciski edytora - Więcej

Dodatek Przyciski edytora - Więcej [Editor Button - Readmore] wyświetla pod edytorem tekstów przycisk Więcej [Read more...], wstawiający znacznik podziału artykułu - {readmore} - na dwie części: wprowadzenie, wyświetlane w przeglądach artykułów z odnośnikiem Więcej do pełnego tekstu artykułu, oraz tekst zasadniczy wyświetlany na stronach z pełnym tekstem artykułu.

16 dod przycisk wiecej.png

Dodatek nie wymaga ustawiania żadnych parametrów.


Rozszerzenia: Joomla!

Dodatek Rozszerzenia: Joomla! [Extensions Joomla!] obsługuje aktualizację rozszerzeń. Dodatek nie wymaga ustawiania żadnych parametrów.

16 dod rozszerzenia joomla.png

Dodatki z grupy Przeszukuj

Komponent Wyszukiwanie używa dodatków precyzujących zakres przeszukiwania witryny. Każdy z dodatków odpowiada za przeszukiwanie treści obsługiwanych przez komponent, z którym współdziała. Instalując komponenty innych programistów, sprawdź, czy nie zaprojektowali również odpowiedniego dodatku typu Przeszukuj. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć przeszukiwanie niektórych obszarów witryny, by zwiększyć wydajność i szybkość wyszukiwania bądź z innych powodów. Wszystkie instalowane z Joomla! dodatki komponentu Wyszukiwanie są domyślnie włączone..

Przeszukuj - Artykuły

Dodatek Przeszukuj - Artykuły [Search - Content] włącza przeszukiwanie artykułów (tytułów i tekstów). W konfiguracji możemy ustawić następujące parametry:

16 dod przeszukuj artykuly.png

 • Limit wyników [Search Limit]: standardowo działa do momentu, aż znajdzie 50 wystąpień wyszukiwanego słowa, frazy lub słów. Można zmniejszyć lub zwiększyć tę ilość.
 • Artykuły [Articles]: decyduje o przeszukiwaniu artykułów - powinien to być parametr Włączony!!!!!. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Artykuły w Archiwum [Archived Articles]: decyduje o przeszukiwaniu artykułów zarchiwizowanych. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.


Przeszukuj - Doniesienia

Dodatek Przeszukuj - Doniesienia [Search - Newsfeeds] włącza przeszukiwanie komponentu Doniesienia [Newsfeeds]: Przeszukiwanie obejmuje: tytuły i opisy kategorii oraz nazwy i opisy kanałów informacyjnych. W konfiguracji możemy ustawić następujące parametry:

16 dod przeszukuj doniesienia.png

 • Limit wyników [Search Limit]: standardowo działa do momentu, aż znajdzie 50 wystąpień wyszukiwanego słowa, frazy lub słów. Można zmniejszyć lub zwiększyć tę ilość.
 • Szukaj w opublikowanych [Search Published]: decyduje, czy będą przeszukiwane opublikowane zakładki. Ustawienie domyślne: Włączone.
 • Szukaj w archiwalnych [Search Archived]: decyduje, czy będą przeszukiwane zakładki zarchiwizowane. Ustawienie domyślne: Włączone.


Przeszukuj - Kategorie

Dodatek Przeszukuj - Kategorie [Search - Categories] włącza przeszukiwanie informacji o kategoriach artykułów (tytuły i opisy kategorii artykułów). W konfiguracji możemy ustawić następujące parametry:

16 dod przeszukuj kategorie.png

 • Limit wyników [Search Limit]: standardowo działa do momentu, aż znajdzie 50 wystąpień wyszukiwanego słowa, frazy lub słów. Można zmniejszyć lub zwiększyć tę ilość.
 • Szukaj w opublikowanych [Search Published]: decyduje, czy będą przeszukiwane opublikowane zakładki. Ustawienie domyślne: Włączone.
 • Szukaj w archiwalnych [Search Archived]: decyduje, czy będą przeszukiwane zakładki zarchiwizowane. Ustawienie domyślne: Włączone.


Przeszukuj - Kontakty

Dodatek Przeszukuj - Kontakty [Search - Contacts] włącza przeszukiwanie komponentu Kontakty [Contacts]: Przeszukiwanie obejmuje: nazwy kontaktów, stanowiska, adresy, numery telefonów i faksów oraz dodatkowe informacje. W konfiguracji możemy ustawić następujące parametry:

16 dod przeszukuj kontakty.png

 • Limit wyników [Search Limit]: standardowo działa do momentu, aż znajdzie 50 wystąpień wyszukiwanego słowa, frazy lub słów. Można zmniejszyć lub zwiększyć tę ilość.
 • Szukaj w opublikowanych [Search Published]: decyduje, czy będą przeszukiwane opublikowane zakładki. Ustawienie domyślne: Włączone.
 • Szukaj w archiwalnych [Search Archived]: decyduje, czy będą przeszukiwane zakładki zarchiwizowane. Ustawienie domyślne: Włączone.


Przeszukuj - Zakładki

Dodatek Przeszukuj - Zakładki [Search - Weblinks] włącza przeszukiwanie komponentu Zakładki [Weblinks]: Przeszukiwanie obejmuje: tytuły i opisy kategorii adresów oraz nazwy i opisy adresów internetowych. W konfiguracji możemy ustawić następujące parametry:

16 dod przeszukuj zakladki.png

 • Limit wyników [Search Limit]: standardowo działa do momentu, aż znajdzie 50 wystąpień wyszukiwanego słowa, frazy lub słów. Można zmniejszyć lub zwiększyć tę ilość.
 • Szukaj w opublikowanych [Search Published]: decyduje, czy będą przeszukiwane opublikowane zakładki. Ustawienie domyślne: Włączone.
 • Szukaj w archiwalnych [Search Archived]: decyduje, czy będą przeszukiwane zakładki zarchiwizowane. Ustawienie domyślne: Włączone.


System - Diagnostyka

Dodatek System - Diagnostyka [System - Debug] kontroluje zakres i sposób przedstawiania informacji diagnostycznych, gdy uaktywnione zostaną parametry debuggera na stronie Konfiguracja globalna/Konfiguracja diagnostyki.


16 dod system diagnostyka.png

W konfiguracji możemy ustawić następujące parametry podstawowe:

 • Pokaż grupom [Allowed Groups]: Opcjonalnie, można ograniczyć grupy użytkowników, którzy będą w stanie zobaczyć informacje diagnostyczne. Jeśli nic nie zostanie zaznaczone, informacje będą widoczne dla wszystkich użytkowników.
 • Informacja o wydajności [Show Profiling]: decyduje o wyświetlaniu informacji na temat wydajności - wartości określających czas, jaki upłynął do momentu wykonania kolejnych punktów kodu oraz – w megabajtach – wykorzystanie zasobów (afterLoad – po wczytaniu, afterInitialise – po zainicjowaniu, afterRoute – po ustaleniu trasy, afterDispatch – po wysłaniu, afterRender – po przetworzeniu). Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Pokaż zapytania SQL [Show Queries]: Decyduje o wyświetlaniu informacji wyszczególniającej ilość oraz listę zapytań do bazy danych wykonanych podczas tworzenia strony. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Pokaż typy zapytań [Show Queries]: Decyduje o wyświetlaniu listy unikalnych rodzajów zapytań oraz ich liczbę wystąpień na stronie. Przydatne przy wyszukiwaniu informacji o powtarzających się zapytaniach, które albo są zbędne, albo mogą być zgrupowane w jedno wydajniejsze zapytanie. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Zużycie pamięci [Show Memory Usage]: decyduje o wyświetlaniu informacji wskazującej na zużycie pamięci RAM. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.


Opcje językowe

16 dod system diagnostyka opcje jezykowe.png

 • Wyświetlaj błędy przetwarzanych plików językowych [Show errors when parsing language files]: Whether or not to display a list of language files with errors due to their not being in compliance with the Joomla! language file specification.
 • Lista plików językowych [Show Language Files]: decyduje o wyświetlaniu listy wszystkich plików językowych wczytanych podczas tworzenia strony, włącznie z pełną ścieżką. Listę można wykorzystać do sprawdzenia, czy wszystkie pliki zostały wczytane. Liczba umieszczona na końcu każdej informacji wskazuje, ile razy plik został wczytany. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Frazy nieprzetłumaczone [Display undefined language strings]: decyduje o wyświetlaniu listy wszystkich nieprzetłumaczonych napisów i przypuszczalnej lokalizacji pliku, w którym użyto klasy JText generującej napis. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Usuń pierwsze słowo [Strip First Word]: Decyduje, czy w kluczach wielowyrazowych opuszczać pierwsze słowo. Ta użyteczna opcja przydaje się w przypadku rozszerzeń, których projektanci zastosowali w kluczach definicji językowych przedrostek sygnalizujący związek z rozszerzeniem (najczęściej komponentem), o ile zostały one wprowadzone metodą JText.
 • Usuń z początków [Strip From Start]: Wpisz słowo lub słowa, które należy usunąć z początku napisów. Jeśli chcesz usunąć więcej niż jedno słowo, rozdziel je znakiem potoku ( | ), na przykład: słowo1|słowo2
 • Usuń z zakończeń [Strip From End]: Wpisz słowo lub słowa, które należy usunąć z końcówek napisów. Jeśli chcesz usunąć więcej niż jedno słowo, rozdziel je znakiem potoku ( | ), na przykład: słowo1|słowo2


Dodatki z grupy System

Dodatki z grupy System< uaktywniają się w momencie ładowania strony. Obsługują wiele globalnych funkcji systemowych, takich jak tworzenie prostych adresów, rejestrowanie zdarzeń interesujących administratora, czy korzystanie z pamięci podręcznej. Nowością w Joomla! 1.6 jest dodatek Przekierowania, który wraz z komponentem pomaga zarządzać zmianami w adresach internetowych.

System - Dzienniki

Dodatek System - Dzienniki [System - Log] włącza gromadzenie dzienników zdarzeń. Dzienniki zdarzeń są plikami zawierającymi informacje o aktywności serwera w związku z udostępnianiem witryny. Są wykorzystywane do poznania historii zdarzeń w przypadkach problemów z witryną.

16 dod system dzienniki.png

Dodatek nie wymaga konfigurowania żadnych parametrów.


System - Filtr języków

Dodatek System - Filtr Języków [System - Language Filter] filtruje wyświetlanie treści w zależności od języka. Dodatek ma być włączony tylko wtedy, gdy opublikowany jest moduł Przełącznik Języka.

16 dod system filtr jezykow.png

W dodatku można skonfigurować następujące parametry:

 • Wybór języka dla nowych użytkowników [[Language Selection for new Visitors]: Decyduje, czy w przypadku użytkowników logujących się w witrynie system ustawi po zalogowaniu domyślny język witryny, ustawiony przez użytkownika w jego profilu, czy też język zgodny z językiem przeglądarki. Wybierz jedną z opcji. Jeśli zdecydujemy, że system ma ustawić język przeglądarki, może się zdarzyć, że system go nie rozpozna. W takim przypadku ustawi domyślny język witryny.
 • Automatyczna zmiana języka [Automatic Language Change]: Zaznaczenie Tak spowoduje, automatyczne przełączenie na wybrany język treści, gdy użytkownik zmieni język witryny.
 • Skojarzone pozycje menu [Menu associations]: Zaznaczenie Tak spowoduje, że gdy użytkownik zmieni język na dowolnej stronie witryny na inny, to zostanie przeniesiony na skojarzoną z tą stroną stronę w wybranym języku (o ile taka istnieje). Zaznaczenie Nie spowoduje, że po zmianie języka użytkjownik zostanie przeniesiony na stronę startową w wybranym języku.System - Pamięć podręczna

Dodatek System - Pamięć podręczna [System - Cache] włącza przechowywanie stron witryny w pamięci podręcznej przeglądarek użytkowników. W konfiguracji możemy ustawić jeden parametr:

16 dod system pamiec podreczna.png

 • Pamięć przeglądarki [Use Browser Caching]: decyduje, czy wykorzystywać do przechowywania stron pamięć podręczną przeglądarki internetowej na komputerze lokalnym użytkownika. Standardowe ustawienie: Nie. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.


System - Filtr języków

Dodatek System - Polityka P3P [System - P3P Policy]: umożliwia przesyłanie przez Joomla! w nagłówku HTTP dostosowanego ciągu znaczników polityki P3P (Platforma Preferencji Prywatności). Jest to wymagane dla sesji do pracy w niektórych przeglądarkach, np. Internet Explorer 6 i 7.

16 dod system polityka p3p.png

W dodatku można skonfigurować jeden parametr:


System - Proste adresy

Dodatek System - Proste adresy [System - SEF] zamienia generowane przez Joomla! skomplikowane adresy URL na proste, łatwiejsze do zapamiętania i "przyjazne" dla wyszukiwarek indeksujących strony internetowe. Działa bezpośrednio na kodzie HTML, nie wymaga żadnych znaczników.

16 dod system proste adresy.png

Dodatek nie wymaga ustawiania żadnych parametrów. Aby jednak dodatek spełniał swoje funkcje, należy w konfiguracji globalnej włączyć upraszczanie adresów. Zobacz więcej na stronie: Optymalizacja dla wyszukiwarek.


System - Przekierowania

Dodatek System - Przekierowania [System - Redirect] włącza system przekierowań,dzięki któremu Joomla! rejestruje w bazie danych brakujące strony witryny (strony do których prowadzą odnośniki w menu lub w innych elementach treści) i przekierowuje użytkowników pod nowy adres, jeśli został wskazany przez administratora w komponencie Przekierowania.

16 dod system przekierowanie.png

Dodatek nie wymaga ustawiania żadnych parametrów. Standardowo jest włączony.


System - Zapamiętaj mnie

Dodatek System - Zapamiętaj mnie [System - Remember Me] umożliwia włączenie funkcji Zapamiętaj mnie w module i na stronach Logowanie, powodującej automatyczne rejestrowanie użytkownika po wywołaniu w przeglądarce adresu witryny.

16 dod system zapamietaj mnie.png

Dodatek nie wymaga konfigurowania żadnych parametrów.


Dodatki z grupy Użytkownik

Dodatki z grupy Użytkownik [user] wspomagają dodatkowymi funkcjami komponent o tej samej nazwie. W Joomla! 1.6 grupa ta wzbogaciła się o dwa nowe dodatki, które są standardowo wyłączone.

Użytkownik - Joomla

Dodatek Użytkownik - Joomla [User -Joomla] zapewnia synchronizację kont użytkowników z danymi w rozszerzeniach, które tego wymagają (jeśli synchronizacja jest możliwa).

16 dod uzytkownik joomla.png

W dodatku możliwe jest ustawienie jednego parametru:

 • Synchronizuj konta [Auto-create Users]: decyduje, czy będą automatycznie tworzone konta użytkowników, aby zapewnić synchronizację z instalowanym rozszerzeniem.
Ikona informacja.png
 Informacja

 Wyłączenie tego dodatku uniemożliwi użytkownikom logowanie się do witryny.Użytkownik - Kreator kontaktu

Dodatek Użytkownik - Kreator kontaktu [User - Contact Creator] tworzy automatycznie informacje kontaktowe dla nowego użytkownika. Domyślnie dodatek jest wyłączony.

16 dod uzytkownik kreator kontaktu.png

W dodatku można ustawić wybrane opcje trzech parametrów:

 • Treść strony kontaktu [Automatic Webpage]: Aby automatycznie wygenerować stronę kontaktu, wpisz tekst sformatowany wybranymi spośród wymienionych następujących znaczników: [name] - zostanie zastąpione pełną nazwą użytkownika, [username] zostanie zastąpione loginem (nazwą Użytkownik), [userid] zostanie zastąpione numerem identyfikacyjnym użytkownika oraz [email] - zostanie zastąpione adresem konta pocztowego.
 • Kategoria [Category]: rozwijalna lista kategorii kontaktów. Zaznacz kategorię, do której przypisać domyślnie kontakty nowych użytkowników.
 • Automatyczna publikacja [Autopublish the contact]: Decyduje, czy automatycznie stworzona strona kontaktu ma być równocześnie opublikowana (widoczna dla odwiedzających witrynę. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie. Ustawienie domyślne: Nie.


Użytkownik - Profil

Dodatek Użytkownik - Profil [User - Profile] dodaje możliwość konfiguracji i prezentacji profili użytkowników. Dodatek pozwala poszerzyć standardowy formularz rejestracyjny o dodatkowe informacje - wymagane i opcjonalne. Obsługuje również ich wyświetlanie w części frontowej. Administrator może decydować, o jakie informacje zostanie poszerzony formularz rejestracyjny oraz które informacje są obowiązkowe, a które opcjonalne. Gdy dodatek zostanie włączony, formularze kont użytkowników na stronach menedżera Użytkownicy zostaną poszerzone o kartę Profil użytkownika. Użytkownicy podają dane do swojego profilu podczas rejestarcji i mogą je modyfikować po zalogowaniu się w witrynie bądź - wprzypadku operatorów - na zapleczu.

 • Wymagane [Required]: Pole widoczne w formularzu rejestracyjnym, podanie informacji jest obowiązkowe.
 • Opcjonalne [Optional]: Pole widoczne w formularzu rejestracyjnym, ale użytkownik może swobodnie decydować, czy poda informację i czy będzie ona wyświetlana w jego profilu.
 • Wyłączone [Disabled]: Pole wyłączone i niewidoczne w formularzu rejestracyjnym i profilu użytkownika.

16 dod uzytkownik profil.png

Wszystkie pola są typu tekstowego, z wyjątkiem pola Warunki korzystania. W polu Warunki korzystania zastosowano przycisk radiowy - użytkownik decyduje, czy zgadza się stosować do regulaminu korzystania z witryny.


Porady

 • Jeśli korzystasz z edytora TinyMCE, możesz zdecydować, jakie opcję będą dostępne w przyborniku edytora - sprawdź powyżej konfigurację TinyMCE
 • Począwszy od Joomla 1.6 ustawienia konfiguracyjne dodatków zostały nazwane opcjami. W poprzednich wydaniach nazywane były parametrami. W dokumentacji i w poradnikach Joomla! możesz więc spotkć się na przemian z oboma terminami.

Tematy pokrewne