--=REKLAMA=--

Pomoc25

Komponenty Kontakty Kontakty

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Kontakty: Wizytówki

Ekran Kontakty: Wizytówki - Zarządzanie jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Służy do zarządzania danymi kontaktowymi. Można tutaj przeglądać listę kontaktów, dodawać je, poprawiać i usuwać, decydować o stanie publikacji oraz konfigurować globalne ustawienia kontaktów.

Dostęp

Wybierz z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Komponenty > Kontakty > Wizytówki [Components > Contacts > Contacts]. Odnośnik Wizytówki można również wybrać z menu lokalnego strony * Kontakty > Kategorie: Zarządzanie.

Opis

Komponent Kontakty umożliwia gromadzenie i wyświetlanie danych kontaktowych oraz przygotowanie i posługiwanie się formularzami kontaktowymi, pozwalającymi wysyłać adresatom wiadomości.

Na stronie Kontakty: Wizytówki można dodawać, usuwać, modyfikować właściwości informacji kontaktowych, takich jak nazwa, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej. Można również połączyć informacje kontaktowe z kontami zarejestrowanych użytkowników. Zgromadzone tutaj dane kontaktowe oraz formularze kontaktowe można prezentować na stronach witryny za pomocą różnych pozycji menu.

Zasadniczo służy do obsługi formularzy kontaktowych i katalogów adresowych np. urzędów, instytucji, firm, organizacji, biur. Może być jednak z powodzeniem wykorzystany do tworzenia i publikacji wszelkiego typu katalogów tematycznych, np. ofertowych.

XII?1. Strona menedżera kontaktów (wizytówek)

Nawigacja lokalna W lewej części ekranu, tuż pod tytułem strony, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z dwoma łączami:

XII?2. Menu lokalne na stronie menedżera kontaktów

 • Kontakty [Contacts]: na stronie Kontakty: Zarządzanie odnośnik jest nieaktywny.
 • Kategorie [Categories]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę Kontakty Kategorie: Zarządzanie.

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą wszystkich kontaktów. Standardowo kanały zarchiwizowane i wyrzucone do Kosza na liście są niewidoczne. Aby je zobaczyć, trzeba posłużyć się filtrem stanu i wybrać status Wszystkie, Zarchiwizowano lub Wyrzucono do Kosza.

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich kontaktach. Dostępne są tutaj następujące kolumny: Znaczenie informacji w kolumnach jest następujące:

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Dostosuj, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że pozycja może być aktualnie modyfikowana przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował pozycję. Wstrzymaj się z edycją pozycji, dopóki edytuje ją inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat w rozdziale Witryna sekcję Konserwacja - Odblokowanie.
 • Tytuł [Title]: sygnalizuje temat, treść lub zadanie pozycji. Może być wyświetlany na stronach witryny. Klikając tytuł pozycji, można otworzyć edytor jej właściwości, by dostosować ustawienia i poprawić treść.
 • Status [State]: ikona w tej kolumnie wskazuje, stan publikacji pozycji. Zielona fiszka oznacza, że pozycja jest opublikowana. Biały „pączek” w czerwonej otoczce mówi, że pozycja jest nieopublikowana. Kliknięcie ikony Nieopublikowane (czerwony X) powoduje opublikowanie kategorii, kliknięcie ikony Opublikowane - zatrzymuje publikację.
 • Wyróżnione [Featured]]: wskazuje, czy pozycja będzie wyświetlana w przeglądzie wyróżnionych. Niebieska ikonka z białą gwiazdką w środku oznacza pozycję wyróżnioną, szare koło z białą kropką w środku - niewyróżnioną.
 • Kategoria [Category]: nazwa kategorii, do których przypisano pozycję - artykuł, kontakt, itd. Sygnalizuje temat lub inne kryterium zgrupowania pozycji we wspólnej kolekcji.
 • Kolejność [Ordering]: określa porządek wyświetlania. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciśnij tytuł kolumny Kolejność, aby ją rozwinąć i odsłonić strzałki umożliwiające przestawianie. Naciskaj strzałki W górę lub W dół albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] - symbol dyskietki obok nagłówka obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
 • Dostęp [Access Level]: określa poziom dostępu wskazujący na uprawnienia do przeglądania artykułu i wykonywania innych możliwych działań (np. poprawianie, usuwanie, zmiana stanu publikacji. Wybierz poziom dostępu z listy rozwijalnej.
 • Język [Language]: nazwa języka treści. Jeśli Wszystkie, oznacza, że treść będzie widoczna we wszystkich wersjach językowych, jeśli wskazany konkretny język, oznacza, że po włączeniu dodatku Dodatki - Filtr języków oraz modułu Przełącznik języka treść będzie widoczna tylko na stronach wskazanej wersji językowej.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla!.

Sortowanie, wyszukiwanie, filtrowanie

Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę kontaktów rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny: nazwy, stanu publikacji, poziomu dostępu, kategorii, połączeń z użytkownikami.

Wyszukiwanie

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka kontaktów według nazwy. Wpisz fragment albo cały tytuł kontaktu, który chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Znajdź. Na liście pozostaną jedynie kontakty, które zawierają w tyle ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

XII?3. Filtr tytułów na stronie menedżera kontaktów


Filtrowanie

Po prawej stronie widocznych jest kilka filtrów, umożliwiających wyselekcjonowanie kontaktów spełniających zadane kryteria filtrowania. W przypadku listy kontaktów dysponujemy filtrem stanu publikacji, filtrem kategorii, filtrem poziomów dostępu, filtrem języka treści.

XII?4. Opcje filtrów na stronie menedżera kontaktów

Ponadto na dole, pod listą dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz - gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach paskiem nawigacyjnym. Możliwe są dowolne kombinacje filtrów i wyszukiwarki. Przykładowo, korzystając z kilku filtrów można wybrać tylko kontakty opublikowane, przypisane do jednej kategorii, zawierające w nazwie znak "G".

 • Wybierz stan [Select State]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, z rozwijalnej listy pozycji wybierz jeden ze stanów publikacji: Opublikowano [Published], Nie opublikowano [Unpublished], Wyrzucono do Kosza [Trashed], Zarchiwizowano [Archived] albo Wszystkie [All]
 • Wybierz kategorię [Select Category]: filtruje pozycje z wybranej kategorii albo wszystkie. Wybierz z listy rozwijalnej kategorię, z której pozycje chcesz wyświetlić w wykazie albo wybierz opcję Wszystkie.
 • Poziom dostępu [Select Access]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje przypisane do wybranego poziomu dostępu albo wszystkie.
 • Wybierz język [Select Language]: filtruje pozycje przypisane do wybranego języka. Skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje przypisane do konkretnego języka albo zaznacz opcję Wszystkie.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

Poniżej dolnej krawędzi tabeli z wykazem dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz paskiem nawigacyjnym i paginacją, gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

 • Pokaż [Display #]: ogranicznik liczby pozycji. Umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie.
 • Pasek nawigacyjny: gdy na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona opcją wybraną w filtrze liczby pozycji, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski - numery stron oraz odnośniki Start, Poprz., Nast., Koniec.
  • Start [Start]: Kliknij, aby przejść do pierwszej strony.
  • Poprz. [Prev]: Kliknij, aby przejść do poprzedniej strony.
  • Numery stron: Kliknij, aby przejść do żądanej strony.
  • Dalej [Next]: Kliknij, aby przejść do następnej strony.
  • Koniec [End]: Kliknij, aby przejść do ostatniej strony.
 • Paginacja: po prawej stronie paska nawigacyjnego znajduje się informacja wskazująca, która strona i spośród ilu jest aktualnie wyświetlana.

Pamiętaj, że w przypadku dużej liczby pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą omówionych wcześniej filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

XII?6. Przybornik na stronie menedżera kontaktów

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Utwórz [New]: rozpoczyna tworzenie nowego kontaktu, przenosi na stronę edytora własności kontaktu. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nowy kontakt.
 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności kontaktu. Jeśli zaznaczysz więcej niż jeden kontakt, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Możesz również przejść do trybu edycji kontaktu, klikając w tabeli jego nazwę.
 • Opublikuj [Publish]: powoduje opublikowanie jednego lub wielu kontaktów, co umożliwia ich udostępnienie w witrynie. Zaznacz pola wyboru obok nazw kontaktów, które chcesz opublikować i kliknij ten przycisk.
 • Wycofaj [Unpublish]: zatrzymuje publikację zaznaczonych kontaktów. Zaznacz pola wyboru obok nazw kontaktów, których publikację chcesz zakończyć lub wstrzymać chwilowo i kliknij ten przycisk.
 • Archiwizuj [Archive]: przenosi zaznaczone kontakty do Archiwum. Zaznacz pole wyboru przy nazwach kontaktów, które chcesz umieścić w archiwum i naciśnij ten przycisk. Zarchiwizowane kontakty są nadal dostępne w przeglądzie na zapleczu, ale zostaną "ukryte". Aby je zobaczyć, trzeba ustawić filtr statusu na Zarchiwizowano albo Wszystkie. Dopóki są oznaczone jako archiwalne, nie można ich publikować ani poprawiać. Aby umieścić jeden lub więcej konatktów w archiwum, zaznacz je i kliknij ten przycisk.
 • Odblokuj [Check-in]: usuwa blokadę, umożliwiając modyfikowanie pozycji. Zaznacz zablokowane pozycje, które chcesz redagować i naciśnij tę ikonę. Uwaga: Bądź ostrożny - pozycja może być zablokowana dlatego, że aktualnie ktoś inny ją modyfikuje.
 • Kosz [Trash]: usuwa tymczasowo zaznaczony element, umieszczając go w koszu. Pozycje przeniesione do kosza można odzyskać lub usunąć na trwałe.
 • Opcje [Options]: umożliwia globalną konfigurację komponentu Kontakty. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki opisane w dalszej części rozdziału.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Opcje. Konfiguracja globalna komponentu

Po naciśnięciu w przybornika ikony Opcje' [Options] w dodatkowym oknie nakładki wyświetlany jest edytor konfiguracji globalnej artykułów z ośmioma kartami.

Przybornik

W prawym górnym rogu okna modalnego znajdują się trzy przyciski:

Pasek narzędziowy w oknie konfiguracji komponentu Kontakty

Ich działanie jest następujące:

 • Zapisz [Save]: zapamiętuje nowe ustawienia, zamyka okno.
 • Zastosuj [Apply]: zapamiętuje nowe ustawienia, nie zamyka okna, umożliwia kontynuowanie konfiguracji.
 • Anuluj [Cancel]: nie zapamiętuje zmian dokonanych od momentu poprzedniego zapisywania, zamyka okno.

Karta Kontakt

XII?28. Opcje komponentu Kontakty - karta Kontakt

 • Układ prezentacji [Choose a layout]: wybierz z listy rozwijanej domyślny lub inny szablon prezentacji treści.
 • Kategoria kontaktów [Choose Category]: zdecyduj, czy i jak wyświetlać nazwę kategorii. Jeśli wybierzesz Ukryj, nazwa kategorii kontaktów nie będzie pokazywana. Jeśli wybierzesz Pokaż bez łącza, nazwa kategorii zostanie wyświetlona jako zwykły tekst. Jeśli wybierzesz Pokaż jako łącze, kategoria będzie odnośnikiem do pozycji menu typu pojedyncza kategoria.
 • Pokaż listę kontaktów [Show Contact List]: Pokaż/Ukryj rozwijalną listę kontaktów. Jeśli wybierzesz Pokaż na stronie z pojedynczym kontaktem zostanie wyświetlona rozwijalna lista kontaktów, umożliwiająca użytkownikom wybór kontaktu, który chcą wyświetlić na stronie w miejsce domyślnego.
 • Format wyświetlania [Display format]: wybierz sposób prezentacji informacji kontaktowych: rozwijana harmonijka, odkrywane karty lub zwykła strona.
 • Nazwa kontaktu [Name]: decyduje o wyświetlaniu nazwy kontaktów. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Stanowisko [Show Contact Position]: decyduje o wyświetlaniu stanowiska służbowego. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Email [Show E-mail Address]: decyduje o wyświetlaniu adresu poczty elektronicznej. Ustawienie globalne można zmienić dla każdego kontaktu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj .
 • Ulica [Street Address]: decyduje o wyświetlaniu adresu (ulica, nr nieruchomości, lokalu). Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Miejscowość [City or Suburb]: decyduje o wyświetlaniu nazwy miejscowości - miasta, dzielnicy, osiedla, wsi. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Województwo [State or County]: decyduje o wyświetlaniu nazwy województwa. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Poczta i kod pocztowy [Postal Code]: decyduje o wyświetlaniu nazwy miejscowości będącej siedzibą poczty i kodu pocztowego. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Kraj [Country]: decyduje o wyświetlaniu nazwy kraju - państwa. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Telefon [Show Telephone Number]: decyduje o wyświetlaniu numeru telefonu. Ustawienie globalne można zmienić dla każdego kontaktu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Telefon komórkowy [Show Mobile Number]: decyduje o wyświetlaniu numeru telefonu w szczegółach kontaktów. Ustawienie globalne można zmienić dla każdego kontaktu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Faks [Show Fax Number]: decyduje o wyświetlaniu numeru faksu. Ustawienie globalne można zmienić dla każdego kontaktu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Strona internetowa [Webpage]: decyduje o wyświetlaniu adresu strony internetowej. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Informacje dodatkowe [Misc. Information]: decyduje o wyświetlaniu dodatkowych informacji o kontakcie, np. notki biograficznej. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Grafika [Image]: decyduje o wyświetlaniu grafiki ilustrującej kontakt(y). Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Wybierz obraz [Image]: z listy rozwijalnej wybierz domyślny obraz ilustrujący kontakt(y).
 • Wizytówka [Enable vCard]: umożliwia zapisywanie kontaktów jako wizytówek elektronicznych (vCard). Ustawienie globalne można zmienić dla każdego kontaktu. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Artykuły użytkownika [Show User Articles]: decyduje o wyświetlaniu listy artykułów napisanych przez użytkownika. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Profil użytkownika [Show Profile]: decyduje o wyświetlaniu profilu użytkownika. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Czy pokazywać łącza [Show Links]: decyduje o wyświetlaniu dodatkowych adresów internetowych. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Etykieta łącza A - E [Link A - E Label]: wpisz domyślną zwięzłą nazwę dodatkowego łącza internetowego.

Karta Ikony

XII?29. Opcje komponentu Kontakty - karta Ikony

 • Ikona Adres [Address Icon]: obrazek symbolizujący adres. Z listy rozwijalnej wybierz plik z grafiką ikony. Pliki ikon należy umieścić w katalogu images lub jednym z podkatalogów. Grafiki można wczytać na stronie menedżera Media: Zarządzanie.
 • Ikona Email [E-mail Icon]: obrazek symbolizujący e-mail. Z listy rozwijanej wybierz plik z grafiką ikony. Pliki ikon należy umieścić w katalogu images lub jednym z podkatalogów. Grafiki można wczytać na stronie menedżera Media: Zarządzanie.
 • Ikona Telefon [Telephone Icon]: obrazek symbolizujący telefon. Z listy rozwijanej wybierz plik z grafiką ikony. Pliki ikon należy umieścić w katalogu images lub jednym z podkatalogów. Grafiki można wczytać na stronie menedżera Media: Zarządzanie.
 • Ikona Tel. komórkowy [Mobile Icon]: obrazek symbolizujący telefon komórkowy. Z listy rozwijanej wybierz plik z grafiką ikony. Pliki ikon należy umieścić w katalogu images lub jednym z podkatalogów. Grafiki można wczytać na stronie menedżera Media: Zarządzanie.
 • Ikona Faks [Fax Icon]: obrazek symbolizujący faks. Z. Z listy rozwijanej wybierz plik z grafiką ikony. Pliki ikon należy umieścić w katalogu images lub jednym z podkatalogów. Grafiki można wczytać na stronie menedżera Media: Zarządzanie.
 • Ikona Dodatkowe [Miscellaneous Icon]: obrazek symbolizujący dodatkowe informacje o kontakcie. Z listy rozwijalnej wybierz plik z grafiką ikony. Pliki ikon należy umieścić w katalogu images lub jednym z podkatalogów. Grafiki można wczytać na stronie menedżera Media: Zarządzanie.

Karta Kategoria

Opcje ustawień widoczne na drugiej z kart odnoszą się do strony generowanej przez pozycję menu typu Kontakty: Lista kontaktów w kategorii i mogą być zmienione dla każdej pozycji menu tego typu.

XII?30. Opcje komponentu Kontakty - karta Kategoria

 • Wybierz układ [Choose a layout]: wybierz z listy rozwijanej domyślny lub inny szablon prezentacji treści.
 • Tytuł kategorii [Category Title]: decyduje, czy w przeglądach artykułów i na stronach z pełnym tekstem artykułu będą wyświetlane tytuły kategorii, do której artykuł jest przypisany. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opis kategorii [Category Description]: decyduje o wyświetlaniu opisu kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Ilustracja kategorii [Category Image]: decyduje o wyświetlaniu grafiki ilustrującej opis kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Poziomów podkategorii [Subcategory Levels]: decyduje o liczbie wyświetlanych poziomów podkategorii. Zaznacz jedną z liczb albo Wszystkie albo Bez - brak.
 • Kategorie bez pozycji [Empty Categories]: decyduje o wyświetlaniu kategorii, w których nie ma ani podkategorii, ani pozycji treści (np. artykułów, kontaktów). Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opisy podkategorii [Subcategories Descriptions]: decyduje o wyświetlaniu opisów podkategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Kontaktów w kategorii [# Contacts in Category]: decyduje o wyświetlaniu liczby kontaktów w kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Karta Kategorie

Opcje ustawień widoczne na trzeciej karcie odnoszą się do strony generowanej przez pozycję menu typu Kontakty: Lista kategorii kontaktów i mogą być zmienione dla każdej pozycji menu tego typu.

XII?31. Opcje komponentu Kontakty - karta Kategorie

 • Opis kategorii nadrzędnej [Top Level Category Description]: decyduje o wyświetlaniu opisu nadrzędnej - głównej kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
Jeśli w ustawieniach pozycji menu zostanie ustalony inny tekst, niż w edytorze kategorii, zostanie zastosowany tekst zdefiniowany w ustawieniach pozycji menu. W przypadku kategorii głównej pole opisu musi być wypełnione.
 • Poziomów podkategorii [Subcategory Levels]: decyduje o liczbie wyświetlanych poziomów podkategorii. Zaznacz jedną z liczb albo Wszystkie albo Bez - brak.
 • Kategorie bez pozycji [Empty Categories]: decyduje o wyświetlaniu kategorii, w których nie ma ani podkategorii, ani pozycji treści (np. artykułów, kontaktów). Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opisy podkategorii [Subcategories Descriptions]: decyduje o wyświetlaniu opisów podkategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Kontaktów w kategorii [# Contacts in Category]: decyduje o wyświetlaniu liczby kontaktów w kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Karta Układ listy

Ustawienia te odnoszą się strony typu Kontakty: Lista kontaktów w kategorii, wywoływanej ze strony typu Kontakty: Lista kategorii kontaktów i mogą być zmienione dla każdej pozycji menu tego typu.

XII?32. Opcje komponentu Kontakty - karta Układ listy pozycji

 • Ogranicznik liczby [Display Select]: decyduje o wyświetlaniu filtra umożliwiającego ustalenie maksymalnej liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie.
 • Nagłówki tabeli [Show Table Headings]: w widoku tabeli Kategorie kontaktów decyduje o wyświetlaniu wiersza tabeli z tytułami kolumn - Nazwa, Adres, itd. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Stanowisko [Show Contact Position]: decyduje o wyświetlaniu stanowiska służbowego. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Email [Show E-mail Address]: decyduje o wyświetlaniu adresu poczty elektronicznej. Ustawienie globalne można zmienić dla każdego kontaktu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Telefon [Show Telephone Number]: decyduje o wyświetlaniu numeru telefonu. Ustawienie globalne można zmienić dla każdego kontaktu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Telefon komórkowy [Show Mobile Number]: decyduje o wyświetlaniu numeru telefonu w szczegółach kontaktów. Ustawienie globalne można zmienić dla każdego kontaktu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Faks [Show Fax Number]: decyduje o wyświetlaniu numeru faksu. Ustawienie globalne można zmienić dla każdego kontaktu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Siedziba poczty [City or Suburb]: decyduje o wyświetlaniu nazwy miejscowości - miasta, dzielnicy, osiedla, wsi. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Województwo [State or County]: decyduje o wyświetlaniu nazwy województwa. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Państwo [Country]: decyduje o wyświetlaniu nazwy kraju - państwa. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Podział na strony [Pagination]: decyduje o wyświetlaniu na dole strony odnośników umożliwiających użytkownikom przemieszczanie się między artykułami, kontaktami, itp. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Paginacja [Pagination Results]: jeśli wybierzesz Podział na strony, możesz zdecydować o wyświetlaniu informacji wskazującej, która strona z ilu dostępnych jest aktualnie przeglądana (na przykład, "Strona 1 z 4"). Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Uporządkuj kontakty [Sort by]: decyduje o uporządkowaniu kontaktów na liście. Wybierz jedną z opcji:
  • Jak w wykazie na zapleczu [Ordering]: zachowuje kolejność ustaloną w wykazie kontaktów,
  • Według nazw [Name]: porządkuje kontakty alfabetycznie według nazw,
  • Według pól sortowania [Sort Name]: porządkuje kontakty alfabetycznie według kryteriów określonych w opcjach wizytówki. W każdym kontakcie w Opcjach wizytówki można ustalić zasady sortowania według wskazanych członów nazwy kontaktu, np. najpierw według nazwiska, potem imienia.

Karta Formularz

XII?33. Opcje komponentu Kontakty - karta Formularz

 • Pokaż formularz kontaktowy [Show Contact Form]: decyduje o wyświetlaniu formularza kontaktowego. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Prześlij kopię nadawcy [Send Copy to Submitter]: decyduje o wyświetlaniu pola wyboru, które pozwala użytkownikowi zdecydować o przesłaniu mu kopii wysyłanego listu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Niedozwolone adresy [Banned E-mail]: umożliwia blokowanie niechcianych listów. W polu tekstowym wpisz wyrażenia niedozwolone w adresach email, oddzielając je średnikami ';': słowo;słowo;słowo. Jeśli adres poczty internetowej będzie zawierać jeno z takich, Joomla! zablokuje możliwość wysłania listu. Na przykład, jeśli wpiszesz "seks,porno" wiadomości z adresami email typu "twoj@seks.com" albo "moje@ekskluzywneporno.com" zostaną zablokowane.
 • Niedozwolone tematy [Banned Subject]: umożliwia blokowanie listów zawierających niechciane wiadomości (spam). W polu tekstowym wpisz słowa niepożądane w tematach wiadomości, oddzielając je średnikami ';': słowo;słowo;słowo. Jeśli temat listu będzie zawierać jedno z takich, Joomla! zablokuje możliwość wysłania listu. Na przykład, jeśli wpiszesz "spam,porno", wiadomości z tematami typu "To nie jest spam" albo "To nie jest porno", zostaną zablokowane.
 • Niedozwolony tekst [Banned Text]: umożliwia blokowanie listów zawierających niechciane wiadomości (spam). W polu tekstowym wpisz słowa niepożądane w treści listów, oddzielając je średnikami ';': słowo;słowo;słowo. Jeśli tekst listu będzie zawierać jedno z takich słów, Joomla! zablokuje możliwość wysłania listu. Na przykład, jeśli wpiszesz "spam,porno", to wiadomości, w których pojawią się zdania typu "To nie jest spam" albo "To nie jest porno", zostaną zablokowane.
 • Sprawdzenie sesji [Session Check]: umożliwia weryfikację użytkowników poprzez sprawdzenie, czy w komputerze z którego przesyłana jest wiadomość, zapisane zostało ciasteczko sesji. Jeśli zaznaczysz Tak, internauci z zablokowanym zapisywaniem ciasteczek nie będą mogli wysyłać wiadomości email.
 • Własna odpowiedź [Custom Reply]: umożliwia wyłączenie automatycznych odpowiedzi. Ustawienie Nie pozwala na integrację z innymi systemami.
 • Przekierowanie kontaktu [Contact Redirect]: podaj alternatywny adres email, na który będą przesyłane wszystkie informacje.

Karta Integracja

Ustawienia te wyznaczają reguły integracji komponentu Kontakty z kanałem informacyjnym witryny kolporterem RSS.

XII?34. Opcje komponentu Kontakty - karta Integracja

 • Link kolportera RSS [Show Feed Link]: decyduje o wyświetlaniu odnośnika do kanału informacyjnego witryny. (Link Kolportera RSS powoduje wyświetlanie ikony RSS w pasku adresowym wielu przeglądarek). Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Karta Uprawnienia

Na tej karcie określasz domyślne ustawienia uprawnień dla wszystkich grup użytkowników i wszystkich pozycji w komponencie Kontakty. Zapoznaj się z poradnikiem:

Porady

 • Stwórz przynajmniej jedną kategorię kontaktów, zanim dodasz pierwszy kontakt. Kategorie tworzymy na stronie Kategorie kontaktów.

Pokrewne tematy pomocy i inne zasoby