--=REKLAMA=--

Pomoc25

Artykuły Kategorie

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Artykuły: Kategorie

Ekran Kategorie/Artykuły jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Służy do zarządzania kategoriami artykułów. Można tutaj przeglądać listę kategorii artykułów, dodawać je, poprawiać, kopiować, przenosić i usuwać oraz decydować o stanie publikacji.

Dostęp

Wybierz Artykuły/Kategorie z rozwijalnego menu zaplecza. Możesz także wybrać odnośnik Kategorie na stronie Artykuły/Artykuły. Opis Menedżer kategorii artykułów jest miejscem, gdzie możesz edytować istniejące i tworzyć nowe kategorie artykułów. Do wydania Joomla 1.6 artykuły grupowane były w kolekcje zwane kategoriami, a te musiały być osadzone we wcześniej utworzonych sekcjach. Hierarchia treści w Joomla 1.0 i Joomla 1.5 była więc ograniczona do trzech poziomów: artykuły/kategorie/sekcje. Począwszy od Joomla 1.6 artykuły zgrupowane są w kategoriach, które mogą być dowolnie głęboko zagnieżdżane. Hierarchia treści w Joomla 1.6 i wyższych zależy więc jedynie od założeń przyjętych przez twórcę witryny. W każdej kategorii można zagnieżdżać dowolną ilość kolejnych kategorii i nielimitowaną ilość poziomów. Każdy artykuł musi być przydzielony do jednej kategorii albo do specjalnej kolekcji - kategorii nazwanej Nieprzypisane. Nadal pozostało ograniczenie, że artykuł można przypisać tylko do jednej kategorii.

Z tego ekranu możesz także przejść na strony: Artykuły/Artykuły oraz Artykuły/Artykuły wyróżnione.

Menedżer kategorii artykułów zawiera listę kategorii artykułów, umożliwia zmianę ich właściwości, kopiowanie i przenoszenie do innych sekcji, usuwanie, publikowanie oraz tworzenie nowych kategorii.

Menedżer kategorii artykułów umożliwia:

 • przeglądanie listy kategorii,
 • tworzenie nowych kategorii,
 • zmianę właściwości kategorii,
 • kopiowanie kategorii,
 • przenoszenie kategorii do innej,
 • usuwanie kategorii,
 • publikację kategorii.

Strona Przegląd kategorii artykułów

Nawigacja lokalna

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z trzema odnośnikami:

Menu lokalne na stronie przeglądu kategorii artykułów

 • Artykuły [Articles]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę Artykuły Artykuły.
 • Kategorie [Categories]: odnośnik jest nieaktywny, ponieważ znajdujesz się właśnie na stronie Artykuły Kategorie Kategorie.
 • Wyróżnione [Featured]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę Artykuły Artykuły wyróżnione.

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą wszystkich kategorii artykułów. Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania. Informacje w tabeli W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich kategoriach artykułów. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

Brakuje obrazka


 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Dostosuj, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że pozycja może być aktualnie modyfikowana przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował pozycję. Wstrzymaj się z edycją pozycji, dopóki edytuje ją inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat w rozdziale Witryna sekcję Konserwacja - Odblokowanie.
 • Tytuł [Title]: sygnalizuje temat, treść lub zadanie pozycji. Może być wyświetlany na stronach witryny. Klikając tytuł pozycji, można otworzyć edytor jej właściwości, by dostosować ustawienia i poprawić treść.
 • Opublikowane [Published]: wskazuje, czy artykuły z kategorii można przeglądać na stronach witryny. Stan publikacji można zmienić, naciskając ikony w tej kolumnie. Kliknięcie ikony Nieopublikowane (czerwony X) powoduje opublikowanie kategorii, kliknięcie ikony Opublikowane - zatrzymuje publikację.
 • Kolejność [Ordering]: określa porządek wyświetlania. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciśnij tytuł kolumny Kolejność, aby ją rozwinąć i odsłonić strzałki umożliwiające przestawianie. Naciskaj strzałki W górę lub W dół albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] - symbol dyskietki obok nagłówka obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
 • Dostęp [Access Level]: określa poziom dostępu wskazujący na uprawnienia do przeglądania artykułu i wykonywania innych możliwych działań (np. poprawianie, usuwanie, zmiana stanu publikacji. Wybierz poziom dostępu z listy rozwijalnej.
 • Język [Language]: nazwa języka treści. Jeśli Wszystkie, oznacza, że treść będzie widoczna we wszystkich wersjach językowych, jeśli wskazany konkretny język, oznacza, że po włączeniu dodatku Dodatki - Filtr języków oraz modułu Przełącznik języka treść będzie widoczna tylko na stronach wskazanej wersji językowej.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla!.

Sortowanie, wyszukiwanie i filtrowanie

Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę kategorii artykułów rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny: nazwy, stanu publikacji, poziomu dostępu, kategorii.

Wyszukiwanie

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka kategorii artykułów według nazwy. Wpisz fragment albo cały tytuł kategorii artykułów, którą chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Znajdź. Na liście pozostaną jedynie kategorie, które zawierają w tytule ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

Filtr tytułów na stronie przeglądu kategorii artykułów

Filtrowanie

Po prawej stronie widocznych jest kilka filtrów, umożliwiających wyselekcjonowanie kategorii kontaktów artykułów spełniających zadane kryteria filtrowania. W przypadku listy kategorii artykułów dysponujemy filtrem stanu publikacji, filtrem kategorii, filtrem poziomów dostępu, filtrem języka treści.

Filtry na stronie przeglądu kategorii artykułów

Ponadto na dole, pod listą dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz - gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach - paskiem nawigacyjnym. Możliwe są dowolne kombinacje filtrów i wyszukiwarki. Przykładowo, korzystając z kilku filtrów można wybrać tylko kategorie artykułów opublikowane, przypisane do języka angielskiego, zawierające w nazwie znak "G".

 • Maks. poziomów [Select Max Levels]: filtruje listę, ograniczając wyświetlanie pozycji do głębokości zagnieżdżenia określonego wskazaną liczbą. W przypadku wielopoziomowej struktury kategorii pomaga uzyskać przejrzystą listę pozycji. Jeśli zaznaczysz 1, zostaną wyświetlone tylko pozycje nadrzędne, jeśli zaznaczysz np. 5, zostaną wyświetlone kategorie nad-rzędne i podrzędne do 5 poziomu włącznie.
 • Wybierz status [Select State]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, z rozwijalnej listy pozycji wybierz jeden ze stanów publikacji: Opublikowano [Published], Nie opublikowano [Unpublished], Wyrzucono do Kosza [Trashed], Zarchiwizowano [Archived] albo Wszystkie [All].
 • Poziom dostępu [Select Access]: filtruje listę wyświetlanych kategorii, skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko kategorie przypisane do wybranego poziomu dostępu albo wszystkie.
 • Wybierz język [Select Language]: skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko kategorie przypisane do wybranego języka albo wszystkie.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

Poniżej dolnej krawędzi tabeli z wykazem dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz paskiem nawigacyjnym i paginacją, gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

 • Pokaż [Display #]: ogranicznik liczby pozycji. Umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie.
 • Pasek nawigacyjny: gdy na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona opcją wybraną w filtrze liczby pozycji, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski - numery stron oraz odnośniki Start, Poprz., Nast., Koniec.
  • Start [Start]: Kliknij, aby przejść do pierwszej strony.
  • Poprz. [Prev]: Kliknij, aby przejść do poprzedniej strony.
  • Numery stron: Kliknij, aby przejść do żądanej strony.
  • Dalej [Next]: Kliknij, aby przejść do następnej strony.
  • Koniec [End]: Kliknij, aby przejść do ostatniej strony.
 • Paginacja: po prawej stronie paska nawigacyjnego znajduje się informacja wskazująca, która strona i spośród ilu jest aktualnie wyświetlana.

Pamiętaj, że w przypadku dużej liczby pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą omówionych wcześniej filtrów powyżej listy.

Przetwarzanie wsadowe kategorii

Poniżej listy kategorii znajduje się sekcja Przetwarzanie wsadowe, umożliwiająca wykonanie serii dwóch zadań - zmiany poziomu dostępu do wybranych kategorii oraz następnie przeniesienie ich bądź skopiowanie do innej kategorii. Wygląd tej części okna przedstawia ilustracja poniżej:

Narzędzia przetwarzania wsadowego kategorii artykułów

Najpierw na liście kategorii należy zaznaczyć pole wyboru przy nazwach kategorii, które chcesz przetworzyć. Znaczenie dostępnych tutaj opcji jest następujące:

 • Ustal poziom dostępu [Set Access Level]: na rozwijalnej liście wyboru zaznacz, jaki poziom dostępu przypisać przetwarzanym kategoriom.
 • Przenieś / Skopiuj do kategorii [Select Category for Move/Copy]: na rozwijalnej liście wyboru wskaż kategorię, do której chcesz przenieść lub skopiować zaznaczone kategorie.
 • Przenieś : Skopiuj [Move : Copy]: zaznacz jeden z przycisków opcji, by ustalić rodzaj operacji - przenoszenie bądź kopiowanie.

Skorzystaj z przycisków radiowych (opcji), by wskazać, którą z operacji wykonać - kopiowanie lub przenoszenie.

 • Wykonaj [Process]: naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć proces przetwarzania wsadowego wybranych kategorii.
 • Wyczyść [Clear]: naciśnij ten przycisk, aby wyczyścić ustawienia przetwarzania.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie przeglądu kategorii artykułów

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Utwórz [New]: rozpoczyna tworzenie nowej kategorii, przenosi na stronę edytora własności kategorii. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nową kategorię.
 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności kategorii. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną kategorię, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej. Możesz również przejść do trybu edycji, klikając w tabeli nazwę kategorii, artykułu, użytkownika, itp.
 • Opublikuj [Publish]: powoduje opublikowanie jednej lub wielu kategorii, czyli czyni je widocznymi na witrynie. Zaznacz pola wyboru obok nazw kategorii, które chcesz udostępnić internautom i kliknij ten przycisk.
 • Wycofaj [Unpublish]: zatrzymuje publikację zaznaczonych kategorii. Zaznacz pola wyboru obok nazw kategorii, których publikację chcesz zakończyć lub wstrzymać chwilowo i kliknij ten przycisk.
 • Archiwizuj [Archive]: przenosi zaznaczone kategorie do Archiwum. Zaznacz pole wyboru przy tytułach kategorii, które chcesz umieścić w archiwum i naciśnij ten przycisk. Zarchiwizowane kategorie są nadal widoczne w przeglądzie na zapleczu. Mogą też być udostępniane w witrynie za pomocą pozycji menu typu Przegląd archiwum. Dopóki są oznaczone jako archiwalne, nie można ich publikować na innych stronach ani poprawiać.
 • Odblokuj [Check-in]: Usuwa blokadę, umożliwiając modyfikowanie kategorii. Zaznacz zablokowane kategorie, które chcesz redagować i naciśnij tę ikonę. Uwaga: Bądź ostrożny - kategoria może być zablokowana dlatego, że aktualnie ktoś inny ją modyfikuje.
 • Kosz [Trash]: usuwa tymczasowo zaznaczoną kategorię, umieszczając ją w Koszu. Pozycje przeniesione do Kosza można odzyskać lub usunąć na trwałe.
 • Przebuduj [Rebuild]: ponownie odtwarza hierarchiczną strukturę kategorii, zapewniając poprawną synchronizację danych
 • Opcje [Options]: umożliwia globalną konfigurację komponentu Artykuły. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej

Porady

 • Naciśnij tytuł kategorii, aby edytować właściwości kategorii.
 • Kliknij zieloną fiszkę lub czerwony X w kolumnie Opublikowane, aby przełączać stan pozycji między Opublikowaną i Nieopublikowaną.
 • Naciśnij nagłówek kolumny, by uporządkować kategorie wg tej kolumny rosnąco. Kliknij ponownie, by uporządkować malejąco (Z to A).

Tematy pokrewne

 • Tworzenie lub edycja kategorii: Artykuły Kategorie Kategorie Zmiany
 • Jak stworzyć stronę wyświetlającą:
 • artykuły z kategorii w formie przeglądu: Artykuły Kategoria Przegląd artykułów
 • artykuły z kategorii w formie listy artykułów: Artykuły Kategoria Lista artykułów
 • archiwum artykułów: Artykuły Archiwum artykułów
 • przeglądu artykułów wyróżnionych: Artykuły wyróżnione
 • listy kategorii artykułów: Artykuły Kategorie artykułów
 • Jak stworzyć stronę umożliwiającą wysyłanie artykułów przez użytkowników: Artykuł Utwórz