--=REKLAMA=--

Pomoc25

Komponenty Reklamy Klienci Edycja

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Reklamy: Utwórz - Dostosuj klienta

Ekrany Reklamy: Klienci - Utwórz i Reklamy: Klienci - Dostosuj są stronami zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Służą do gromadzenia i poprawiania danych o klientach zamawiających publikację reklam i ogłoszeń obsługiwanych przez komponent Reklamy.

Dostęp

Strona dostępna jest dopiero po wybraniu z rozwijanego menu zaplecza pozycji Reklama > Klienci [Banners > Clients]. Aby utworzyć konto klienta, kliknij w przyborniku przycisk Utwórz [New]. Aby zmodyfikować własności konta stworzonego wcześniej, naciśnij jego nazwę w tabeli. Możesz również zaznaczyć pole wyboru przy nazwie konta, a następnie kliknąć przycisk Dostosuj [Edit] w przyborniku.

Opis

Każda reklama musi być przypisana klientowi zamawiającemu jej publikację. Na tej stronie, zwanej edytorem danych klienta, tworzysz nowe konto klienta lub modyfikujesz dane istniejącego konta. Edytor danych klienta umożliwia gromadzenie dowolnych informacji, przydatnych w kontaktach z reklamodawcami. Obowiązkowymi danymi są nazwa klienta i kontakt - nazwisko osoby lub np. numer telefonu. Umieszczone tutaj informacje nie są nigdzie publikowane. Niektóre z nich są jednak niezbędne do obsługi banerów.

Zwróć uwagę, że zanim dodasz jakąkolwiek reklamę, musisz utworzyć konto zamawiającego ją klienta.

Okno Reklamy: Utwórz klienta


Szczegóły i opcje

Szczegóły

 • Nazwa klienta [Client Name]: nazwa reklamodawcy - nazwisko, nazwa firmy. Reklamodawcą może też być wydawcy witryny. Określenie nazwy jest obowiązkowe. Wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie.
 • Osoba kontaktowa [Contact Name]: nazwa osoby albo jednostki reprezentującej reklamodawcę - wydziału, biura, filii, itp. Określenie osoby kontaktowej jest obowiązkowe. Wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie.
 • Adres kontaktowy [Contact E-mail]: adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej.

Adres widoczny jest tylko na zapleczu Joomla!. Określenie adresu jest obowiązkowe. Nie musi to być prawdziwy adres, ale Joomla! sprawdza jego poprawność formalną.

 • Status [State]: rozwijalna lista stanów publikacji. Status decyduje, czy konta klienta będzie dostępne w ustawieniach reklam i modułów Reklamy. Pozycje opublikowane będą dostępne na rozwijalnych listach wyboru. Pozycje nieopublikowane, zarchiwizowane lub wyrzucone do Kosza nie pojawią się. Wybierz z listy rozwijalnej jeden z możliwych stanów: Opublikowano, Nie opublikowano, Zarchiwizowano, Wyrzucono do Kosza. Aby przywrócić do wykorzystania element zarchiwizowany lub wyrzucony do kosza, wybierz opcję Opublikowano lub Nie opublikowano.
 • Rodzaj abonamentu [Purchase Type]: wybierz z rozwijalnej listy rodzaj abonamentu za reklamy. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie zgodnie z ustawieniami w konfiguracji komponentu, Nieograniczony, Roczny, Miesięczny, Tygodniowy, Dzienny. Ustawienie to można zmienić w odniesieniu do każdej reklamy.
 • Zliczaj wyświetlenia [Track Impressions]: decyduje o gromadzeniu statystyki odsłon reklam klienta. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie zgodnie z ustawieniami w konfiguracji komponentu, Tak lub Nie.
 • Zliczaj kliknięcia [Track Clicks]: decyduje o gromadzeniu statystyki kliknięć w reklamy klienta. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie zgodnie z ustawieniami w konfiguracji komponentu, Tak lub Nie.
 • ID: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! każdemu nowemu klientowi. Gdy tworzysz konto nowego klienta pozycję, pojawia się w tym miejscu numer 0 - właściwy numer ID jest nadawany podczas zapisywania nowej pozycji. Numer identyfikacyjny jest wykorzystywany przez oprogramowanie np. w linkach wewnętrznych. Nie można go zmodyfikować.

Opcje metadanych

Zakładka Opcje metadanych

 • Słowa kluczowe [Metadata Keywords]: opcjonalnie można umieścić zestaw słów sygnalizujących treść. Wyrazy i wyrażenia oddzielaj przecinkami. Między poszczególnymi słowami kluczowymi nie zostawiaj spacji. Jeśli użyjesz wyrażeń dwu- i więcej wyrazowych, ujmij je w apostrofy.
Uwaga: W przypadku komponentu Reklamy słowa kluczowe są wykorzystywane do wyświetlania reklam kontekstowych - powiązanych tematycznie z aktualnie wyświetlanymi artykułami. Jeśli w module Reklamy dla parametru Według słów kluczowych zostanie ustawiona opcja Tak, zostaną wyświetlone te reklamy, którym zostaną przypisane takie same słowa kluczowe, jak przeglądanemu aktualnie artykułowi.
 • Własny przedrostek [Use Own Prefix]: decyduje, czy w reklamie kontekstowej zostanie wykorzystany własny przedrostek słów kluczowych reklamy, czy też przedrostek ustalony w danych konkretnego klienta. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie. Jeśli Tak - ustal w następnej opcji przedrostek.
 • Przedrostek słów kluczowych [Meta Keyword Prefix]: przedrostek wykorzystywany w reklamie kontekstowej. Podczas dopasowywania słów kluczowych reklamy do słów kluczowych artykułów, wyszukiwane będą wyłącznie słowa kluczowe z ustalonym tutaj przedrostkiem. Ustawienie poprawia wydajność modułu Reklama.

Dodatkowe informacje

XV?34. Zakładka Dodatkowe informacje

 • Dodatkowe informacje [Miscellaneous Information]: dowolne informacje, np. zakres zadań, którymi zajmuje się osoba kontaktowa lub dział instytucji, firmy.
Uwaga: stosowanie znaczników HTML w tym polu jest niedozwolone ( i niepotrzebne - umieszczone tu informacje są widoczne tylko na tej stronie).

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

XV?35. przybornik]]


Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora.
Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy – użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij [Save & Close]: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora.
 • Zapisz i nowe [Save & New]: kończy edycję pozycji zapisując dane i przygotowuje edytor do stworzenia nowej pozycji.
 • Zapisz jako kopię [Save As Copy]: tworzy duplikat pozycji. Kopia umieszczana jest w tej samej kategorii pozycji lub jako kategoria najwyższego poziomu. Ponieważ w tym samym obszarze danych nie mogą istnieć dwie pozycje, posiadające taki sam alias, skoryguj alias edytowanej pozycji, zanim skorzystasz z tej opcji.
Uwaga: Ikona Zapisz jako kopię widoczna jest tylko na stronie Dostosuj dane klienta. Nie ma jej, gdy tworzymy nowe konto klienta.
 • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowej pozycji albo poprawiania jej treści lub ustawień, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu pozycji, odblokowuje edytowany element.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie właściwości pozycji sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Tematy pokrewne