--=REKLAMA=--

Pomoc16

Użytkownicy Edycja

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Omawiany poniżej ekran jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Umożliwia stworzenie i konfigurację nowego konta użytkownika oraz poprawienie danych i zmianę ustawień istniejącego konta.

Nawigacja

Strona Użytkownicy: Utwórz/Zmień jest dostępny ze stron Użytkownicy oraz Panel startowy.

 • Naciśnij ikonę skrótu Użytkownicy na stronie startowej zaplecza albo
 • Wybierz pozycję Witryna -> Użytkownicy z menu zaplecza.

Następnie:

 • Aby stworzyć konto użytkownika, naciśnij ikonę Utwórz w przyborniku albo
 • Aby zmodyfikować szczegóły lub zmienić ustawienia konta użytkownika:
  • naciśnij nazwę użytkownika w tabeli z listą albo
  • zaznacz pole wyboru przy nazwie użytkownika i naciśnij ikonę Zmień w przyborniku.

Opis

Na tej stronie możesz stworzyć konto nowego użytkownika (jeśli na poprzedniej stronie naciśniesz ikonę Utwórz) albo zmienić dane zarejestrowanego użytkownika (jeśli na poprzedniej stronie naciśniesz ikonę Zmień)

Zdjęcie ekranu

16 uzytkownicy edytor.png

Szczegóły i konfiguracja

Konta użytkownika charakteryzuje szereg informacji wymaganych i opcjonalnych. Możesz je tutaj wpisać, gdy tworzysz nowe konto, na przykład administratora, albo zmienić w przypadku konta użytkownika zarejestrowanego wcześniej.

Dane konta

 • Pełna nazwa [Login Name]: pełna nazwa własna użytkownika - imię, nazwisko, imię i nazwisko.
 • Użytkownik [Username]: unikalna nazwa, identyfikator konta użytkownika, umożliwia logowanie się w witrynie lub na zaplecze. Inaczej login.
 • Hasło [Password]: hasło dostępu do zasobów używane przy logowaniu się użytkownika. Niezbędne do sprawdzenia tożsamości. Przy wpisywaniu ze względów bezpieczeństwa jest zaszyfrowane - wyświetlają się gwiazdki. Powinno składać się z mieszaniny liter, cyfr i znaków specjalnych, liczyć nie mniej niż 6 znaków, ale zaleca się stosować dłuższe hasła (co najmniej 8-znakowe).
 • Powtórz hasło [Confirm password]: standardowe zabezpieczenie przed problemami spowodowanymi niepamiętaniem hasła. Próba skopiowania hasła wpisanego w poprzednim polu i wklejenia w celu potwierdzenia poprawności nie powiedzie się. Podczas wpisywania zamiast wpisywanych znaków ze względu na bezpieczeństwa wyświetlają się gwiazdki.
 • E-mail [Contact E-mail]: adres poczty elektronicznej.
Uwaga: Adresy poczty elektronicznej w Joomla! można chronić przed botami spamującymi, włączając dodatek Maskuj e-mail na stronie Dodatki. Dodatek jest domyślnie włączony.
 • Data rejestracji [Register Date]: data utworzenia konta dodawana automatycznie przez Joomla!. Nie można jej edytować.
 • Ostatnia wizyta [Last visit]: data ostatniego logowania na witrynie lub zapleczu dodawana automatycznie przez Joomla!. Pola nie można edytować.
 • Powiadomienia [Receive System E-mails]: decyduje o włączeniu użytkownika na listę odbiorców korespondencji seryjnej z witryny. Ustawienie domyślne Tak może być zmienione tylko przez administratora lub głównego administratora.
Uwaga: w formularzu rejestracyjnym na stronie frontowej nowy użytkownik nie ma możliwości podjęcia decyzji w tej kwestii.
 • Zablokuj konto [Block User]: umożliwia zablokowanie konta, uniemożliwiające logowanie się do systemu. Tylko administratorzy i główni administratorzy mogą blokować konta innych użytkowników. Powodem zablokowania może być zachowanie użytkownika niezgodne z zasadami korzystania z witryny.
Blokadę można usunąć w każdej chwili. Dane zablokowanych użytkowników są często przechowywane w rejestrze, aby utrudnić im ponowną rejestrację, a także aby zapobiec ponownemu wykorzystaniu loginu używanego wcześniej przez innego użytkownika. W przypadku, gdy użytkownik nie zakończy poprawnie procesu rejestracji, jego konto oznaczone jest jako zablokowane.
 • ID: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! każdej nowej pozycji. Jest wykorzystywany do identyfikacji przez oprogramowanie Joomla!, np. w linkach wewnętrznych. Tego numeru nie można zmodyfikować.

Przypisanie do grup użytkowników

 • Przypisz do grup [Assigned User Groups]: zaznacz pole wyboru obok każdej z grupy użytkowników, do których chcesz przypisać użytkownika. Przynależność do grup użytkowników decyduje o uprawnieniach użytkownika - o tym, jakie obiekty będzie mógł przeglądać oraz jakie operacje wykonywać.

Podstawowe ustawienia

 • Styl szablonu zaplecza [Backend Template Style]: lista wyboru stylów szablonu zaplecza administracyjnego. Na liście umieszczone są wszystkie dostępne style. Ustawienie ma znaczenie jedynie w przypadku użytkowników z uprawnieniami do logowania się na zaplecze. Zaznacz styl, który chcesz przypisać edytowanemu użytkownikowi.
 • Język zaplecza [Back-end Language]: lista języków, w których może być wyświetlany interfejs zaplecza administracyjnego. Na liście umieszczone są wszystkie zainstalowane języki zaplecza. Standardowo w tym polu zaznaczony jest domyślnym język zaplecza ustalony oknie menedżera języków. Ustawienie ma znaczenie jedynie w przypadku użytkowników z uprawnieniami do logowania się na zapleczu.
 • Język witryny [Front-end Language]: lista wyboru języka, w którym będzie wyświetlany interfejs użytkownika. Na liście znajdują się wszystkie zainstalowane języki. Standardowo zaznaczony jest domyślny język witryny, ustalony na stronie menedżera języków.
 • Edytor [User Editor]: domyślny edytor użytkownika, dostępny po zalogowaniu się na stronach witryny i zaplecza. Na liście umieszczone są wszystkie zainstalowane edytory. Standardowo zaznaczony jest edytor ustalony w konfiguracji globalnej jako domyślny.
 • Serwer pomocy [Help Site]: lista rozwijana adresów witryn udostępniających system pomocy dla Joomla!. Standardowo zaznaczony jest serwer pomocy oznaczony w konfiguracji globalnej jako domyślny. Aktualnie ustawienie to jest istotne jedynie dla użytkowników z prawami logowania się na zapleczu.
 • Strefa czasowa [Time Zone]: lista rozwijana umożliwiająca ustawienie strefy czasowej użytkownika. Standardowo zaznaczona jest strefa czasowa ustawiona w konfiguracji globalnej jako domyślna.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

16 uzytkownicy edytor przybornik.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Jeśli podczas tworzenia nowej pozycji umieścisz niezbędne dane, pozycja zostanie utworzona, w przeciwnym przypadku stosowny komunikat powiadomi Cię, jakie informacje są wymagane. Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy - użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij [Save & Close]: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora własności pozycji.
 • Zapisz i Nowe [Save & New]: kończy edycję pozycji, zapisując dane, i przygotowuje edytor do stworzenia nowej pozycji.
 • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu pozycji, odblokowuje edytowany element.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

 • Nazwa, nazwa użytkownika i adres poczty elektronicznej są wymagane.
 • Jeśli nie określisz konkretnego języka, edytora wizualnego, serwera pomocy lub strefy czasowej, Joomla! automatycznie ustawi wartości domyślne, określone w konfiguracji globalnej.

Pokrewne tematy pomocy i inne zasoby