--=REKLAMA=--

Pomoc25

Komponenty Reklamy Edycja

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Reklama: Utwórz - Dostosuj ogłoszenie

Ekrany Reklama: Ogłoszenie - Utwórz i Reklama: Ogłoszenie - Dostosuj są stronami zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Służą do tworzenia i konfigurowania reklam i ogłoszeń obsługiwanych przez komponent Reklama.

Dostęp

Strona dostępna jest po wybraniu z rozwijanego menu zaplecza pozycji Komponenty > Reklama > Reklamy. Aby utworzyć reklamę, kliknij w przyborniku przycisk Utwórz [New]. Aby zmodyfikować własności reklamy stworzonej wcześniej, naciśnij nazwę wybranej reklamy w tabeli. Możesz również zaznaczyć pole wyboru przy nazwie reklamy, a następnie kliknąć przycisk Dostosuj [Edit] w przyborniku.

Opis

Strony edytora reklam umożliwiają tworzenie nowych reklam oraz poprawianie danych i zmianę konfiguracji reklam utworzonych wcześniej. Zwróć uwagę, że zanim dodasz pierwszą reklamę tekstową lub graficzną, trzeba dodać przynajmniej jednego klienta reklamodawcę oraz co najmniej jedną kategorię reklam.

Okno Reklamy: Edytuj ogłoszenie

Dane reklamy i opcje prezentacji

Szczegóły

 • Nazwa [Name]: pełna nazwa reklamy. Nazwa nie jest nigdzie publikowana, widoczna jest tylko na zapleczu na stronie Reklamy: Zarządzanie. Określenie nazwy jest obowiązkowe. Wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie.
 • Alias [Alias]: zastępcza umowna nazwa reklamy wykorzystywana jako jej identyfikator m.in. w modułach. W przypadku pozycji należących do jednej kategorii wszystkie aliasy muszą unikatowe. Jeśli pozostawisz to pole puste, Joomla! wypełni je wartością domyślną, stworzoną z nazwy reklamy. Możesz wprowadzić tekst zastępczy ręcznie. Alias powinien się składać tylko z małych liter, nie może posiadać spacji. Zamiast spacji stosuj zawsze znak łącznika (-). O tym, czy w aliasach można stosować znaki alfabetyczne spoza zestawu znaków z alfabetu łacińskiego decyduje w konfiguracji globalnej ustawienie opcji Aliasy w unikodzie.
 • Kategoria [Category]: rozwijalna lista kategorii, do której można przypisać reklamę. Zaznacz wskaźnikiem myszki jedną z możliwości.
 • Typ [Type]: rodzaj reklamy. Wybierz jedną z opcji Grafika albo Kod/tekst reklamy. Po zaznaczeniu opcji Kod/tekst reklamy zostanie rozwinięte okno z ustawieniami tej opcji.
 • Status [State]: rozwijalna lista stanów publikacji. Status decyduje o możliwości wyświetlania doniesień z kanału informacyjnego na stronach witryny, na których można udostępniać tylko pozycje opublikowane, a w przypadku artykułów także pozycje archiwalne. Pozycje opublikowane pojawiają się na stronach witryny automatycznie, natychmiast po ich zapisaniu, o ile istnieje pozycja menu, np. lista kategorii albo lista doniesień w kategorii, udostępniająca takie pozycje. Pozycje nieopublikowane, zarchiwizowane lub wyrzucone do Kosza nie pojawią się w witrynie, nawet jeśli będą przypisane do opublikowanych kategorii. Wybierz z listy rozwijalnej jeden z możliwych stanów: Opublikowano, Nie opublikowano, Zarchiwizowano, Wyrzucono do Kosza. Aby przywrócić do wykorzystania element zarchiwizowany lub wyrzucony do kosza, wybierz opcję Opublikowano lub Nie opublikowano.
Pamiętaj, że w przypadku reklam pole Stan informuje, czy reklama jest udostępniona do publikacji. Natomiast to, czy będzie wyświetlana, zależy od konfiguracji modułu Reklamy.
 • Kod/tekst reklamy [Custom Code]: opcjonalne - zamiast wskazania grafiki. Tekst reklamy lub kod HTML umieszczający w module tekst, obraz lub inny efekt, np. dźwięk wygenerowany za pomocą własnego skryptu. Informacji na temat tworzenia skryptów poszukaj w Podręczniku dla programistów. Wpisz tekst lub skrypt.
Uwaga: Pole widoczne, gdy wcześniej jako typ reklamy wybierzesz Tekst/Kod.

XV?8

 • Grafika reklamy [Banner Image]: ścieżka pliku graficznego reklamy. Grafika będzie wyświetlana tylko, gdy wybrano typ: graficzny. Wpisz adres względny pliku albo kliknij przycisk Wybierz i wskaż wybrany obraz. Aby przesłać pliki na serwer, skorzystaj z menedżera Media. Jeśli przesyłasz pliki za pomocą klienta FTP, umieść je w katalogu lub podkatalogu images.
 • Szerokość [Width]: liczba wyznaczająca stałą szerokość reklamy graficznej (w pikselach). Jeśli nie określisz, grafika będzie wyświetlana w oryginalnym rozmiarze. Ustawienie odnosi się tylko do reklam graficznych.
 • Wysokość [Height]: liczba wyznaczająca stałą wysokość reklamy graficznej (w pikselach). Jeśli nie określisz, grafika będzie wyświetlana w oryginalnym rozmiarze. Ustawienie odnosi się tylko do reklam graficznych.
 • Tekst zastępczy [Alternative Text]: tekst informacji, jaka pojawi się w miejscu grafiki w przypadku, gdy nie będzie można wyświetlić obrazka, np. jeśli obraz ulegnie uszkodzeniu albo użytkownik wyłączy wyświetlanie obrazów. Ustawienie odnosi się tylko do reklam graficznych.
 • URL łącza [Click URL]: adres internetowy strony, na którą zostanie przekierowany użytkownik po kliknięciu reklamy. Może to być witryna firmowa klienta, strona opisująca reklamowany produkt, itp. Wpisz URL włącznie z nazwą protokołu: http: //.
 • Opis [Description]: opcjonalnie - można tutaj umieścić dowolne notatki przeznaczone dla administratorów. Wpisany tekst będzie widoczny jedynie tutaj - w edytorze reklamy.
 • Język [Language]: rozwijalna lista języków, umożliwiająca określenie, czy udostępniać konfigurowaną reklamę we wszystkich wersjach językowych witryny wielojęzycznej, czy tylko w wybranej wersji językowej. Do działania wymagane jest zainstalowanie pakietów językowych dla konkretnych wersji językowych, włączenie dodatku Filtr języków oraz udostępnienie użytkownikom modułu Przełącznik języka. Jeśli dodatek Filtr języków jest wyłączony, wyświetlane są wszystkie opublikowane elementy treści.
 • ID: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! każdej nowej reklamie. Gdy tworzysz nową reklamę, pojawia się w tym miejscu numer 0 - właściwy numer ID jest nadawany podczas zapisywania nowej pozycji. Numer identyfikacyjny jest wykorzystywany przez oprogramowanie np. w linkach wewnętrznych. Nie można go zmodyfikować.

Opcje publikacji

XV?9. Karta Opcje publikacji

 • Data utworzenia [Created Date]: data i czas utworzenia reklamy.
 • Rozpocznij publikację [Start Publishing]: określa termin, od którego opublikowana reklama, zostanie udostępniona w witrynie. Domyślnie jest to data i czas utworzenia pozycji. Jeśli chcesz opublikować pozycję automatycznie w późniejszym momencie, wpisz odpowiednią datę i czas lub wybierz z kalendarzyka.
 • Zakończ publikację [Finish Publishing]: określa termin zakończenia publikacji, po którym artykuł zostanie automatycznie przeniesiony do archiwum. Po tej dacie dostęp do artykułu będzie możliwy jedynie poprzez moduł Archiwum albo w przeglądzie artykułów archiwalnych, jeśli zostaną umieszczone na stronach witryny. Domyślnie: Nigdy (niewypełniane).
 • Wyróżnione [Sticky]: jeśli jedna lub więcej reklama w kategorii zostanie oznaczona jako wyróżnione, to będą one miały pierwszeństwo w wyświetlaniu w stosunku do pozostałych reklam. Na przykład, jeśli dwie reklamy w kategorii zostaną oznaczone jako wyróżnione, a trzecia nie będzie uprzywilejowana, to trzecia reklama nie zostanie wyświetlona w przypadku, gdy w ustawieniach modułu zostanie wybrana opcja wyróżnione, losowo. Wyświetlane będą tylko reklamy wyróżnione.
 • Zakupionych wyświetleń [Impressions Purchased]: liczba wyznaczająca limit odsłon (wyświetleń). W przypadku publikacji płatnej - liczba odsłon wykupionych przez klienta. Wpisz dowolną liczbę lub zaznacz pole wyboru Nielimitowane [Unlimited].
 • Liczba wyświetleń [Total Impressions]: liczba wskazująca, ile razy reklama została wyświetlona na stronach wywołanych przez użytkowników. Edycja pola jest niemożliwa. Liczbę odsłon można zresetować do 0, naciskając przycisk Zeruj wyświetlenia.
 • Liczba kliknięć [Total Clicks]: liczba wskazująca, ile razy reklama została kliknięta przez użytkowników odwiedzających witrynę. Nie można tutaj wpisać żadnej wartości. Można natomiast zresetować liczbę kliknięć do 0, naciskając przycisk Zeruj kliknięcia [Reset Clicks].
 • Nazwa klienta [Client Name]: przypisuje reklamę wybranemu klientowi. Każda reklama musi być przypisana do konkretnego klienta. Wybierz nazwę klienta z rozwijalnej listy. Wcześniej na stronie listy klientów dodaj dane zamawiających publikację reklam. Przynajmniej jednego reklamodawcę. Mogą to być własne dane wydawcy witryny.
 • Rodzaj abonamentu [Purchase Type]: wybierz z rozwijalnej listy rodzaj abonamentu za reklamę. Zaznacz jedną z opcji: Domyślne - klienta - zgodnie z ustawieniami w danych klienta, Nieograniczony, Roczny, Miesięczny, Tygodniowy, Dzienny.
 • Zliczaj wyświetlenia [Track Impressions]: decyduje o gromadzeniu statystyki odsłon. Zaznacz jedną z opcji: Domyślne - klienta - zgodnie z ustawieniami w danych klienta, Tak lub Nie.
 • Zliczaj kliknięcia [Track Clicks]: decyduje o gromadzeniu statystyki kliknięć w reklamę. Zaznacz jedną z opcji: Domyślne - klienta - zgodnie z ustawieniami w danych klienta, Tak lub Nie.

Opcje metadanych

XV?10. Karta Opcje metadanych


 • Słowa kluczowe [Metadata Keywords]: opcjonalnie można umieścić zestaw słów sygnalizujących treść. Wyrazy i wyrażenia oddzielaj przecinkami. Między poszczególnymi słowami kluczowymi nie zostawiaj spacji. Jeśli użyjesz wyrażeń dwu- i więcej wyrazowych, ujmij je w apostrofy.
Uwaga: W przypadku komponentu Reklamy słowa kluczowe są wykorzystywane do wyświetlania reklam kontekstowych - powiązanych tematycznie z aktualnie wyświetlanymi artykułami. Jeśli w module Reklamy dla parametru Według słów kluczowych zostanie ustawiona opcja Tak, zostaną wyświetlone te reklamy, którym zostaną przypisane takie same słowa kluczowe, jak przeglądanemu aktualnie artykułowi.
 • Własny przedrostek [Use Own Prefix]: decyduje, czy w reklamie kontekstowej zostanie wykorzystany własny przedrostek słów kluczowych reklamy, czy też przedrostek ustalony w danych konkretnego klienta. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie. Jeśli Tak - ustal w następnej opcji przedrostek.
 • Przedrostek słów kluczowych [Meta Keyword Prefix]: przedrostek wykorzystywany w reklamie kontekstowej. Podczas dopasowywania słów kluczowych reklamy do słów kluczowych artykułów, wyszukiwane będą wyłącznie słowa kluczowe z ustalonym tutaj przedrostkiem. Ustawienie poprawia wydajność modułu Reklama.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

XV?11. przybornik]]

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora.
Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy – użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij [Save & Close]: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora.
 • Zapisz i nowe [Save & New]: kończy edycję pozycji zapisując dane i przygotowuje edytor do stworzenia nowej pozycji.
 • Zapisz jako kopię [Save As Copy]: tworzy duplikat pozycji. Kopia umieszczana jest w tej samej kategorii pozycji lub jako kategoria najwyższego poziomu. Ponieważ w tym samym obszarze danych nie mogą istnieć dwie pozycje, posiadające taki sam alias, skoryguj alias edytowanej pozycji, zanim skorzystasz z tej opcji.
Uwaga: Ikona Zapisz jako kopię widoczna jest tylko na stronie Dostosuj dane ogłoszenia. Nie ma jej, gdy tworzymy nowe ogłoszenie.
 • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowej pozycji albo poprawiania jej treści lub ustawień, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu pozycji, odblokowuje edytowany element.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie właściwości pozycji sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

 • Reklamy umieszczamy na wybranych stronach witryny, dodając moduł typu Reklama [banners], korzystając z menedżera modułów.
 • Jeśli masz serie reklam, które chcesz wyświetlić na wielu stronach w kolejności losowej:
 • Stwórz reklamy, które chcesz włączyć do modułu, upewnij się, że mają tego samego klienta i tę samą kategorię.
 • Stwórz moduł Reklamy dla tego klienta i tej kategorii i określ w edytorze modułu pozycje menu, prowadzące do stron, na których chcesz wyświetlać reklamy.
 • W edytorze modułu Reklamy ustaw w parametrze Losowo [Randomise] opcję Wyróżnione, Losowo.

Z takimi ustawieniami różne reklamy tego samego klienta i z tej samej kategorii będą wyświetlane na wybranych stronach w kolejności losowej.

Tematy pokrewne