--=REKLAMA=--

Pomoc25

Komponenty Doniesienia Źródła Edycja

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Doniesienia: Utwórz - Dostosuj źródło

Ekrany Doniesienia: Utwórz źródło i Doniesienia: Dostosuj źródło są stronami zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Umożliwiają dodawanie kanałów informacyjnych i poprawianie ich danych oraz konfigurowanie parametrów prezentacji.

Dostęp

Strona jest dostępna po wybraniu z rozwijalnego menu zaplecza pozycji Doniesienia > Źródła. Aby dodać kanał informacyjny, kliknij w przyborniku przycisk Utwórz [New]. Aby zmodyfikować własności kanału dodanego wcześniej, naciśnij jego nazwę w tabeli. Możesz również zaznaczyć pole wyboru przy nazwie kontaktu, a następnie kliknąć przycisk Dostosuj [Edit] w przyborniku.

Opis

Na tej stronie dodajemy lub modyfikujemy własności kanału informacyjnego. Przed dodaniem do kolekcji pierwszej pozycji konieczne jest stworzenie co najmniej jednej kategorii kanałów informacyjnych na stronie Doniesienia: Utwórz kategorię.

Strona edytora źródła doniesień (kanału informacyjnego)

Dane kanału i opcje prezentacji

W tej części określamy podstawowe własności kanału informacyjnego - tytuł, adres, przynależność do kategorii, kolejność i inne. Opcje po prawej stronie umożliwiają kontrolę nad szczegółami prezentacji każdego kanału.

Szczegóły

 • Tytuł [Title]: słowo lub zestawienie kilku wyrazów sygnalizujące tematykę, treści kanału informacyjnego. Tytuł spełnia rolę identyfikacyjną oraz porządkującą i dlatego powinien być unikatowy. Odpowiednio dobrany tytuł może przyciągać uwagę odbiorcy, informować o prezentowanej treści lub nawet wprowadzać w jej nastrój. Określenie tytułu jest obowiązkowe. Wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie.
 • Alias [Alias]: zastępcza umowna nazwa pozycji wykorzystywana jako jej identyfikator m.in. w prostych adresach internetowych. W przypadku pozycji należących do jednej kategorii wszystkie aliasy muszą unikatowe. Jeśli pozostawisz to pole puste, Joomla! wypełni je wartością domyślną, stworzoną z tytułu doniesienia. Możesz wprowadzić tekst zastępczy ręcznie. Alias powinien się składać tylko z małych liter, nie może posiadać spacji. Zamiast spacji stosuj zawsze znak łącznika (-). O tym, czy w aliasach można stosować znaki alfabetyczne spoza zestawu znaków z alfabetu łacińskiego decyduje w konfiguracji globalnej ustawienie opcji Aliasy w unikodzie.
 • Łącze [Link]: adres internetowy kanału informacyjnego. Przejdź do witryny, której kanał RSS chcesz udostępniać, skopiuj adres znajdujący się pod obrazkiem RSS i wklej go w tym polu. Poprzedź adres nazwą protokołu, zwykle "http://".
 • Kategoria [Category]: rozwijalna lista kategorii, do której można przypisać kanał informacyjny. Zaznacz wskaźnikiem myszki jedną z możliwości.
Zwróć uwagę, że kategorie kanałów informacyjnych stanowią inną kolekcję niż kategorie artykułów, kontaktów, reklam czy zakładek.
 • Status [State]: rozwijalna lista stanów publikacji. Status decyduje o możliwości wyświetlania doniesień z kanału informacyjnego na stronach witryny, na których można udostępniać tylko opublikowane kanały informacyjne. Pozycje opublikowane pojawiają się na stronach witryny automatycznie, natychmiast po ich zapisaniu, o ile istnieje pozycja menu, np. lista kategorii albo lista doniesień w kategorii, udostępniająca takie pozycje. Pozycje nieopublikowane, zarchiwizowane lub wyrzucone do Kosza nie pojawią się w witrynie, nawet jeśli będą przypisane do opublikowanych kategorii. Wybierz z listy rozwijalnej jeden z możliwych stanów: Opublikowano, Nie opublikowano, Zarchiwizowano, Wyrzucono do Kosza. Aby przywrócić do wykorzystania element zarchiwizowany lub wyrzucony do kosza, wybierz opcję Opublikowano lub Nie opublikowano.
 • Dostęp [Access]: rozwijalna lista poziomów dostępu, uprawniających do przeglądania doniesień z kanału informacyjnego. Standardowo można wybrać poziom powszechny, zastrzeżony lub specjalny. Poziom Powszechny oznacza, że udostępnione kanały informacyjne będą mogli przeglądać wszyscy odwiedzający witrynę, poziom Zastrzeżony (albo Chroniony) oznacza, że udostępnione kanały informacyjne będą mogli przeglądać tylko użytkownicy zalogowani. Poziom Specjalny oznacza, że udostępnione kanały informacyjne będą mogli przeglądać tylko użytkownicy przypisani do grup ze specjalnymi uprawnieniami. Oprócz standardowych poziomów dostępu administratorzy mogą zdefiniować własne poziomy dostępu.
 • Porządek [Order]: rozwijalna lista istniejących kanałów albo - gdy tworzona jest nowa pozycja - komunikat informujący, że nowe elementy umieszczane są na końcu listy. Porządek określa kolejność, w jakiej kanał informacyjny zostanie wyświetlony na stronie typu lista źródeł w kategorii. Aby umieścić konfigurowany element na początku lub na końcu listy, zaznacz opcje 0. Pierwsze lub X. Ostatnie. Aby umieścić konfigurowany element przed innym, zaznacz tytuł elementu, przed którym chcesz umieścić konfigurowany. Kolejność ustaloną na stronie edytora własności elementu, można zmienić na stronie menedżera.
 • Język [Language]: rozwijalna lista języków, umożliwiająca określenie, czy udostępniać konfigurowany kanał informacyjny we wszystkich wersjach językowych witryny wielojęzycznej, czy tylko w wybranej wersji językowej. Do działania wymagane jest zainstalowanie pakietów językowych dla konkretnych wersji językowych, włączenie dodatku Filtr języków oraz udostępnienie użytkownikom modułu Przełącznik języka. Jeśli dodatek Filtr języków jest wyłączony, wyświetlane są wszystkie opublikowane elementy treści.
 • ID: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! każdej nowej pozycji. Gdy tworzysz nowy kanał informacyjny, pojawia się w tym miejscu numer 0 - właściwy numer ID jest nadawany podczas zapisywania nowej pozycji. Numer identyfikacyjny jest wykorzystywany przez oprogramowanie np. w linkach wewnętrznych. Nie można go zmodyfikować.

Opcje publikacji

Karta Opcje publikacji w edytorze źródła doniesień

 • Utworzone przez [Created by]: nazwa operatora, który utworzył pozycję. Aby zmienić nazwę umieszczoną w tym polu przez Joomla!, kliknij przycisk Wybierz użytkownika i wskaż w oknie nakładki nazwę jednego z zarejestrowanych użytkowników witryny.
 • Inna nazwa autora [Author Alias]: umożliwia wprowadzenie innej nazwy autora niż nazwa zarejestrowanego użytkownika: rzeczywistego imienia i nazwiska albo pseudonimu czy sygnatury autora. Szczególnie przydatna, gdy autorem nie jest zarejestrowany użytkownik albo gdy autorami jest kilka osób.
 • Data utworzenia [Created Date]: data i czas utworzenia pozycji. Datę i czas utworzenia można zmienić, wpisując lub wybierając z kalendarzyka dowolną inną.
 • Rozpocznij publikowanie [Start Publishing]: określa termin, od którego opublikowana pozycja zostanie udostępniona na witrynie. Jeśli chcesz opublikować pozycję automatycznie w późniejszym momencie, wpisz odpowiednią datę i czas lub wybierz z kalendarzyka. Domyślnie jest to data i czas utworzenia pozycji.
 • Zakończ publikowanie [Finish Publishing]: określa termin zakończenia publikacji, po którym publikacja pozycji zostanie automatycznie zakończona. Domyślnie: 0000-00-00, co jest interpretowane przez system jako Nigdy.
 • Liczba doniesień [Number of Articles]: limit wiadomości przeznaczonych do wyświetlenia z pobranych na udostępniającej witrynie. Jeśli ustalisz liczbę większą, niż ilość doniesień udostępnianych w witrynie źródłowej, zostanie oczywiście wyświetlona tylko taka ilość wiadomości, jaką udostępnia witryna źródłowa. Wiadomości powyżej określonego tu limitu nie zostaną wyświetlone. Standardowo 3-5 wiadomości.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: czas przechowywania w pamięci podręcznej pliku XML z pobranymi wiadomościami. Przechowywanie wiadomości w pamięci podręcznej przyspiesza ich wyświetlanie na stronach witryny. Po upływie ustalonego tu czasu wiadomości są ponownie pobierane z witryny udostępniającej i zapisywane w katalogu pamięci podręcznej. Wpisz w sekundach okres, przez jaki pobrane informacje będą przechowane w stworzonym na serwerze pliku (np. 3600 = 1 godzina). Dostosuj czas do częstotliwości zmian w witrynie udostępniającej wiadomości.
 • Kierunek pisma [Language Direction]: z rozwijalnej listy wybierz jedną z opcji:
 • Kierunek pisma w witrynie [Site Language Direction]: jeśli kierunek pisma w witrynie udostępniającej wiadomości jest taki sam, jak w twojej witrynie.
 • Kierunek od lewej do prawej [Left to Right Direction]: jeśli kierunek pisma w domyślnym języku twojej witryny jest odwrotny.
 • Kierunek od prawej do lewej [Right to Left Direction]: jeśli kierunek pisma w domyślnym języku twojej witryny jest odwrotny.

W Joomla 1.5 opcja ta nazywała się Kanał RTL.

Opcje wyglądu

Karta Opcje wyglądu w edytorze źródła doniesień

 • Grafika kanału [Feed Image]: decyduje o wyświetlaniu ilustracji dołączonej do kanałów informacyjnego. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Opis kanału [Feed Description]: decyduje o wyświetlaniu tekstu informacyjnego opisującego doniesienia. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Doniesienia [Feed Content]: decyduje o wyświetlaniu treści doniesień z kanałów informacyjnych. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Liczba znaków [Characters count]: maksymalna ilość znaków wyświetlanych w doniesieniach. Wpisz 0, aby wyświetlać cały tekst publikowany przez witrynę udostępniającą wiadomości.
 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z komponentem albo nadpisanych w szablonach witryny).

Opcje metadanych

Karta Opcje metadanych w edytorze źródła doniesień

 • Opis - streszczenie [Metadata Description]: przedstaw w zwięzłej formie, najlepiej jednym zdaniem, treść redagowanej pozycji. Opis ten znajdzie się w nagłówku wynikowego dokumentu HTML w miejscu ogólnego streszczenia witryny, ustalonego w konfiguracji globalnej. Opisy są wykorzystywane przez roboty wyszukiwarek do klasyfikacji treści Internetu i wyświetlane są na stronach wyników wyszukiwania.
 • Słowa kluczowe [Metadata Keywords]: opcjonalnie można umieścić zestaw słów sygnalizujących treść pozycji. Wyrazy i wyrażenia oddzielaj przecinkami. Między poszczególnymi słowami kluczowymi nie zostawiaj spacji. Jeśli użyjesz wyrażeń dwu- i więcej wyrazowych, ujmij je w apostrofy.
Słowa kluczowe ułatwiają pracę internetowym programom indeksująco-wyszukiwawczym, klasyfikującym treści Internetu, zwiększając szansę znalezienia strony przez innych użytkowników. Są również wykorzystywane przez Joomla!, np. w module Artykuły - Tematy pokrewne - czy dostosowania treści ogłoszeń z komponentu Reklama do aktualnie wyświetlanego artykułu (tzw. reklamy kontekstowej). Dobrą praktyką jest wybieranie słów kluczowych spośród wyrazów użytych w nagłówkach, tekstach odnośników, alternatywnych opisach ilustracji. A ponieważ roboty indeksujące i Joomla! analizują, czy słowa kluczowe znajdują się w opisanym nimi tekście, należy je wyszczególniać w takiej formie gramatycznej, w jakiej zostały użyte w treści jako odrębne słowa albo w podstawowej formie gramatycznej, jeśli znalazły się "wewnątrz" innego wyrazu pochodnego od tej podstawowej formy. Jeśli np. w tekście użyto wyrazu "domków", w zestawie słów kluczowych można wpisać "dom".)
Uwaga: Nie wszystkie wyszukiwarki wykorzystują słowa kluczowe.
 • Klucz odnośnika [External Reference]: opcjonalny klucz tekstowy, za pomocą którego można się odwołać do pozycji (np. w systemie pomocy). W przypadku komponentu Doniesienia to pole jest raczej niewykorzystywane.
 • Wyszukiwarki [Robots]: zdecyduj, czy roboty wyszukiwarek internetowych mają indeksować stronę i strony, do których prowadzą odsyłacze. Domyślnie ustawione jest indeksowane wszystkich stron i odsyłaczy. Tutaj można zmienić tę domyślną dyrektywę. Wybierz z listy rozwijalnej jedną z opcji
  • Indeksuj strony i indeksuj wskazywane przez odsyłacze (odpowiednik wartości: index, follow lub all)
  • Indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze (odpowiednik wartości: index, nofollow)
  • Nie indeksuj stron, ale indeksuj wskazywane przez odsyłacze (odpowiednik wartości: noindex, follow lub all)
  • Nie indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze (odpowiednik wartości: noindex, nofollow lub none)

Uwaga: Nie wszystkie roboty sieciowe rozpoznają tę dyrektywę.

 • Prawa do treści [Rights]: inaczej legalność - określenie licencji bądź innych praw do treści opublikowanej na stronie internetowej. Brak oznaczenia nie daje podstaw do przyjęcia jakichkolwiek założeń co do praw i licencji, jakimi została objęta publikowana treść.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik w edytorze źródła doniesień

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora.
Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy – użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij [Save & Close]: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora.
 • Zapisz i nowe [Save & New]: kończy edycję pozycji zapisując dane i przygotowuje edytor do stworzenia nowej pozycji.
 • Zapisz jako kopię [Save As Copy]: tworzy duplikat pozycji. Kopia umieszczana jest w tej samej kategorii pozycji lub jako kategoria najwyższego poziomu. Ponieważ w tym samym obszarze danych nie mogą istnieć dwie pozycje, posiadające taki sam alias, skoryguj alias edytowanej pozycji, zanim skorzystasz z tej opcji.
Uwaga: Ikona Zapisz jako kopię widoczna jest tylko na stronie Dostosuj dane kanału. Nie ma jej, gdy tworzymy nowe źródło.
 • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowej pozycji albo poprawiania jej treści lub ustawień, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu pozycji, odblokowuje edytowany element.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie właściwości pozycji sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

 • Zanim dodasz pierwszy kanał RSS, konieczne jest stworzenie przynajmniej jednej kategorii kanałów RSS.

Pokrewne tematy