--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.config.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest?

Aby przejść na tę stronę, naciśnij ikonę skrótu Konfiguracja [Global Configuration] na stronie Panel startowy albo wybierz z menu administracyjnego Witryna > Konfiguracja [Site -> Global Configuration].

Opis

Edytor Konfiguracja [Global Configuration] jest centrum decydowania o domyślnych ustawieniach podstawowych parametrów Joomla! - zarówno strony frontowej, czyli witryny, jak i strony administracyjnej, czyli zaplecza.

Witryna

Zrzut ekranu

15 cfg 01 witryna.png

Grupy ustawień

Globalne ustawienia konfiguracyjne zgrupowano w Joomla 1.5 na trzech kartach: Witryna, Serwer i System. Aby odsłonić kartę, wystarczy nacisnąć jej zakładkę. Na kolejnych kartach konfigurujemy:

 • Witryna: informacje o witrynie, dane dla wyszukiwarek i przeglądarek,
 • System : zasady rejestracji użytkowników, czas sesji, reguły wczytywania plików,
 • Serwer: czas, lokalizację, połączenia, bazę danych, usługi pocztowe.

Konfiguracja witryny

 • Witryna wyłączona [Site Offline]: umożliwia chwilowe wyłączenie witryny, np. podczas instalacji rozszerzeń. Mimo wyłączenia witryny, administratorzy mogą się logować na zaplecze i wykonywać zadania administracyjne. Po zalogowaniu się w przeznaczonym tylko dla nich module logowania mogą również przeglądać witrynę. Ustawienie domyślne: Nie. Jeśli Tak, zostanie wyświetlony komunikat o wyłączeniu, o ile zostanie zredagowany.
 • Komunikat o wyłączeniu [Offline Message]: wiadomość dla użytkowników o chwilowym wyłączeniu witryny. Pod komunikatem wyświetlany jest formularz logowania dla administratorów. Zdecyduj, czy wyświetlać komunikat o wyłączeniu witryny, a jeśli tak, czy ma to być komunikat standardowy, zdefiniowany w plikach językowych, czy własny, sformułowany w następnym polu.
 • Nazwa witryny [Site Name]: tytuł witryny wykorzystywany w różnych miejscach, m.in. na pasku tytułowym przeglądarki, w komunikatach błędów i ostrzeżeniach, na stronie Witryna wyłączona. Powinien być zwięzły.
Uwaga: W Joomla 1.5 nazwa witryny nie jest - jak to było w Joomla 1.0 - umieszczana na pasku tytułowym przeglądarki. W tym miejscu umieszczany jest tytuł aktualnie przeglądanej strony - artykułu.
 • Domyślny edytor [Default WYSIWYG Editor]: umożliwia określenie domyślnego edytora tekstu, wykorzystywanego podczas tworzenia artykułów.
Nowsze wersje Joomla oferują standardowo edytor zwykły oraz dwa edytory wizualne (typu WYSIWYG: Co widzisz, to otrzymasz): TinyMCE oraz CodeMirror. Jeśli zainstalujesz inne edytory, również pojawią się na liście wyboru. Zalogowani użytkownicy będą mogli dostosować wybór do swoich preferencji, jeśli opcja Własne ustawienia zostanie ustawiona na Tak.
Uwaga: Edytor CodeMirror jest przeznaczony do edycji kodu skryptów w szablonach, raczej nie wybieramy go jako edytora domyślnego, choć jest obecny na tej liście.
Joomla 1.5 oferuje standardowo trzy edytory – zwykły oraz dwa typu (WYSIWYG - Co widzisz, to otrzymasz): TinyMCE i XStandard Lite. Jeśli zainstalujesz inne edytory, również pojawią się na liście wyboru. (więcej: Edytory tekstu)
 • Pozycji w wykazach [List Length]: Liczba pozycji wyświetlanych domyślnie na wszystkich listach na stronach witryny i zaplecza. Ustawienie domyślne: 20. Użytkownicy mogą zmienić ilość wyświetlanych za pomocą filtra Ogranicznik liczby pozycji, o ile zostanie im udostępniony. Operatorzy na zapleczu zawsze mogą dostosować do swoich potrzeb liczbę pozycji na listach.
 • Wiadomości w kanałach informacyjnych [Default Feed Limit]: liczba wiadomości w kanałach informacyjnym witryny. Ustawienie domyślne: 10.
 • Email w kanałach informacyjnych [Feed email]: w kanałach informacyjnych witryny podawany jest adres poczty elektronicznej. Wybierz z listy rozwijalnej jedną z dwu możliwości: Adres autora lub Adres witryny. Jeśli Adres witryny - będzie to adres podany w ustawieniach poczty w polu Wysyłaj z adresu.

Konfiguracja metadanych

Metadane to ogólne informacje o witrynie umieszczane w nagłówkowej części wynikowego dokumentu HTML, przeznaczone dla robotów wyszukiwarek indeksujących Internet.

 • Opis witryny [Global Site Meta Description]: zwięzły tekst, liczący kilkanaście słów (jedno zdanie), charakteryzujący cele, przeznaczenie i treść witryny. Streszczenie witryny wyświetlane jest przez wyszukiwarki w wynikach wyszukiwania.
 • Słowa kluczowe witryny [Global Site Meta Keywords]: zestaw wyrazów charakteryzujących treści witryny, często używanych w materiałach, zwłaszcza w tytułach, w odnośnikach i w tekstach alternatywnych opisujących grafiki. Słowa i ewentualnie krótkie dwu-trzywyrazowe frazy oddziel przecinkami, frazy wielowyrazowe ujmij w znaki apostrofu, po przecinkach nie pozostawiaj spacji. Słowa kluczowe wykorzystywane są przez niektóre z wyszukiwarek w indeksowaniu treści witryn internetowych.
 • Tytuły w metadanych [Show Title Meta Tag]: : decyduje o oznaczeniu w metadanych tytułu aktualnie przeglądanej strony - artykułu. Tytuły są indeksowane przez roboty wyszukiwarek internetowych. Zaznacz Tak, aby dodawać w metadanych znacznik <meta name="title" content="Tytuł treści" />.
 • Autor w metadanych [Show Author Meta Tag]: decyduje o oznaczeniu w metadanych autorstwa materiału przeglądanego aktualnie przez internautę. Nazwy autorów są indeksowane przez roboty wyszukiwarek internetowych. Zaznacz Tak, aby dodawać w metadanych znacznik <meta name="author" content="Nazwa autora" />.

Optymalizacja dla wyszukiwarek

Domyślne adresy internetowe w skryptowych systemach obsługi witryn zbudowane są z szeregu mało czytelnych parametrów utrudniających działanie robotom indeksującym treści internetowe. Adresy takie są również niewygodne dla człowieka, trudno je zapamiętać. W tej części ustawień można skonfigurować Joomla! tak, aby tworzył proste adresy, optymalne i dla wyszukiwarek internetowych, i dla ludzi.

 • Proste adresy [Search Engine Friendly URLs]: ustawienie Tak spowoduje zamianę skomplikowanych adresów internetowych na czytelniejsze, łatwiejsze do zapamiętania i lepiej indeksowane przez wyszukiwarki. Na przykład adres: www.przyklad.com/index.php?option=com_content&view=etc..., zostanie zamieniony na: www.przyklad.com/alias. Wiele pozycji w Joomla! umożliwia dodanie nazwy umownej (aliasu), wykorzystywanej w prostych adresach. Ustawienie domyślne: Nie, zalecane: Tak.
 • Zastosuj przepisywanie URL [Use URL rewriting]: ustawienie Tak spowoduje wykorzystanie mechanizmu serwera zapewniającego proste adresy (przepisywanie, translację adresów) URL, o ile serwer IIS albo Apache udostępnia taki mechanizm (moduł URL Rewrite na serwerach IIS albo mod_rewrite na serwerach Apache). Ustawienie domyślne omawianego parametru: Nie, zalecane: Tak - jeśli możliwe.
Uwaga: Obok ustawienia Tak niezbędne jest jeszcze - w przypadku serwerów Apache przemianowanie znajdującego się w głównym katalogu Joomla! pliku htaccess.txt na .htaccess (z kropką na początku, bez rozszerzenia .txt), a w przypadku serwerów IIS 7 przemianowanie pliku web.config.txt na web.config. Jeśli nie rozumiesz budowy i działania tych plików, nie dokonuj w nim żadnych samodzielnych modyfikacji. Pliki te dostarczane w pakiecie instalacyjnym Joomla! są już odpowiednio przygotowane. Wystarczy je tylko przemianować.
 • Adresy z przyrostkiem [Add suffix to URLs]: ustawienie Tak spowoduje, że adresy stron zostaną uzupełnione rozszerzeniem .html maskującym typ wyświetlanego dokumentu. Ustawienie domyślne: Nie, zalecane: Tak.

System

Zrzut ekranu

15 cfg 02 system.png

Grupy ustawień

Konfiguracja systemu

 • Tajny klucz - szyfr [Secret Word]: unikalny kod generowany podczas instalacji Joomla!, złożony z 16 znaków – mieszanki liter i cyfr. Służy do szyfrowania sesji dla zapewnienia bezpieczeństwa. Tutaj nie ma możliwości jego edycji.
 • Katalog dzienników [Path to Log folder]: ścieżka określająca miejsce przechowywania dzienników – plików rejestrujących zdarzenia. Informacja ta wpisywana jest do pliku konfiguracyjnego automatycznie podczas instalacji Joomla!. Ustawienie zalecane: pozostaw domyślne.
 • Usługi sieciowe [Enable Web Services]: umożliwia włączenie protokołu zdalnego wykonywania procedur (RPC), wykorzystującego protokół HTTP do przesyłania informacji zakodowanych w XML. Włączenia tej funkcji wymaga wiele rozszerzeń instalowanych w Joomla! przez programistów. Standardowe ustawienie Tak.
 • Serwer pomocy [Help Server]: adres, pod którym Joomla! szuka systemu pomocy, kiedy korzystasz z przycisku Pomoc. Domyślnie wskazywany jest oficjalny serwis pomocy.
Polski serwis pomocy znajduje się pod adresem http://pomoc.joomla.pl. (aktualnie niedostępny)

Konfiguracja kont użytkowników

 • Rejestruj nowych [Allow User Registration]: umożliwia włączenie lub wyłączenie systemu rejestracji użytkowników. Aby rejestracja była możliwa, niezbędne jest ponadto opublikowanie modułu Logowanie [Login Form] albo umieszczenie w menu łącza do formularza rejestracyjnego. Jeśli ustawisz Nie - łącze do formularza rejestracyjnego nie będzie wyświetlane ani w module Logowanie, ani w menu. Standardowe ustawienie Tak.
 • Przypisz do grupy [New User Registration Type]: jeśli w parametrze Rejestruj nowych zostanie zaznaczona opcja Tak, możesz tutaj ustalić, do jakiej grupy będą przypisywani nowo rejestrowani użytkownicy. Standardowo zaznaczona jest opcja Zarejestrowani [Registered].
 • Aktywacja kont [New User Account Activation]: wybór opcji Tak spowoduje automatyczne uaktywnienie kont nowo rejestrowanych użytkowników. Wybór opcji Nie spowoduje, że rejestrujący się internauta otrzyma na podany adres poczty elektronicznej list z odnośnikiem kończącym procedurę rejestracji uaktywnieniem konta. Standardowe ustawienie Nie.
 • Własne ustawienia [Front-end User Parameters]: ustawienie Pokaż udostępnia zalogowanym użytkownikom możliwość zmiany niektórych ustawień: wybór edytora, wybór języka, wybór serwera pomocy. Standardowe ustawienie Pokaż.

Konfiguracja Biblioteki mediów

 • Dozwolone rozszerzenia (typy plików) [Legal Extensions (File Types)]: określa rozszerzenia wskazujące, jakie typy plików można wczytywać do Biblioteki mediów, np. png,jpg,gif,doc,txt. Wymień dopuszczalne rozszerzenia, bez spacji po przecinkach.
 • Maksymalny rozmiar (bajty) [Maximum Size (in bytes)]: maksymalny dopuszczalny rozmiar wczytywanych plików. Standardowe ustawienie to 10000000 (bajtów) (lub 10mb). Można je ograniczyć lub zwiększyć w granicach dozwolonych przez ustawienia serwera.
 • Katalog z plikami [Path to File Folder]: ścieżka wskazująca lokalizację katalogu, w którym przechowywane są pliki innego typu niż obrazy, włącznie z plikami filmów i dokumentów. Podczas instalacji ścieżka jest określana automatycznie. Może być zmodyfikowana. Uwaga: Standardowo w pakiecie instalacyjnym Joomla! katalog na pliki jest nie tylko przygotowany, ale i wyposażony w niewielki zestaw, głównie plików graficznych. To katalog /images w głównym katalogu Joomla!, w którym znajdziemy podkatalogi /banners – z plikami graficznymi reklam, /M_images – z plikami graficznymi ikon, /smilies – z plikami ikon emocji, /stories – z plikami wykorzystywanymi do ilustrowania sekcji, kategorii i artykułów. Jak widzisz, katalog /images służy do przechowywania wszystkich plików, nie tylko graficznych, uporządkowanych w podkatalogach. Jeśli z jakichś względów chcesz zmienić lokalizację tego katalogu, możesz to uczynić. W takim przypadku przekopiuj standardową zawartość w nowe miejsce i podaj tutaj ścieżkę do swojego katalogu. Oczywiście, katalog musi mieć ustawione prawa do zapisu.
 • Katalog z grafikami [Path to Image Folder]: ścieżka wskazująca lokalizację katalogu, w którym przechowywane są pliki graficzne. Podczas instalacji ścieżka jest określana automatycznie. Może być zmodyfikowana.
Uwaga: W standardowym rozmieszczeniu katalogów na serwerze jest to podkatalog /stories w katalogu /images. Jeśli Ci ta lokalizacja nie odpowiada, załóż nowy katalog i podaj tutaj jego ścieżkę. W katalogu tym winny się znaleźć grafiki, które chcesz wykorzystać do ilustrowania stron sekcji i kategorii, a w podkatalogach możesz zakładać kolejne foldery z materiałami graficznymi dla komponentów, w tym komponentu Artykuły. Więcej informacji o zarządzaniu katalogami plików i grafik znajdziesz w rozdziale Biblioteka mediów.
 • Ogranicz prawo wczytywania [Restrict Uploads]: ustawienie Tak ogranicza prawa do wczytywania plików do ścisłego grona osób zarządzających witryną – użytkowników z uprawnieniami od operatora [manager] wzwyż. . Standardowe ustawienie Tak.
Uwaga: Możliwość wczytywania plików niesie ze sobą zagrożenia. Złośliwi użytkownicy mogą ją wykorzystać do niecnych celów – umieszczenia złośliwego programu, przejęcia kontroli nad serwerem. Toteż wczytywanie plików poddane jest dodatkowym czynnościom sprawdzającym, które wymagają PHP z obsługą funkcji Fileinfo oraz MIME Magic. Usługodawcy zwykle włączają te moduły. Gdyby się jednak zdarzyło, że PHP tych funkcji nie obsługuje, możesz ograniczyć prawa wczytywania plików tylko do ścisłego grona osób zarządzających witryną – użytkowników z uprawnieniami od operatora [manager] wzwyż, a więc jedynie użytkowników z prawami wykonywania operacji na zapleczu. Wystarczy, że zaznaczysz tutaj opcję Tak.
 • Sprawdzaj typ MIME [Check MIME Types]: domyślne ustawienie Tak uaktywnia weryfikację wczytywanych plików za pomocą funkcji MIME Magic lub Fileinfo. Jeśli – mimo poprawnych typów lub rozszerzeń wczytywanych plików – otrzymujesz komunikaty o błędach, wyłącz sprawdzanie typu mediów ustaw Nie.
 • Dozwolone formaty graficzne [Legal Image Extensions (File Types)]: ogranicza do wyszczególnionych typy plików graficznych, jakie można wczytywać na serwer. Wymień dopuszczalne rozszerzenia, bez spacji po przecinkach. Standardowo Joomla! pozwala wczytywać tylko pliki typu bmp,gif,jpg,png.
 • Ignorowane rozszerzenia [Ignored Extensions]: umożliwia wskazanie rozszerzeń, które nie będą brane pod uwagę, gdy sprawdzany jest typ MIME oraz włączona opcja Ogranicz prawo wczytywania. Standardowo nie wyszczególniono żadnych rozszerzeń (typów plików).
 • Dozwolone typy MIME [Legal MIME Types]: określa zgodnie z formatem MIME typy mediów, które można wczytywać, np. image/jpeg, image/gif, image/png, image/bmp, application/x-shockwave-flash, application/msword, application/excel, application/pdf, application/powerpoint, text/plain,application/x-zip. Domyślnie Joomla! zezwala jedynie na wczytywanie standardowych typów MIME (image/jpeg,image/gif,image/png,image/bmp,application/x-shockwave-flash,application/msword,application/excel,application/pdf,application/powerpoint,text/plain,application/x-zip). Zalecane jest pozostawienie ustawień domyślnych, chyba, że wiesz, co robisz
 • Niedozwolone typy MIME [Illegal MIME Types]: określa zgodnie z formatem MIME typy mediów, których nie można wczytywać (czarna lista). Domyślnie Joomla! blokuje typy text/html. Zalecane jest pozostawienie ustawienia domyślnego, chyba, że wiesz, co robisz.

Konfiguracja diagnostyki

 • Analiza systemu [Debug System]: jeśli włączone, wyświetla informacje diagnostyczne i błędy SQL, jeśli takie wystąpią. Informacje będą wyświetlone u dołu każdej strony witryny i zaplecza. Ze względu na bezpieczeństwo należy wyłączyć natychmiast po znalezieniu błędu lub na czas przerwania poszukiwań. Tryb diagnostyczny udostępnia następujący zestaw informacji:
  • wydajność - szybkość wykonania,
  • zużycie pamięci,
  • liczba i lista zapytań do bazy danych,
  • liczba i lista powtarzających się zapytań do bazy danych,
  • lista wczytanych plików językowych,
  • lista nieprzetłumaczonych fraz języka, jeśli takie wystąpią, i ich lokalizacja (ścieżki do plików, w których występują). W Joomla 1.5 tryb diagnostyczny udostępnia następujący zestaw informacji:
  • informacje o wydajności
  • informacja o zużyciu pamięci
  • ilość i lista zapytań do bazy danych,
  • ilość i lista zapytań do bazy danych pochodzące z dawniejszych rozszerzeń (uruchamianych w trybie zgodności z Joomla 1.5)
  • lista wczytanych plików językowych,
  • lista nieprzetłumaczonych fraz języka, jeśli takie wystąpią i ich lokalizacja (ścieżki do plików, w których występują).
 • Analiza języka [Debug Language]: decyduje o analizowaniu kompletności tłumaczenia interfejsu. Jeśli włączone, zostaną wyświetlone listy etykiet i komunikatów ekranowych, oznaczonych w dwojaki sposób: punktorami •frazy przetłumaczone•, a znakami zapytania etykiety i komunikaty ?nieprzetłumaczone?
Uwaga: Jeśli zostanie wyłączona analiza systemu, a włączona tylko analiza języka, nie otrzymamy komunikatów pomocnych przy poprawianiu usterek.

Konfiguracja pamięci podręcznej

 • Użyj pamięci podręcznej [Cache]: decyduje o włączeniu mechanizmu pamięci podręcznej, ograniczającego obciążenie serwera i poprawiającego jego wydajność. Ustawienie domyślne: Nie. Zaznacz Tak, aby korzystać z pamięci podręcznej.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach maksymalny czas "życia" danych w pamięci podręcznej, po upływie tego czasu treści stron są ponownie odczytywane z bazy danych i buforowane w katalogu pamięci podręcznej (/cache. Ustal, zależnie od częstotliwości dokonywania zmian w treści witryny. Zważ jednak, że niektóre informacje czy dane zmieniane są automatycznie, np. liczba odsłon. Ustawienie domyślne - 15 minut.
 • Obsługa buforowania [Cache Handler]: Określ sposób obsługi pamięci podręcznej (aktualnie tylko pliki). Naturalny mechanizm buforowania danych jest oparty na plikach. Upewnij się, że katalogi /cache są zapisywalne. Foldery /cache znajdują się w głównym katalogu witryny (katalog_joomla/cache) oraz w katalogu /administrator (katalog_joomla/administrator/cache).
Uwaga! W Joomla 1.5 przetłumaczono jako Miejsce przechowywania.

Konfiguracja sesji

Sesja to – ogólnie rzecz ujmując – czas, w którym osoba przegląda strony witryny. Sesja rozpoczyna się wczytaniem pierwszej strony, a kończy wczytaniem ostatniej. Jeśli użytkownik jedynie przegląda strony, śledzenie sesji nie jest konieczne. Ale w przypadku, gdy przeprowadza jakąkolwiek transakcję, np. dokonuje zakupu w sklepie internetowym czy – użytkownik administrator wykonuje różne czynności na zapleczu, konieczne jest nie tylko śledzenie sesji, ale i przechowywanie danych sesji.

 • Czas sesji [Session Lifetime]: określa w minutach czas utrzymania sesji mimo bezczynności użytkownika zalogowanego w części frontowej lub administracyjnej. Po upływie tego czasu następuje automatyczne wylogowanie. Zbyt długi czas sesji nieaktywnego użytkownika zmniejsza bezpieczeństwo witryny. Otwarta sesja może być wykorzystana przez nieuwierzytelnionego napastnika do uszkodzenia witryny. Ustawienie domyślne: 15 minut.
 • Miejsce przechowywania [Session Handler]: miejsce przechowywania danych sesji. Uwaga: w ustawieniach lokalnych parametr Miejsce przechowywania może się odnosić do mechanizmu pamięci podręcznej.
Dane sesji Joomla! przechowuje standardowo w ciasteczkach – małych plikach tekstowych zapisywanych w komputerze użytkownika. Gdy nie jest to możliwe, niezbędne informacje przechowywane są w bazie danych. Zaznacz jedną z możliwości.

Serwer

Zrzut ekranu

15 cfg 03 serwer.png

Grupy ustawień

Konfiguracja serwera

 • Katalog tymczasowy [Path to Temp Folder]: ścieżka do katalogu, przeznaczonego na chwilowe przechowywanie plików tymczasowych, tworzonych podczas wykonywania różnych operacji. Jest ustalana podczas instalacji Joomla! (standardowo jet to katalog /tmp w głównym katalogu instalacyjnym Joomla.
 • Kompresja stron [GZIP Page Compression]: decyduje o włączeniu kompresji stron przed wysłaniem ich do przeglądarek. Ustawienie domyślne: Nie. Zmień na Tak, aby włączyć kompresję.
Serwer obsługujący witrynę może w istotny sposób zmniejszyć ilość danych przesyłanych do przeglądarek użytkowników, kompresując dokumenty HTML. Współczesne przeglądarki dobrze radzą sobie z odczytywaniem skompresowanych dokumentów. Warto więc włączyć tę funkcję, aby znacząco skrócić czas transmisji i ładowania stron (nawet o 80%).
 • Raportowanie błędów [Error Reporting]: decyduje o poziomie raportowania problemów napotkanych przez PHP. Umożliwia zmianę ustawień serwera. Można ustawić jedną z czterech opcji:
  • Domyślne [System Default] - zgodne z ustawieniami serwera,
  • Brak [None],
  • Proste [Simple],
  • Pełne [Maximum].
Ustawienie Proste powoduje, że wyświetlane będą komunikaty o błędach powodujących wstrzymanie wykonania skryptów, wystarczające, by odszukać powód błędu i naprawić go, jeśli znamy podstawy PHP, albo uzyskać poradę na forum użytkowników (trzeba wówczas zacytować treść komunikatu). Pełne raportowanie błędów przydatne jest jedynie programistom.
 • Wymuś SSL [Force SSL]: wymusza dostęp do wybranych obszarów lub całej witryny tylko w trybie bezpiecznym - przez protokół SSL (https). Upewnij się, że serwer obsługuje połączenia SSL.
  • Brak [None]: połączenia będą następować w zwykłym trybie (zgodnie z protokołem http)
  • Tylko zaplecze [Only Administrator]: połączenie z zapleczem będzie możliwe tylko w trybie bezpiecznym.
  • Cała witryna [Entire Site]: zarówno połączenie z witryną, jak i zapleczem będzie możliwe tylko w trybie bezpiecznym.

Ustawienia lokalne

 • Strefa czasowa [Time Zone]: ustawia bieżącą datę i czas. Ustawienie domyślne: (UTC 00:00) Czas zachodnioeuropejski, Londyn, Lizbona, Casablanca. Jeśli udostępniasz stronę głównie dla internautów z Polski, wybierz z listy czas środkowoeuropejski: (UTC +01:00) Środkowoeuropejski (Berlin, Bruksela, Kopenhaga, Madryt, Paryż, Rzym, Warszawa, Wiedeń).

Konfiguracja FTP

Obsługa przesyłania plików za pomocą protokołu FTP FTP (File Transfer Protocol). Jeśli nie napotykamy żadnych problemów, korzystając ze standardowych narzędzi Joomla! do wczytywania plików czy instalacji rozszerzeń, obsługa FTP przez Joomla! nie jest potrzebna. Wszystkie informacje do poprawnej konfiguracji serwera FTP otrzymamy od dostawcy usługi internetowej. Konfiguracja FTP dokonywana jest zwykle podczas instalacji Joomla! Ustawienia można zmodyfikować w dowolnym momencie.

 • Włącz FTP [Enable FTP]: ustawienie Tak włącza obsługę FTP przez Joomla!. Włączenie FTP powoduje, że do wczytywania plików, np. podczas instalacji rozszerzeń, Joomla! będzie korzystać z protokołu FTP, zamiast standardowych funkcji PHP.
 • Serwer FTP [FTP Host]: IP lub adres internetowy serwera FTP. Adres serwera rozpoznaje i wpisuje w tym polu instalator Joomla!. Zwykle jest on poprawny.
 • Port FTP [FTP Port]: numer portu, przez który dostępny jest FTP. Standardowo jest to port 21.
 • Użytkownik FTP [FTP Username]: nazwa konta użytkownika FTP. Zalecenie: Ze względu na bezpieczeństwo witryny stwórz specjalne konto użytkownika, upoważnionego do przesyłania plików przez FTP.
 • Hasło FTP [FTP Password]: hasło użytkownika uprawnionego do korzystania z serwera FTP. Zalecenie: Ze względu na bezpieczeństwo witryny stwórz specjalne konto użytkownika, upoważnionego do przesyłania plików przez FTP.
 • Główny katalog FTP [FTP Root]: ścieżka katalogu, do którego Joomla ma przesyłać pliki.

Konfiguracja Bazy danych

Te ustawienia konfigurowane są podczas instalacji Joomla! Zalecane jest, by ich nie modyfikować, chyba że dobrze rozumiesz jak Joomla! współdziała z bazą danych.

Jeśli Joomla! został zainstalowany poprawnie i nie sprawia problemów, konfiguracji bazy danych zmieniać nie należy. Pochopne modyfikacje uniemożliwią udostępnianie witryny. W przypadku problemów, najlepiej skontaktować się z administratorem serwera. Jedyną sytuacją, w której trzeba dokonać tutaj zmian, są w zasadzie przenosiny witryny na inny serwer. Ale poprawki trzeba wówczas wprowadzać bezpośrednio w pliku configuration.php.

 • Typ bazy danych [Database Type]: rodzaj bazy danych, z jakiej korzysta Joomla!. Ustawienie definiowane jest podczas instalacji Joomla!. NIe należy go zmieniać z wyjątkiem przypadków gdy dokonywana jest migracja witryny, np. na inny serwer, na którym konieczne jest korzystanie z innego typu bazy danych.
 • Serwer bazy danych [Hostname]: nazwa serwera, na którym umieszczona jest baza danych. Zwykle jest to localhost. Jeśli jednak korzystamy z bazy na innym serwerze, niż serwer witryny, trzeba podać nazwę domenową albo adres IP serwera.
 • Użytkownik bazy danych [Username]: nazwa konta użytkownika uprawnionego do korzystania z bazy danych. Uważaj, by nie pomylić tej nazwy z nazwą konta na serwerze internetowym.
 • Hasło użytkownika [Password]. hasło użytkownika uprawnionego do korzystania z bazy danych. Przy okazji warto zwrócić uwagę, że hasło do bazy danych przechowywane jest w pliku konfiguracyjnym w postaci niezaszyfrowanej. Stąd warto rozważyć inną niż standardowa lokalizację pliku konfiguracyjnego.
 • Baza danych [Database]: nazwa określana podczas instalowania witryny.
 • Przedrostek nazw tabel [Database Prefix]: przedrostek, którym poprzedzane są nazwy tabel w bazie danych. Umożliwia wielu aplikacjom, w tym wielu witrynom Joomla! korzystanie z jednej bazy danych. Domyślnie we wcześniejszych wersjach Joomla! był to przedrostek: jos_ Począwszy od Joomla 1.7.1 przedrostek nazw tabel jest podczas instalacji Joomla! generowany losowo lub ustala go osoba dokonująca instalacji. Może to być dowolny zestaw znaków z alfabetu łacińskiego, zaczynający się od litery, z wyjątkiem przedrostka bak_, który jest używany do kopii archiwalnych. Gdy instalujemy kolejną witrynę, musimy zastosować dowolny, inny przedrostek, na tyle jednoznaczny, by w trakcie ewentualnych prac bezpośrednio w bazie danych nie pomylić się podczas modyfikacji. W zainstalowanej witrynie przedrostka nie modyfikujemy. Gdyby z jakichś powodów było to konieczne, trzeba wówczas zmienić także wszystkie nazwy tabel w bazie danych.

Konfiguracja poczty

Obsługa poczty konfigurowana jest podczas instalacji Joomla! Ustawienia można zmienić w dowolnym momencie. Pocztę może obsługiwać nie tylko serwer, na którym uruchomiliśmy Joomla!, ale dowolny serwer SMPT (Simple Mail Transfer Protocol – Prosty protokół przesyłania poczty elektronicznej). Jeśli więc mamy konto pocztowe u innego dostawcy usług internetowych niż konto internetowe, nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z zewnętrznego serwera poczty.

 • Obsługa poczty [Mailer]: ustawienie decyduje o sposobie wysyłania poczty z witryny. Domyślnie pocztę obsługuje Funkcja pocztowa PHP [PHP mail function] - ustawienie to można zmodyfikować w dowolnym momencie.
  • Funkcja pocztowa PHP [PHP mail function]: standardowy sposób obsługi poczty - wewnętrzna funkcja PHP.
  • Program Sendmail [Sendmail]. Popularny serwer poczty elektronicznej, korzystający z protokołu SMTP.
  • Serwer SMTP [SMTP Server]: używa serwera SMTP.
  • Funkcja pocztowa PHP [PHP mail function]. Standardowy sposób obsługi poczty - wewnętrzna funkcja PHP.
  • Program Sendmail [Sendmail]. Popularny serwer poczty elektronicznej, korzystający z protokołu SMPT.
  • Serwer SMPT [SMTP Server]. Używa serwera SMPT.
 • Wysyłaj z adresu [Mail From]: adres poczty elektronicznej wydawcy witryny – administratora, redaktora odpowiedzialnego czy innej osoby odpowiedzialnej za kontakty z użytkownikami, np. konto@domena.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Nazwa nadawcy [From Name]: nazwa wydawcy witryny albo autora lub administratora.
Nazwa ta umieszczana jest w nagłówkach Od kogo [From] listów rozsyłanych z witryny. Standardowo Joomla! wykorzystuje jako nazwę nadawcy nazwę witryny. Ustawienie to można zmienić w dowolnym momencie.
 • Ścieżka Sendmail [Sendmail Path]: ścieżka do programu Sendmail, zwykle /usr/sbin/sendmail. Lokalizacja programu rozpoznawana jest podczas instalacji Joomla!. Jeśli zdarzy się, że instalator Joomla! nie rozpozna lokalizacji Sendmail, potrzebny adres uzyskamy od administratora serwera. Stosowane jedynie wówczas, gdy pocztę obsługuje Sendmail.
 • Uwierzytelnianie SMTP [SMTP Authentication]: jeżeli serwer wymaga autoryzacji, zaznacz Tak (najczęściej). W przeciwnym przypadku zaznacz Nie. Stosowane jedynie wówczas, gdy pocztę obsługuje Sendmail lub serwer SMTP.
 • Użytkownik SMTP [SMTP Username]: nazwa konta użytkownika SMTP. Stosowana jedynie wówczas, gdy pocztę obsługuje Sendmail.
 • Hasło SMTP [SMTP Password]: hasło konta SMTP. Stosowane wówczas, gdy pocztę obsługuje Sendmail oraz SMTP.
Uwaga: Hasło jest przechowywane w bazie danych bez szyfrowania.
 • Serwer SMTP [SMTP Host]: zwykle serwerem SMTP jest ten sam serwer, co serwer strony internetowej – localhost. Funkcję tę może jednak spełniać każdy inny komputer, niekoniecznie serwer, na którym umieszczona jest witryna. Jeśli mamy wątpliwości, trzeba treść tego ustawienia skonsultować ze swoim dostawcą internetowej usługi pocztowej. Adres serwera SMTP jest wykorzystywany podczas wysyłania poczty elektronicznej. Stosowany także wówczas, gdy pocztę obsługuje Sendmail. Wpisujemy nazwę serwera, np. poczta.o2.pl, a jeśli jest to serwer, na którym umieszczona jest witryna, najprawdopodobniej wystarczy localhost.

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 cfg 04 toolbar.png

Rola przycisków:

 • Zapisz [Save]: kończy tworzenie pozycji lub wprowadzanie zmian, zachowuje zmiany wprowadzone po poprzedniej operacji zapisywania, kończy pracę i zamyka edytor, przenosi na stronę listy pozycji. Odblokowuje modyfikowane pozycje do edycji przez innych administratorów.
Uwaga: W przypadku komponentu Korespondencja powoduje wysłanie zredagowanej wiadomości i usunięcie jej z edytora.
 • Zastosuj [Apply]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Jeśli podczas tworzenia nowej pozycji umieścisz niezbędne dane, pozycja zostanie utworzona, w przeciwnym przypadku stosowany komunikat powiadomi Cię, jakie informacje są wymagane. Przycisk Zastosuj chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy - użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zamknij [Close]: działa podobnie, jak przycisk Anuluj. Przenosi na poprzednią stronę - do widoku listy bez zapisania zmian wprowadzonych po ostatnim zapisywaniu. Jeśli naciśniesz Zamknij, dodając nową pozycję, nie zostanie utworzona. Jeśli modyfikujesz istniejącą pozycję, zmiany nie zostaną zachowane. Odblokowuje element do edycji przez innych administratorów.
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Porady

 • Większość, jeśli nie wszystkie z tych ustawień można skonfigurować jeden raz.
 • Gdy zamierzasz dokonywanie istotniejszych modyfikacji, rozważ możliwość chwilowego włączenia witryny, by przetestować nowe ustawienia i przekonać się, że wszystko działa sprawnie.
 • Modyfikacja globalnych ustawień witryny możliwa jest jedynie wówczas, gdy plik konfiguracyjny - configuration.php, umieszczony standardowo w głównym katalogu instalacji Joomla!, ma ustawione prawa do zapisu (0644 albo 664). W przypadku Joomla 1.5 praw dostępu do pliku konfiguracyjnego nie można zmienić z poziomu panelu administracyjnego - można to uczynić jedynie za pomocą klienta FTP albo programu obsługi konta udostępnionego przez dostawcę miejsca na serwerze. Pamiętaj, aby po ustaleniu konfiguracji ze względu na bezpieczeństwo witryny zmienić prawa do pliku konfiguracyjnego np. na 0444 - właściciel, grupa i inni mają tylko prawo do odczytu).
 • Na niektórych serwerach do zapisywania zmian w pliku konfiguracyjnym może być konieczne włączenie obsługi FTP. Jeśli nie uczyniono tego podczas instalacji Joomla!, konieczna będzie ręczna edycja pliku configuration.php

"Ręczna" konfiguracja obsługi FTP

Na niektórych serwerach, gdy PHP na działa w bezpiecznym trybie, zapisywanie w pliku konfiguracyjnym będzie jedynie wówczas, gdy zostanie odpowiednio skonfigurowana obsługa FTP, najlepiej podczas instalacji Joomla!. Jeśli podczas instalacji Joomla! obsługa FTP nie została włączona, konieczna będzie ręczna edycja pliku configuration.php. Wykonaj następujące czynności:

1. Skopiuj z serwera na swój komputer plik configuration.php.
2. Otwórz skopiowany plik w edytorze obsługującym kodowanie UTF-8 (np. Notepad++).
3. Odszukaj sekcję konfiguracyjną FTP (albo poszczególne zmienne) i popraw ich treść zgodnie ze wzorem poniżej (informacje, jakie wpisać wartości zmiennych, uzyskasz od administratora serwera):

var $ftp_enable = '1';
var $ftp_host = '127.0.0.1'; //IP odpowiadające komputerowi lokalnemu - 'localhost', może być wymagany adres - zapytaj administratora serwera
var $ftp_port = '21';
var $ftp_user = 'twoja_nazwa_uzytkownika';
var $ftp_pass = 'twoje_haslo_uzytkownika';
var $ftp_root = '/home/twoja_domena/public_html'; //przykładowy katalog główny katalog instalacji Joomla! - zapytaj administratora serwera

4. Zapisz plik; zwróć uwagę, aby zapisać go w kodowaniu UTF-8.
5. Prześlij zmodyfikowany plik na serwer (nadpisz oryginał)
6. Sprawdź atrybuty pliku, ewentualnie zmień je tak, aby prawa do zapisu miał właściciel, a jeśli to nie wystarczy, także grupa.

Tematy pokrewne

© Opracowanie: zwiastun. W opracowaniu wykorzystano http://docs.joomla.org/Screen.config.15. Dokument opublikowano na warunkach licencji JEDL.