--=REKLAMA=--

Pomoc16

Użytkownicy

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Strony w menu Użytkownicy służą do zarządzania kontami użytkowników oraz grupami i poziomami dostępu.

Nawigacja

Na strony menedżera użytkowników przechodzimy zwykle, wybierając z rozwijanego menu zaplecza pozycję Użytkownicy [User Manager]. Na stronie startowej zaplecza można również posłużyć się ikoną skrótu Użytkownicy [User Manager].

Opis

Na tej stronie możesz przeglądać listę użytkowników witryny, porządkować ją w różny sposób. Możesz również zmodyfikować dane oraz tworzyć nowe konta użytkowników, grup i poziomów dostępu.

Zdjęcie ekranu

16-Uzytkownicy uzytkownicy.png

Nawigacja lokalna - odnośniki Grupy i Poziomy dostępu

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z dwoma odnośnikami:

16 uzytkownicy lista podmenu.png

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą wszystkich grup użytkowników. Posługiwanie się dłuższymi wykazami ułatwia filtr wyszukiwarki.

Informacje w tabeli

W tabeli z listą użytkowników zobaczysz kilka kolumn. Znaczenie informacji w tabeli jest następujące:

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Zmień, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że konto użytkownika może być aktualnie modyfikowane przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował konto. Wstrzymaj się z edycją konta, dopóki edytuje je inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Odblokowanie.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że konto użytkownika może być aktualnie modyfikowane przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował konto. Wstrzymaj się z edycją konta, dopóki edytuje je inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Konserwacja Odblokowanie.
 • Pełna nazwa [Full name]: imię i nazwisko lub pseudonim. Może być widoczna na stronach, np. jako nazwa autora.
 • Użytkownik [Username]: unikalna nazwa, wykorzystywana w procesie uwierzytelniania do sprawdzania tożsamości, identyfikator konta użytkownika, umożliwia logowanie się na witrynie lub zapleczu. Inaczej login, niekiedy także: Nazwa użytkownika.
 • Aktywne [Activated]: informuje, czy konto użytkownika zostało uaktywnione. Zwykle, gdy użytkownik rejestruje się za pomocą formularza rejestracyjnego na witrynie, wymagana jest aktywacja konta. Wymóg aktywacji konta kontrolowany jest przez ustawienie parametru Aktywacja kont na stronie Opcje użytkownika - Ustawienia komponentu
 • Włączone [Enabled]: informuje, czy konto użytkownika jest aktywne. Ikona zielonej fiszki oznacza, że konto jest włączone i użytkownik może się logować na witrynie lub zapleczu oraz korzystać z przyznanych uprawnień. Czerwony 'X' sygnalizuje, że konto nie zostało jeszcze uaktywnione przez użytkownika albo zostało zablokowane przez administratora. Możesz kliknąć ikonę w tej kolumnie, aby zmienić status użytkownika i zablokować bądź odblokować konto.
 • Grupy [Group]: nazwa grupy, do której użytkownik został przypisany, decyduje o uprawnieniach użytkownika. W Joomla 1.6 użytkownik może należeć do wielu grup.}
 • E-mail [E-Mail]: adres poczty elektronicznej użytkownika.
 • Ostatnia wizyta [Last visit]: data ostatniego logowania użytkownika.
 • Data rejestracji [Registration Date]: data założenia konta użytkownika.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla!. Numeru identyfikacyjnego nie można zmienić.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

16-Uzytkownicy przybornik.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Utwórz/Nowe [New]: rozpoczyna tworzenie nowej pozycji, np. menu, kategorii, artykułu, konta użytkownika, przenosi na stronę edytora własności pozycji. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nową pozycję - artykuł, kategorię, konto użytkownika, odnośnik w menu.
 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności pozycji - kategorii, pozycji menu, artykułu, konta użytkownika. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję, np. menu, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć jej tytuł w wykazie. Możesz również przejść do trybu edycji, klikając w tabeli nazwę kategorii, artykułu, użytkownika, itp.
 • Aktywuj [Activate]: uaktywnia konto zaznaczonego użytkownika. Zaznacz pola wyboru przy nazwach nieaktywnych kont użytkowników i kliknij ten przycisk, by je uaktywnić.
 • Blokuj [Block]: zaznacz pole wyboru przy jednym lub wielu kontach użytkowników i naciśnij ten przycisk, aby je zablokować.
 • Odblokuj [Check-in]: Usuwa blokadę, umożliwiając modyfikowanie pozycji. Zaznacz zablokowane pozycje, które chcesz redagować i naciśnij tę ikonę. Uwaga: Bądź ostrożny - pozycja może być zablokowana dlatego, że aktualnie ktoś inny ją modyfikuje.
 • Usuń [Delete]: usuwa zaznaczony element. Zaznacz pozycje, które chcesz usunąć i naciśnij tę ikonę. Usunięcie pozycji jest nieodwracalne.
Uwaga: Przycisk Usuń działa nieco inaczej niż przycisk Kosz [Trash]. Pozycje przeniesione do Kosza (artykuły, odnośniki w menu) można przywrócić (odzyskać). Pozycji usuniętych odzyskać nie można.
 • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację komponentu - Artykuły, Dodatki, Kontakty, Menu, Moduły, Użytkownicy, itd. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Filtrowanie listy

Ilość pozycji na liście można ograniczać za pomocą filtrów - jednego lub ich kombinacji. W przypadku listy użytkowników dysponujemy filtrem nazw lub ID, filtrem grup i statusu użytkownika oraz filtrem ilości pozycji na jednej stronie.

Możliwe są dowolne kombinacje filtrów. Przykładowo, korzystając z odpowiedniej kombinacji filtrów, można wybrać tylko użytkowników zalogowanych, należących do grupy autorów, których nazwa albo adres email zawierają znak „G”.

Filtr nazw

W lewym rogu tuż nad wierszem nagłówkowym tabeli znajduje się filtr z dwoma przyciskami, jak na ilustracji poniżej:

16-Uzytkownicy filtr szukaj.png

 • Szukaj użytkowników [Search Users]: ustala kryterium filtrowania - wpisz nazwę lub dowolny fragment nazwy użytkownika.
 • Szukaj [Search]: uruchamia filtr - ogranicza listę do pozycji spełniających kryteria określone filtrem nazw i ID. Zamiast przycisku Idź można nacisnąć klawisz [Enter] albo dowolny fragment nieaktywnej przestrzeni w okolicy filtra.
 • Wyczyść [Reset]: zeruje wszystkie filtry (nie tylko nazw i ID).

Filtry statusów i grupy

Po prawej stronie nad wierszem nagłówkowym tabeli znajdują się trzy filtry, przedstawione poniżej:
16 uzytkownicy filtry.png

 • Filtruj wg statusu [State]: na liście rozwijanej zaznacz stan Włączone, aby ograniczyć listę użytkowników do tych, których konta są włączone (niezablokowane). Zaznacz opcję Wyłączone, aby wyselekcjonować konta u użytkowników zablokowanych.
 • Filtruj wg aktywności [Active]: na liście rozwijanej zaznacz Aktywowane, aby ograniczyć listę użytkowników do tych, których konta zostały uaktywnione.
 • Filtruj wg grupy [Group]: na liście rozwijanej zaznacz nazwę grupy użytkowników, którą chcesz wyselekcjonować. W tabeli zostaną wyświetleni tylko użytkownicy z zaznaczonej grupy.

Filtr ilości pozycji

Poniżej dolnej krawędzi tabeli znajduje się filtr Pokaż # [Display #], umożliwiający zmianę ustawienia globalnego decydującego o ilości pozycji wyświetlanych na jednej stronie. Aby chwilowo zmienić ustawienie globalne, wybierz z rozwijanej listy jedną z możliwości.

Porady

 • Naciśnij nazwę użytkownika, aby edytować właściwości jego konta.
 • Naciśnij zieloną fiszkę albo czerwony 'X' w kolumnieWłączone, aby zmienić status użytkownika.
 • Naciśnij tytuł kolumny, aby uporządkować użytkowników rosnąco lub malejąco według tej kolumny.


Tematy pokrewne