--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.installer.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest

Z menu zaplecza administracyjnego wybierz pozycję Rozszerzenia → Instalator [Extensions → Install/Uninstall].

Opis

Strona Rozszerzenia → Instalator umożliwia instalację i odinstalowanie rozszerzeń Joomla! Rozszerzenia to dodatkowe składniki, stosowane po to, aby wzbogacić Joomla! o możliwości, których nie oferuje standardowa instalacja.

Istnieje już kilka tysięcy rozszerzeń oferowanych przez projektantów z całego świata zarówno bezpłatnie, jak i odpłatnie (przy czym odpłatność jest zazwyczaj niewielka). Centrum Projektu Joomla publikuje obszerny Rozszerzeń Joomla! - Joomla! Extension Directory, w którym projektanci z całego świata powiadamiają społeczność o swojej ofercie.

Rozszerzenia dzielimy na pięć rodzajów:

 • komponenty - niewielka aplikacja obsługująca gromadzenie i publikację głównych treści witryny. Przykładami są standardowe komponenty Kontakty [Contacts], Reklama [Banners], Spinacz RSS [News Feeds]
 • moduły - mniejsze składniki obsługujące umieszczanie na stronach witryny i zaplecza treści towarzyszących i elementów stałych. Przykładami są standardowe moduły Menu witryny [Main Menu], Pokrewne tematy [Related Items].
 • dodatki - są rozszerzeniami obsługującymi niektóre występujące wielokrotnie zdarzenia. Przykładami dodatków są edytory uruchamiane w momencie, gdy rozpoczynana jest sesja redakcyjna.
 • języki - są rozszerzeniami obsługującymi lokalizację interfejsu witryny i zaplecza - wyświetlanie w wybranym, najczęściej rodzimym języku etykiet, komunikatów ekranowych, dat. Umożliwiają korzystanie z Joomla! w każdym języku bez ingerowania w rdzenny kod.
 • szablony - to rozszerzenia kontrolujące wygląd witryny lub zaplecza, określające rozmieszczenie i formatowanie elementów strony, kolorystykę, dobór czcionek, itd.

Nawigacja lokalna i filtry

Strona Rozszerzenia → Instalator składa się z sześciu sekcji, umieszczonych na odrębnych kartach. Przemieszczanie się między kartami umożliwia nawigacja lokalna.

Nawigacja lokalna - przełącznik kart

Pasek menu lokalnego - przełącznik kart - znajduje się tuż pod tytułem strony:

15 extension manager links.png Naciśnij wybraną zakladkę, aby przełaczyć kartę:

 • Zainstaluj [Install]: łączy z kartą Instalatory, na której można zainstalować dowolne rozszerzenie,
 • Komponenty [Components]: łączy z kartą Komponenty, na której można przejrzeć listę komponentów oraz wyłączać lub odinstalować komponenty,
 • Moduły [Modules]: łączy z kartą Moduły, na której można przejrzeć listę zainstalowanych modułów oraz wyłączać lub odinstalować moduły,
 • Dodatki [Plugins]: łączy z kartą Dodatki, na której można przejrzeć listę zainstalowanych dodatków oraz wyłączać lub odinstalować dodatki,
 • Języki [Languages]: łączy z kartą Języki, na której można przejrzeć listę zainstalowanych języków oraz wyłączać lub odinstalować języki,
 • Szablony [Templates]: łączy z kartą Szablony, na której można przejrzeć listę zainstalowanych szablonów oraz wyłączać lub odinstalować szablony.

Filtr typu rozszerzenia

Na kartach Moduły, Dodatki, Języki oraz Szablony nad górną krawędzią listy po prawej stronie znajdują się filtry typu rozszerzenia.

 • Wszystkie [All]: ustawienie domyślne - na liście wyświetlane są wszystkie moduły, dodatki, szablony czy języki.
 • zaznaczony typ [specific type]: wyświetlone zostaną tylko lista rozszerzeń wybranego typu, np. obsługujących tylko witrynę lub zaplecze.

Filtr ilości pozycji

Poniżej dolnej krawędzi tabeli znajduje się filtr Pokaż # [Display #]. Filtr umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie. W Joomla 1.5 na jednej stronie można wyświetlać wszystkie pozycji (w Joomla 1.0 - maksymalnie 50). Jeśli na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona wybraną opcją, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski paginacji (numery stron oraz odnośniki Start, Poprzednie, Następne, Koniec). Zauważ, że w przypadku dużej ilości pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 extension manager toolbar1.png

Poniżej objaśniamy znaczenie przycisków:

 • Odinstaluj [Uninstall]: usuwa z serwera skrypty zaznaczonego rozszerzenia. Zaznacz pole opcji przy nazwie rozszerzenia, które chcesz usunąć i naciśnij ten przycisk. O powodzeniu operacji powiadomi Cię stosowny komunikat.
Uwaga: Sprawdź w dokumentacji rozszerzeń firm trzecich, czy odisntalowanie usuwa również powiązane tabele bazy danych oraz dane gromadzone na serwerze (np. fotografie; możliwe, że zechcesz je wcześniej skopiować do swojego archiwum.
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Karta Instalacje

Zrzut ekranu

15 extension manager install.png

Szczegóły

Rozszerzenia Joomla! można zainstalować jedną z trzech poniżej opisanych metod:

 • wczytanie pakietu instalacyjnego z lokalnego komputera,
 • instalacja z katalogu na serwerze,
 • wczytanie pakietu instalacyjnego ze zdalnego serwera,

Aby zainstalować rozszerzenie, wystarczy skorzystać tylko z jednej metody. Standardowa procedura instalacji rozszerzenia jest następująca:

 1. Pobierz pakiet jednego lub większej ilości rozszerzeń (zwykle spakowane w formacie .zip lub tar.gz) z witryny dostawcy rozszerzeń, np.
  • z JoomlaCode.org
  • witryny producenta (autora)
  • z jednej z polskich witryn upowszechniających Joomla! - Polskie Centrum Joomla, Joomla TeamPL.com,
  Uwaga: Dostawcy rozszerzeń umieszczają często w jednym pakiecie kilka spakowanych pakietów instalacyjnych - komponentu, modułów i dodatków. Zanim zainstalujesz pobrany pakiet, sprawdź, co faktycznie zawiera i w razie potrzeby wyodrębnij pakiety konkretnych rozszerzeń.
 2. Przejdź w panelu administracyjnym do menu Rozszerzenia → Instalator [Extensions → Install/Uninstall].
 3. Przejdź do pozycji Instaluj z pakietu instalacyjnego → Pakiet instalacyjny… [Upload Package File… → Package File]
 4. Kliknij przycisk Przeglądaj [Browse].
 5. W oknie dialogowym wskaż plik pakietu instalacyjnego.
 6. Kliknij przycisk Wczytaj plik i zainstaluj [Upload file & Install]. Po chwili otrzymasz komunikat, że instalacja zakończyła się pomyślnie.
 7. Kliknij przycisk Dalej [Next], aby zakończyć instalację i powrócić do wykazu zainstalowanych komponentów.
 8. Skonfiguruj zainstalowane rozszerzenie - zależnie od rodzaju, np. na stronie Moduły czy Dodatki.

Metody instalacji

 • Plik pakietu [Package File]: podstawowa metoda instalacji. Kliknij przycisk Przeglądaj [Browse], w oknie dialogowym wskaż plik pakietu instalacyjnego i naciśnij przycisk OK lub Otwórz. Następnie kliknij przycisk Wczytaj plik i zainstaluj [Upload file & Install]. Po chwili otrzymasz komunikat, że instalacja zakończyła się pomyślnie bądź komunikat o błędzie.
 • Instaluj z katalogu [Install Directory]: alternatywna metoda to instalacja z pakietu rozpakowanego i przesłanego na serwer:
  1. Stwórz tymczasowy katalog na dysku swojego lokalnego komputera i rozpakuj w nim pakiet instalacyjny.
  2. Korzystając ze swojego klienta FTP prześlij na serwer, np. do katalogu /media/instalacje/ skrypty rozpakowanego archiwum (włącznie z katalogami i podkatalogami, zachowując ich strukturę).
  3. W polu Instaluj z katalogu [Install Directory] wpisz ścieżkę do katalogu, w którym znajduje się rozpakowane archiwum, np. sciezka_do_katalogu_Joomla//media/instalacje.
  4. Następnie naciśnij przycisk Instaluj [Install].
 • Install z Sieci [Install URL]: trzeci z możliwych sposobów instalacji rozszerzeń: zamiast pobierania zarchiwizowanego pakietu na swój lokalny komputer, wskaż adres pliku pakietu instalacyjnego na zdalnym serwerze, np. witrynie projektu. Następnie naciśnij przycisk Instaluj [Install]. Joomla! pobierze pakiet i zainstaluje rozszerzenie, o czym powiadomi Cię stosownym komunikatem. Uwaga: Zauważ, że korzystając z tej metody, nie będziesz dysponować pakietem instalacyjnym na swoim komputerze lokalnym, co - w pewnych przypadkach może sprawić kłopot. Oczywiście, pakiet możesz pobrać niezależnie od zastosowanego sposobu instalacji.

Różnice w wersjach Joomla!

 • W Joomla! 1.0 komponenty, moduły, dodatki (zwane też botami, mambotami, a w Joomla 1.5 wtyczkami), szablony i języki instalowane były za pomocą odrębnych instalatorów, na odrębnych ekranach po wybraniu z menu zaplecza odrębnych pozycji.
 • W Joomla 1.5 instalacja rozszerzeń jest o wiele prostsza, bo instalator rozpoznaje typ rozszerzenia i dobiera odpowiednią procedurę instalacji.
 • W Joomla 1.5 możliwa jest także instalacja ze zdalnych serwerów po podaniu odpowiedniego adresu internetowego.
 • W Joomla 1.0 listy dostępnych rozszerzeń znajdowały się na czterech różnych stronach. W Joomla wszystkie 1.5 znajdują się na jednej stronie, każdy typ na innej karcie.

Karta Komponenty

Zrzut ekranu

15 extension manager components.png

Informacje w kolumnach tabeli

Informacje o rozszerzeniach pochodzą z pliku rozszerzenie.xml. Projektanci nie zawsze umieszczają wszystkie dane w nagłówku pliku instalacyjnego, może się więc zdarzyć, że nie wszystkie z wymienionych informacji będą umieszczone w wykazie komponentów.

 • #: liczba porządkowa - numer nadawany automatycznie przez Joomla!.
 • Nazwa komponentu [Component]: nazwa komponentu. Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego nazwa_komponentu.xml.
 • Włączony [Enabled]: wskazuje na aktualny stan rozszerzenia - czy zostało opublikowane (uruchomione) i jest widoczne lub gotowe do działania w razie potrzeby. Ikona z zieloną fiszką oznacza, że rozszerzenie jest włączone, a czerwony krzyżyk sygnalizuje, że jest wyłączone. Naciśnięcie ikony przełącza stan.
Zielona fiszka oznacza, że komponent jest używany (co najmniej w jednym menu znajduje się odnośnik do stron komponentu); czerwony krzyżyk sygnalizuje, że komponent nie jest używany. Ze względu na bezpieczeństwo witryny wskazane jest odinstalowanie nieużywanych rozszerzeń.
 • Wersja [Version]: oznaczenie wydania komponentu, modułu, dodatku, szablonu, pakietu językowego - zależnie od miejsca, w którym umieszczona jest informacja. Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego nazwa_komponentu.xml.
 • Data [Date]: data utworzenia. Zależne od miejsca może wskazywać na datę utworzenia artykułu albo np. pakietu językowego, komponentu, modułu, szablonu. Także data wysłania wiadomości. W przypadku daty utworzenia artykułu - artykułu dodawana przez Joomla! automatycznie, ale może być zmieniona w ustawieniach artykułu w sekcji Parametry: artykuł. Zobacz: Artykuły - Utwórz/Zmień.
 • Autor [Author]: nazwa projektanta komponentu - autora lub zespołu, pochodzi z pliku instalacyjnego nazwa_komponentu.xml.
 • Zgodność [Compatibility]: zielona fiszka oznacza, że rozszerzenie zostało zaprojektowane dla zainstalowanej wersji Joomla!, czerwony krzyżyk wskazuje, że zostało zaprojektowane dla wersji wcześniejszej i może działać poprawnie jedynie w trybie zgodności wstecznej.

Karta Moduły

Zrzut ekranu

15 extension manager modules.png

Informacje w kolumnach tabeli

 • #: liczba porządkowa - numer nadawany automatycznie przez Joomla!.
 • Moduł [Module]: nazwa modułu widoczna tylko w panelu administracyjnym.
 • Klient [Client]: wskazuje, która część Joomla! używa rozszerzenia, jest przez nie obsługiwana - oznacza witrynę lub zaplecze. Rozszerzenie, np. moduł, język, szablon może obsługiwać witrynę lub zaplecze, które są jego klientami (korzystają z obsługi). Oznaczenie typu klienta znajduje się w pliku instalacyjnym rozszerzenie.xml
 • Wersja [Version]: oznaczenie wydania komponentu, modułu, dodatku, szablonu, pakietu językowego - zależnie od miejsca, w którym umieszczona jest informacja. Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego nazwa_komponentu.xml.
 • Data [Date]: data utworzenia. Zależne od miejsca może wskazywać na datę utworzenia artykułu albo np. pakietu językowego, komponentu, modułu, szablonu. Także data wysłania wiadomości. W przypadku daty utworzenia artykułu - artykułu dodawana przez Joomla! automatycznie, ale może być zmieniona w ustawieniach artykułu w sekcji Parametry: artykuł. Zobacz: Artykuły - Utwórz/Zmień.
 • Autor [Author]: nazwa osoby, która stworzyła element, np. artykuł, ale niekoniecznie jest jego autorem. W przypadku zarejestrowanego użytkownika nazwa autora jest odnośnikiem - naciśnięcie nazwy przenosi do edytora konta użytkownika. Zobacz Użytkownicy - Zmień. Na stronach menedżerów rozszerzeń w kolumnie Autor wyświetlana jest nazwa projektanta albo autora oryginału lub tłumaczenia w przypadku pakietów językowych.
 • Zgodność [Compatibility]: zielona fiszka oznacza, że rozszerzenie zostało zaprojektowane dla zainstalowanej wersji Joomla!, czerwony krzyżyk wskazuje, że zostało zaprojektowane dla wersji wcześniejszej i może działać poprawnie jedynie w trybie zgodności wstecznej.

Filtr typu klienta

Nad górną krawędzią listy po prawej stronie znajduje się filtr typu klienta umożliwiający ograniczenie listy wyświetlanych modułów. Zaznacz wybraną opcję:

 • Wszystkie [All]: wyświetla wszystkie moduły.
 • Moduły witryny [Site Modules]: wyświetla tylko moduły witryny. Moduły witryny obsługują strony udostępniane internautom.
 • Moduły zaplecza [Admin Modules]: wyświetla tylko moduły zaplecza. Moduły zaplecza obsługują strony administracyjne.

Karta Dodatki

Zrzut ekranu

15 extension manager plugins.png

Informacje w kolumnach tabeli

 • #: liczba porządkowa - numer nadawany automatycznie przez Joomla!.
 • Dodatek [Plugin Name]: nazwa dodatku widoczna tylko w panelu administracyjnym. Nie jest używana do rozpoznawania dodatku przez Joomla!. Możesz ją więc dowolnie zmieniać lub pozostawić bez zmian.
 • Typ [Type]: wskazuje na przynależność do jednego z rodzajów, a równocześnie na folder, w którym - w katalogu /plugins znajdują się skrypty dodatku, np. /plugins/authentication. Dodatek może należeć do jednej z kilku grup:
  • uwierzytelniające [authentication]
  • obsługujące artykuły [content],
  • wyszukiwarki [search],
  • edytory [editor],
  • rozszerzenia edytorów [editor-xtd],
  • systemowe [system],
  • użytkownik [user],
  • zdalna obsługa procedur [xmlrpc] oraz
  • rozszerzenia funkcji dodatkowych komponentów [zwykle nazwa_komponentu].
 • Wersja [Version]: oznaczenie wydania komponentu, modułu, dodatku, szablonu, pakietu językowego - zależnie od miejsca, w którym umieszczona jest informacja. Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego nazwa_komponentu.xml.
 • Data [Date]: data utworzenia. Zależne od miejsca może wskazywać na datę utworzenia artykułu albo np. pakietu językowego, komponentu, modułu, szablonu. Także data wysłania wiadomości. W przypadku daty utworzenia artykułu - artykułu dodawana przez Joomla! automatycznie, ale może być zmieniona w ustawieniach artykułu w sekcji Parametry: artykuł. Zobacz: Artykuły - Utwórz/Zmień.
 • Autor [Author]: nazwa osoby, która stworzyła element, np. artykuł, ale niekoniecznie jest jego autorem. W przypadku zarejestrowanego użytkownika nazwa autora jest odnośnikiem - naciśnięcie nazwy przenosi do edytora konta użytkownika. Zobacz Użytkownicy - Zmień. Na stronach menedżerów rozszerzeń w kolumnie Autor wyświetlana jest nazwa projektanta albo autora oryginału lub tłumaczenia w przypadku pakietów językowych.
 • Zgodność [Compatibility]: zielona fiszka oznacza, że rozszerzenie zostało zaprojektowane dla zainstalowanej wersji Joomla!, czerwony krzyżyk wskazuje, że zostało zaprojektowane dla wersji wcześniejszej i może działać poprawnie jedynie w trybie zgodności wstecznej.

Filtr typu dodatku

Nad górną krawędzią listy po prawej stronie znajduje się filtr typu dodatku umożliwiający ograniczenie listy wyświetlanych dodatków. Zaznacz wybraną opcję:

 • Wszystkie [All]: wyświetla wszystkie dodatki.
 • zaznaczony typ [specific type]: wyświetla tylko dodatki zaznaczonego typu, np. authentication, content, editors, editors-xtd, search, system, user, albo xmlpc.

Karta Języki

Zrzut ekranu

15 extension manager languages.png

Informacje w kolumnach tabeli

 • #: liczba porządkowa - numer nadawany automatycznie przez Joomla!.
 • Język [Language Name]: nazwy zainstalowanych języków witryny lub zaplecza administracyjnego.
 • Klient [Client]: wskazuje, która część Joomla! używa rozszerzenia, jest przez nie obsługiwana - oznacza witrynę lub zaplecze. Rozszerzenie, np. moduł, język, szablon może obsługiwać witrynę lub zaplecze, które są jego klientami (korzystają z obsługi). Oznaczenie typu klienta znajduje się w pliku instalacyjnym rozszerzenie.xml
 • Wersja [Version]: oznaczenie wydania komponentu, modułu, dodatku, szablonu, pakietu językowego - zależnie od miejsca, w którym umieszczona jest informacja. Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego nazwa_komponentu.xml.
 • Data [Date]: data utworzenia. Zależne od miejsca może wskazywać na datę utworzenia artykułu albo np. pakietu językowego, komponentu, modułu, szablonu. Także data wysłania wiadomości. W przypadku daty utworzenia artykułu - artykułu dodawana przez Joomla! automatycznie, ale może być zmieniona w ustawieniach artykułu w sekcji Parametry: artykuł. Zobacz: Artykuły - Utwórz/Zmień.
 • Autor [Author]: nazwa osoby, która stworzyła element, np. artykuł, ale niekoniecznie jest jego autorem. W przypadku zarejestrowanego użytkownika nazwa autora jest odnośnikiem - naciśnięcie nazwy przenosi do edytora konta użytkownika. Zobacz Użytkownicy - Zmień. Na stronach menedżerów rozszerzeń w kolumnie Autor wyświetlana jest nazwa projektanta albo autora oryginału lub tłumaczenia w przypadku pakietów językowych.

Filtr typu klienta

Nad górną krawędzią listy po prawej stronie znajduje się filtr typu umożliwiający ograniczenie listy wyświetlanych szablonów. Zaznacz wybraną opcję:

  • Wszystkie [All]: wyświetla wszystkie szablony.
  • Języki witryny [Site Languages]: wyświetla tylko szablony witryny. Szablony witryny obsługują strony udostępniane internautom.
  • Języki zaplecza [Admin Languages]: wyświetla tylko szablony zaplecza. Szablony zaplecza obsługują strony administracyjne.

Karta Szablony

Zrzut ekranu

15 extension manager templates.png

Informacje w kolumnach tabeli

 • #: liczba porządkowa - numer nadawany automatycznie przez Joomla!.
 • Szablon [Template]: nazwa szablonu widoczna tylko w panelu administracyjnym. Nazwa jest wykorzystywana do rozpoznawania szablonu. Zmienianie nazwy szablonu jest niewskazane, ponieważ w przypadku niektórych projektów może powodować niepełną obsługę ścieżek dostępu do plików szablonu.
 • Klient [Client]: wskazuje, która część Joomla! używa szablonu - oznacza witrynę lub zaplecze. Rozszerzenie, np. moduł, język, szablon może obsługiwać witrynę lub zaplecze, które są jego klientami (korzystają z obsługi). Oznaczenie typu klienta znajduje się w pliku instalacyjnym rozszerzenie.xml
 • Wersja [Version]: oznaczenie wydania komponentu, modułu, dodatku, szablonu, pakietu językowego - zależnie od miejsca, w którym umieszczona jest informacja. Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego nazwa_komponentu.xml.
 • Data [Date]: data utworzenia. Zależne od miejsca może wskazywać na datę utworzenia artykułu albo np. pakietu językowego, komponentu, modułu, szablonu. Także data wysłania wiadomości. W przypadku daty utworzenia artykułu - artykułu dodawana przez Joomla! automatycznie, ale może być zmieniona w ustawieniach artykułu w sekcji Parametry: artykuł. Zobacz: Artykuły - Utwórz/Zmień.
 • Autor [Author]: nazwa osoby, która stworzyła element, np. artykuł, ale niekoniecznie jest jego autorem. W przypadku zarejestrowanego użytkownika nazwa autora jest odnośnikiem - naciśnięcie nazwy przenosi do edytora konta użytkownika. Zobacz Użytkownicy - Zmień. Na stronach menedżerów rozszerzeń w kolumnie Autor wyświetlana jest nazwa projektanta albo autora oryginału lub tłumaczenia w przypadku pakietów językowych.
 • Zgodność [Compatibility]: zielona fiszka oznacza, że rozszerzenie zostało zaprojektowane dla zainstalowanej wersji Joomla!, czerwony krzyżyk wskazuje, że zostało zaprojektowane dla wersji wcześniejszej i może działać poprawnie jedynie w trybie zgodności wstecznej.

Filtr typu klienta

Nad górną krawędzią listy po prawej stronie znajduje się filtr typu umożliwiający ograniczenie listy wyświetlanych języków. Zaznacz wybraną opcję:

  • Wszystkie [All]: wyświetla wszystkie szablony.
  • Szablony witryny [Site Templates]: wyświetla tylko języki witryny. Języki witryny obsługują strony udostępniane internautom.
  • Szablony zaplecza [Admin Templates]: wyświetla tylko języki zaplecza. Języki zaplecza obsługują strony administracyjne.

Porady

 • Spośród trzech alternatywnych metod instalacji najpopularniejsza jest pierwsza - instalacja z pakietu instalacyjnego.
 • Gdy zainstalujesz nowy komponent, jego nazwa pojawi się na liście pozycji menu Komponenty [Components].
 • Ważne: Nie usuwaj domyślnych języków i domyślnych szablonów za pomocą FTP - taka operacja spowoduje błędy, a nawet uniemożliwi uruchomienie witryny.
 • Podczas instalacji niektórych komponentów, automatycznie instalowane są moduły i dodatki - jeśli instalacja komponentu zakończy się komunikatem o niezapisywalnym katalogu, a katalogi /components i /admnistrator/components są zapisywalne, sprawdź prawa dostępu do katalogów /modules i <tt>/plugins.

Wyłączenie komponentu

 • Zwykle ani nie jest konieczne, ani pożądane, by odinstalowywać komponenty, moduły lub dodatki dostarczane w standardowym pakiecie instalacyjnym Joomla. Jeśli nie chcesz ich udostępniać, możesz je po prostu wyłączyć. Odinstalowanie standardowych rozszerzeń może spowodować niezamierzone i niepożądane konsekwencje.
 • Komponent umieszczony w kilku pozycjach menu można wyłączyć jednym naciśnięciem zielonej fiszki w kolumnie Włączony [Enabled] na karcie Komponenty. Ten zabieg wyłącza komponent w witrynie bez konieczności odinstalowywania go.

Odinstalowanie rozszerzeń

 • W jednym kroku można odinstalować kilka modułów, dodatków, języków czy szablonów. Nie można natomiast odinstalować równocześnie wielu komponentów.
 • Gdy odinstalujesz jakiś komponent innego producenta, sprawdź, czy wraz z komponentem nie zostały zainstalowane dodatkowe moduły i dodatki. Pamiętaj, by je również odinstalować. Pozostawienie niepotrzebnych modułów i dodatków może spowodować błędy w działaniu witryny, a nawet zagrażać bezpieczeństwu serwisu.
 • Niektórych z rdzennych komponentów, modułów i dodatków nie można w ogóle odinstalować. Podobnie z domyślnym językiem i szablonem - nie można ich nawet zaznaczyć, aby skorzystać z przycisku Odinstaluj - przypomina o tym komunikat nad listą rozszerzeń.

Obsługa starszych rozszerzeń w trybie Legacy

Niektóre (nie wszystkie!) rozszerzenia projektowane dla Joomla 1.0 mogą działać w Joomla 1.5 w trybie zgodności wstecznej. Aby włączyć tryb zgodności wstecznej przejdź na stronę Rozszerzenia → Dodatki i włącz dodatek System - Spuścizna [System - Legacy]. Uwaga: Dodatek jest standardowo wyłączony.

 • W tym trybie będą działać jedynie rozszerzenia, których autorzy zaprojektowali obsługę trybu zgodności wstecznej.
 • Rozszerzenia działające w trybie zgodności wstecznej spowalniają nieco działanie Joomla!. W przypadku pojedynczych rozszerzeń spowolnienie jest niezauważalne. Jeśli istnieje wybór między rozszerzeniem rodzimym (natywnym), a rozszerzeniem działającym w trybie zgodności wstecznej, zalecane jest zainstalowanie rozszerzenia dedykowanego dla Joomla 1.5.

Bezpieczeństwo

 • OSTRZEŻENIE - BEZPIECZEŃSTWO: Zalecamy, aby używać tylko i wyłącznie niezbędnych rozszerzeń opracowanych przez innych autorów. Przestrzegamy przed wykorzystywaniem działającej witryny do testowania innych rozszerzeń - takie praktyki mogą się zakończyć włamaniem do witryny lub na serwer. Do testowania rozszerzeń należy wykorzystywać serwery lokalne.
 • nie instaluj rozszerzeń Joomla! pobranych z niezaufanych witryn, zwłaszcza typu warez, zarówno ze względu na ich nielegalność, jak i bardzo częste infekcje wirusami bądź innym szkodliwym kodem, zagrażającym bezpieczeństwu Twojego komputera i komputerów internautów odwiedzających Twoją witrynę.
 • Instalacja ze zdalnego komputera może być niebezpieczna. Dlatego zalecamy pobieranie pakietów instalacyjnych na własny komputer, a następnie skorzystanie jednej z dwóch bezpiecznych metod instalacji - Package File [Package File] albo Instaluj z katalogu [Install Directory].

Tematy pokrewne

© Opracowanie: Zwiastun. W opracowaniu wykorzystano http://docs.joomla.org/Help15:Screen.installer.15. Dokument opublikowano na warunkach licencji JEDL.