--=REKLAMA=--

Pomoc16

Komponenty Zakładki Edycja

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Omawiany poniżej ekran jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Umożliwia dodawanie zakładek i poprawianie ich danych oraz konfigurowanie parametrów prezentacji.

Nawigacja

Strona dostępna jest dopiero po wybraniu z rozwijalnego menu zaplecza pozycji Zakładki Zakładki. Aby dodać do kolekcji nową zakladkę, kliknij w przyborniku przycisk Utwórz [New]. Aby zmodyfikować własności adresu dodanego wcześniej, naciśnij jego nazwę w tabeli. Możesz również zaznaczyć pole wyboru przy tytule zakładki, a następnie kliknąć przycisk Zmień [Edit] w przyborniku.

Opis

Na tej stronie dodajemy lub modyfikujemy własności adresów ciekawych miejsc w Internecie, dokumentów, plików. Przed dodaniem do kolekcji pierwszej pozycji konieczne jest stworzenie co najmniej jednej kategorii zakładek na stronie Kategorie Zmiany.

Zdjęcie ekranu

700px

Dane łącza i opcje prezentacji

W tej części określamy podstawowe własności zakładki - tytuł, adres, przynależność do kategorii, kolejność i inne. Opcje po prawej stronie umożliwiają kontrolę nad szczególami prezentacji każdej zakładki

Szczegóły

 • Tytuł [Title]: słowo lub zestawienie kilku wyrazów sygnalizujące tematykę, treści strony, zasobu. Tytuł spełnia rolę identyfikacyjną oraz porządkującą i dlatego powinien być unikatowy. Odpowiednio dobrany tytuł może przyciągać uwagę odbiorcy, informować o prezentowanej treści lub nawet wprowadzać w jej nastrój. Określenie tytułu jest obowiązkowe. Wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie.
 • Alias [Alias]: zastępcza umowna nazwa pozycji, wykorzystywana w prostych adresach internetowych, identyfikator pozycji. W przypadku podstawowych elementów treści w jednej kategorii powinna być niepowtarzalna. Jeśli pozostawisz to pole puste, Joomla! wypełni je wartością domyślną, stworzoną z tytułu lub nazwy, zapisanej małymi literami z łącznikami zamiast spacji. Możesz wprowadzić tekst zastępczy ręcznie. Alias powinien się składać tylko z małych liter, nie może posiadać spacji. Zamiast spacji stosuj zawsze znak łącznika (-). O tym, czy w aliasach można stosować znaki alfabetyczne spoza zestawów znaków z alfabetu łacińskiego decyduje w konfiguracji globalnej ustawienie opcji Aliasy w unikodzie.
 • URL [URL]: adres internetowy zasobu, zwykle strony internetowej, ale może być również dokumentu do pobrania lub odtwarzania, np. filmu, nagrania dźwiękowego, itp. Podaj adres z nazwą protokołu, zwykle http://.
 • Stan [State]: decyduje o dostępności elementu treści - artykułu, kategorii, pozycji menu, itd. na stronach witryny. Element opublikowany jest widoczny (udostępniony), element nieopublikowany jest niewidoczny. Wybierz z listy rozwijalnej jeden z możliwych stanów: Opublikowane, Nieopublikowane, Zarchiwizowane, Wyrzucone do kosza. Aby przywrócić do wykorzystania element zarchiwizowany lub wyrzucony do kosza, wybierz opcję Opublikowane lub Nieopublikowane.
 • Kategoria [Category]: rozwijalna lista kategorii, do której można przypisać element treści (artykuł, kontakt, reklamę, itp. ). Zaznacz wskaźnikiem myszki jedną z możliwości.
Zwróć uwagę, że kategorie zakładek stanowią inną kolekcję niż kategorie artykułów, kontaktów, reklam czy kanałów informacyjnych.
 • Kolejność [Order]: określa porządek wyświetlania elementów, np. artykułów, kategorii, modułów. Wybierając kolejność z listy rozwijanej, można zaznaczyć opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy. Można również zaznaczyć jeden z istniejących elementów. W takim przypadku element zostanie umieszczony przed zaznaczonym. Kolejność ustaloną na stronie edytora własności elementu, można zmienić na stronie menedżera.
 • Dostęp [Access]: określa domyślny poziom dostępu do danej treści. Domyślny poziom dostępu jest dziedziczony po konfiguracji globalnej komponentu oraz nadrzędnym elemencie treści i nadrzędnej grupie użytkowników. Zależnie od kontekstu - wybierz poziom dostępu z rozwijalnej listy wyboru albo kliknij przycisk Uprawnienia, który przeniesie Cię do kart konfiguracji poziomu dostępu dla każdej z grup użytkowników.
 • Język [Languague]: lista rozwijalna wyboru języka, umożliwiająca określenie, czy udostępniać edytowany element treści (pozycję menu, kategorię, artykuł, kontakt, itd.) we wszystkich wersjach językowych witryny wielojęzycznej, czy tylko w wybranej wersji językowej. Do działania wymagane jest zainstalowanie pakietów językowych dla konkretnych wersji językowych, włączenie dodatku Filtr języków oraz udostępnienie użytkownikom modułu Przełącznik języka. Jeśli dodatek Filtr języków jest wyłączony, wyświetlane są wszystkie opublikowane elementy treści.
 • ID: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! każdej nowej pozycji. Jest wykorzystywany do identyfikacji przez oprogramowanie Joomla!, np. w linkach wewnętrznych. Tego numeru nie można zmodyfikować.
 • Opis [Description]: obszar przeznaczony na własną charakterystykę zakładki. Wpisz dowolny tekst. Informacja ta może być widoczna w witrynie na stronie typu Zakładki: Lista zakładek w kategorii.

Opcje publikacji

Plik:16 zakladki edytor opcje publikacji.png

 • Utworzone przez [Created by]: nazwa operatora, który utworzył obiekt - artykuł, kategorię, itp.
 • Inna nazwa autora [Author Alias]: umożliwia wprowadzenie innej nazwy autora niż nazwa zarejestrowanego użytkownika: rzeczywistego imienia i nazwiska albo pseudonimu czy sygnatury autora. Szczególnie przydatna, gdy autorem nie jest zarejestrowany użytkownik albo gdy autorami jest kilka osób.
 • Data utworzenia [Created Date]: data i czas utworzenia obiektu - artykułu, kategorii.
 • Rozpocznij publikację [Start Publishing]: określa termin, od którego opublikowana pozycja, np. artykuł, zostanie udostępniona na witrynie. Domyślnie jest to data i czas utworzenia pozycji. Jeśli chcesz opublikować pozycję automatycznie w późniejszym momencie, wpisz odpowiednią datę i czas lub wybierz z kalendarzyka.
 • Zakończ publikację [Finish Publishing]: określa termin zakończenia publikacji, po którym artykuł zostanie automatycznie przeniesiony do archiwum. Po tej dacie dostęp do artykułu będzie możliwy jedynie poprzez moduł Archiwum albo w przeglądzie artykułów archiwalnych, jeśli zostaną umieszczone na stronach witryny. Domyślnie: Nigdy (niewypełniane).
 • Poprawiane przez [Modified by]: nazwa użytkownika, który dokonywał ostatniej korekty.
 • Data zmiany [Modified Date]: data i czas ostatnio dokonanej korekty.

Opcje podstawowe

Plik:16 zakladki edytor opcje podstawowe.png

 • Otwórz [Target]: określa okno, w którym zostanie otwarta strona, dokument. Wybierz jedną z opcji: to samo okno, nowe okno karta) okno wyskakujące, okno modalne (nakładka).
 • Szerokość [Width]: szerokość okna modalnego, jeśli zostanie wybrane. Domyślnie 600 pikseli.
 • Wysokość [Height]: wysokość okna modalnego, jeśli zostanie wybrane. Domyślnie 600 pikseli.
 • Licznik kliknięć [Count Clicks]: decyduje o zliczaniu i wyświetlaniu liczby kliknięć. Wybierz z listy rozwijalnej jedną z opcji: Globalnie, Tak lub Nie.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Plik:16 zakladki edytor przybornik.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Jeśli podczas tworzenia nowej pozycji umieścisz niezbędne dane, pozycja zostanie utworzona, w przeciwnym przypadku stosowny komunikat powiadomi Cię, jakie informacje są wymagane. Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy - użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij [Save & Close]: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora własności pozycji.
 • Zapisz i Nowe [Save & New]: kończy edycję pozycji, zapisując dane, i przygotowuje edytor do stworzenia nowej pozycji.
 • Zapisz kopię [Save As Copy]: tworzy duplikat pozycji, np. kategorii, artykułu, pozycji menu. Kopia umieszczana jest w tym samym obszarze danych, np. kopia artykułu zapisywana jest w tej samej kategorii artykułów, kopia pozycji menu w tym samym menu. Ponieważ w tym samym obszarze danych nie mogą istnieć dwie pozycje, posiadające taki sam alias, skoryguj alias edytowanej pozycji, zanim skorzystasz z tej opcji.
 • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu pozycji, odblokowuje edytowany element.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

 • Zanim dodasz pierwszą zakładkę, konieczne jest stworzenie przynajmniej jednej kategorii zakładek.
 • Wykorzystaj Zakładki, jeśli chcesz udostępniać użytkownikom do pobrania pliki dokumentów, oprogramowanie, grafiki.

Tematy pokrewne