--=REKLAMA=--

Pomoc25

Witryna Twój profil

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Streszczenie

Ekran Witryna/Twój profil jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Zalogowany operator zaplecza może na tej stronie dostosować wszystkie szczegóły swojego profilu – dane logowania, styl szablonu zaplecza, język etykiet i komunikatów ekranowych zaplecza i witryny, domyślny edytor, strefę czasową, a także – jeśli w konfiguracji włączono dodatkowe pola profili użytkowników, inne informacje, np. adresowe.

Dostęp

Aby dostać się na stronę profilu zalogowanego operatora z dowolnego miejsca zaplecza, należy z górnego menu nawigacyjnego wybrać zakładkę Witryna, a następnie Twój profil [Site/My Profile].

Zdjęcie ekranu Twój profil

Szczegóły profilu

Zwróć uwagę, że przy trzech etykietach pól pojawia się gwiazdka oznaczająca, że wypełnienie tych pól jest wymagane. W polach widocznych po lewej stronie w sekcji Szczegóły twojego profilu wpisz lub ustaw następujące szczegóły swojego profilu.

 • Pełna nazwa [Name]: pełna nazwa własna użytkownika – imię, nazwisko lub pseudonim (pole obowiązkowe).
 • Użytkownik (login) [Login Name]: nazwa, której będziesz używać do logowania (pole obowiązkowe).
 • Hasło [Password]: hasło dostępu do zasobów używane przy logowaniu się. Niezbędne do sprawdzenia tożsamości. Przy wpisywaniu ze względów bezpieczeństwa jest zaszyfrowane – wyświetlają się gwiazdki. Powinno składać się z mieszaniny liter, cyfr i znaków specjalnych, liczyć nie mniej niż 6 znaków, ale zaleca się stosować dłuższe hasła (co najmniej 8-znakowe).
 • Powtórz hasło [Confirm password]: jeśli w polu powyżej podałeś nowe hasło, musisz potwierdzić swoją decyzję, wpisując tutaj takie samo hasło. Próba skopiowania hasła wpisanego w poprzednim polu i wklejenia w celu potwierdzenia poprawności nie powiedzie się. Podczas wpisywania zamiast wpisywanych znaków ze względu bezpieczeństwa wyświetlają się gwiazdki.
 • Email [E-mail]: twój adres poczty elektronicznej (pole obowiązkowe).

Uwaga: Adresy poczty elektronicznej w Joomla! można chronić przed bootami spamującymi, włączając dodatek Maskuj e-mail na stronie Dodatki (dodatek jest domyślnie włączony).

 • Data założenia konta [Registration Date]: w tym polu widnieje data utworzenia konta, dodawana automatycznie przez Joomla!. Nie można jej zmienić.
 • Ostatnia wizyta [Last Visit date]: w tym polu widnieje data ostatniego logowania na witrynie lub zapleczu, dodawana automatycznie przez Joomla!. Nie można jej zmienić.
 • ID [Id]: w tym polu znajduje się unikalny numer identyfikujący użytkownika w bazie danych, przypisywany automatycznie przez Joomla! każdemu nowemu użytkownikowi. Nie można go tutaj zmienić. Zalecane jest jednak, by w przypadku super użytkowników dokonać zmiany numeru identyfikacyjnego bezpośrednio w bazie danych zaraz po zainstalowaniu Joomla!.

Ustawienia podstawowe

Wszystkie ustawienia profilu są opcjonalne. Jeśli nie chcesz nic zmieniać, zostaną użyte ustawienia domyślne Joomla!.

Karta Ustawienia podstawowe

 • Styl szablonu zaplecza [Backend Template Style]: lista wyboru stylów szablonu zaplecza administracyjnego. Zaznacz styl, z którego chcesz korzystać. Standardowo dostępne są dwa style: styl szablonu Bluestork (ustawiony domyślnie) oraz styl szablonu Hathor. Drugi z szablonów został dodany przede wszystkim z myślą o osobach mających problemy ze wzrokiem. Ilustracja poniżej przedstawia wygląd omawianej tutaj strony zaplecza, gdy zastosujemy szablon Hathor:

Okno Profil użytkownika w szablonie Hathor

 • Język zaplecza [Backend Language]: lista języków, w których może być wyświetlany interfejs zaplecza administracyjnego. Na liście umieszczone są wszystkie zainstalowane języki zaplecza. Standardowo w tym polu zaznaczony jest domyślnym język zaplecza ustalony w oknie menedżera języków. Wybierz z listy rozwijalnej preferowany przez siebie język.
 • Język witryny [Frontend Language]: lista wyboru języka, w którym będzie wyświetlany interfejs użytkownika (czyli witryna). Na liście znajdują się wszystkie zainstalowane języki. Standardowo zaznaczony jest domyślny język witryny, ustalony na stronie menedżera języków. Możesz go zmienić na inny.
 • Edytor [Editor]: domyślny edytor użytkownika, dostępny po zalogowaniu się na stronach witryny i zaplecza. Na liście umieszczone są wszystkie zainstalowane edytory. Standardowo zaznaczony jest edytor ustalony w konfiguracji globalnej jako domyślny. Jeśli nie zainstalowano dodatkowych edytorów, możesz wybrać między edytorami TinyMCE, CodeMirror i edytorem zwykłym. TinyMCE jest edytorem wizualnym (typu WYSIWYG – co widzisz, to otrzymasz). Edytor CodeMirror przeznaczony jest do edycji kodu. Jest wygodniejszy, niż zwykły edytor – podświetla składnię edytowanego kodu, numeruje wiersze.
 • Serwer pomocy [Help Site]: lista rozwijalna adresów witryn, udostępniających system pomocy dla Joomla!. Zależy od dostępności serwerów pomocy w zainstalowanych językach. Standardowo domyślny jest system pomocy w języku angielskim dla Joomla 2.5.
 • Strefa czasowa [Time Zone]: lista rozwijalna umożliwiająca ustawienie strefy czasowej odpowiedniej dla zalogowanego użytkownika. Pozostaw ustawienie domyślne lub zmień w razie potrzeby.

Profil użytkownika

Gdy zostanie włączony dodatek Użytkownik – Profil, oprócz ustawień podstawowych pojawi się także karta opcji profilu. Zakres danych gromadzonych w profilu zależy od ustawień dodatku Użytkownik – Profil. Standardowo są to, jak widać na ilustracji poniżej, dane adresowe, informacja „O mnie” oraz - opcjonalnie - data urodzenia.

Karta Profil użytkownika

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

25 przyb zapisz zamknij pomoc.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora.
Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy – użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij [Save & Close]: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora.
 • Anuluj: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu pozycji, odblokowuje edytowany element.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

 • Nazwa, nazwa użytkownika i adres poczty elektronicznej są wymagane.
 • Jeśli nie określisz konkretnego języka, edytora wizualnego, serwera pomocy lub strefy czasowej, Joomla! automatycznie ustawi wartości domyślne, określone w konfiguracji globalnej.

Pokrewne tematy pomocy i inne zasoby

 • Jak znaleźć konto użytkownika i zmienić jego szczegóły – Użytkownicy: Użytkownicy
 • Jakie przywileje posiadają administratorzy – Użytkownicy: Grupy użytkowników