--=REKLAMA=--

Pomoc25

Komponenty Reklamy Kategorie Edycja

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Reklamy: Utwórz - Dostosuj kategorię

Ekrany Reklamy: Utwórz kategorię i Reklamy: Dostosuj kategorię są stronami zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Służą do tworzenia i konfigurowania kategorii reklam i ogłoszeń obsługiwanych przez komponent Reklamy.

Dostęp

Na stronie zaplecza administracyjnego wybierz z rozwijalnego menu pozycję Komponenty > Reklama > Kategorie [Components > Banners > Category]. Aby stworzyć nową kategorię, kliknij w przyborniku przycisk Utwórz. Aby zmodyfikować własności istniejącej kategorii, naciśnij jej tytuł w tabeli. Możesz również zaznaczyć pole wyboru przy tytule kategorii, a następnie kliknąć przycisk Dostosuj w przyborniku.

Opis

Strony edytora kategorii reklam umożliwiają tworzenie nowych kategorii i modyfikację szczegółów kategorii utworzonych wcześniej.

Zauważ, że kategorie reklam są odrębnymi kolekcjami, innymi niż kategorie artykułów, doniesień, kontaktów czy zakładek. Ponadto zauważ, że edytor kategorii kontaktów jest tym samym edytorem, z jakiego korzystamy do tworzenia kategorii artykułów.

Zwróć uwagę, że zanim dodasz pierwszą reklamę tekstową lub graficzną, trzeba dodać przynajmniej jedną kategorię.

XV?19. Kategorie: Utwórz kategorię reklam

Szczegóły i opcje

Szczegóły

Wpisz lub oznacz następujące dane kategorii, w polach widocznych na poniższej ilustracji:

Karta Szczegóły kategorii reklam

Określenie podstawowych własności kategorii reklam:

 • Tytuł [Title]: słowo lub zestawienie kilku wyrazów sygnalizujące tematykę, treści lub inne kryterium grupowania pozycji w kategorii. Tytuł spełnia rolę identyfikacyjną oraz porządkującą i dlatego powinien być unikatowy. Tytuł kategorii reklam widoczny jest tylko na zapleczu. Określenie tytułu jest obowiązkowe. Wpisz dowolny wyraz lub zwięzłe wyrażenie.
 • Alias [Alias]: zastępcza umowna nazwa kategorii wykorzystywana jako jej identyfikator m.in. w prostych adresach internetowych. W przypadku pozycji należących do jednej kategorii nadrzędnej wszystkie aliasy muszą unikatowe. Jeśli pozostawisz to pole puste, Joomla! wypełni je wartością domyślną, stworzoną z tytułu kategorii. Możesz wprowadzić tekst zastępczy ręcznie. Alias powinien się składać tylko z małych liter, nie może posiadać spacji. Zamiast spacji stosuj zawsze znak łącznika (-). O tym, czy w aliasach można stosować znaki alfabetyczne spoza zestawu znaków z alfabetu łacińskiego decyduje w konfiguracji globalnej ustawienie opcji Aliasy w unikodzie.
 • Nadrzędna [Parent]: z listy rozwijalnej można wybrać kategorię nadrzędną, aby aktualną kategorię uczynić podrzędną - zagnieżdżoną.
 • Status [State]: rozwijalna lista stanów publikacji. Status decyduje o możliwości wyświetlania kategorii na stronach witryny, na których można udostępniać tylko pozycje opublikowane. Pozycje opublikowane pojawiają się na stronach witryny automatycznie, natychmiast po ich zapisaniu, o ile istnieją moduły wyświetlające reklamy z tej kategorii. Pozycje nieopublikowane, zarchiwizowane lub wyrzucone do Kosza nie pojawią się w witrynie, nawet jeśli będą przypisane do opublikowanych kategorii. Wybierz z listy rozwijalnej jeden z możliwych stanów: Opublikowano, Nie opublikowano, Zarchiwizowano, Wyrzucono do Kosza. Aby przywrócić do wykorzystania element zarchiwizowany lub wyrzucony do kosza, wybierz opcję Opublikowano lub Nie opublikowano.
 • Dostęp [Access]: rozwijalna lista poziomów dostępu, uprawniających do przeglądania kategorii. Standardowo można wybrać poziom powszechny, zastrzeżony lub specjalny. Poziom Powszechny oznacza, że udostępnione treści będą mogli przeglądać wszyscy odwiedzający witrynę, poziom Zastrzeżony albo Chroniony oznacza, że udostępnione treści będą mogli przeglądać tylko użytkownicy zalogowani. Poziom Specjalny oznacza, że udostępnione treści będą mogli przeglądać tylko użytkownicy przypisani do grup ze specjalnymi uprawnieniami. Oprócz standardowych poziomów dostępu administratorzy mogą zdefiniować własne poziomy dostępu.
 • Uprawnienia [Permissions]: przycisk Ustal uprawnienia przenosi w dół ekranu do części, w której można zmodyfikować ustawione globalnie prawa dostępu do kategorii.
 • Język [Language]: rozwijalna lista języków, umożliwiająca określenie, czy udostępniać konfigurowaną kategorię we wszystkich wersjach językowych witryny wielojęzycznej, czy tylko w wybranej wersji językowej. Do działania wymagane jest zainstalowanie pakietów językowych dla konkretnych wersji językowych, włączenie dodatku Filtr języków oraz udostępnienie użytkownikom modułu Przełącznik języka. Jeśli dodatek Filtr języków jest wyłączony, wyświetlane są wszystkie opublikowane elementy treści.
 • ID: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! każdej nowej kategorii. Gdy tworzysz nową kategorię, pojawia się w tym miejscu numer 0 - właściwy numer ID jest nadawany podczas zapisywania nowej pozycji. Numer identyfikacyjny jest wykorzystywany przez oprogramowanie np. w linkach wewnętrznych. Nie można go zmodyfikować.
 • Opis [Description]: charakterystyka kategorii, która może być wyświetlana na stronach witryny typu lista kategorii czy lista pozycji w kategorii. Wpisz zwięzły tekst wskazujący na zawartość.

Opcje publikacji

Karta Opcje publikacji na stronie edytora kategorii reklam

 • Utworzone przez [Created by]: nazwa operatora, który utworzył kategorię. System standardowo zapamięta identyfikator użytkownika, który utworzył kategorię, ale można kliknąć przycisk Wybierz użytkownika i wskazać innego operatora.
 • Data utworzenia [Created Date]: data utworzenia kategorii. Nie można jej zmienić.
 • Poprawiane przez [Modified by]: nazwa użytkownika, który dokonywał ostatniej korekty.
 • Data zmiany [Modified Date]: data i czas ostatnio dokonanej korekty.

Komplet tych opcji pojawia się tylko wówczas, gdy kategoria była modyfikowana. Gdy tworzymy nową kategorię, widoczna jest tylko pierwsza opcja.

Opcje podstawowe

Karta Opcje podstawowe na stronie edytora kategorii reklam

 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z komponentem albo nadpisanych w szablonach witryny).
 • Ilustracja opisu [Image]: grafika ilustrująca opis kategorii, np. artykułów, reklam, kontaktów. Zwykle nie ustawiamy obrazów ilustrujących kategorie reklam, ponieważ nie są używane na stronach witryny.
 • Uwaga [Note]: komentarz, notatka, uwagi dla celów administracyjnych. Nie jest wyświetlana na stronach witryny (w części publicznej).

Opcje metadanych

Karta Opcje metadanych na stronie edytora kategorii reklam

 • Opis - streszczenie [Metadata Description]: przedstaw w zwięzłej formie, najlepiej jednym zdaniem, cel - treść kategorii. Opis ten znajdzie się w nagłówku wynikowego dokumentu HTML strony typu Lista doniesień w kategorii w miejscu ogólnego streszczenia witryny, ustalonego w konfiguracji globalnej.
Opisy są wykorzystywane przez roboty wyszukiwarek do klasyfikacji treści Internetu i wyświetlane są na stronach wyników wyszukiwania.
 • Słowa kluczowe [Metadata Keywords]: zestaw słów, które można wykorzystać do wyświetlania reklam powiązanych tematycznie z aktualnie wyświetlanymi artykułami (reklam kontekstowych). Jeśli w module Reklamy dla parametru Według słów kluczowych zostanie ustawiona opcja Tak, w module będą wyświetlane te reklamy, z kategorii, którą opisano takimi samymi słowami kluczowymi, jak aktualnie przeglądany artykuł.
Uwaga: Ta opcja prawdopodobnie nie działa.
 • Autor [Author]: opcjonalnie - możesz umieścić nazwę autora kategorii, która zostanie wpisana do metadanych (w nagłówku dokumentu HTML, w linii <meta name="Author" content="imię i nazwisko">.
Uwaga: W przypadku kategorii reklam ta opcja nie ma żadnego znaczenia.
 • Wyszukiwarki [Robots]: zdecyduj, czy roboty wyszukiwarek internetowych mają indeksować stronę i strony, do których prowadzą odsyłacze. Domyślnie ustawione jest indeksowane wszystkich stron i odsyłaczy. Tutaj można zmienić tę domyślną dyrektywę. Wybierz z listy rozwijalnej jedną z opcji
  • Indeksuj strony i indeksuj wskazywane przez odsyłacze (odpowiednik wartości: index, follow lub all)
  • Indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze (odpowiednik wartości: index, nofollow)
  • Nie indeksuj stron, ale indeksuj wskazywane przez odsyłacze (odpowiednik wartości: noindex, follow lub all)
  • Nie indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze (odpowiednik wartości: noindex, nofollow lub none)
Uwaga: Nie wszystkie roboty sieciowe rozpoznają tę dyrektywę. W przypadku kategorii reklam ta opcja nie ma żadnego znaczenia.

Uprawnienia

W części Uprawnienia można przeglądać i konfigurować uprawnienia poszczególnych grup użytkowników do kategorii reklam.

XV?24. Karta Prawa dostępu do kategorii (uprawnienia)

Karta podzielona jest na trzy części: Działanie, Wybierz nowe ustawienia oraz Wyliczone ustawienia.

Działania

W części Działania [Actions] wyszczególniona jest czynności, do których możesz określać uprawnienia aktualnie wybranej grupy. W przypadku kategorii reklam ustawiamy uprawnienia do 4 rodzajów działań: tworzenie, usuwanie, poprawianie, zmiana stanu. Zauważ, że nie ma wśród nich działań konfigurowanie oraz dostęp do komponentu.

 • Tworzenie [Create]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do tworzenia nowych kategorii reklam i reklam w tych kategoriach.
 • Usuwanie [Delete]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do usuwania istniejących kategorii reklam i reklam w tych kategoriach.
 • Poprawianie [Edit]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do poprawiania istniejących kategorii reklam i reklam w tych kategoriach.
 • Zmiana stanu [Edit State]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do modyfikowania stanu kategorii reklam i reklam w tych kategoriach. (publikowanie, wycofywanie z publikacji, archiwizowanie i przywracanie z archiwum, wyrzucanie do kosza i odzyskiwanie z kosza).

Nowe ustawienia

W części Wybierz nowe ustawienia [Select New Setting] przy każdym działaniu znajduje się rozwijalna lista wyboru, zawierająca kilka możliwości. Jeśli chcesz ustalić nowe ustawienie, wybierz je z listy, a po ustawieniu uprawnień do każdego z działań, kliknij przycisk Zapisz, aby odświeżyć wartości wyświetlane w kolumnie Wyliczone ustawienia. Wybierz jedną z opcji.

 • Dziedziczone [Inherited]: uprawnienie będzie przejęte z ustawień wyższego poziomu - konfiguracji globalnej lub komponentu albo z ustawień grupy nadrzędnej bądź kategorii nadrzędnej, jeśli istnieje.
 • Dozwolone [Allowed]: grupa będzie w stanie wykonywać konfigurowane działanie, ale w przypadku konfliktu z ustawieniem wyższego poziomu - konfiguracją globalną lub komponentu, ustawieniami grupy nadrzędnej bądź kategorii nadrzędnej, nowe ustawienie uprawnienia nie zmieni ustawienia wyższego poziomu, a konflikt zostanie oznaczony w obliczonych ustawieniach jako Zabronione (zablokowane).
 • Zabronione [Denied]: grupa nie będzie mogła wykonywać określonego działania bez względu na ustawienia wyższego poziomu - konfigurację globalną lub komponentu, ustawienia nadrzędnej grupy czy nadrzędnej kategorii.

Ustawienia wyliczone

Efekt zapisanych ustawień widoczny jest na karcie każdej grupy użytkowników w kolumnie Wyliczone ustawienia.

 • Wyliczone ustawienia [Calculated Setting]: rzeczywiste uprawnienia przeglądanej aktualnie lub konfigurowanej grupy użytkowników. Jeśli dokonywano jakiejkolwiek modyfikacji uprawnień, to rzeczywiste uprawnienia zostaną wyliczone dopiero po zapisaniu nowych ustawień. Zdarzająca się czasem wartość Niedozwolone (blokada) oznacza, że wykonywanie czynności jest niedozwolone, ponieważ ustalono tak na "wyższym poziomie" konfiguracji, np. w opcjach komponentu albo dla kategorii nadrzędnej.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

XV?25. przybornik]]

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora.
Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy – użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij [Save & Close]: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora.
 • Zapisz i nowe [Save & New]: kończy edycję pozycji zapisując dane i przygotowuje edytor do stworzenia nowej pozycji.
 • Zapisz jako kopię [Save As Copy]: tworzy duplikat pozycji. Kopia umieszczana jest w tej samej kategorii pozycji lub jako kategoria najwyższego poziomu. Ponieważ w tym samym obszarze danych nie mogą istnieć dwie pozycje, posiadające taki sam alias, skoryguj alias edytowanej pozycji, zanim skorzystasz z tej opcji.
Uwaga: Ikona Zapisz jako kopię widoczna jest tylko na stronie Dostosuj kategorię ogłoszeń. Nie ma jej, gdy tworzymy nową kategorię.
 • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowej pozycji albo poprawiania jej treści lub ustawień, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu pozycji, odblokowuje edytowany element.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie właściwości pozycji sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Tematy pokrewne