--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.banners.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest

Wybierz z rozwijanego menu zaplecza pozycję Komponenty → Reklama → Reklamy [Components → Banner → Banners]. Odnośnik Reklamy można również wybrać z menu lokalnego strony Reklama - Klienci oraz strony Reklama - Kategorie.

Opis

Na stronie Reklama → Reklamy, nazywanej też menedżerem reklam lub menedżerem banerów zarządzamy reklamami dodajemy nowe, zmieniamy ustawienia dodanych wcześniej. Można stąd również przejść na strony Reklama - Klienci oraz Reklama - Kategorie.

Joomla! dostarcza wygodnych narzędzi prowadzenia na stronach witryny działalności promocyjnej - publikowania banerów, a mówiąc bardziej swojsko - reklam i ogłoszeń.

Baner reklamowy to graficzny lub tekstowy odnośnik promujący firmę lub produkt. Po raz pierwszy banery reklamowe zostały wprowadzone do Internetu w 1994 roku w serwisie HotWiret.

W Joomla! obsługę banerów zapewniają dwa noszące tę samą nazwę rozszerzenia - komponent i moduł Reklamy [Banners]. Komponent służy do gromadzenia reklam i informacji o klientach zamawiających reklamy oraz zarządzanie publikacjami. Zaawansowane opcje komponentu pozwalają kontrolować ilość odsłon, ilość kliknięć, czas publikacji. Natomiast na stronach witryny banery publikowane są za pomocą modułu. Kliknięcie w baner - tekst lub grafikę - przenosi użytkownika na stronę internetową reklamowanej firmy lub stronę produktu. Moduł obsługuje pliki graficzne w formacie JPG, GIF, PNG, a także wykonane np. w programie Macromedia Flash pliki w formacie SWF.

Publikowanie

Wyświetlanie banerów na stronach witryny odbywa się za pomocą modułu Banery.

Aby wyświetlać banery, moduł trzeba opublikować, określając w nim, strony, na których mają być prezentowane reklamy oraz numery identyfikacyjne zamawiających je klientów.

Zarządzanie reklamami obejmuje:

 • tworzenie kont klientów zamawiających reklamę,
 • dodawanie reklam, przypisywanie ich klientom i do kategorii,
 • publikację dodanych reklam oraz modułu witryny Reklamy,
 • monitorowanie realizacji zamówień.

Każdy baner musi być przypisany do konkretnego klienta zamawiającego reklamę. Stąd pierwszym działaniem jest utworzenie przynajmniej jednego konta klienta. Najlepiej utworzyć na początku konto dla wydawcy Joomla! Zanim zostaną utworzone konta klientów, posłuży do gromadzenia reklam.

Tworzenie kont klientów zamawiających publikację reklam umożliwia menedżer klientów.

Przeglądanie listy reklam, dodawanie nowych reklam, wczytywanie plików z grafikami, udostępnianie reklam do publikacji, ich usuwanie oraz monitorowanie reklam umożliwia omawiany tutaj menedżer reklam.

W obszarze roboczym menedżera reklam znajduje się tabela z listą dodanych reklam. Dodawanie i usuwanie reklam, publikację, wczytywanie obrazków umożliwiają przyciski w pasku narzędzi lub aktywne łącza i ikony w tabeli.

Zrzut ekranu

15 banner manager banners.png

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się lista wszystkich kategorii. Gdy mamy dużą ilość kategorii, w przeglądaniu ich listy i wyszukiwaniu mogą pomóc filtry, pasek nawigacyjny pod tabelą i narzędzia sortowania.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę kategorii rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny: nazwy, klientów, kategorii, praw dostępu, ilości wyświetleń i kliknięć, stanu publikacji.

Nawigacja lokalna - odnośniki Reklamy, Klienci i Kategorie

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej filtra znajdują się menu lokalne z trzema odnośnikami:

15 banner manager banners other.png

 • Reklamy [Banners]: jest nieaktywny, ponieważ znajdujesz się właśnie na stronie Reklamy.
 • Klienci [Clients]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę Reklama - Klienci.
 • Kategorie [Categories]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę Reklama - Kategorie.

Informacje w kolumnach tabeli

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę pozycji rosnąco lub malejąco według kryterium określonego tytułem w nagłówku. Znaczenie informacji w kolumnach jest następujące:

 • #: liczba porządkowa - numer nadawany automatycznie przez Joomla!.
 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Zmień, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że kategoria może być aktualnie poprawiana przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował kategorię. Wstrzymaj się z edycją kategorii, dopóki edytuje go inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Globalne odblokowanie.
 • Nazwa [Name]: pełna nazwa pozycji. Na przykład reklamy, klienta, pozycji menu, nazwa własna użytkownika - imię, nazwisko, imię i nazwisko, itp. Jest łączem. Gdy klikniesz nazwę, zostanie otwarty edytor właściwości elementu.
 • Klient [Client]: nazwa reklamodawcy. Reklamodawców można dodać na stronie Reklama - Klienci.
 • Kategoria [Category]: nazwa kategorii, do której przypisano artykuł albo pozycję w komponencie. Sygnalizuje temat lub inne kryterium zgrupowania elementów we wspólnej kolekcji. Jest odnośnikiem do strony edytora kategorii, na której można zmodyfikować jej szczegóły. Zwróć uwagę, kategorie artykułów są innymi kolekcjami niż kategorie reklam, kanałów informacyjnych, kontaktów czy adresów internetowych. O artykułach nienależących do kategorii informuje napis Nieprzypisany.
 • Publikacja [Published]: wskazuje, czy element treści można przeglądać na stronach witryny w głównej części strony lub w module. Stan publikacji można zmienić, naciskając ikony w tej kolumnie. Kliknięcie ikony Nieopublikowane (czerwony X) powoduje opublikowanie elementu, kliknięcie ikony Opublikowane - zatrzymuje publikację.
 • Kolejność [Ordering]: określa porządek wyświetlania. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciskaj strzałki w kolumnie Kolejność (Porządek) albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] - symbol dyskietki obok nagłówka obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
 • Uprzywilejowana [Sticky]: wskazuje, czy reklamie nadano wyższy priorytet niż innym. Na przykład, jeśli spośród trzech reklam w kategorii dwie są uprzywilejowane, to jeśli w module Reklamy zostanie ustalona opcja Losowo, tylko dwie uprzywilejowane reklamy będą wyświetlane.
 • Wyświetlenia [Impressions]: informuje o ilości odsłon reklamy. Pierwsza liczba wskazuje na ilość dotychczasowych wyświetleń, druga o ilości wyświetleń zakupionych przez reklamodawcę.
 • Kliknięcia [Clicks]: informuje o stosunku kliknięć do ilości odsłon reklamy. Pierwsza liczba oznacza ilość kliknięć w reklamę od momentu jej publikacji lub wyzerowania ilości kliknięć. Druga liczba oznacza procent kliknięć w stosunku do ilości odsłon. Jeżeli witrynę odwiedziło 100 osób, a jedna kliknęła reklamę, by odwiedzić witrynę klienta, otrzymasz w wyniku 1%.
 • Etykiety [Tags]: słowa kluczowe sygnalizujące treść reklamy wykorzystywane do kontekstowego wyświetlania reklam w powiązaniu z artykułami, w których opisach umieszczono te same słowa kluczowe. Działa, jeśli parametrowi Według [Search By Tag] w preferencjach globalnych reklam bądź w module Reklamy ustawiono wartość Tak.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! podczas zakładania każdej nowej pozycji - artykułu, kategorii, sekcji, konta użytkownika, menu itd. Wykorzystywany wewnątrz do rozpoznawania pozycji, np. w odnośnikach. Numeru identyfikacyjnego nie można zmienić.

Filtry

Ilość pozycji na liście można ograniczać za pomocą filtrów - jednego lub ich kombinacji. W przypadku listy reklam dysponujemy filtrem tytułów lub ID, filtrem kategorii i stanu publikacji oraz filtrem ilości pozycji na jednej stronie.

Możliwe są dowolne kombinacje filtrów. Przykładowo, korzystając z odpowiedniej kombinacji filtrów, można wybrać tylko reklamy opublikowane, przypisane do jednej kategorii, zawierające w nazwie znak „G”.

Filtr tytułów lub ID

W lewym rogu tuż nad wierszem nagłówkowym tabeli znajduje się filtr z dwoma przyciskami, jak na ilustracji poniżej:
15 article manager filter1.png

 • Filtruj [Filter]: ustala kryterium filtrowania - wpisz tytuł lub dowolny fragment tytułu albo jakiś numer identyfikacyjny (ID). Na przykład, gdy wpiszesz "ooml", zostaną wyświetlone pozycje ze słowem "Joomla!" w różnych przypadkach. Jeśli wpiszesz jakąś cyfrę, np. 9, to w tabeli pozostaną jedynie pozycje, których numer identyfikacyjny zawiera tę cyfrę, a więc np. 9, 19, 99, 109 itd. Uwaga: w Joomla 1.0 wymagane było wpisanie co najmniej 3 znaków bez spacji, w Joomla 1.5 można wpisać tylko jeden znak.
 • Idź [Go]: uruchamia filtr - ogranicza listę do pozycji spełniających kryteria określone filtrem tytułu lub ID. Zamiast przycisku Idź można nacisnąć klawisz [Enter] albo dowolny fragment nieaktywnej przestrzeni w okolicy filtra.
 • Wyczyść [Reset]: zeruje wszystkie filtry (nie tylko filtr tytułów i ID).

Filtr kategorii i stanu publikacji

Po prawej stronie nad wierszem nagłówkowym tabeli znajdują się dwa filtry, przedstawione poniżej:

15 banner filter.png

 • Wybierz kategorię [Select Category]: ogranicza listę elementów - w tabeli zostaną wyświetlone jedynie pozycje przypisane do zaznaczonej kategorii.
 • Wybierz stan [Select State]: ogranicza wyświetlanie elementów zgodnie z wybranym zakresem. Z listy rozwijanej wybierz status pozycji, które chcesz wyświetlać: Opublikowane bądź Nieopublikowne. W przypadku artykułów dysponujesz ponadto opcją Archiwalne. W skrytce wiadomości osobistych natomiast można wybrać wiadomości Czytane bądź Nieczytane.

Filtr ilości pozycji

Poniżej dolnej krawędzi tabeli znajduje się filtr Pokaż # [Display #]. Filtr umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie. W Joomla 1.5 na jednej stronie można wyświetlać wszystkie pozycji (w Joomla 1.0 - maksymalnie 50). Jeśli na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona wybraną opcją, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski paginacji (numery stron oraz odnośniki Start, Poprzednie, Następne, Koniec). Zauważ, że w przypadku dużej ilości pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 banner manager toolbar.png

Poniżej objaśniamy znaczenie przycisków:

 • Publikuj [Publish]: powoduje opublikowanie jednej lub wielu pozycji, czyli czyni je widocznymi na witrynie. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, które chcesz udostępnić internautom i kliknij ten przycisk.
 • Nie publikuj [Unpublish]: wstrzymuje publikację pozycji. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, których publikację chcesz zakończyć lub wstrzymać chwilowo i kliknij ten przycisk.
 • Kopiuj [Copy]: rozpoczyna kopiowanie zaznaczonego elementu, np. artykułu, pozycji menu. Aby skopiować jeden lub więcej elementów, zaznacz pole wyboru przy ich nazwie i kliknij ten przycisk. Na nowym ekranie zostaną wyświetlone tytuły kopiowanych pozycji oraz - po lewej stronie - lista wyboru lokalizacji, do której pozycja (pozycje) zostaną skopiowane. Aby zakończyć kopiowanie, zaznacz pożądaną lokalizację i kliknij przycisk Kopiuj. Aby zrezygnować, naciśnij Anuluj [Cancel].
 • Usuń [Delete]: rozpoczyna usuwanie zaznaczonego elementu - kategorii, sekcji, menu, artykułu, konta użytkownika. Zaznacz pozycje, które chcesz usunąć i naciśnij tę ikonę, a następnie potwierdź swą decyzję. Możesz ją również anulować. Usunięcie pozycji jest nieodwracalne.
Uwaga: Przycisk Usuń działa nieco inaczej niż podobny przycisk Kosz [Remove]. Pozycje przeniesione do Kosza (artykuły, odnośniki w menu) można przywrócić (odzyskać).
 • Zmień [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności pozycji - sekcji, kategorii, pozycji menu, kategorii, sekcji, artykułu, konta użytkownika. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję, np. menu, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć jej tytuł w wykazie. Możesz również przejść do trybu edycji, klikając w tabeli nazwę sekcji, kategorii, użytkownika, itp.
 • Utwórz/Nowy [New]: rozpoczyna tworzenie nowej pozycji, np. menu, kategorii, sekcji, artykułu, konta użytkownika, przenosi na stronę edytora własności pozycji. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nową pozycję - artykuł, kategorię, sekcję, konto użytkownika, odnośnik w menu.
 • Preferencje [Parameters]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację: artykułów, reklam, kontaktów, kanałów RSS, zakładek. Kliknij ten przycisk, aby ustalić preferowane reguły wyświetlania wszystkich artykułów, reklam, kontaktów, itd. Ustawienia globalne mogą być zmodyfikowane w ustawieniach pojedynczego elementu, np. artykułu, kontaktu oraz w ustawieniach udostępniających je pozycji menu.
Uwaga: zamiast nazwy Preferencje może być użyta nazwa Parametry.
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Globalna konfiguracja reklam

Kliknij przycisk Preferencje w przyborniku, by otworzyć edytor globalnej konfiguracji komponentu. Edytor umożliwi Ci skonfigurowanie następujący standardowych ustawień komponentu Reklama:

15 banner manager banners parameters.png

 • Licz wyświetlenia [Track Banner Impression Times]: decyduje, czy będzie zliczana ilość odsłon (wyświetleń) reklamy.
 • Licz kliknięcia [Track Banner Click Times]: decyduje, czy będzie zliczana ilość kliknięć (wyświetleń) reklamy.
 • Przedrostek etykiet [Tag Prefix]: w przypadku reklamy kontekstowej uwzględni jedynie słowa kluczowe z tym przedrostkiem. Poszerza możliwości uściślania zakresu prezentacji reklam.

Gdy zakończysz konfigurowanie globalnych preferencji, zapisz je bądź zrezygnuj z dokonanych zmian, korzystając z przycisków:

 • Zapisz [Save]: zachowuje zmienione ustawienia.
 • Anuluj [Cancel]: nie zachowuje wprowadzonych zmian, przenosi z powrotem na stronę z listą elementów.

Porady

 • Zanim dodasz pierwszą reklamę, musisz dodać przynajmniej jednego reklamodawcę oraz utworzyć przynajmniej jedną kategorię reklam.
 • Klientem - reklamodawcą może być także wydawca witryny.

Tematy pokrewne

© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu {{{1}}} udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Joomla! Official Documentation Wiki