--=REKLAMA=--

Pomoc25

Komponenty Wyszukiwanie

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Wyszukiwanie: Statystyki

Ekran Wyszukiwanie: Statystyki jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu informator. Można tutaj przeglądać statystyki wyrazów i fraz wyszukiwanych przez użytkowników, o ile tak zdecydujemy w konfiguracji globalnej komponentu.

Dostęp

Wybierz z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Komponenty > Wyszukiwanie [Components > Search].

Opis

Statystyka wyszukiwania pozwala się zorientować, jakich informacji poszukują użytkownicy i czy ich oczekiwania zostały zaspokojone. W standardowej instalacji Joomla 2.5 gromadzenie statystyk jest wyłączone. Aby je włączyć, kliknij w przyborniku przycisk Opcje' i ustaw pozycję Zbieraj statystyki na Tak.

XVI?1. Karta Wyszukiwanie: Statystyki

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich wynikach wyszukiwania. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

 • #: liczba porządkowa - numer nadawany automatycznie przez Joomla!.
 • Szukane frazy [Search Text]: wyświetla słowa i fragmenty słów lub tekstów, które użytkownicy wpisywali w wyszukiwarce witryny. Możesz kliknąć nazwę w nagłówku kolumny, by posortować wyniki alfabetycznie i w odwróconej kolejności alfabetycznej.
 • Odsłony [Hits]: informuje, ile razy użytkownicy wprowadzili w wyszukiwarce ten tekst. Możesz kliknąć nazwę w nagłówku kolumny, by posortować wyniki rosnąco i malejąco.
 • Wyniki [Results]: wyświetla liczbę zwróconych wyników (wierszy, informacji)

Sortowanie

Naciśnij w tytułowym wierszu tabeli nagłówek Szukane frazy lub Liczbę zapytań, aby uporządkować listę rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny.

Filtry i przełącznik widoków

Liczbę pozycji na liście można ograniczać za pomocą filtrów - jednego lub ich kombinacji. W przypadku wyników wyszukiwania dysponujemy filtrem fraz oraz filtrem liczby pozycji na jednej stronie.

Filtr fraz

 • Filtr [Filter]: ustala kryterium filtrowania - wpisz słowo, fragment słowa lub dowolną frazę, aby wyświetlić rezultaty zawierające wpisany ciąg znaków. Na przykład, gdy wpiszesz "ooml", zostaną wyświetlone pozycje ze słowem "Joomla!" w różnych przypadkach.
 • Znajdź [ Search]: uruchamia filtr - ogranicza listę do pozycji spełniających kryteria określone filtrem fraz.
 • Wyczyść [Reset]: zeruje filtr.

Przełącznik widoków

Po prawej stronie nad górną krawędzią tabeli jest kilka pól przedstawionych na ilustracji poniżej:

XVI?2. Pola przełącznika widoków

 • Zbieranie statystyk włączone/wyłączone [Gathering statistics enabled / Gathering statistics disabled]: informuje, czy w konfiguracji globalnej komponentu został włączony parametr Zbieraj statystyki [Gather Search Statistics].
 • Pokaż wyniki/Ukryj wyniki [Show Search Results / Hide Search Results]: przełącznik widoków regulujący zakres wyświetlanych informacji. Po naciśnięciu odnośnika włącza dodatkową kolumnę, wyświetlającą ilość zwróconych wyników:

Okno Wyszukiwanie: Statystyki

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

Poniżej dolnej krawędzi tabeli z wykazem dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz paskiem nawigacyjnym i paginacją, gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

 • Pokaż [Display #]: ogranicznik liczby pozycji. Umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie.
 • Pasek nawigacyjny: gdy na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona opcją wybraną w filtrze liczby pozycji, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski - numery stron oraz odnośniki Start, Poprz., Nast., Koniec.
  • Start [Start]: Kliknij, aby przejść do pierwszej strony.
  • Poprz. [Prev]: Kliknij, aby przejść do poprzedniej strony.
  • Numery stron: Kliknij, aby przejść do żądanej strony.
  • Dalej [Next]: Kliknij, aby przejść do następnej strony.
  • Koniec [End]: Kliknij, aby przejść do ostatniej strony.
 • Paginacja: po prawej stronie paska nawigacyjnego znajduje się informacja wskazująca, która strona i spośród ilu jest aktualnie wyświetlana.

Pamiętaj, że w przypadku dużej liczby pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą omówionych wcześniej filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

przybornik]]

Przyciski w przyborniku służą wykonaniu następujących zadań:

 • Wyczyść [Reset]: zeruje wyniki wyszukiwania.

Uwaga: operacja jest nieodwracalna. Wszystkie statystyki zostaną usunięte.

 • Opcje [Options]: umożliwia globalną konfigurację komponentu Wyszukiwanie. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki opisane w dalszej części rozdziału.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Opcje. Konfiguracja globalna komponentu

Po naciśnięciu w przyborniku ikony Opcje [Options] w dodatkowym oknie nakładki wyświetlany jest edytor konfiguracji globalnej Wyszukiwarki z dwoma kartami.

Przybornik

W prawym górnym rogu okna modalnego znajdują się trzy przyciski:

XVI?5. Przyciski okna modalnego

Ich działanie jest następujące:

 • Zapisz [Save]: zapamiętuje nowe ustawienia, zamyka okno.
 • Zastosuj [Apply]: zapamiętuje nowe ustawienia, nie zamyka okna, umożliwia kontynuowanie konfiguracji.
 • Anuluj [Cancel]: nie zapamiętuje zmian dokonanych od momentu poprzedniego zapisywania, zamyka okno.

Karta Komponent

Na karcie Komponent ustalamy podstawowe opcje komponentu, widoczne na ilustracji poniżej:

XVI?6. Karta Komponent

 • Zbieraj statystyki [Gather Search Statistics]: włącza lub wyłącza statystykę wyszukiwania. Gromadzenie statystyk skutkuje większą ilością danych w bazie, ale dostarcza cennych informacji o potrzebach użytkowników. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Zakres wyszukiwania [Use Search Areas]: decyduje, czy na stronach rozszerzonego wyszukiwania będą wyświetlane pola wyboru uściślające zakres wyszukiwania (w artykułach, kategoriach, kontaktach, itd.). Domyślnie ustawiono tę opcję na Tak. Można ją wyłączyć.
 • Data utworzenia [Show Created Date]: w wynikach wyszukiwania prezentowanych użytkownikom na stronach witryny decyduje o wyświetlaniu daty utworzenia pozycji, w której znaleziono wyszukiwany tekst.
 • Nazwa wyszukiwarki OpenSearch [OpenSearch Name]: nazwa identyfikująca wyszukiwarkę OpenSearch oferowaną przez witrynę.
 • Opis wyszukiwarki OpenSearch [OpenSearch Description]: Zwięzły opis wyszukiwarki OpenSearch oferowanej przez witrynę.

Karta Uprawnienia

Na kolejnej karcie możemy skonfigurować uprawnienia użytkowników.

XVI?7. Karta Uprawnienia

Zakładki w rozwijalnym (harmonijkowym) zestawie z lewej strony reprezentują grupy użytkowników zdefiniowane w Twoim Joomla!. Kliknięcie zakładki rozwija po prawej stronie kartę, na której widoczne są aktualne ustawienia uprawnień wybranej grupy do określonego działania. Można je przeglądać i modyfikować.

Karta podzielona jest na trzy części: Działanie, Wybierz nowe ustawienia oraz Wyliczone ustawienia.

Działania

W części Działania [Actions] wyszczególnione są czynności, do których możesz określać uprawnienia aktualnie wybranej grupy. W przypadku komponentu Wyszukiwanie ustawiamy uprawnienia do 2 rodzajów działań: konfigurowanie i dostęp do komponentu.

 • Konfigurowanie [Configure]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do dokonywania zmian w globalnych ustawieniach komponentu.
 • Dostęp do komponentu [Access Component]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do przeglądania statystyk komponentu Wyszukiwanie.

Nowe ustawienia

W części Wybierz nowe ustawienia [Select New Setting] przy każdym działaniu znajduje się rozwijalna lista wyboru, zawierająca kilka możliwości. Jeśli chcesz ustalić nowe ustawienie, wybierz je z listy, a po ustawieniu uprawnień do każdego z działań, kliknij przycisk Zapisz, aby odświeżyć wartości wyświetlane w kolumnie Wyliczone ustawienia. Wybierz jedną z opcji.

 • Dziedziczone [Inherited]: uprawnienie będzie przejęte z ustawień wyższego poziomu - konfiguracji globalnej lub komponentu albo z ustawień grupy nadrzędnej bądź kategorii nadrzędnej, jeśli istnieje.
 • Dozwolone [Allowed]: grupa będzie w stanie wykonywać konfigurowane działanie, ale w przypadku konfliktu z ustawieniem wyższego poziomu - konfiguracją globalną lub komponentu, ustawieniami grupy nadrzędnej bądź kategorii nadrzędnej, nowe ustawienie uprawnienia nie zmieni ustawienia wyższego poziomu, a konflikt zostanie oznaczony w obliczonych ustawieniach jako Zabronione (zablokowane).
 • Zabronione [Denied]: grupa nie będzie mogła wykonywać określonego działania bez względu na ustawienia wyższego poziomu - konfigurację globalną lub komponentu, ustawienia nadrzędnej grupy czy nadrzędnej kategorii.

Ustawienia wyliczone

Efekt zapisanych ustawień widoczny jest na karcie każdej grupy użytkowników w kolumnie Wyliczone ustawienia.

 • Wyliczone ustawienia [Calculated Setting]: rzeczywiste uprawnienia przeglądanej aktualnie lub konfigurowanej grupy użytkowników. Jeśli dokonywano jakiejkolwiek modyfikacji uprawnień, to rzeczywiste uprawnienia zostaną wyliczone dopiero po zapisaniu nowych ustawień. Zdarzająca się czasem wartość Niedozwolone (blokada) oznacza, że wykonywanie czynności jest niedozwolone, ponieważ ustalono tak na "wyższym poziomie" konfiguracji, np. w opcjach komponentu albo dla kategorii nadrzędnej.

Porady

 • Na tej stronie niemożliwe jest przeszukiwanie witryny. Wyszukiwanie jest możliwe po umieszczeniu w menu witryny odnośnika typu "Łącze wewnętrzne - Szukaj" albo modułu witryny Szukaj [Search].
 • Aby umożliwić użytkownikom przeszukiwanie witryny, udostępnij moduł.
 • Wzbogacone opcje wyszukiwania dostępne będą na stronach wyników wyszukiwania, a także na stronie generowanej przez pozycję menu Lista wyników wyszukiwania, jeśli taka zostanie utworzona.

Tematy pokrewne