--=REKLAMA=--

Pomoc25

Artykuły Artykuły

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Artykuły

Ekran Artykuły > Artykuły jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Służy do zarządzania artykułami. Można tutaj przeglądać listę artykułów, dodawać je, poprawiać i usuwać, decydować o stanie publikacji, archiwizować oraz konfigurować ustawienia globalne.

Dostęp

Aby przejść na tę stronę, z menu zaplecza administracyjnego wybierz pozycję Artykuły > Artykuły [Content > Article Manager] albo naciśnij ikonę skrótu Artykuły [Article Manager] na stronie Witryna Pulpit.

Opis

Strona Artykuły udostępnia operatorom bogaty zestaw narzędzi do tworzenia artykułów i zarządzania nimi - publikowania, archiwizowania, grupowania, poprawiania, kopiowania, przenoszenia, usuwania oraz ilustrowania. Z tej strony operatorzy mogą przejść do zarządzania kategoriami artykułów i artykułami wyróżnionymi.

Strona menedżera artykułów

Nawigacja lokalna

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z trzema odnośnikami:

Nawigacja lokalna na stronie przeglądu artykułów

 • Artykuły [Articles]: odnośnik jest nieaktywny, ponieważ znajdujesz się właśnie na stronie Artykuły: Artykuły.
 • Kategorie [Categories]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę Artykuły: Kategorie.
 • Wyróżnione [Featured]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę Artykuły: Wyróżnione.

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą wszystkich artykułów. Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich artykułach. Znaczenie informacji w kolumnach jest następujące:


 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Dostosuj, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że pozycja może być aktualnie modyfikowana przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował pozycję. Wstrzymaj się z edycją pozycji, dopóki edytuje ją inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat w rozdziale Witryna sekcję Konserwacja - Odblokowanie.
 • Tytuł [Title]: sygnalizuje temat, treść lub zadanie pozycji. Może być wyświetlany na stronach witryny. Klikając tytuł pozycji, można otworzyć edytor jej właściwości, by dostosować ustawienia i poprawić treść.
 • Status [State]: ikona w tej kolumnie wskazuje, stan publikacji artykułu. Wygląd ikon zależy od rodzaju pozycji. Fiszka w zielonej otoczce fiszka oznacza, że artykuł jest opublikowany. Wykrzyknik w pomarańczowej otoczce informuje, że artykuł jest opublikowany, ale „oczekuje”, co oznacza, że rozpoczęcie publikacji nastapi w ustalonym terminie. Biały „pączek” w czerwonej otoczce mówi, że artykuł jest nieopublikowany. Biały krzyżyk w czerwonej otoczce informuje, że artykuł jest opublikowany, ale „publikacja wygasła”, co oznacza, że upłynął już termin zakończenia publikacji. Kliknięcie ikony Nieopublikowane powoduje opublikowanie pozycji. Kliknięcie pozostałych zmienia stan pozycji na Nieopublikowane.
Uwaga: standardowo w przeglądzie niewidoczne są pozycje wyrzucone do Kosza lub zarchiwizowane. Aby je zobaczyć, trzeba skorzystać z filtra stanu. Pozycje wyrzucone sygnalizowane są niebieską ikoną przedstawiającą kosz. Pozycje zarchiwizowane białą ikoną z szarym pionowym paskiem. Kliknięcie tych ikon zmienia stan pozycji na Opublikowane lub Nieopublikowane - a w przypadku pozycji zarchiwizowanych powoduje ponadto wycofanie z archiwum.
 • Wyróżnione [Featured]]: wskazuje, czy pozycja będzie wyświetlana w przeglądzie wyróżnionych. Niebieska ikonka z białą gwiazdką w środku oznacza pozycję wyróżnioną, szare koło z białą kropką w środku - niewyróżnioną.
 • Kategoria [Category]: nazwa kategorii, do których przypisano pozycję - artykuł, kontakt, itd. Sygnalizuje temat lub inne kryterium zgrupowania pozycji we wspólnej kolekcji.
 • Kolejność [Ordering]: określa porządek wyświetlania. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciśnij tytuł kolumny Kolejność, aby ją rozwinąć i odsłonić strzałki umożliwiające przestawianie. Naciskaj strzałki W górę lub W dół albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] - symbol dyskietki obok nagłówka obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
 • Dostęp [Access Level]: określa poziom dostępu wskazujący na uprawnienia do przeglądania artykułu i wykonywania innych możliwych działań (np. poprawianie, usuwanie, zmiana stanu publikacji. Wybierz poziom dostępu z listy rozwijalnej.
 • Utworzone przez [Created by]: nazwa użytkownika, który utworzył pozycję.
 • Data [Date]: wskazuje na datę utworzenia pozycji. Data dodawana jest przez Joomla! automatycznie, ale może być zmieniona w opcjach publikacji.
 • Odsłony [Hits]: liczba odsłon - wskazuje, ile razy przeglądano artykuł lub stronę wskazywaną przez odnośnik (zakładkę). Liczbę odsłon można wyzerować.
 • Język [Language]: nazwa języka treści. Jeśli Wszystkie, oznacza, że treść będzie widoczna we wszystkich wersjach językowych, jeśli wskazany konkretny język, oznacza, że po włączeniu dodatku Dodatki - Filtr języków oraz modułu Przełącznik języka treść będzie widoczna tylko na stronach wskazanej wersji językowej.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla!.

Sortowanie, wyszukiwanie i filtrowanie

Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę artykułów rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny: nazwy, stanu publikacji, poziomu dostępu, kategorii.

Wyszukiwanie

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka artykułów według tytułów. Wpisz fragment albo cały tytuł artykułu, który chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Szukaj. Na liście pozostaną jedynie artykuły, które zawierają w tyle ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

Filtr tytułów na stronie przeglądu artykułów


Filtrowanie

Po prawej stronie widocznych jest kilka filtrów, umożliwiających wyselekcjonowanie artykułów spełniających zadane kryteria filtrowania. W przypadku listy artykułów dysponujemy filtrem stanu publikacji, filtrem kategorii, filtrem poziomów dostępu, filtrem autorów, filtrem języka treści.

Filtry na stronie przeglądu artykułów

Możliwe są dowolne kombinacje filtrów i wyszukiwarki. Przykładowo, korzystając z kilku filtrów można wybrać tylko artykuły opublikowane, przypisane do jednej kategorii, zawierające w nazwie znak "G".

 • Wybierz status [Select State]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, z rozwijalnej listy pozycji wybierz jeden ze stanów publikacji: Opublikowano [Published], Nie opublikowano [Unpublished], Wyrzucono do Kosza [Trashed], Zarchiwizowano [Archived] albo Wszystkie [All].
 • Wybierz kategorię [Select Category]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje z wybranej kategorii albo wszystkie.
 • Poziom dostępu [Select Access]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje przypisane do wybranego poziomu dostępu albo wszystkie.
 • Wybierz autora [Select Author]: ogranicza listę artykułów - w tabeli zostaną wyświetlone jedynie artykuły utworzone przez zaznaczonego użytkownika.
 • Wybierz język [Select Language]: skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje przypisane do wybranego języka albo wszystkie.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

Poniżej dolnej krawędzi tabeli z wykazem dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz paskiem nawigacyjnym i paginacją, gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

 • Pokaż [Display #]: ogranicznik liczby pozycji. Umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie.
 • Pasek nawigacyjny: gdy na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona opcją wybraną w filtrze liczby pozycji, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski - numery stron oraz odnośniki Start, Poprz., Nast., Koniec.
  • Start [Start]: Kliknij, aby przejść do pierwszej strony.
  • Poprz. [Prev]: Kliknij, aby przejść do poprzedniej strony.
  • Numery stron: Kliknij, aby przejść do żądanej strony.
  • Dalej [Next]: Kliknij, aby przejść do następnej strony.
  • Koniec [End]: Kliknij, aby przejść do ostatniej strony.
 • Paginacja: po prawej stronie paska nawigacyjnego znajduje się informacja wskazująca, która strona i spośród ilu jest aktualnie wyświetlana.

Pamiętaj, że w przypadku dużej liczby pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą omówionych wcześniej filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie przeglądu artykułów

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Utwórz [New]: rozpoczyna tworzenie nowej pozycji, np. menu, kategorii, artykułu, konta użytkownika, przenosi na stronę edytora własności pozycji. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nową pozycję - artykuł, kategorię, konto użytkownika, odnośnik w menu.
 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji - wprowadzania zmian do artykułu, przenosi na stronę edytora własności artykułu. Jeśli zaznaczysz więcej niż jeden artykuł, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć jej tytuł w wykazie.
 • Opublikuj [Publish]: powoduje opublikowanie jednej lub wielu pozycji, czyli czyni je widocznymi na witrynie. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, które chcesz udostępnić internautom i kliknij ten przycisk.
 • Wycofaj [Unpublish]: zatrzymuje publikację zaznaczonych pozycji. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, których publikację chcesz zakończyć lub wstrzymać chwilowo i kliknij ten przycisk.
 • Wyróżnione [Featured]: umożliwia wyróżnienie jednego lub wielu artykułów albo usunięcie wyróżnienia. Zaznacz pola wyboru przy nazwie artykułów, których stan wyróżnienia chcesz zmienić i kliknij tę ikonę.
 • Archiwizuj [Archive]: przenosi zaznaczone artykuły do Archiwum. Zaznacz pole wyboru przy tytułach artykułów, które chcesz umieścić w archiwum i naciśnij ten przycisk. Zarchiwizowane artykuły są nadal widoczne w przeglądzie artykułów na zapleczu. Mogą też być udostępniane w witrynie za pomocą pozycji menu typu Przegląd archiwum. Dopóki są oznaczone jako archiwalne, nie można ich publikować na innych stronach ani poprawiać.
 • Odblokuj [Check-in]: Usuwa blokadę, umożliwiając modyfikowanie pozycji. Zaznacz zablokowane pozycje, które chcesz redagować i naciśnij tę ikonę. Uwaga: Bądź ostrożny - pozycja może być zablokowana dlatego, że aktualnie ktoś inny ją modyfikuje.
 • Kosz [Trash]: usuwa tymczasowo zaznaczony element, umieszczając go w Koszu. Pozycje przeniesione do Kosza można odzyskać lub usunąć na trwałe.
 • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację komponentu Artykuły. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Przetwarzanie wsadowe artykułów

Poniżej listy kategorii znajduje się sekcja Przetwarzanie wsadowe, umożliwiająca wykonanie serii dwóch zadań - zmiany poziomu dostępu do wybranych artykułów oraz następnie przeniesienie ich bądź skopiowanie do innej kategorii. Wygląd tej części okna przedstawia ilustracja poniżej:

X?7. Narzędzia przetwarzania wsadowego artykułów ma stronie przeglądu artykułów

Najpierw na liście kategorii należy zaznaczyć pole wyboru przy nazwach artykułów, które chcesz przetworzyć. Znaczenie dostępnych tutaj opcji jest następujące:

 • Ustal poziom dostępu [Set Access Level]: na rozwijalnej liście wyboru zaznacz, jaki poziom dostępu przypisać przetwarzanym artykułom.
 • Przenieś / Skopiuj do kategorii: [Select Category for Move/Copy]: na rozwijalnej liście wyboru wskaż kategorię, do której chcesz przenieść lub skopiować zaznaczone artykuły.
 • Przenieś : Skopiuj [Move : Copy]: zaznacz jeden z przycisków opcji, by ustalić rodzaj operacji - przenoszenie bądź kopiowanie.

Skorzystaj z przycisków radiowych (opcji), by wskazać, którą z operacji wykonać - kopiowanie lub przenoszenie.

 • Wykonaj [Process]: naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć proces przetwarzania wsadowego wybranych artykułów.
 • Wyczyść [Clear]: naciśnij ten przycisk, aby wyczyścić ustawienia przetwarzania.

Porady

 • We wcześniejszych wersjach Joomla! (sprzed 1.5) istniały dwie odrębne procedury tworzenia artykułów statycznych i zwykłych (dynamicznych). W Joomla 1.5 obie procedury zostały połączone w jedną. "Normalne", dynamiczne artykuły są obecnie nazywane po prostu artykułami, a materiały statyczne artykułami nieskategoryzowanymi (nieprzypisanymi).
 • Aby stworzyć artykuł statyczny, stwórz artykuł, jak każdy inny i oznacz go jako Nieprzypisany do żadnej kategorii. Aby zaprezentować artykuł na stronach witryny, zastosuj pozycję menu typu Artykuł.
 • Nowością dodaną w Joomla 1.5 był dodatek Czytaj więcej…' [Read More]. Gdy tworzysz albo redagujesz artykuł wystarczy, że naciśniesz przycisk Więcej… umieszczony poniżej dolnej krawędzi edytora obok przycisków Grafika i Podziel stronę, aby podzielić artykuł na część wprowadzającą, widoczną w przeglądach i tekst główny, widoczny po naciśnięciu przycisku Więcej…. W Joomla 1.6+ możesz ponadto ustalić, że etykieta przycisku Czytaj więcej… zostanie uzupełniona np. tytułem artykułu.

Pokrewne tematy pomocy i inne zasoby

 • Jak tworzyć i modyfikować artykuły: Artykuły: Utwórz/Popraw
 • Jak zarządzać kategoriami artykułów: Artykuły: Kategorie
 • Jak zarządzać kontami użytkowników: Użytkownicy: Użytkownicy

Pokrewne tematy pomocy i inne zasoby

 • Jak tworzyć i modyfikować artykuły: Artykuły: Utwórz/Popraw
 • Jak zarządzać kategoriami artykułów: Artykuły: Kategorie
 • Jak zarządzać kontami użytkowników: Użytkownicy: Użytkownicy

Konfiguracja globalna komponentu Artykuły. Opcje uprawnień