--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Języki Nadpisywanie tłumaczeń

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Rozszerzenia Języki: Nadpisywanie tłumaczeń

Omawiany poniżej ekran jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla 2.5 typu menedżer. Służy do zarządzania własnymi tłumaczeniami etykiet i komunikatów ekranowych.

Dostęp

Wybierz z rozwijanego menu zaplecza pozycję Rozszerzenia › Języki [Extensions › Language Manager] albo na stronie startowej zaplecza naciśnij ikonę skrótu Języki, a następnie kliknij w menu lokalnym odnośnik Nadpisywanie tłumaczeń [Overrides].

Opis

Na tej stronie można utworzyć własne tlumaczenia etykiet i napisów zastępujących dowolne tłumaczenia w plikach językowych.

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą wszystkich modułów. Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich zainstalowanych i modułach zaplecza. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednego lub wielu modułów, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie moduły, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Skopiuj, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Dostosuj, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że moduł może być aktualnie modyfikowany przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował moduł. Wstrzymaj się z edycją modułu, dopóki edytuje go inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat w rozdziale Witryna sekcję Konserwacja - Odblokowanie.
 • Stała-klucz [Constant]: Oryginalny klucz napisu, który będzie zastąpiony.
 • Tekst [Text]: Tekst, którym zostanie zastąpiony oryginalny tekst tłumaczenia.
 • Znacznik języka [Language Tag]: Oznaczenie języka, którego dotyczy utworzone nowe tłumaczenie.
 • Klient [Location]: Wskazuje, dla którego z klientów - witryny czy zaplecza - tworzone jest tłumaczenie..
 • Lp. [#]: numer porządkowy przypisywany automatycznie przez Joomla. nie można go zmienić.

Sortowanie, wyszukiwanie i filtry

Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę pozycji rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny: Stała-klucz albo Tekst tłumaczenia.

Wyszukiwanie

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka napisów. Wpisz fragment fragment klucza lub tekstu, który chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Szukaj. Na liście pozostaną jedynie pozycje, które zawierają w kluczu lub tekście ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka języków według nazw. Wpisz fragment albo całą nazwę języka, który chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Szukaj. Na liście pozostaną jedynie języki, które zawierają w tyle ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

Plik:J25 roz jezyki tresci szukaj.png

Filtrowanie

Po prawej stronie widoczny jest filtr języków, które będą widoczne na liście. Można tutaj wybrać dowolny z zainstalowanych języków witryny lub zaplecza. Na liście pojawia się tylko napisy wybranego języka, jeśli istnieją dla witryny lub zaplecza.

Jeśli chcemy nadpisywać tłumaczenia języka zaplecza, np. języka polskiego, trzeba tutaj wybrać język obsługujący zaplecze.

Ponadto na dole, pod listą dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz - gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach paskiem nawigacyjnym.

500px

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

Poniżej dolnej krawędzi tabeli z listą modułów dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie Pokaż [Display #] oraz - gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach paskiem nawigacyjnym i paginacją.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny na stronie przeglądu modułów zaplecza

 • Pokaż [Display #]: ogranicznik liczby pozycji. Umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie.
 • Pasek nawigacyjny: gdy na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona opcją wybraną w filtrze liczby pozycji, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski - numery stron oraz odnośniki Start, Poprz., Nast., Koniec.
 • Paginacja: po prawej stronie paska nawigacyjnego znajduje się informacja wskazująca, która strona i spośród ilu jest aktualnie wyświetlana.

Pamiętaj, że w przypadku dużej liczby pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą omówionych wcześniej filtrów powyżej listy.

Opcje

Kliknięcie w przyborniku przycisku Opcje otwiera w modalnym oknie dialogowym jedną kartę - Uprawnienia, na której można skonfigurować prawa grup użytkowników do komponentu Języki.

Zakładki w rozwijalnym (harmonijkowym) zestawie z lewej strony reprezentują grupy użytkowników zdefiniowane w Twoim Joomla!. Kliknięcie zakładki rozwija po prawej stronie kartę, na której widoczne są aktualne ustawienia uprawnień wybranej grupy do określonego działania. Można je przeglądać i modyfikować.

Grupy

 • Grupy [Groups]: uprawnienia ustawione aktualnie dla jednej wybranej (zaznaczonej) grupy. Aby rozwinąć harmonijkę (kartę grupy), kliknij nazwę grupy, której uprawnienia chcesz zobaczyć / modyfikować.

Karta podzielona jest na trzy części: Działanie, Wybierz nowe ustawienia oraz Wyliczone ustawienia.

Działania

 • Konfigurowanie [Configure]: udostępniasz opcje konfiguracyjne, zezwalasz na ustawianie konfiguracji.
 • Dostęp do komponentu [Access Component]: zezwalasz na otwieranie stron komponentów (Użytkownicy, Projektant menu, Artykuły, itd.)
 • Tworzenie [Create]: zezwalasz na tworzenie nowych pozycji w komponencie (np. kont użytkowników, artykułów, kontaktów, itd.).
 • Usuwanie [Delete]: zezwalasz na usuwanie pozycji w komponencie (np. usuwanie kont użytkowników, artykułów, kontaktów, kategorii, itd.).
 • Poprawianie [Edit]: zezwalasz na dokonywanie zmian (np. danych w koncie użytkownika, treści artykułu, danych kontaktowych, itd.).
 • Zmiana stanu [Edit state]: zezwalasz na zmianę stanu publikacji pozycji w komponencie. Standardowe stany pozycji to: Opublikowane, Nieopublikowane, Archiwalne, W koszu.

Wybierz nowe ustawienia

 • Wybierz nowe ustawienia: z listy rozwijalnej można wybrać jedno z następujących ustawień:
  • Odziedziczone [Inherited]: przejęte z ustawień nadrzędnej grupy albo wyższego poziomu w hierarchii komponentu. Efektem może być zezwolenie bądź brak zezwolenia na działanie dla tej grupy, zależnie od uprawnień w wyższej grupie/hierarchii komponentu.
  • Dozwolone [Allowed]: grupa będzie mogła wykonać określone działanie.
  • Dozwolone - Konflikt [Allowed - Conflict]: grupie udzielono zezwolenia na wykonywanie działania, ale ponieważ grupie nadrzędnej lub w ustawieniach ogólnych komponentu odmówiono zezwolenia, grupa nie będzie mogła wykonywać działania, natomiast konflikt zostanie uwidoczniony w ustawieniach wyliczonych jako Niedozwolone (blokada).
  • Zabronione [Denied]: działanie jest niedozwolone dla tej grupy. Oznacza to również, że działanie będzie niedozwolone dla potomnych grup lub poziomów dostępu w hierarchii komponentu.

Wyliczone ustawienia

Ikona informacja.png
 Informacja

 Informacje w kolumnie Wyliczone ustawienia są aktualizowane po kliknięciu przycisku Zapisz. Jeśli dokonujesz zmiany ustawień, naciśnij przycisk Zapisz, aby zobaczyć zaktualizowane ustawienia.


W kolumnie Wyliczone ustawienia mogą być wyświetlane następujące wartości.

 • Wyliczone ustawienia [Calculated Settings]:
 • Dozwolone [Allowed]: grupa będzie mogła wykonywać to działanie dlatego, że zezwolenie zostało udzielone na tym lub wyższym poziomie praw dostępu.
 • Niedozwolone [Not Allowed]: grupa nie będzie mogła wykonywać tego działania, ponieważ na działanie nie udzielono zgody w poziomach dostępu grupy/komponentu. To ustawienie może być zmienione (nadpisane).
 • Niedozwolone (blokada) [Not Allowed (Locked)]: grupa nie będzie mogła wykonywać tego działania, ponieważ na działanie nie udzielono zgody w poziomach dostępu grupy/komponentu. Tego ustawienia nie można zmienić (nadpisać) dla tego bądź niższego poziomu dostępu komponentu/grupy.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie Języki - nadpisywanie tłumaczeń

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Utwórz [New]: rozpoczyna tworzenie nowego modułu, przenosi na stronę edytora własności modułu. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nowy moduł.
 • Opcje [Options]: umożliwia globalną konfigurację komponentu Moduły. Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz zmienić aktualne globalne ustawienia modułów (Uprawnienia).
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Nawigacja lokalna - odnośniki do innych stron

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z dwoma odnośnikami:

Plik:J25 roz jezyki lista podmenu.png