--=REKLAMA=--

Pomoc25

Użytkownicy Opcje

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Użytkownicy - Opcje

Dostęp

Aby się dostać na stronę Użytkownicy: Opcje wybierz z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Użytkownicy > Użytkownicy [Users > User Manager], a następnie kliknij w przyborniku przycisk Opcje. Możesz także kliknąć na pulpicie ikonę skrótu Użytkownicy, a następnie w przyborniku ikonę Opcje [Options]. Po naciśnięciu przycisku Opcje w dodatkowym oknie nakładki wyświetlany jest edytor konfiguracji globalnej komponentu

Opis

Ekran Użytkownicy: Opcje jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor konfiguracji. Służy do ustawiania parametrów globalnych komponentu Użytkownicy. Opcje konfiguracyjne komponentu zgrupowano na trzech kartach: Komponent, Korespondencja oraz Uprawnienia.

Konfiguracja komponentu

Karta Komponent

Na pierwszej, widocznej poniżej karcie, konfigurujemy globalne ustawienia komponentu Użytkownicy.

Konfiguracja użytkowników. Karta Komponent

 • Rejestruj nowych [Allow User Registration]: umożliwia włączenie lub wyłączenie systemu rejestracji użytkowników. Aby rejestracja była możliwa, niezbędne jest ponadto opublikowanie Logowanie [Login Form] albo umieszczenie w menu łącza do formularza rejestracyjnego. Jeśli ustawisz Nie - łącze do formularza rejestracyjnego nie będzie wyświetlane ani w module Logowanie, ani w menu. Standardowe ustawienie Tak.
 • Przypisz do grupy [New User Registration Type]: jeśli w parametrze Rejestruj nowych zostanie zaznaczona opcja Tak, możesz tutaj ustalić, do jakiej grupy będą przypisywani nowo rejestrowani użytkownicy. Standardowo zaznaczona jest opcja Zarejestrowani [Registered].
 • Grupa gości [Guest User Group]: wybierz z listy grupę, której domyślnie będą przypisani wszyscy odwiedzający witrynę anonimowo (niezalogowani). Może to być standardowa grupa Wszyscy albo nowo utworzona grupa Goście. Drugie z rozwiązań umożliwia oznaczenie treści, które będą widoczne dla użytkowników niezalogowanych, ale nie będą widoczne dla użytkowników zalogowanych (nie zobaczą ich więc użytkownicy, którzy logują się na witrynę automatycznie). Przeczytaj w poradniku ACL w Joomla rozdział Ustawienia dostępu gości, aby dowiedzieć się więcej.
 • Aktywacja nowych kont [New User Account Activation]: zdecyduj, wybierając jedną z opcji, czy w procesie rejestracji wymagana będzie aktywacja konta użytkownika;
 • Brak [none]: konto użytkownika będzie aktywne natychmiast, bez dodatkowego działania.
 • Automatyczna [Self]: rejestrujący się internauta otrzyma na podany adres poczty elektronicznej list z odnośnikiem, kończącym procedurę rejestracji uaktywnieniem konta. Konto zostanie uaktywnione dopiero wówczas, gdy użytkownik kliknie odnośnik aktywujący.
 • Administrator [Admin]: rejestrujący się internauta otrzyma na podany adres poczty elektronicznej list z odnośnikiem, kończącym procedurę rejestracji uaktywnieniem konta. Po kliknięciu przez użytkownika linku aktywującego administrator witryny otrzyma powiadomienie pocztą elektroniczną. Konto zostanie uaktywnione dopiero wówczas, gdy administrator witryny zatwierdzi rejestrację.
 • Własne ustawienia użytkowników [Front-end User Parameters]: ustawienie Pokaż udostępnia zalogowanym użytkownikom możliwość zmiany niektórych ustawień: wybór edytora, wybór języka, wybór serwera pomocy. Standardowe ustawienie Pokaż.
 • Język witryny [Site Language]: opcja przeznaczona dla witryn wielojęzycznych. Jeśli umożliwimy użytkownikom możliwość zmiany ustawień konta, po włączeniu tej opcji będą mogli również wybrać spośród dostępnych języków treści preferowany język witryny.

Karta Korespondencja

Na drugiej z kart konfigurujemy parametry korespondencji z użytkownikami.

Konfiguracja użytkowników. Karta Korespondencja

 • Zwrot do adresata [Subject Prefix]: zwrot, którym zostanie poprzedzony temat listu. Może to być również pełniejsza, ale jedno- dwuzdaniowa apostrofa, typu: Otrzymujesz ten list jako zarejestrowany użytkownik witryny… (maksymalnie: 255 znaków).
 • Tekst pod listem [Mailbody Suffix]: tekst, który zostanie umieszczony pod każdym listem - z nazwą witryny, pozdrowieniami, zasadami rezygnacji z tego typu przesyłek, podpisem, itp.

Karta Uprawnienia

Na trzeciej, widocznej poniżej karcie, można przeglądać i konfigurować uprawnienia poszczególnych grup użytkowników do działań, jakie mogą podjąć członkowie grup w stosunku do kont innych użytkowników.

Konfiguracja użytkowników. Karta Uprawnienia

Zakładki w rozwijalnym (harmonijkowym) zestawie z lewej strony reprezentują grupy użytkowników zdefiniowane w Twoim Joomla!. Kliknięcie zakładki rozwija po prawej stronie kartę, na której widoczne są aktualne ustawienia uprawnień wybranej grupy do określonego działania. Można je przeglądać i modyfikować.

Ustawienia uprawnień

 • Grupy [Groups]: uprawnienia ustawione aktualnie dla jednej wybranej (zaznaczonej) grupy. Aby rozwinąć harmonijkę (kartę grupy), kliknij nazwę grupy, której uprawnienia chcesz zobaczyć / modyfikować.

Karta podzielona jest na trzy części: Działanie, Wybierz nowe ustawienia oraz Wyliczone ustawienia.

Działania

W części Działania [Actions] wyszczególnione są czynności, do których możesz określać uprawnienia aktualnie wybranej grupy. W przypadku komponentu Użytkownicy ustawiamy uprawnienia do 7 rodzajów działań:

 • Konfigurowanie [Configure]: udostępniasz grupie opcje konfiguracyjne komponentu Użytkownicy, zezwalasz na ustawianie konfiguracji.
 • Dostęp do komponentu [Access Component]: zezwalasz na otwieranie stron komponentu Użytkownicy.
 • Tworzenie [Create]: zezwalasz na tworzenie nowych pozycji w komponencie (kont użytkowników, grup, poziomów dostępu.).
 • Usuwanie [Delete]: zezwalasz na usuwanie pozycji w komponencie (np. usuwanie kont użytkowników, grup, poziomów dostępu.).
 • Poprawianie [Edit]: zezwalasz na dokonywanie zmian (np. danych w kontach użytkowników, własności grup użytkowników i poziomów dostępu.
 • Zmiana stanu [Edit state]: zezwalasz na zmianę stanu kont użytkowników. Standardowe stany kont to: Aktywne, Włączone, Wyłączone (zablokowane).
 • Poprawianie własnych [Edit Own]: zezwalasz na dokonywanie zmian w danych własnego konta użytkownika.

Nowe ustawienia

W części Wybierz nowe ustawienia [Select New Setting] przy każdym działaniu znajduje się rozwijalna lista wyboru, zawierająca kilka możliwości. Jeśli chcesz ustalić nowe ustawienie, wybierz je z listy, a po ustawieniu uprawnień do każdego z działań, kliknij przycisk Zapisz, aby odświeżyć wartości wyświetlane w kolumnie Wyliczone ustawienia. Wybierz jedną z opcji.

 • Wybierz nowe ustawienia: Z listy rozwijalnej można wybrać jedno z następujących ustawień:
 • Dziedziczone [Inherited]: przejęte z ustawień nadrzędnej grupy. Efektem może być zezwolenie bądź brak zezwolenia na działanie dla tej grupy, zależnie od uprawnień w wyższej grupie.
 • Dozwolone [Allowed]: grupa będzie mogła wykonać określone działanie.
 • Zabronione: [Denied]: działanie jest niedozwolone dla tej grupy. Oznacza to również, że działanie będzie niedozwolone dla potomnych.

Ustawienia wyliczone

Efekt zapisanych ustawień widoczny jest na karcie każdej grupy użytkowników w kolumnie Wyliczone ustawienia.

Uwaga: Informacje w kolumnie Wyliczone ustawienia są aktualizowane po kliknięciu przycisku Zapisz. Jeśli dokonujesz zmiany ustawień, naciśnij przycisk Zapisz, aby zobaczyć zaktualizowane ustawienia.

W kolumnie Wyliczone ustawienia mogą być wyświetlane następujące wartości.

 • Wyliczone ustawienia [Calculated Settings]:
 • Dozwolone [Allowed]: grupa będzie mogła wykonywać to działanie dlatego, że zezwolenie zostało udzielone na tym lub wyższym poziomie praw dostępu.
 • Niedozwolone [Not Allowed]: grupa nie będzie mogła wykonywać tego działania, ponieważ na działanie nie udzielono zgody w poziomach dostępu grupy/komponentu. To ustawienie może być zmienione (nadpisane).
 • Niedozwolone (blokada) [Not Allowed (Locked)]: grupa nie będzie mogła wykonywać tego działania, ponieważ na działanie nie udzielono zgody w poziomach dostępu grupy/komponentu. Tego ustawienia nie można zmienić (nadpisać) dla tego bądź niższego poziomu dostępu komponentu/grupy.

Przybornik

W prawym górnym rogu okna modalnego znajdują się trzy przyciski:

Przybornik w oknie konfiguracji komponentu Użytkownicy

Ich działanie jest następujące:

 • Zapisz [Save]: zapamiętuje nowe ustawienia, zamyka okno.
 • Zastosuj [Apply]: zapamiętuje nowe ustawienia, nie zamyka okna, umożliwia kontynuowanie konfiguracji.
 • Anuluj [Cancel]: nie zapamiętuje zmian dokonanych od momentu poprzedniego zapisywania, zamyka okno.

Porady

 • Kliknij przycisk Zapisz na karcie Uprawnienia, aby zobaczyć uaktualnione Ustawienia wyliczone.

Tematy pokrewne