--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Języki Treść Edycja

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Streszczenie

Nawigacja

Z rozwijalnego menu zaplecza wybierz pozycję Rozszerzenia → Języki [Extensions → Language Manager] albo kliknij ikonę skrótu Języki [Language] na stronie startowej zaplecza, a następnie kliknij w tabeli nazwę języka, który chcesz edytować.

Opis

Na stronie Języki: Edytuj język treści określamy nazwę, kod języka w adresie internetowym (alias), nazwę pliku grafiki symbolizującej język, znacznik języka, opis. Można także uaktualnić bądź dodać metadane - słowa kluczowe i opis-streszczenie.

Zdjęcie ekranu

500px

Szczegóły

 • Nazwa języka [Title]: Nazwa języka, która będzie się ukazywać na rozwijalnych listach wyboru na zapleczu i witrynie (jeśli w Przełączniku języka nie zostaną użyte obrazki flag).
 • Nazwa rodzima [Title Native]: nazwa języka w języku ojczystym.
 • Kod języka w URL [SEF]: unikalny alias nazwy języka, który bedzie wykorzystywany w adresach internetowych witryny. Gdy włączona będzie obsługa prostych adresów, otrzymamy adresy typu http://mojastrona.pl/pl/. Jeśli obsluga prostych adresów nie będzie włączona, na końcu adresu strony pojawiać się będzie np. przyrostek &lang=en.
  Uwaga: Kod języka musi być unikalny wśród wszystkich języków.
 • Przedrostek obrazka [Image]: Przedrostek nazwy pliku obrazka flagi państwowej, gdy w module Przełącznik języka zostanie włączona opcja Użyj obrazków flag. Na przykład, jeśli wybrano en, wtedy obrazek powinien nosić nazwę en.gif. Obrazki oraz style css modułu Przełącznik języka znajdują się w /media/mod_languages/.
 • Znacznik języka [Code]: kod języka i kod państwa (terytorium), na którym jest używany. Na przykład: en-GB dla angielskiego(UK). Powinien to być dokładnie taki sam przedrostek, jaki jest używany dla zainstalowanego lub mającego być zainstalowanym języka.
 • Opublikowano [Published] Określ stan publikacji języka. Jeśli Opublikowany, ukaże się wśród opcji w module przełącznika języków.
 • Opis [Description]: opcjonalnie - można tutaj umieścić dowolne notatki przeznaczone dla administratorów. Wpisany tekst będzie widoczny jedynie tutaj - w edytorze reklamy.
 • ID: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! każdej nowej pozycji. Jest wykorzystywany do identyfikacji przez oprogramowanie Joomla!, np. w linkach wewnętrznych. Tego numeru nie można zmodyfikować.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Plik:J25 jezyki edytor przybornik.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora.
Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy – użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij [Save & Close]: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora.
 • Zapisz i nowe [Save & New]: kończy edycję pozycji zapisując dane i przygotowuje edytor do stworzenia nowej pozycji.
 • Anuluj: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu pozycji, odblokowuje edytowany element.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Site and Administrator Links

At the top left, above the columns, you will see two links as shown below:

Plik:J25 Template manager links.png

 • Site. Shows the Languages available for the Front-end of the web site.
 • Administrator. Shows the Languages available for the Back-end of the web site. Note that the languages for the Front and Back end can be different.

Porady

 • Użytkownicy mogą korzystać z dowolnego spośród zainstalowanych języków. Ustawienia języka można dokonać zarówno na zapleczu, na stronie edytora konta użytkownika, jak i w witrynie na stronie Profil użytkownika . Ustawienie języka spowoduje, że etykiety i komunikaty ekranowe będą wyświetlane w języku ustawionym jako domyślny język użytkownika. Jeśli np. użytkownik ustawi jako swój język hiszpański, wówczas w module Wyszukiwanie słowo Szukaj zostanie wyświetlone w języku hiszpańskim.
 • Ustawienie domyślnego języka użytkownika nie ma wpływu na domyślny język witryny czy zaplecza. : Ani zmiana języka użytkownika, ani zmiana domyślnego języka witryny nie ma wpływu na język artykułów czy innych treści.
 • Ważne!: Nie usuwaj plików domyślnego języka (na przykład przez FTP). Usunięcie plików domyślnego języka spowoduje błąd w działaniu obu części - witryny i zaplecza.
 • Dodatkowe języki mogą być dodane za pomocą narzędzi na stronie Instalator Instalator.
 • Jeśli jest to potrzebne, witryna i zaplecze mogą być wyświetlane w różnych językach. Ponadto artykułom, a także innym elementom treści (np. kontaktom, modułom, kategoriom) można przypisać inny język.

Tematy pokrewne