--=REKLAMA=--

JEDL

Z Joomla!WikiPL

Tekst Oryginału Propozycja tłumaczenia
Below is a license granting you rights to use, modify and distribute documentation associated with the Joomla! project. It is designed to foster wide electronic distribution of Joomla! documentation while ensuring that any material added to the documentation by you or others can be taken up and made part of the authoritative documentation distributed by the Joomla! project. Poniżej znajduje się licencja zapewniająca Ci prawa do korzystania, modyfikowania i rozpowszechniania dokumentacji powiązanej z projektem Joomla!. Celem licencji jest sprzyjać szerokiemu upowszechnianiu i rozwojowi elektronicznej dokumentacji Joomla!, zapewnić, że jeśli jakikolwiek materiał zostanie dodany do dokumentacji przez Ciebie lub inną osobę, może on stać się częścią oficjalnej dokumentacji rozpowszechnianej przez projekt Joomla!
The license that appears below is not the only way to get permission to use Joomla! documentation. If you want to publish Joomla! documentation in a manner not permitted by this license (i.e. in a printed book), please contact the Joomla! project. Poniższa licencja nie dotyczy wszystkich możliwych sposobów wykorzystania dokumentacji Joomla! Jeśli chcesz opublikować dokumentację Joomla! w innym medium niż dozwolone tą licencją (np. w drukowanej książce), prosimy skontaktować się z Centrum Projektu Joomla!
Although the license is called the "Joomla! Electronic Documentation License", you are encouraged to use it for works not associated with Joomla! and for things other than documentation. Mimo swej nazwy licencja ta nie ogranicza się tylko do dokumentacji Joomla! Można ją stosować do wszelkiej dokumentacji oprogramowania, a także innych materiałów niż dokumentacja.
The license itself is copyright 2007 Open Source Matters, Inc., and you have permission to make verbatim copies of it. Właściciel tej licencji, Open Source Matters, Inc., udziela ci prawa jej kopiowania (przedruku)

Joomla! Electronic Documentation License v 1.0

Licencja Elektronicznej dokumentacji Joomla! v 1.0

Definitions

Definicje

To „Propagate” a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except displaying or modifying a private copy. „Propagowanie” utworu oznacza robienie z nim wszystkiego, co bez zezwolenia byłoby podstawą do bezpośredniego lub pośredniego pociągnięcia cię do odpowiedzialności za naruszenie odpowiednich przepisów o prawie autorskim, z wyjątkiem uruchomienia tego utworu na komputerze lub modyfikacji jego kopii prywatnej.
The „Work” is any copyrightable material licensed under the terms of this license or any material based on such material.

The "Author" means all the people or entities who have the legal right to grant permission to Propagate the Work or parts of the Work. Each licensee is addressed as "you".

„Utwór” oznacza chroniony prawem autorskim utwór udostępniany na podstawie niniejszej licencji albo jakiś materiał oparty na takim utworze.

„Autor” oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną, która może udzielić licencji (zezwolenia) na propagowanie utworu lub części utworu (osobę, na której rzecz powstały autorskie prawa majątkowe). Do każdego licencjobiorcy zwracamy się per „ty”.

„Electronic Media” means any device, medium or technology used to store, record, display, transmit or modify electronic information, including websites, compact discs, digital video discs, hard disks, magnetic media, and computer networks. „Electronic Media” does not include, for example, books printed on paper. „Medium elektroniczne” oznacza dowolne urządzenie albo technologię, użytą do przechowywania, zapisu, wyświetlania, transmisji albo modyfikacji, włącznie ze stronami internetowymi, dyskami kompaktowymi, cyfrowymi płytami wizyjnymi, dyskami stałymi (twardymi), mediami magnetycznymi i sieciami komputerowymi. „Medium elektroniczne” nie obejmuje na przykład książek drukowanych na papierze.
„Grantback License” means a non-exclusive, perpetual, worldwide, royalty-free license to Propagate the Work in any medium and by any means. „Grantback License” oznacza niewyłączne, wieczyste, nieograniczone terytorialnie, bezpłatne zezwolenie na propagowanie utworu za pomocą dowolnego medium w dowolny sposób. Słowo ( grantback - oznacza, że każdy kto usprawnia lub wzbogaca utwór, gwarantuje pierwotnemu licencjodawcy licencję do utworu po modyfikacjach.
„Copyleft License” means a license to Propagate the Work under the terms of this license or any future version of the Joomla Electronic Documentation License published by Open Source Matters, Incorporated. „Licencja Copyleft” oznacza prawo do propagowania utworu na warunkach tej licencji i przyszłych wersji Licencji Elektronicznej Dokumentacji Joomla! opublikowanych przez Open Source Matters, Incorporated.
The „Source Form” of a work means the preferred form of the Work for making modifications to it. For text works, this could be plain ASCII text format. „Forma źródłowa” utworu oznacza formę utworu preferowaną do wprowadzania do niej modyfikacji. Dla utworu tekstowego może to być zwykły tekst w formacie ASCII.

Conditional Permissions

Uprawnienia / Warunki licencji

If you grant a Grantback License to the Author and a Copyleft License to anybody who comes into possession of the Work, you may Propagate the Work via Electronic Media for any purpose, including commercial purposes. Jeżeli autorowi zapewniasz licencję grantback oraz każdemu, kto wejdzie w posiadanie utworu, zapewniasz licencję copyleft, możesz propagować utwór poprzez media elektroniczne w jakimkolwiek celu z celami komercyjnymi włącznie.
You must make available at no charge to anybody to whom you distribute the Work a version of the Work in Source Form. Such availability must be via either (1) the same means and method with which you distribute the Work or (2) simple download over the internet. You may not condition providing the Source Form of the Work on anything other than acceptance of this license. Każdemu, komu udostępniasz utwór, musisz zapewnić bezpłatny dostęp do formy źródłowej utworu. Udostępnienie formy źródłowej może nastąpić (1) w ten sam sposób, w który przekazujesz utwór lub (2) przez proste pobranie z Internetu. Nie możesz uzależniać dostępności formy źródłowej utworu od niczego innego poza zaakceptowaniem niniejszej licencji.
You must provide a copy of this license, notice that it applies to the Work, and information needed to acquire the Source Form to anybody to whom you distribute the Work. Musisz dołączyć kopię tej licencji z adnotacją, że odnosi się do utworu oraz informacje niezbędne do uzyskania formy źródłowej.
You must preserve the Author's copyright notices in the Work and display them as prominently as you display your own. Musisz zachować wszelkie noty o prawach autorskich zawarte w utworze - wszystkie oznaczenia powinny być uwidocznione w sposób co najmniej tak wyraźny, jak oznaczenie własnych praw autorskich czy inne porównywalne oznaczenia prawno-autorskie.

Reservations of Rights

Ograniczenia /Zastrzeżenia prawne

Nothing in this license grants you or anybody else any right to Propagate the Work in any medium or through any means other than Electronic Media. Żadne postanowienie tej licencji nie przyznaje ani Tobie, ani nikomu innemu prawa, by rozpowszechniać pracę w innym medium albo w jakiś inny sposób niż za pomocą medium elektronicznego.
Nothing in this license grants you or anybody else any right to do anything that requires permission under trademark law. Specifically, nothing in this license grants you permission to represent that the Work is "official” or in any way endorsed or sanctioned by the Authors. Żadne postanowienie tej licencji nie przyznaje ani Tobie, ani nikomu innemu praw, które wymagają zezwolenia na mocy ustawy o znakach towarowych. W szczególności żadne postanowienie nie uprawnia do stwierdzenia, że opublikowany (upowszechniany) utwór jest „oficjalnym” lub w jakikolwiek sposób zaakceptowanym, zatwierdzonym czy usankcjonowanym przez autora.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],