--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły Edycja

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Nawigacja

Strona jest dostępna dopiero po wybraniu z rozwijanego menu zaplecza pozycji Moduły. Aby stworzyć moduł, kliknij w przyborniku przycisk Nowy [New]. Aby skonfigurować istniejący moduł, naciśnij jego nazwę na liście w tabeli albo zaznacz przy jego nazwie pole wyboru i naciśnij w przyborniku przycisk Zmień [Edit].

Opis

Na tej stronie konfigurujesz nowe moduły lub modyfikujesz własności i ustawienia modułów stworzonych wcześniej. Poniżej tytułu strony znajduje się lokalne menu nawigacyjne z dwoma odnośnikami: Witryna i Zaplecze. Standardowo otwierana jest strona z modułami witryny. Tu znajdziesz większość Twoich modułów.

Odnośnik Zaplecze przeniesie Cię na stronę z modułami stosowanymi na stronach administracyjnych. Zwykle nie ma żadnej potrzeby zaglądać na tę stronę. Standardowe moduły zaplecza są już odpowiednio skonfigurowane. Jeśli jednak zechcesz zmodyfikować własności któregoś z modułów albo wyłączyć go (np. moduł Witaj u Joomla!, skorzystaj z tego odnośnika.

Kiedy tworzysz nowy moduł, wybierasz go spośród dostępnych typów modułów. Typ modułu definiuje treść, jaka w module będzie prezentowana. W przypadku istniejących modułów typ jest już określony, nie można go zmienić.

Szczegółowe informacje o każdym typie modułu witryny znajdziesz na stronie Moduły - witryna. Szczegółowe informacje o każdym typie modułu zaplecza znajdziesz na stronie Moduły -Zaplecze.

Zdjęcie ekranu

700px

Szczegóły

 • Typ modułu [Module Type]: systemowa nazwa modułu. Nie można jej zmienić.
 • Tytuł [Title]: napis oznaczający i określający element, sygnalizuje temat, treść lub zadanie artykułu, kategorii, pozycji menu, modułu itp. Wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie. W przypadku tytułu pozycji menu - tytuł wyświetlany jest w menu. W przypadku tytułu pozycji menu - tytuł wyświetlany jest w menu. W pozostałych przypadkach może być wyświetlany na stronach witryny.
Gdy poniżej włączysz opcję Pokaż tytuł, może być wyświetlany nad modułem w nagłówku tabeli th albo w znaczniku h3 - zależnie od stylu pozycji modułu.
 • Pokaż tytuł [Show Title]: decyduje o wyświetlaniu tytułu nad modułem. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
Uwaga: widoczność tytułu zależy także od stylu pozycji, w jakiej moduł jest umieszczony. W przypadku pozycji bez stylu widoczna jest tylko treść modułu.
 • Pozycja [Position]: przypisuje moduł do wybranej pozycji - miejsca przeznaczonego w szablonie na prezentację modułów. Moduł opublikowany i umieszczony na stronach witryny będzie widoczny w obszarze strony zarezerwowanym w szablonie dla wybranej pozycji. Opublikowany moduł może być również udostępniony w artykułach za pomocą dodatku Wpinacz modułów [Load Module Position]. Można użyć dwóch rodzajów pozycji modułu:
  1. Możesz wybrać pozycję z rozwijanej listy. Pozycja umieszczona na rozwijanej liście została wyszczególniona w pliku konfiguracyjnym używanego szablonu (szablon.xml). Pozycje modułów dostępne w szablonie można zobaczyć, korzystając z opcji Podgląd w edytorze szablonu albo dodając do adresu witryny następujący kod: ?tp=1. Na przykład, jeśli Twoja witryna ma adres http://www.witryna.com, wpisz http://www.witryna.com?tp=1. Na stronie zostaną wyświetlone etykiety z nazwami zdefiniowanych w szablonie pozycji modułów.
  2. Możesz wpisać nazwę pozycji inną niż znajdujące się na rozwijanej liście (np. mojapozycja1). Wpisywane pozycje modułów stosowane są zwykle do wyświetlania modułów w artykułach za pomocą dodatku Wpinacz modułów [Load Module Position] - w artykule wpisujemy polecenie {loadposition xxx}, gdzie xxx oznacza nazwę pozycji. Moduły ukażą się w artykule, jeśli moduł zostanie przypisany do pozycji menu wyświetlającej artykuł. Zobacz poniżej sekcję Przypisanie modułu do pozycji menu.
 • Status [Status]: wskazuje na aktualny stan publikacji modułu - czy został włączony i jest widoczny lub gotowy do działania w razie potrzeby. czy został wyłączony (lub nie został jeszcze opublikowany), czy został przeniesiony do Kosza. Zaznacz jedną z opcji: Opublikowano, Nie opublikowano, Wyrzucono do Kosza.
 • Dostęp [Access]: określa domyślny poziom dostępu do danej treści. Domyślny poziom dostępu jest dziedziczony po konfiguracji globalnej komponentu oraz nadrzędnym elemencie treści i nadrzędnej grupie użytkowników. Zależnie od kontekstu - wybierz poziom dostępu z rozwijalnej listy wyboru albo kliknij przycisk Uprawnienia, który przeniesie Cię do kart konfiguracji poziomu dostępu dla każdej z grup użytkowników.
 • Porządek [Order]: określa kolejność wyświetlania elementów, np. artykułów, kategorii, modułów. Wybierając kolejność z listy rozwijanej, można zaznaczyć opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy. Można również zaznaczyć jeden z istniejących elementów. W takim przypadku element zostanie umieszczony przed zaznaczonym. Kolejność ustaloną na stronie edytora własności elementu, można zmienić na stronie menedżera.
 • Rozpocznij publikację [Start Publishing]: określa termin, od którego opublikowany moduł, zostanie udostępniony w witrynie. Domyślnie jest to data i czas utworzenia modułu. Jeśli chcesz opublikować moduł automatycznie w późniejszym momencie, wpisz lub wybierz z kalendarzyka odpowiednią datę i czas.
 • Zakończ publikację [Finish Publishing]: określa termin zakończenia publikacji, po którym moduł zostanie automatycznie wyłączony. Możesz wpisać lub wybrać z kalendarzyka odpowiednią datę i czas. Domyślnie: Nigdy (niewypełniane).
 • Język [Languague]: lista rozwijalna wyboru języka, umożliwiająca określenie, czy udostępniać edytowany element treści (pozycję menu, kategorię, artykuł, kontakt, itd.) we wszystkich wersjach językowych witryny wielojęzycznej, czy tylko w wybranej wersji językowej. Do działania wymagane jest zainstalowanie pakietów językowych dla konkretnych wersji językowych, włączenie dodatku Filtr języków oraz udostępnienie użytkownikom modułu Przełącznik języka. Jeśli dodatek Filtr języków jest wyłączony, wyświetlane są wszystkie opublikowane elementy treści.
 • Notatka [Note]: pole przeznaczone na dowolną uwagę administratora. Notatka jest wyświetlane na stronie przeglądu modułów.

Poniżej tych szczegółów wyświetlane są jeszcze cztery informacje:

 • ID: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! każdemu nowemu modułowi. Tego numeru nie można zmodyfikować.
 • Nazwa modułu [Module name]: systemowa nazwa modułu - nie można jej zmienić.
 • Klient - Witryna lub Zaplecze: określenie, którą część serwisu obsługuje moduł - witrynę czy zaplecze.
 • Opis modułu [Description]: opis modułu pochodzący z pliku językowego - nie można go tutaj zmienić.

Przypisanie do pozycji menu

W tej sekcji decydujesz, gdzie moduł będzie widoczny. Opublikowany moduł można ukryć albo prezentować na wszystkich lub tylko na wybranych stronach Joomla!. Aby prezentować moduł na wybranych lub na wszystkich stronach witryny, trzeba przypisać go do wybranych lub wszystkich pozycji menu. Dopiero po przypisaniu modułu co najmniej do jednej pozycji menu, będzie on widoczny na wszystkich stronach powiązanych z tą pozycją menu. Jeśli pozycja menu, np. lista kategorii artykułów w sekcji, umożliwia nawigację w głąb, to moduł będzie widoczny na wszystkich stronach, do których można nawigować z tej pozycji menu, a więc na także na stronach z listami artykułów w kategoriach z tej sekcji oraz na stronach z artykułami.

Aby przypisać moduł do pozycji menu i powiązanych z tą pozycją stron Joomla!:

 • Pozycje menu [Menus]: zaznacz pole opcji Wszystkie [All] albo Zaznaczone na liście [Select Menu Item(s)]. Jeśli zaznaczysz Brak [None] moduł nie będzie widoczny na żadnej stronie, nawet jeśli zostanie opublikowany.
 • Pozycje wybrane [Menu Selection]: zaznacz, aby wyświetlać moduł na wybranych stronach (jeśli wcześniej wybierzesz opcję Wszystkie, program zaznaczy wszystkie pozycje automatycznie. Sposób zaznaczania opisano poniżej:
  • przytrzymaj klawisz [SHIFT] i kliknij wybrane pozycje, aby zaznaczyć wiele kolejno występujących po sobie pozycji menu.
  • przytrzymaj klawisz [CTRL] i klikaj wybrane pozycje, aby zaznaczyć wiele pozycji, ale nie występujących kolejno po sobie.
  • przytrzymaj klawisz [CTRL] i klikaj wybrane pozycje, aby usunąć zaznaczenie pojedynczych pozycji.
  • Jeśli chcesz prezentować moduł na większości stron, możesz też wcześniej zaznaczyć wszystkie pozycje (zaznacz pole wyboru Wszystkie powyżej), a następnie - przytrzymując klawisz [CTRL], klikaj nazwy pozycji, które chcesz wyłączyć.

Uwaga: W komputerach z systemem Mac OS zamiast klawisza [CTRL] użyj klawisza [Command].

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Plik:16 roz moduly edytor przybornik.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Jeśli podczas tworzenia nowej pozycji umieścisz niezbędne dane, pozycja zostanie utworzona, w przeciwnym przypadku stosowny komunikat powiadomi Cię, jakie informacje są wymagane. Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy - użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij [Save & Close]: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora własności pozycji.
 • Zapisz i Nowe [Save & New]: kończy edycję pozycji, zapisując dane, i przygotowuje edytor do stworzenia nowej pozycji.
 • Zapisz kopię [Save As Copy]: tworzy duplikat pozycji, np. kategorii, artykułu, pozycji menu. Kopia umieszczana jest w tym samym obszarze danych, np. kopia artykułu zapisywana jest w tej samej kategorii artykułów, kopia pozycji menu w tym samym menu. Ponieważ w tym samym obszarze danych nie mogą istnieć dwie pozycje, posiadające taki sam alias, skoryguj alias edytowanej pozycji, zanim skorzystasz z tej opcji.
 • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu pozycji, odblokowuje edytowany element.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

 • Moduły można umieszczać w artykułach. W tym celu, w miejscu w którym chcesz zaprezentować moduł wpisz {loadposition xxx}, gdzie xxx to nazwa specjalnej pozycji, do której moduł został przypisany w edytorze konfiguracji. Nazwa tej pozycji nie może kolidować z żadną nazwą zastosowaną w szablonie. Może to być dowolna nazwa, najlepiej sygnalizująca, że jest to pozycja modułów w artykule (np. "wartykule1) lub inna korespondująca z treścią modułu (modułów). Moduły osadzone w artykułach będą widoczne pod warunkiem, że włączony będzie dodatek Artykuły - Wpinacz modułów [Content - Load Module]
 • Kolejność wyświetlania modułów można łatwo zmieniać na stronie Moduły - zarządzanie.

Tematy pokrewne