--=REKLAMA=--

Pomoc25

Witryna Informacje o systemie

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Witryna. Informacje o systemie

Ekran Witryna - Informacje o systemie jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu informator. Udostępnia komplet informacji o środowisku instalacyjnym Joomla! i konfiguracji globalnej witryny.

Dostęp

Z rozwijalnego menu zaplecza wybierz pozycję Witryna/Informacje o systemie [Site/System Information]

Uwaga: W Joomla 1.0 odnośnik do tej strony znajduje się w menu System, a w Joomla 1.5 w menu Pomoc.

Opis

Wiedza o środowisku działania Joomla! jest administratorom niezbędna. Bogaty zestaw danych o środowisku serwera, na którym uruchomiono Joomla!, w tym systemie operacyjnym, bazie danych, ustawieniach PHP, prawach dostępu do katalogów, udostępnia opcja Informacje o systemie w menu Witryna.

Zgromadzono tutaj na pięciu kartach komplet podstawowych informacji niezbędnych każdemu administratorowi.

Karty

Informacje umieszczono na pięciu kartach, do których prowadzą odnośniki w menu lokalnym:

 • Informacje o systemie [System Info]
 • Ustawienia PHP [PHP Settings]
 • Plik konfiguracyjny [Configuration File]
 • Prawa do katalogów [Directory Permissions]
 • Informacje o PHP [PHP Information]

Informacje te mogą być niezwykle przydatne podczas rozwiązywania problemów.

 • Zauważ, że na stronie Informacje o systemie nie można zmienić żadnego z prezentowanych tutaj ustawień. Tylko niektóre z nich można zmodyfikować za pomocą narzędzi dostępnych w Joomla!. Wiele z ustawień zależy od administratora serwera i nie mogą one być zmienione z wewnątrz Joomla!.
 • Niektóre z ustawień można zmodyfikować w edytorze konfiguracji globalnej. Inne - jeśli konieczna jest ich modyfikacja - wymagają porozumienia się z administratorem serwera. Administratorzy serwerów umożliwiają niekiedy swoim klientom dokonywanie drobnych modyfikacji ustawień serwera za pomocą lokalnych plików konfiguracyjnych - .htaccess oraz php.ini.

Witryna: Informacje o systemie - karta Środowisko

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z przyciskiem:

Przybornik

 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Karta Informacje o systemie

Na karcie Informacje o systemie znajdują się skrócone, istotne dla poprawnego działania Joomla! informacje o oprogramowaniu serwera i klienta. Znajdziemy tutaj szczegóły wydania systemu operacyjnego serwera, na którym działa PHP, numer wersji PHP, numer wersji MySQL, numer wersji Joomla!, informacje o systemie operacyjnym klienta i używanym urządzeniu odczytującym.

 • System operacyjny [PHP Built On]: zawiera szczegółowe informacje na temat systemu operacyjnego serwera, na którym jest uruchomiony Joomla!.
 • Wersja bazy danych [Database Version]: zawiera aktualną wersję bazy danych MySQL jaka jest wykorzystywana przez instalację Joomla!.
 • Porządek znaków w MySQL [Database Collation]: mówi o systemie kodowania bazy danych, a precyzyjniej - jaki system kodowania wykorzystywany jest podczas sortowania danych.
 • Wersja PHP [PHP Version]: wyświetla informację o aktualnej wersji PHP, zainstalowanego na serwerze.
 • Serwer WWW [Web Server]: mówi o rodzaju i wersji serwera WWW.
 • PHP działa na [WebServer to PHP Interface]: skrypt, który pozwala na interakcję pomiędzy serwerem WWW (w większości przypadków Apache) oraz językiem skryptowym PHP.
 • Wersja Joomla! [Joomla! Version]: wyświetla bieżącą wersję Joomla!.
 • Wersja Platformy Joomla! [Joomla! Platform Version]
 • Klient użytkownika [User Agent]: skrótowa informacja o urządzeniu odczytującym użytkownika - systemie operacyjnym i przeglądarce.

Karta Ustawienia PHP

Witryna: Informacje o systemie - karta Ustawienia PHP

Są to informacje o ustawieniach PHP, na których obecnie pracuje nasz Joomla!. Jeżeli którykolwiek z nich jest wyróżniony jako nieprawidłowy - należy to uwzględnić i zmienić w celu poprawienia konfiguracji.

 • Tryb bezpieczny [Safe Mode]: Zalecane ustawienie: Wyłączone
 • Ścieżka open_basedir [Open basedir]: : Zalecane ustawienie: Zależne od witryny (serwera)
 • Wyświetlaj informacje o błędach [Display Errors]: Zalecane ustawienie: Wyłączone
 • Krótkie znaczniki [Short Open Tags]: Zalecane ustawienie: Wyłączone
 • Wczytywanie plików [File Uploads]: Zalecane ustawienie: Włączone
 • Magiczne cytaty [Magic Quotes]: Zalecane ustawienie: Włączone
 • Rejestracja zmiennych globalnych [Register Globals]: Zalecane ustawienie: Wyłączone
 • Buforowanie wyjściowe [Output Buffering]: Zalecane ustawienie: Wyłączone
 • Ścieżka zapisu sesji [Session Save Path]: Zalecane ustawienie: Zależne od witryny (serwera)
 • Autostart sesji [Session Auto Start]: Zalecane ustawienie: 0
 • Obsługa XML [XML Enabled]: Zalecane ustawienie: Włączone
 • Obsługa Zlib [Zlib Enabled]: Zalecane ustawienie: Włączone
 • Natywna obsługa ZIP [Native ZIP Enabled]: Zalecane ustawienie: Włączone
 • Funkcje nieaktywne [Disabled Functions]: Zalecane ustawienie: Zależne od witryny (serwera)
 • Obsługa Mbstring [Mbstring Enabled]: Zalecane ustawienie: Tak
 • Zmiana kodowania znaków (ICONV) - możliwa [Iconv Available]: Zalecane ustawienie: Tak

Karta Plik konfiguracyjny

Witryna: Informacje o systemie - karta Plik konfiguracyjny

Na tej karcie można przejrzeć zawartość głównego pliku konfiguracyjnego - configuration.php. Plik ten jest tworzony przez Instalatora Joomla!, a jego zawartość zmienia się po każdej modyfikacji globalnych ustawień konfiguracyjnych. Zwróć uwagę, że na przeglądanej karcie nie można edytować pliku konfiguracyjnego. Został tu zamieszczony, aby w przypadku problemów z działaniem Joomla! skopiować go i załączyć w liście elektronicznym do administratora serwera czy do postu na forum użytkowników. Aby w konfiguracji dokonać zmian, posługujemy się edytorem ustawień na stronie Konfiguracja. Wyjątkowo można dokonać zmian poprzez bezpośrednią edycję pliku (należy wówczas odczytać i zapisać plik w kodowaniu UTF-8, bez znacznika BOM).

Karta Prawa do katalogów

Na karcie Prawa do katalogów pokazano listę katalogów, w których Joomla! zapisuje różnego typu informacje.

Witryna: Informacje o systemie - karta Prawa do katalogów

Wszystkie z wymienionych na tej liście katalogów powinny mieć status/stan Zapisywalny. Jeśli posiadają status Niezapisywalny, nie udadzą się próby instalowania rozszerzeń. Bardzo możliwe, że nie uda się w takich przypadkach np. wysyłać plików do biblioteki mediów.

Praw do zapisu nie da się zmienić z poziomu Joomla!. Zwykle jest to możliwe za pomocą menedżera plików dostępnego w panelu klienta. Wszystkie z powyższych katalogów powinny mieć prawa ustawione na 0755. Zdarza się jednak, że samo ustawienie praw do zapisu, odczytu i wykonywania nie wystarczy. Zwróć wówczas uwagę na ustawienie własności katalogów. W przypadku, gdy właścicielem katalogów i plików jest np. proces FTP, a nie PHP (apache, www, nobody), konieczne może być zresetowanie praw własności. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykułach:

 • Prawa dostępu
 • Ustaw prawa dostępu - FTP
 • Ustawianie praw dostępu z powłoki systemu

Karta Informacje o PHP

Witryna: Informacje o systemie - karta Informacje o PHP

PHP jest instalowany i uruchamiany na serwerze internetowym (mówimy, że działa po stronie serwera), a zatem wszystkich ustawień konfiguracyjnych PHP dokonuje się na serwerze. Odwiedzający witrynę internetową nie musi uruchamiać PHP na swoim lokalnym komputerze, aby przeglądać witryny napisane w PHP czy korzystać z dodatkowych funkcji, które strony internetowe zawdzięczają zastosowaniu PHP.

Na tej karcie wyświetlane są wszystkie ustawienia, jakie mogą być potrzebne w administrowaniu witryną. Wyświetlane tutaj informacje są efektem zastosowania funkcji phpinfo(). Ponieważ w każdym systemie sposób instalacji PHP jest specyficzny, funkcja phpinfo() jest powszechnie używana do sprawdzania konfiguracji i ustawień predefiniowanych zmiennych dostępnych w danym systemie.

Wszelkich zmian, jakie mogą być konieczne, można dokonać w pliku konfiguracyjnym PHP - php.ini i innych plikach konfiguracyjnych, umieszczonych na serwerze. Karta PHP dostarcza kompletu informacji o ustawieniach interpretera języka, w jakim napisany jest Joomla!. Znajdziesz tu informacje o opcjach kompilacji PHP i jego rozszerzeń, zainstalowanych modułach, włączonych bądź wyłączonych funkcjach, itd. Dzięki temu możesz się dobrze orientować, czy instalacja PHP na serwerze spełnia Twoje potrzeby. Możesz współpracować ze swoim dostawcą usług internetowych albo administratorem serwera, gdy zajdzie potrzeba wzbogacenia funkcjonalności PHP albo zmiany ustawień. Istotne, że nie musisz polegać na ustnych zapewnieniach, iż wszystko jest w najlepszym porządku. Możesz sam sprawdzić każde ustawienie i dostosować swój serwer np. odpowiednimi wpisami w pliku .htaccess albo prosić w razie potrzeby o zmiany administratora serwera.

To, jak dużą kontrolę nad ustawieniami serwera ma administrator witryny internetowej, zależy od tego, czy jest właścicielem serwera, czy klientem firmy hostingowej, a w tym drugim przypadku od elastyczności podejścia zarządzających serwerem do swoich klientów.

Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania funkcji phpinfo; można znaleźć na stronie http://php.net/phpinfo.

Porady

 • Jeżeli masz problem z zainstalowaniem rozszerzeń, przesłaniem plików lub zmianą opcji konfiguracyjnych - przede wszystkim sprawdź kartę Prawa do katalogów i zobacz, czy wszystkie wymienione tam katalogi mają status Zapisywalny.
 • Jeśli masz jakieś problemy z konfiguracją Joomla!, skorzystaj z Forum Polskiej Społeczności Joomla!, lub http://forum.joomla.org Oficjalnego Forum Społeczności Joomla). Bardzo pomocne będzie, jeśli w wiadomości na forum będą zawarte szczegółowe informacje na temat serwera, ustawień PHP czy samego Joomla!. Wszystkie te informacje znajdziesz właśnie w zakładce Informacje o systemie.
 • Ekrany informacji, o których piszemy na tej stronie, mają charakter wyłącznie informacyjny. Żadnych z tych ustawień, wyświetlanych na ekranach, nie można zmienić z poziomu Joomla!. Jedynymi zmianami, jakie możemy wprowadzić, to zmiany pliku configuration.php - czyli nasz plik konfiguracyjny. Zmian dokonujemy w zakładce Konfiguracja globalna. Wszystkie inne ustawienia są zależne od konfiguracji serwera.