--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Zarządzanie modułami Stopka

Z Joomla!WikiPL

Moduł Stopka

Moduł Stopka może wyświetlać informację o autorstwie, prawach własności, warunkach korzystania z witryny. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Moduł Stopka w witrynie z przykładowymi danymi

Jedyną spersonalizowaną informacją w standardowym module stopki jest nazwa witryny, którą moduł pobiera z konfiguracji globalnej witryny, zapisanej w pliku configuration.php. Aby wzbogacić te informacje, np. o dane adresowe, można stworzyć "alternatywny układ" modułu (zob. dalej: Własne układy prezentacji).

Powiązania z innymi składnikami Joomla

Moduł Stopka nie jest połączony z żadnym innym komponentem Joomla (jak to się dzieje np. w przypadku modułu Reklama czy Tematy pokrewne), działa niezależnie.

Konfiguracja modułu

Opcje rozszerzone

Zestaw opcji rozszerzonych obejmuje cztery ustawienia powtarzające się w wielu modułach:

Opcje rozszerzone w ustawieniach modułu Stopka

 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: rozwijalna lista układów decydujących o sposobie prezentacji treści modułu. Możesz wybrać listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonach witryny).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych, jeśli w arkuszu CSS istnieją odpowiednie deklaracje stylów. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Witryna: Konfiguracja. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w sekundach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Umieszczanie modułu na stronie

Aby umieścić moduł Stopka na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej co najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia/Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Utwórz, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Stopka, by rozpocząć konfigurację modułu.
 5. Skonfiguruj podstawowe dane modułu w sekcji Szczegóły:
  Podstawowe dane modułu Stopka
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu. Zaznacz Pokaż lub Ukryj. Tytuł modułu Stopka zwykle ukrywamy.
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji. Jeśli znacz nazwę pozycji, możesz ją również wpisać.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Możesz wprawdzie zmienić poziom dostępu, ale w przypadku modułu Stopka nie wydaje się to uzasadnione.
  • Możesz określić kolejność wyświetlania modułu w wybranej pozycji, jeśli np. chcesz jeszcze wyświetlać menu Stopka. Domyślnie nowo tworzone moduły wyświetlane są jako ostatnie. Aby ustalić inną kolejność, kliknij najpierw w przyborniku ikonę Zapisz. W efekcie na liście rozwijalnej Porządek powinny się pojawić tytuły umieszczonych w tej pozycji modułów. Zaznacz tytuł modułu, przed którym chcesz umieścić tworzony moduł. Jeśli ta metoda nie przyniesie spodziewanego efektu, kolejność modułów można zmienić na stronie przeglądu modułów.
  • Możesz ustalić daty rozpoczęcia i zakończenia publikacji modułu dokładnie, ale w przypadku modułu Stopka nie wydaje się to uzasadnione..
  • Jeśli wydajesz witrynę wielojęzyczną, określ, czy wyświetlać moduł na stronach wszystkich języków, czy jednego z wybranych.
 6. Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu
  Sekcja Przypisz do pozycji menu w module Stopka
  • Najpierw określ zasadę przypisania: Na wszystkich stronach, Na żadnej stronie, Tylko na zaznaczonych stronach, Na wszystkich poza zaznaczonymi.
  • Następnie klikaj karty dostępnych menu i zaznaczaj pola wyboru przy nazwach pozycji menu.
   Uwaga: Korzystając z przycisków obok etykiety Zaznacz menu, możesz spowodować, że zostaną zaznaczone wszystkie pozycje lub przełączyć zaznaczenie (niezaznaczone zostaną zaznaczone i odwrotnie). Możesz również wyczyścić zaznaczenie.
 7. Dostosuj opcje modułu do swoich potrzeb, np.:
  • wybierz alternatywny układ modułu,
  • ustaw długi czas buforowania treści modułu (na pewno nie będą to treści ulegające częstym zmianom).
 8. Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.

Pliki modułu

Moduł Stopka jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu modules/mod_footer. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemową nazwą typu modułu (w Joomla 1.6+, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Moduł Stopka i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_footer.

Własne układy prezentacji

Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu Stopka, można skorzystać z techniki alternatywnych układów definiowanych w szablonie witryny. W tym celu w folderze html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog mod_footer i kopiujemy do niego z katalogu modules/mod_footer/tmpl plik default.php, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia (_).

Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).

Nazwę można "przetłumaczyć", umieszczając odpowiednie deklaracje w pliku językowym szablonu.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Jeśli w witrynie używasz kilka szablonów, pamiętaj, aby pliki własnych układów modułu przekopiować do katalogów wszystkich używanych szablonów.


Porada

Jeśli chcesz udostępnić w stopce odnośniki, np. do Regulaminu witryny, Polityki prywatności, Polityki dostępności, formularza kontaktowego, utwórz menu Stopka z odnośnikami do artykułów zawierających te przepisy oraz do formularza kontaktowego, a następnie moduł typu menu, wyświetlający te pozycje, i osadź je w miejscu przeznaczonym na stopkę