--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.messages.inbox.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest

Z menu nawigacyjnego zaplecza wybierz pozycję Narzędzia → Masz wiadomość [Tools → Read Messages].

Domyślnie prawa korzystania z poczty administratorów przyznane są wszystkim użytkownikom zaplecza, ale dostęp do skrytki pocztowej zależy od uprawnień administratorów. Główny administrator może dotrzeć do skrytki w sposób przedstawiony powyżej, natomiast administratorzy i operatorzy tylko poprzez moduł zaplecza Masz wiadomość [Unread Messages].

Główny administrator ma dostęp do skrytki pocztowej zawsze, ponieważ w jego skrzynce automatycznie umieszczane są powiadomienia systemowe - o zarejestrowaniu się nowego użytkownika, o nowych artykułach nadesłanych przez użytkowników, o propozycjach adresów internetowych do katalogu WWW. Pozostali operatorzy mają dostęp do skrytki jedynie wówczas, gdy opublikowany jest moduł moduł zaplecza Masz wiadomość [Unread Messages].

Opis

Poczta administratorów służy tylko do kontaktów między użytkownikami zaplecza.

W pracy z małym zespołem poczta nie jest konieczna. We wszystkich sprawach można się kontaktować osobiście, główny administrator może więc wyłączyć możliwość przesyłania wiadomości pocztowych. W dużym zespole współpracowników wewnętrzna poczta administratorów będzie niewątpliwie użytecznym narzędziem. O wiele prościej przekazać zwięzłą wiadomość do innych operatorów, klikając jeden przycisk w panelu administracyjnym, niż uruchamiać program pocztowy.

Moduł Masz wiadomość sygnalizuje, że w skrytce znajdują się nieprzeczytane wiadomości, wyświetlając ich ilość:

15 module admin message.png

Na tej stronie możemy przeglądać zawartość swojej skrytki pocztowej z osobistymi wiadomościami, odczytywać otrzymane wiadomości, tworzyć i wysyłać nowe wiadomości, odpowiadać na otrzymane, opróżniać skrytkę z wiadomości przeczytanych.

Zrzut ekranu

15 private messaging.png

Lista pozycji

W tabeli wyświetlana jest lista wiadomości przechowywanych w skrytce, adresowanych do zalogowanego aktualnie administratora. Gdy mamy dużą ilość wiadomości, w przeglądaniu ich listy i wyszukiwaniu mogą pomóc filtry, pasek nawigacyjny pod tabelą i narzędzia sortowania.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę kategorii rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny.

 • według tematu,
 • według stanu (najpierw czytane lub nieczytane)
 • według nadawcy,
 • daty wysłania,

Informacje w kolumnach tabeli

Poniżej objaśniamy, jakie informacje umieszczono w kolejnych kolumnach. Znaczenie informacji w tabeli jest następujące:

 • #: liczba porządkowa - numer nadawany automatycznie przez Joomla!.
 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Zmień, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Temat [Subject]: sygnalizuje treść wiadomości. Jest odnośnikiem - otwiera podgląd wiadomości, umożliwia wysłanie odpowiedzi. Kliknij temat, aby odczytać wiadomość. Więcej informacji znajdziesz na stronie: Masz wiadomość, gdzie możesz przeczytać wiadomość, odpowiedzieć na nią, usunąć.
 • Przeczytane [Read]: stan wiadomości – czytana lub nieczytana. Zielona fiszka sygnalizuje wiadomości przeczytane, czerwony krzyżyk nieprzeczytane.
 • Od [From]: użytkownik - nadawca wiadomości.
 • Data [Date]: data utworzenia. Zależne od miejsca może wskazywać na datę utworzenia artykułu albo np. pakietu językowego, komponentu, modułu, szablonu. Także data wysłania wiadomości. W przypadku daty utworzenia artykułu - artykułu dodawana przez Joomla! automatycznie, ale może być zmieniona w ustawieniach artykułu w sekcji Parametry: artykuł. Zobacz: Artykuły - Utwórz/Zmień.

Filtry

Ilość pozycji na liście można ograniczać za pomocą filtrów - jednego lub ich kombinacji. W przypadku listy wiadomości dysponujemy filtrem nazw lub ID oraz filtrem stanu wiadomości.

Możliwe są kombinacje filtrów. Przykładowo, można wybrać tylko wiadomości przeczytane, zawierające w nazwie znak „G”.

Filtr tytułów lub ID

W lewym rogu tuż nad wierszem nagłówkowym tabeli znajduje się filtr z dwoma przyciskami, jak na ilustracji poniżej:
15 article manager filter1.png

 • Filtruj [Filter]: ustala kryterium filtrowania - wpisz tytuł lub dowolny fragment tytułu albo jakiś numer identyfikacyjny (ID). Na przykład, gdy wpiszesz "ooml", zostaną wyświetlone pozycje ze słowem "Joomla!" w różnych przypadkach. Jeśli wpiszesz jakąś cyfrę, np. 9, to w tabeli pozostaną jedynie pozycje, których numer identyfikacyjny zawiera tę cyfrę, a więc np. 9, 19, 99, 109 itd. Uwaga: w Joomla 1.0 wymagane było wpisanie co najmniej 3 znaków bez spacji, w Joomla 1.5 można wpisać tylko jeden znak.
 • Idź [Go]: uruchamia filtr - ogranicza listę do pozycji spełniających kryteria określone filtrem tytułu lub ID. Zamiast przycisku Idź można nacisnąć klawisz [Enter] albo dowolny fragment nieaktywnej przestrzeni w okolicy filtra.
 • Wyczyść [Reset]: zeruje wszystkie filtry (nie tylko filtr tytułów i ID).

Filtr kategorii i stanu publikacji

Po prawej stronie nad wierszem nagłówkowym tabeli znajduje się filtr, przedstawiony poniżej:

15 private messaging select.png


 • Wybierz stan [Select State]: ogranicza wyświetlanie elementów zgodnie z wybranym zakresem. Z listy rozwijanej wybierz status pozycji, które chcesz wyświetlać: Opublikowane bądź Nieopublikowne. W przypadku artykułów dysponujesz ponadto opcją Archiwalne. W skrytce wiadomości osobistych natomiast można wybrać wiadomości Czytane bądź Nieczytane.

Filtr ilości pozycji

Poniżej dolnej krawędzi tabeli znajduje się filtr Pokaż # [Display #]. Filtr umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie. W Joomla 1.5 na jednej stronie można wyświetlać wszystkie pozycji (w Joomla 1.0 - maksymalnie 50). Jeśli na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona wybraną opcją, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski paginacji (numery stron oraz odnośniki Start, Poprzednie, Następne, Koniec). Zauważ, że w przypadku dużej ilości pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 private messaging toolbar.png

Poniżej objaśniamy znaczenie przycisków:


 • Usuń [Delete]: rozpoczyna usuwanie zaznaczonego elementu - kategorii, sekcji, menu, artykułu, konta użytkownika. Zaznacz pozycje, które chcesz usunąć i naciśnij tę ikonę, a następnie potwierdź swą decyzję. Możesz ją również anulować. Usunięcie pozycji jest nieodwracalne.
Uwaga: Przycisk Usuń działa nieco inaczej niż podobny przycisk Kosz [Remove]. Pozycje przeniesione do Kosza (artykuły, odnośniki w menu) można przywrócić (odzyskać).
 • Utwórz/Nowy [New]: rozpoczyna tworzenie nowej pozycji, np. menu, kategorii, sekcji, artykułu, konta użytkownika, przenosi na stronę edytora własności pozycji. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nową pozycję - artykuł, kategorię, sekcję, konto użytkownika, odnośnik w menu.
 • Ustawienia [Settings]: otwiera stronę Konfiguracja wiadomości osobistych. Kliknij ten przycisk, aby skonfigurować skrytkę pocztową administratorów.
 • Preferencje [Parameters]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację: artykułów, reklam, kontaktów, kanałów RSS, zakładek. Kliknij ten przycisk, aby ustalić preferowane reguły wyświetlania wszystkich artykułów, reklam, kontaktów, itd. Ustawienia globalne mogą być zmodyfikowane w ustawieniach pojedynczego elementu, np. artykułu, kontaktu oraz w ustawieniach udostępniających je pozycji menu.
Uwaga: zamiast nazwy Preferencje może być użyta nazwa Parametry.
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Porady

 • Tylko użytkownicy z grupy "Główny Administrator" mają dostęp do tej strony.

Tematy pokrewne