--=REKLAMA=--

Pomoc25

Menu Projektant pozycji menu

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Strony Projektantów pozycji menu służą do zarządzania strukturą różnych menu witryny, a zarazem strukturą witryny. Na tych stronach tworzymy i konfigurujemy pozycje menu - odnośniki prowadzące do głównych stron w witrynie.

Dostęp

W menu zaplecza administracyjnego nie ma odnośnika do Projektanta pozycji menu, ponieważ dla każdego menu istnieją odrębne projektanty pozycji menu. Do stron projektantów pozycji menu prowadzą w menu zaplecza odnośniki zatytułowane tak, jak utworzone wcześniej menu, a wiec np. Menu witryny, Menu użytkownika, Menu górne, itp.

Z rozwijalnego menu zaplecza wybierz pozycję Menu [Menus], a następnie nazwę menu, np. Menu witryny [Main Menu], Menu użytkownika, Menu górne. Ze strony Projektant menu: Zarządzanie można przejść na stronę wybranego projektanta pozycji menu, naciskając wybrane menu w kolumnie Tytuł.

Opis

Na każdej stronie Projektanta pozycji menu znajduje się lista odnośników w wybranym menu utworzonych za pomocą edytora pozycji menu.

Zdjęcie ekranu

J25 menu projektant pozycji.png

Nawigacja lokalna

Z lewej strony tuż pod tytułem strony, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z dwoma odnośnikami:

Nawigacja lokalna na stronie Projektanta pozycji menu

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich pozycjach menu. Znaczenie informacji w kolumnach jest następujące:.

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Dostosuj, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że pozycja menu może być aktualnie modyfikowana przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował artykuł. Wstrzymaj się z edycją pozycji menu, dopóki edytuje ją inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat w rozdziale Witryna sekcję Konserwacja – Odblokowanie.
 • Tytuł [Title]: sygnalizuje tematykę stron lub funkcje, jakie udostępnia pozycja menu. Może być wyświetlany na stronach witryny. Klikając tytuł pozycji menu, można otworzyć edytor jej właściwości, by skorygować dane pozycji menu oraz dostosować opcje.
 • Status [State]: ikona w tej kolumnie wskazuje, stan publikacji pozycji menu. Zielona fiszka oznacza, że pozycja menu jest opublikowana. Czerwony „pączek” sygnalizuje nieopublikowaną pozycję menu. Kliknięcie ikony Nieopublikowana powoduje opublikowanie pozycji menu. Kliknięcie ikony Opublikowana zmienia stan pozycji na Nieopublikowana.
 • Kolejność [Ordering]: określa porządek wyświetlania pozycji menu. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciśnij tytuł kolumny Kolejność, aby ją rozwinąć i odsłonić strzałki umożliwiające przestawianie. Naciskaj strzałki W górę lub W dół albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] – symbol dyskietki obok nagłówka obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
Uwaga: W przypadku menu wielopoziomowego skorzystaj z filtra Maks. poziomów aby ograniczyć liczbę widocznych pozycji i ułatwić sobie przestawianie ich kolejności.
Uwaga: kolejność ta może być nadpisana dla każdej pozycji menu w rozszerzonych opcjach na stronie edytora pozycji menu.
 • Dostęp [Access Level]: poziom dostępu wskazujący na uprawnienia do przeglądania stron w witrynie wywoływanych przez pozycję menu oraz wykonywania operacji administracyjnych (np. poprawianie, usuwanie, zmiana stanu publikacji.
 • Typ pozycji menu [Menu type]: kilkuczłonowy zwięzły identyfikator pozycji menu - pierwszy człon wskazuje na typ treści, kolejne na wybrany widok-wygląd strony.
 • Start [Home]: złota gwiazdka sygnalizuje pozycję menu łączącą z główną - startową (początkową) stroną witryny
 • Język [Languague]: nazwa języka treści. Jeśli Wszystkie, oznacza, że treść będzie widoczna we wszystkich wersjach językowych, jeśli wskazany konkretny język, oznacza, że po włączeniu dodatku Dodatki - Filtr języków oraz modułu Przełącznik języka treść będzie widoczna tylko na stronach wskazanej wersji językowej.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla!. Numeru identyfikacyjnego nie można zmienić.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę pozycji rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny: nazwy, stanu publikacji, poziomu dostępu, kategorii, połączeń z użytkownikami.

Wyszukiwanie

J25 filtr szukaj.png

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka pozycji menu według tytułów. Wpisz fragment albo cały tytuł pozycji menu, którą chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Znajdź. Na liście pozostaną jedynie pozycje menu, które zawierają w tytule ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

Filtrowanie

Po prawej stronie widocznych jest kilka filtrów, umożliwiających wyselekcjonowanie pozycji menu spełniających zadane kryteria filtrowania. W przypadku listy pozycji menu dysponujemy filtrami: menu, liczby poziomów, stanu publikacji, poziomów dostępu i języka treści.

J25 menu pozycje lista filtr.png

Możliwe są dowolne kombinacje filtrów i wyszukiwarki. Przykładowo, korzystając z kilku filtrów można wybrać tylko pozycje opublikowane, przypisane do poziomu Specjalny, zawierające w tytule znak „G”.

 • [tytuł menu]: pierwszy filtr wyświetla rozwijalną listę istniejących menu. Można z niej wybrać dowolne menu, aby przeglądać umieszczone w nim pozycje i zarządzać nimi.
 • Maks. poziomów [Max Levels]: umożliwia ustalenie liczby wyświetlanych poziomów w menu wielopoziomowym, czyli takim, w którym pozycjom przyporządkowano pozycje podrzędne. W przypadku, gdy pozycje menu mają kilka poziomów podmenu, opcja ta pomaga uzyskać przejrzysty obraz zawartości menu. Jeśli zaznaczysz na liście rozwijanej lub w polu tekstowym filtra wpiszesz 1, w tabeli zostaną wyświetlane tylko pozycje nadrzędne. Jeśli wpiszesz np. 5 w wykazie zostanie wyświetlone drzewo z pozycjami nadrzędnymi i podmenu do 5 poziomu włącznie.
 • Wybierz status [Select State]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, z rozwijalnej listy pozycji wybierz jeden ze stanów publikacji: Opublikowane [Published], Nieopublikowane [Unpublished], Wyrzucone do kosza [Trashed] albo Wszystkie [All]].
 • Poziom dostępu [Select Access]: umożliwia ograniczenie listy pozycji menu do pozycji przypisanych do wybranego poziomu dostępu. Wybierz jeden z poziomów dostępu albo wszystkie.
 • Wybierz język [Select Language]: umożliwia ograniczenie listy pozycji menu do pozycji przypisanych do wybranego języka. Wybierz konkretny język albo wszystkie.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

Poniżej dolnej krawędzi tabeli z wykazem dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz paskiem nawigacyjnym i paginacją, gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

 • Pokaż [Display #]: ogranicznik liczby pozycji. Umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie.
 • Pasek nawigacyjny: gdy na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona opcją wybraną w filtrze liczby pozycji, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski - numery stron oraz odnośniki Start, Poprz., Nast., Koniec.
  • Start [Start]: Kliknij, aby przejść do pierwszej strony.
  • Poprz. [Prev]: Kliknij, aby przejść do poprzedniej strony.
  • Numery stron: Kliknij, aby przejść do żądanej strony.
  • Dalej [Next]: Kliknij, aby przejść do następnej strony.
  • Koniec [End]: Kliknij, aby przejść do ostatniej strony.
 • Paginacja: po prawej stronie paska nawigacyjnego znajduje się informacja wskazująca, która strona i spośród ilu jest aktualnie wyświetlana.

Pamiętaj, że w przypadku dużej liczby pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą omówionych wcześniej filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

J25 menu projektant pozycji przybornik.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Utwórz [New]: rozpoczyna tworzenie nowej pozycji menu, przenosi na stronę edytora pozycji menu. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nowy odnośnik w menu.
 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji – korygowania ustawień pozycji menu, przenosi na stronę edytora pozycji menu. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję menu, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć jej tytuł w wykazie.
 • Opublikuj [Publish]: powoduje opublikowanie jednej lub wielu pozycji, czyli czyni je widocznymi w witrynie. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, które chcesz udostępnić internautom i kliknij ten przycisk.
 • Wycofaj [Unpublish]: zatrzymuje publikację zaznaczonych pozycji. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, których publikację chcesz zakończyć lub wstrzymać chwilowo i kliknij ten przycisk.
 • Odblokuj [Check-in]: Usuwa blokadę, umożliwiając modyfikowanie pozycji. Zaznacz zablokowane pozycje, które chcesz redagować i naciśnij tę ikonę. Uwaga: Bądź ostrożny – pozycja może być zablokowana dlatego, że aktualnie ktoś inny ją modyfikuje.
 • Start [Home]: zaznacz pozycję menu, którą chcesz uczynić startową stroną witryny i kliknij ten przycisk.
 • Przebuduj [Rebuild]: odtwarza hierarchiczną strukturę pozycji menu, zapewniając poprawną synchronizację danych. Kliknij ten przycisk, gdy np. po aktualizacji witryny albo migracji danych pojawiają się błędy w uporządkowaniu pozycji menu.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

 • Zaznacz pole wyboru przy wybranej pozycji i naciśnij w przyborniku przycisk Start [Home], aby ustawić stronę startową witryny.
 • Skorzystaj z filtrów, aby na liście pozycji wyświetlać potrzebne ci odnośniki.

Pokrewne tematy pomocy i inne zasoby