--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Omawiany poniżej ekran Rozszerzenia → Moduły jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Służy do zarządzania modułami. Można tutaj tworzyć nowe moduły, przeglądać listę istniejących, poprawiać je i usuwać, decydować o stanie publikacji (włączać i wyłączać) oraz konfigurować globalne ustawienia modułów.

Nawigacja

Z menu zaplecza administracyjnego wybierz pozycję Rozszerzenia → Moduły [Extensions → Module Manager]. Odnośnik Witryna można również wybrać z menu lokalnego na karcie Moduły/Administrator.


Opis

Strona Zarządzanie modułami, zwana też menedżerem modułów umożliwia ich dodawanie i usuwanie, włączanie i wyłączanie, edycję właściwości ogólnych, zmianę parametrów. Moduły w Joomla służą do prezentacji menu, treści towarzyszących oraz różnych mediów - grafiki, filmów,

Krótko o modułach

 1. Wszystkie witryny Joomla! korzystają co najmniej z jednego modułu menu witryny.
 2. Wszystkie inne typy modułów są opcjonalne (przykładowo: Migawki, Nowości, Reklama, Sonda).
 3. Każde menu jest obsługiwane przez moduł mod_menu.
 4. Moduły jednego typu można powielać w dowolnej ilości.
 5. Niektóre moduły są połączone z komponentami. Na przykład każdy moduł menu witryny jest powiązany z jednym komponentem Menu. Aby zdefiniować w Joomla! menu, trzeba stworzyć menu i pozycje menu na stronie Projektanta menu stworzyć moduł menu, korzystając z tego ekranu. Inne moduły, jak np. Własny HTML czy Ścieżka powrotu nie są połączone z żadnym komponentem. Więcej informacji o różnych typach modułów znajdziesz na stronach Moduły - witryna

oraz Moduły - zaplecze.

W standardowej instalacji Joomla! znajduje się 20 typów modułów. Dodatkowe moduły autorstwa innych projektantów znajdziemy w centralnym katalogu rozszerzeń Joomla!.

Zdjęcie ekranu

700px

Nagłówki kolumn

W tabeli z listą modułówq zobaczysz kilka kolumn. Znaczenie informacji w tabeli jest następujące:

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Zmień, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że konto użytkownika może być aktualnie modyfikowane przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował konto. Wstrzymaj się z edycją konta, dopóki edytuje je inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Odblokowanie.
 • Nazwa modułu [Module Name]: słowo lub wyrażenie sygnalizujące treść lub funkcję modułu. Kliknij, aby otworzyć stronę edytora modułu.
 • Włączone [Enabled]: informuje, czy konto użytkownika jest aktywne. Ikona zielonej fiszki oznacza, że konto jest włączone i użytkownik może się logować na witrynie lub zapleczu oraz korzystać z przyznanych uprawnień. Czerwony 'X' sygnalizuje, że konto nie zostało jeszcze uaktywnione przez użytkownika albo zostało zablokowane przez administratora. Możesz kliknąć ikonę w tej kolumnie, aby zmienić status użytkownika i zablokować bądź odblokować konto.
 • Kolejność [Ordering]: określa porządek wyświetlania. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciśnij tytuł kolumny Kolejność, aby ją rozwinąć i odsłonić strzałki umożliwiające przestawianie. Naciskaj strzałki W górę lub W dół albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] - symbol dyskietki obok nagłówka obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
 • Dostęp [Access Level]: poziom dostępu wskazujący na uprawnienia do przeglądania pozycji i wykonywania innych możliwych działań (np. poprawianie, usuwanie, zmiana stanu publikacji.
 • Pozycja [Position]: miejsce na stronie przeznaczone na prezentację treści modułów.
 • Strony [Pages]: informuje ogólnie, do których stron - pozycji moduł został przypisany (do wszystkich, do żadnej, tylko do zaznaczonych, do wszystkich poza zaznaczonymi)
 • Typ [Type]: rodzaj rozszerzenia – komponent, moduł, dodatek, język, szablon, plik, biblioteka, pakiet.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla!. Numeru identyfikacyjnego nie można zmienić.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Roz moduły przybornik.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Utwórz/Nowe [New]: rozpoczyna tworzenie nowej pozycji, np. menu, kategorii, artykułu, konta użytkownika, przenosi na stronę edytora własności pozycji. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nową pozycję - artykuł, kategorię, konto użytkownika, odnośnik w menu.
 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności pozycji - kategorii, pozycji menu, artykułu, konta użytkownika. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję, np. menu, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć jej tytuł w wykazie. Możesz również przejść do trybu edycji, klikając w tabeli nazwę kategorii, artykułu, użytkownika, itp.
 • Skopiuj [Duplicate]: tworzy kopię modułu. Zaznacz pole wyboru przy nazwie modułu, który chcesz skopiować i naciśnij ten przycisk. Na liście pojawi się nowy moduł. Naciśnij jego nazwę, by otworzyć edytor modułu i zmodyfikować jego własności. Skopiowanemu modułowi zostanie nadana automatycznie nazwa utworzona z nazwy oryginału i przedrostka Kopia z.... Skopiowany moduł jest standardowo wyłączony.
 • Opublikuj [Publish]: powoduje opublikowanie jednej lub wielu pozycji, czyli czyni je widocznymi na witrynie. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, które chcesz udostępnić internautom i kliknij ten przycisk.
 • Wycofaj [Unpublish]: zatrzymuje publikację zaznaczonych pozycji. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, których publikację chcesz zakończyć lub wstrzymać chwilowo i kliknij ten przycisk.
 • Odblokuj [Check-in]: Usuwa blokadę, umożliwiając modyfikowanie pozycji. Zaznacz zablokowane pozycje, które chcesz redagować i naciśnij tę ikonę. Uwaga: Bądź ostrożny - pozycja może być zablokowana dlatego, że aktualnie ktoś inny ją modyfikuje.
 • Kosz [Trash]: usuwa tymczasowo zaznaczony element, umieszczając go w koszu. Pozycje przeniesione do kosza można odzyskać lub usunąć na trwałe.
 • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację komponentu - Artykuły, Dodatki, Kontakty, Menu, Moduły, Użytkownicy, itd. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.


Nawigacja lokalna - odnośniki Witryna i Zaplecze

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej filtra znajdują się menu lokalne z dwoma odnośnikami:

Grafika: Moduły - menedżer: Nawigacja lokalna

 • Witryna [Site]: jeśli jest aktywny, przenosi na kartę Moduły - witryna, umożliwiającą tworzenie i konfigurację modułów wyświetlanych na stronach witryny.
 • Zaplecze [Admin]: jeśli jest aktywny, przenosi na kartę Moduły - zaplecze, umożliwiającą tworzenie i konfigurację modułów wyświetlanych na stronach administracyjnych.


Filtry

Ilość pozycji na liście można ograniczać za pomocą filtrów - jednego lub ich kombinacji. W przypadku modułów dysponujemy filtrem tytułów lub ID, filtrem szablonu, pozycji, typu, stanu publikacji oraz filtrem ilości pozycji na jednej stronie.

Możliwe są dowolne kombinacje filtrów. Przykładowo, korzystając z odpowiedniej kombinacji filtrów, można wybrać tylko moduły opublikowane w pozycji left zawierające w nazwie znak „G”.

Filtr tytułów

W lewym rogu tuż nad wierszem nagłówkowym tabeli znajduje się filtr z dwoma przyciskami, jak na ilustracji poniżej:
15 article manager filter1.png

 • Filtruj [Filter]: ustala kryterium filtrowania - wpisz tytuł lub dowolny fragment tytułu albo jakiś numer identyfikacyjny (ID). Na przykład, gdy wpiszesz "ooml", zostaną wyświetlone pozycje ze słowem "Joomla!" w różnych przypadkach. Jeśli wpiszesz jakąś cyfrę, np. 9, to w tabeli pozostaną jedynie pozycje, których numer identyfikacyjny zawiera tę cyfrę, a więc np. 9, 19, 99, 109 itd. Uwaga: w Joomla 1.0 wymagane było wpisanie co najmniej 3 znaków bez spacji, w Joomla 1.5 można wpisać tylko jeden znak.
 • Idź [Go]: uruchamia filtr - ogranicza listę do pozycji spełniających kryteria określone filtrem tytułu lub ID. Zamiast przycisku Idź można nacisnąć klawisz [Enter] albo dowolny fragment nieaktywnej przestrzeni w okolicy filtra.
 • Wyczyść [Reset]: zeruje wszystkie filtry (nie tylko filtr tytułów i ID).

Filtry szablonu, pozycji, typu i stanu publikacji

Po prawej stronie nad wierszem nagłówkowym tabeli znajdują się cztery filtry, przedstawione poniżej:

Plik:Roz moduły filytry.png


 • Wybierz szablon [Select Template]: ogranicza wyświetlanie elementów zgodnie z wybranym zakresem. Z listy rozwijanej wybierz Wszystkie albo wybierz jeden z szablonów. Na liście modułów zostaną wyświetlone jedynie moduły umieszczone na stronach obsługiwanych przez wybrany szablon.
Jeśli strony obsługiwane są tylko przez szablon domyślny, na rozwijanej liście będzie tylko jedna pozycja. Filtr przydatny jest w przypadku stron witryny obsługiwanych przez szablon domyślny i szablony przypisane do stron-pozycji menu.
 • Wybierz miejsce [Select Position]: ogranicza wyświetlanie modułów zgodnie z wybranym zakresem - wyświetla tylko moduły umieszczone w wybranej pozycji. Z listy rozwijanej wybierz Wszystkie albo jedną z pozycji - miejsc w szablonie przeznaczonych na prezentację modułów.
 • Wybierz typ [Select Type]: ogranicza wyświetlanie elementów zgodnie z wybranym typem. Z listy rozwijanej wybierz typ rozszerzeń, które chcesz wyświetlać, np. Wszystkie, Moduły witryny, Moduły zaplecza. Na liście modułów zostaną wyświetlone wszystkie kopie modułu wybranego typu.
 • Wybierz stan [Select State]: ogranicza wyświetlanie elementów zgodnie z wybranym zakresem. Z listy rozwijanej wybierz status pozycji, które chcesz wyświetlać: Opublikowane bądź Nieopublikowne. W przypadku artykułów dysponujesz ponadto opcją Archiwalne. W skrytce wiadomości osobistych natomiast można wybrać wiadomości Czytane bądź Nieczytane.

Filtr ilości pozycji

Poniżej dolnej krawędzi tabeli znajduje się filtr Pokaż # [Display #]. Filtr umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie. W Joomla 1.5 na jednej stronie można wyświetlać wszystkie pozycji (w Joomla 1.0 - maksymalnie 50). Jeśli na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona wybraną opcją, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski paginacji (numery stron oraz odnośniki Start, Poprzednie, Następne, Koniec). Zauważ, że w przypadku dużej ilości pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą filtrów powyżej listy.


Porady

 • Aby zmienić kolejność modułów wewnątrz jednej pozycji:
  • Korzystając z filtra pozycji wyselekcjonuj tylko moduły umieszczone w pozycji, którą chcesz uporządkować.
  • Zmieniaj kolejność, korzystając ze strzałek W górę - W dół albo wpisz pożądaną kolejność w polach tekstowych, a następnie naciśnij ikonę Zapisz (dyskietka) w nagłówku kolumny Kolejność.
 • Edytor własności istniejącego modułu można otworzyć w dwojaki sposób - nacisnąć nazwę modułu albo zaznaczyć pole wyboru przy nazwie modułu, a następnie nacisnąć przycisk Zmień w przyborniku w prawym górnym rogu ekranu - zostanie otwarta strona [[Screen.modules.edit.15|Moduł - Nowy/Zmień[[.

Pokrewne tematy pomocy i inne zasoby