--=REKLAMA=--

Pomoc35

Komponenty Reklamy Klienci

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Reklama: Klienci - Zarządzanie

Ekran Reklama: Klienci - Zarządzanie jest częścią zaplecza administracyjnego Joomla! Służy do dodawania i poprawiania danych klientów zamawiających reklamy.

Dostęp

Wybierz z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Komponenty > Reklama > Klienci [Components > Banner > Clients]. Odnośnik Klienci można również wybrać z menu lokalnego stron Reklamy: Zarządzanie, Reklamy Kategorie: Zarządzanie, Reklamy Śledzenie: Zarządzanie.

Opis

Na stronie Reklama: Klienci, nazywanej też menedżerem klientów tworzymy nowe konta reklamodawców oraz modyfikujemy dane klientów dodanych wcześniej. Można stąd również przejść na strony Reklamy: Zarządzanie, Reklamy Kategorie: Zarządzanie, Reklamy Śledzenie: Zarządzanie. Każda reklama musi być przypisana do konkretnego reklamodawcy. Zanim dodasz pierwszą reklamę tekstową lub graficzną, trzeba dodać przynajmniej jednego klienta reklamodawcę.


XV?26. Karta Reklamy: Klienci

Nawigacja lokalna

W lewej części ekranu, tuż pod tytułem strony, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z czterema łączami:

XV?27. Menu lokalne na stronie menedżera klientów

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą wszystkich reklamodawców. Standardowo kanały zarchiwizowane i wyrzucone do Kosza na liście są niewidoczne. Aby je zobaczyć, trzeba posłużyć się filtrem stanu i wybrać status Wszystkie, Zarchiwizowano lub Wyrzucono do Kosza.

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich reklamach. Dostępne są tutaj następujące kolumny: W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą wszystkich klientów. Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednego lub wielu klientów, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Dostosuj, mogą dotyczyć tylko jednego klienta.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że konto klienta może być aktualnie modyfikowane przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował konto. Wstrzymaj się z edycją konta, dopóki edytuje je inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat w rozdziale Witryna sekcję Konserwacja - Odblokowanie.
 • Klient [Client]: nazwa reklamodawcy. Reklamodawców można dodać na stronie Reklama - Klienci.. Jest łączem. Gdy klikniesz nazwę, zostanie otwarty edytor właściwości konta klienta.
 • Status [State]: ikona w tej kolumnie wskazuje, stan publikacji pozycji. Fiszka w zielonej otoczce fiszka oznacza, że pozycja jest opublikowana. Wykrzyknik w pomarańczowej otoczce informuje, że pozycja jest opublikowana, ale "oczekuje", co oznacza, że rozpoczęcie publikacji nastąpi w ustalonym terminie. Biały „pączek” w czerwonej otoczce mówi, że pozycja jest nieopublikowana. Biały krzyżyk w czerwonej otoczce informuje, że pozycja jest opublikowana, ale „wygasła”, co oznacza, że upłynął już termin zakończenia publikacji. Kliknięcie ikony Nieopublikowane powoduje opublikowanie pozycji. Kliknięcie pozostałych zmienia stan pozycji na Nieopublikowane.
Uwaga: standardowo w przeglądzie niewidoczne są pozycje przeniesione do Kosza i zarchiwizowane. Aby je zobaczyć, trzeba skorzystać z filtra stanu. Pozycje przeniesione do Kosza sygnalizowane są niebieską ikoną przedstawiającą kosz. Pozycje zarchiwizowane białą ikoną z szarym pionowym paskiem. Kliknięcie tych ikon zmienia stan pozycji na Opublikowane lub Nieopublikowane - a w przypadku pozycji zarchiwizowanych powoduje ponadto wycofanie z archiwum.
 • Reklam [Banner]: liczba zamówionych reklam.
 • Słowa kluczowe [Metaname Keywords]: słowa kluczowe sygnalizujące treść reklamy wykorzystywane do kontekstowego wyświetlania reklam w powiązaniu z artykułami, w których opisach umieszczono te same słowa kluczowe. Działa, jeśli parametrowi Według [Search By Tag] w preferencjach globalnych reklam bądź w module Reklamy ustawiono wartość Tak.
 • Abonament [Purchase Type]: rodzaj abonamentu za reklamę. Wskazuje, czy i na jaki okres klient wykupił abonament reklamy - miesiąc, rok, itd.
 • Język [Language]: nazwa języka treści. Jeśli Wszystkie, oznacza, że treść będzie widoczna we wszystkich wersjach językowych, jeśli wskazany konkretny język, oznacza, że po włączeniu dodatku Dodatki - Filtr języków oraz modułu Przełącznik języka treść będzie widoczna tylko na stronach wskazanej wersji językowej.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! podczas zakładania każdej nowej pozycji konta klienta. Wykorzystywany wewnątrz Joomla! do rozpoznawania pozycji. Numeru identyfikacyjnego nie można zmienić.

Sortowanie, wyszukiwanie, filtrowanie

Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę klientów rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny: nazwy, konta, stanu publikacji, liczby reklam, ID.

Wyszukiwanie

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka klientów według nazwy. Wpisz fragment albo całą nazwę klienta, którego chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Znajdź. Na liście pozostaną jedynie klienci, których nazwy zawierają ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

Lokalna wyszukiwarka


Filtrowanie

Po prawej stronie widocznych filtr, umożliwiający wyselekcjonowanie klientów spełniających zadane kryterium filtrowania. W przypadku listy klientów dysponujemy filtrem stanu publikacji.

Rozwijalna lista filtra stanu

Ponadto na dole, pod listą dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz - gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach - paskiem nawigacyjnym. Możliwe są dowolne kombinacje filtrów i wyszukiwarki. Przykładowo, korzystając z obu filtrów można wybrać tylko klientów "opublikowanych", w których nazwie jest znak "G".

 • Wybierz stan [Select State]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, z rozwijalnej listy pozycji wybierz jeden ze stanów publikacji: Opublikowano [Published], Nie opublikowano [Unpublished], Wyrzucono do Kosza [Trashed], Zarchiwizowano [Archived] albo Wszystkie [All]

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

Poniżej dolnej krawędzi tabeli z wykazem dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz paskiem nawigacyjnym i paginacją, gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

 • Pokaż [Display #]: ogranicznik liczby pozycji. Umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie.
 • Pasek nawigacyjny: gdy na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona opcją wybraną w filtrze liczby pozycji, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski - numery stron oraz odnośniki Start, Poprz., Nast., Koniec.
  • Start [Start]: Kliknij, aby przejść do pierwszej strony.
  • Poprz. [Prev]: Kliknij, aby przejść do poprzedniej strony.
  • Numery stron: Kliknij, aby przejść do żądanej strony.
  • Dalej [Next]: Kliknij, aby przejść do następnej strony.
  • Koniec [End]: Kliknij, aby przejść do ostatniej strony.
 • Paginacja: po prawej stronie paska nawigacyjnego znajduje się informacja wskazująca, która strona i spośród ilu jest aktualnie wyświetlana.

Pamiętaj, że w przypadku dużej liczby pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą omówionych wcześniej filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

XV?31. przybornik]]


Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Utwórz [New]: rozpoczyna tworzenie nowego konta klienta, przenosi na stronę edytora własności konta. Naciśnij tę ikonę, aby utworzyć nowe konto.
 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności konta. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedno konto, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć nazwę konta w wykazie.
 • Opublikuj [Publish]: powoduje opublikowanie jednej lub wielu pozycji. Zaznacz pola wyboru obok nazw kont klientów, które chcesz opublikować, i kliknij ten przycisk.
 • Wycofaj [Unpublish]: zatrzymuje publikację zaznaczonych klientów. Zaznacz pola wyboru obok nazw klientów, których publikację chcesz zakończyć lub wstrzymać chwilowo i kliknij ten przycisk.
 • Archiwizuj [Archive]: przenosi zaznaczonych klientów do Archiwum. Zaznacz pole wyboru przy nazwach klientów, których chcesz umieścić w archiwum i naciśnij ten przycisk. Zarchiwizowani klienci są nadal dostępni w przeglądzie klientów na zapleczu, ale zostaną "ukryci". Aby ich zobaczyć, trzeba ustawić filtr statusu na Zarchiwizowano albo Wszystkie. Dopóki są oznaczeni jako zarchiwizowani, nie można ich publikować ani poprawiać ich kont. Aby umieścić jednego lub więcej klientów w archiwum, zaznacz ich i kliknij ten przycisk.
 • Odblokuj [Check-in]: Usuwa blokadę, umożliwiając modyfikowanie pozycji. Zaznacz zablokowane pozycje, które chcesz redagować i naciśnij tę ikonę. Uwaga: Bądź ostrożny - pozycja może być zablokowana dlatego, że aktualnie ktoś inny ją modyfikuje.
 • Kosz [Trash]: usuwa tymczasowo zaznaczonego klienta lub wielu klientów, umieszczając je w Koszu. Pozycje przeniesione do Kosza można odzyskać lub usunąć na trwałe. Aby wyrzucić jednego lub więcej klientów do kosza, zaznacz ich i kliknij ten przycisk. Klienci przeniesieni do Kosza, podobnie jak zarchiwizowani, są nadal dostępni w przeglądzie klientów, ale - aby ich zobaczyć - należy ustawić filtr stanu na Wyrzucono do Kosza lub Wszystkie.
 • Opcje [Options]: umożliwia globalną konfigurację komponentu Reklamy. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki opisane w dalszej części rozdziału.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Opcje komponentu

 • Czytaj Opcje komponentu Reklamy - konfiguracja globalna.

Tematy pokrewne