--=REKLAMA=--

Pomoc25

Użytkownicy Notatki Kategorie

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Użytkownicy: Kategorie notatek o użytkownikach

Ekran Użytkownicy: Kategorie notatek o użytkownikach jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Służy do zarządzania kategoriami notatek o użytkownikach. Można tutaj przeglądać listę kategorii notatek, dodawać je, poprawiać, kopiować, przenosić, usuwać oraz decydowac o stanie publikacji.

Dostęp

Wybierz Użytkownicy: Kategorie notatek o użytkownikach z rozwijalnego menu zaplecza. Możesz także wybrać odnośnik Kategorie notatek na stronie Użytkownicy.

Opis

Na tej stronie można przeglądać listę swoich kategorii notatek o użytkownikach, sortować je w różny sposób. Mozna również tworzyć i edytowac kategorie notatek o użytkownikach oraz poziomy dostępu do nich.

Nawigacja lokalna

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajduje się menu lokalne z trzema odnośnikami:

Nawigacja lokalna na stronie przeglądu kategorii notatek o użytkownikach

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą wszystkich kategorii kategorie notatek użytkownika. Poniżej można przeczytać, co one oznaczają oraz co jest wyświetlane w każdej z kolumn Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować listę według tej wartości w tej kolumnie. Lista zostanie posortowana rosnąco według wartości wyświetlanych w tej kolumnie. Obok tytułu kolumny pojawi się ikona sortowania, jak to pokazano poniżej.

Kliknij ponownie, aby odwrócić porządek sortowania. Zwróć uwagę, ze zmieni się równiez wygląd ikony sortowania, jak pokazano poniżej.

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich kategoriach artykułów. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

Stronie przeglądu kategorii notatek o użytkownikach

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu kategorii, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie kategorie, naciśnij pole wy-boru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Dostosuj, mogą dotyczyć tylko jednej kategorii.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że kategoria może być aktualnie modyfikowana przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował kategorię. Wstrzymaj się z edycją kategorii, dopóki edytuje ją inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat w rozdziale Witryna sekcję Konserwacja - Odblokowanie.
 • Tytuł [Title]: sygnalizuje temat, treść lub przeznaczenie kategorii. Klikając tytuł kategorii, można otworzyć edytor jej właściwości.
 • Status [Status]: wskazuje, czy artykuły z kategorii można przeglądać na stronach witryny. Stan publikacji można zmienić, naciskając ikony w tej kolumnie. Kliknięcie ikony Nieopublikowane (czerwony X) powoduje opublikowanie kategorii, kliknięcie ikony Opublikowane - zatrzymuje publikację.
 • Kolejność [Ordering]: określa porządek wyświetlania. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciśnij tytuł kolumny Kolejność, aby ją rozwinąć i odsłonić strzałki umożliwiające przestawianie. Naciskaj strzałki W górę lub W dół albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] - symbol dyskietki obok nagłówka obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
Należy pamiętać, że kolejność jest zdefiniowana tylko w jednej kategorii. Z tego powodu łatwiej jest uporządkować listę, jeśli użyjesz filtru kategorii, aby wybrać jedną kategorię.
 • Dostęp [Access Level]: poziom dostępu wskazujący na uprawnienia do przeglądania kategorii i wykonywania innych możliwych działań (np. poprawianie, usuwanie, zmiana stanu publikacji).
 • Język [Language]: nazwa języka treści. Jeśli Wszystkie, oznacza, że treść będzie widoczna we wszystkich wersjach językowych, jeśli wskazany konkretny język, oznacza, że po włączeniu dodatku Dodatki - Filtr języków oraz modułu Przełącznik języka treść będzie widoczna tylko na stronach wskazanej wersji językowej.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla!.

Przetwarzanie wsadowe

Przetwarzanie wsadowe kategorii notatek o użytkowniku

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie przeglądu kategorii notatek o użytkownikach

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Utwórz [New]: rozpoczyna tworzenie nowej kategorii, przenosi na stronę edytora własności kategorii. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nową kategorię.
 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności kategorii. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną kategorię, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej. Możesz również przejść do trybu edycji, klikając w tabeli nazwę kategorii, artykułu, użytkownika, itp.
 • Opublikuj [Publish]: powoduje opublikowanie jednej lub wielu kategorii, czyli czyni je widocznymi na witrynie. Zaznacz pola wyboru obok nazw kategorii, które chcesz udostępnić internautom i kliknij ten przycisk.
 • Wycofaj [Unpublish]: zatrzymuje publikację zaznaczonych kategorii. Zaznacz pola wyboru obok nazw kategorii, których publikację chcesz zakończyć lub wstrzymać chwilowo i kliknij ten przycisk.
 • Archiwizuj [Archive]: przenosi zaznaczone kategorie do Archiwum. Zaznacz pole wyboru przy tytułach kategorii, które chcesz umieścić w archiwum i naciśnij ten przycisk. Zarchiwizowane kategorie są nadal widoczne w przeglądzie na zapleczu. Mogą też być udostępniane w witrynie za pomocą pozycji menu typu Przegląd archiwum. Dopóki są oznaczone jako archiwalne, nie można ich publikować na innych stronach ani poprawiać.
 • Odblokuj [Check-in]: Usuwa blokadę, umożliwiając modyfikowanie kategorii. Zaznacz zablokowane kategorie, które chcesz redagować i naciśnij tę ikonę. Uwaga: Bądź ostrożny - kategoria może być zablokowana dlatego, że aktualnie ktoś inny ją modyfikuje.
 • Kosz [Trash]: usuwa tymczasowo zaznaczoną kategorię, umieszczając ją w Koszu. Pozycje przeniesione do Kosza można odzyskać lub usunąć na trwałe.
 • Przebuduj [Rebuild]: ponownie odtwarza hierarchiczną strukturę kategorii, zapewniając poprawną synchronizację danych
 • Opcje [Options]: umożliwia globalną konfigurację komponentu Artykuły. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej


Tematy pokrewne