--=REKLAMA=--

Pomoc35

Komponenty Reklamy

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Reklamy: Zarządzanie

Ekran Reklamy: Zarządzanie jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Służy do zarządzania reklamami. Można tutaj przeglądać listę reklam, dodawać je, poprawiać i usuwać, decydować o stanie publikacji oraz konfigurować globalne ustawienia reklam.

Dostęp

Wybierz z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Komponenty > Reklamy > Reklamy' [Components > Banner > Banners]. Odnośnik Reklamy można również wybrać z menu lokalnego stron Reklamy Kategorie: Zarządzanie, Reklamy: Klienci: Zarządzanie, Reklamy Śledzenie: Zarządzanie.

Opis

Joomla! dostarcza wygodnych narzędzi prowadzenia na stronach witryny działalności promocyjnej - publikowania banerów, a mówiąc bardziej swojsko - reklam i ogłoszeń. Można stąd również przejść na strony Reklamy Kategorie: Zarządzanie, Reklamy: Klienci: Zarządzanie, Reklamy Śledzenie: Zarządzanie.

W obszarze roboczym menedżera reklam znajduje się tabela z listą dodanych reklam. Dodawanie i usuwanie reklam, publikację, wczytywanie obrazków umożliwiają przyciski w pasku narzędzi lub aktywne łącza i ikony w tabeli.

Strona menedżera reklam Okno zaplecza. Reklamy: Ogłoszenia

Nawigacja lokalna

W lewej części ekranu, tuż pod tytułem strony, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z czterema łączami:

Menu lokalne na stronie menedżera ogłoszeń

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą wszystkich reklam. Standardowo kanały zarchiwizowane i wyrzucone do Kosza na liście są niewidoczne. Aby je zobaczyć, trzeba posłużyć się filtrem stanu i wybrać status Wszystkie, Zarchiwizowano lub Wyrzucono do Kosza.

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich reklamach. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Dostosuj, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że pozycja może być aktualnie modyfikowana przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował pozycję. Wstrzymaj się z edycją pozycji, dopóki edytuje ją inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat w rozdziale Witryna sekcję Konserwacja - Odblokowanie.
 • Reklama [Banner]: nazwa reklamy. Jest łączem. Gdy klikniesz nazwę, zostanie otwarty edytor właściwości reklamy.
 • Status [State]: ikona w tej kolumnie wskazuje, stan publikacji pozycji. Zielona fiszka oznacza, że pozycja jest opublikowana. Biały „pączek” w czerwonej otoczce mówi, że pozycja jest nieopublikowana. Kliknięcie ikony Nieopublikowane (czerwony X) powoduje opublikowanie kategorii, kliknięcie ikony Opublikowane - zatrzymuje publikację.
 • Kategoria [Category]: nazwa kategorii, do których przypisano pozycję - artykuł, kontakt, itd. Sygnalizuje temat lub inne kryterium zgrupowania pozycji we wspólnej kolekcji.
 • Wyróżnione [Featured]]: wskazuje, czy pozycja będzie wyświetlana w przeglądzie wyróżnionych. Niebieska ikonka z białą gwiazdką w środku oznacza pozycję wyróżnioną, szare koło z białą kropką w środku - niewyróżnioną.
 • Kolejność [Ordering]: określa porządek wyświetlania. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciśnij tytuł kolumny Kolejność, aby ją rozwinąć i odsłonić strzałki umożliwiające przestawianie. Naciskaj strzałki W górę lub W dół albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] - symbol dyskietki obok nagłówka obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
 • Wyświetlenia [Impressions]: wskazuje stosunek odsłon do zakupionych wyświetleń reklamy. Pierwsza liczba wskazuje na liczbę dotychczasowych wyświetleń, druga o liczbie wyświetleń zakupionych przez reklamodawcę.
 • Kliknięcia [Clicks]: informuje o stosunku kliknięć do liczby odsłon reklamy. Pierwsza liczba oznacza kliknięcia w reklamę od momentu jej publikacji lub wyzerowania liczby kliknięć. Druga liczba oznacza procent kliknięć w stosunku do liczby odsłon. Jeżeli witrynę odwiedziło 100 osób, a jedna kliknęła reklamę, by odwiedzić witrynę klienta, otrzymasz w wyniku 1%.
 • Słowa kluczowe [Metaname Keywords]: słowa kluczowe sygnalizujące treść reklamy wykorzystywane do kontekstowego wyświetlania reklam w powiązaniu z artykułami, w których opisach umieszczono te same słowa kluczowe. Działa, jeśli parametrowi Według [Search By Tag] w preferencjach globalnych reklam bądź w module Reklamy ustawiono wartość Tak.
 • Abonament [Purchase Type]: rodzaj abonamentu za reklamę. Wskazuje, czy i na jaki okres klient wykupił abonament reklamy - miesiąc, rok, itd.
 • Język [Language]: nazwa języka treści. Jeśli Wszystkie, oznacza, że treść będzie widoczna we wszystkich wersjach językowych, jeśli wskazany konkretny język, oznacza, że po włączeniu dodatku Dodatki - Filtr języków oraz modułu Przełącznik języka treść będzie widoczna tylko na stronach wskazanej wersji językowej.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla!.

Sortowanie, wyszukiwanie, filtrowanie

Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę reklam rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny: nazwy, stanu publikacji, poziomu dostępu, kategorii, języka.

Wyszukiwanie

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka reklam według nazwy. Wpisz fragment albo cały tytuł ogłoszenia, które chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Znajdź. Na liście pozostaną jedynie reklamy, które zawierają w tytule ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

Filtr wyszukiwania

Filtrowanie

Po prawej stronie widocznych jest kilka filtrów, umożliwiających wyselekcjonowanie reklam spełniających zadane kryteria filtrowania. W przypadku listy reklam dysponujemy filtrem stanu, filtrem klienci, filtrem kategorii, filtrem języka treści.

Okno filtrów

Ponadto na dole, pod listą dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz - gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach paskiem nawigacyjnym.

Możliwe są dowolne kombinacje filtrów i wyszukiwarki. Przykładowo, korzystając z kilku filtrów można wybrać tylko kontakty opublikowane, przypisane do jednej kategorii, zawierające w nazwie znak "G".

 • Wybierz stan [Select State]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, z rozwijalnej listy pozycji wybierz jeden ze stanów publikacji: Opublikowano [Published], Nie opublikowano [Unpublished], Wyrzucono do Kosza [Trashed], Zarchiwizowano [Archived] albo Wszystkie [All]
 • Wybierz klienta [Select Client]: użyj listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować reklamy wybranego klienta.
 • Wybierz kategorię [Select Category]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje z wybranej kategorii albo wszystkie.
 • Wybierz język [Select Language]: skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje przypisane do wybranego języka albo wszystkie.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

Poniżej dolnej krawędzi tabeli z wykazem dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz paskiem nawigacyjnym i paginacją, gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

 • Pokaż [Display #]: ogranicznik liczby pozycji. Umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie.
 • Pasek nawigacyjny: gdy na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona opcją wybraną w filtrze liczby pozycji, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski - numery stron oraz odnośniki Start, Poprz., Nast., Koniec.
  • Start [Start]: Kliknij, aby przejść do pierwszej strony.
  • Poprz. [Prev]: Kliknij, aby przejść do poprzedniej strony.
  • Numery stron: Kliknij, aby przejść do żądanej strony.
  • Dalej [Next]: Kliknij, aby przejść do następnej strony.
  • Koniec [End]: Kliknij, aby przejść do ostatniej strony.
 • Paginacja: po prawej stronie paska nawigacyjnego znajduje się informacja wskazująca, która strona i spośród ilu jest aktualnie wyświetlana.

Pamiętaj, że w przypadku dużej liczby pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą omówionych wcześniej filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie menedżera reklam

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Utwórz [New]: rozpoczyna tworzenie nowej reklamy, przenosi na stronę edytora własności reklamy. Kliknij ten przycisk, aby rozpocząć tworzenie nowej reklamy. Przejdziesz na stronę edytora tej reklamy.
 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności reklamy. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną reklamę, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć tytuł reklamy w wykazie..
 • Opublikuj [Publish]: powoduje opublikowanie jednej lub wielu reklamy, czyli czyni je widocznymi na witrynie, o ile zostały osadzone w opublikowanych modułach. Aby opublikować jedną lub więcej reklam, zaznacz przy nich pola wyboru i kliknij ten przycisk.
 • Wycofaj [Unpublish]: zatrzymuje publikację zaznaczonych reklam. Aby wycofać z publikacji jedną lub więcej reklam, zaznacz przy nich pola wyboru i kliknij ten przycisk.
 • Archiwizuj [Archive]: przenosi zaznaczone reklamy do Archiwum. Zaznacz pole wyboru przy tytułach reklam, które chcesz umieścić w archiwum i naciśnij ten przycisk. Zarchiwizowane reklamy są nadal dostępne w przeglądzie na zapleczu, ale zostaną "ukryte". Aby je zobaczyć, trzeba ustawić filtr statusu na Zarchiwizowano albo Wszystkie. Dopóki jednak są oznaczone jako archiwalne, nie można ich publikować ani poprawiać. Aby zarchiwizować jedną lub więcej reklam, zaznacz przy nich pola wyboru i kliknij ten przycisk.
 • Odblokuj [Check-in]: usuwa blokadę, umożliwiając modyfikowanie reklamy. Zaznacz zablokowane pozycje, które chcesz redagować i naciśnij tę ikonę. Uwaga: Bądź ostrożny - reklama może być zablokowana dlatego, że aktualnie ktoś inny ją modyfikuje. Aby odblokować jedną lub więcej reklam, zaznacz przy nich pola wyboru i kliknij ten przycisk.
 • Kosz [Trash]: usuwa tymczasowo zaznaczoną reklamę, umieszczając ją w Koszu. Pozycje przeniesione do Kosza można odzyskać lub usunąć na trwałe. Aby wyrzucić jedną lub więcej reklam do Kosza, zaznacz przy nich pola wyboru i kliknij tę ikonę. Zaznaczone reklamy zostaną umieszczone w koszu..
 • Opcje [Options]: umożliwia globalną konfigurację komponentu Reklamy. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki opisane w dalszej części rozdziału.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

 • Zanim dodasz pierwszą reklamę, musisz dodać przynajmniej jednego reklamodawcę oraz utworzyć przynajmniej jedną kategorię reklam.
 • Klientem - reklamodawcą może być także wydawca witryny.

Pokrewne tematy i inne zasoby