--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.banners.edit.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest

Strona dostępna jest dopiero po wybraniu z rozwijanego menu zaplecza pozycji Reklama → Reklamy. Aby utworzyć reklamę, kliknij w przyborniku przycisk Utwórz [New]. Aby zmodyfikować własności reklamy stworzonej wcześniej, naciśnij nazwę wybranej reklamy w tabeli. Możesz również zaznaczyć pole wyboru przy nazwie reklamy, a następnie kliknąć przycisk Zmień [Edit] w przyborniku.

Opis

Strony edytora reklam umożliwiają tworzenie nowych reklam i modyfikację szczegółów reklam utworzonych wcześniej. Zwróć uwagę, że zanim dodasz pierwszą reklamę tekstową lub graficzną, trzeba dodać przynajmniej jednego klienta reklamodawcę oraz co najmniej jedną kategorię reklam.

Zrzut ekranu

15 banner edit1.png

Szczegóły

 • Nazwa [Name]: wykorzystywana jest tylko w wykazie reklam. Nie jest nigdzie publikowana. Możesz więc wpisać dowolny tekst.
 • Pseudonazwa [Alias]: zastępcza umowna nazwa pozycji - identyfikator. Jeśli pozostawisz to pole puste, Joomla! wypełni je wartością domyślną, stworzoną z tytułu lub nazwy, zapisanej małymi literami z łącznikami zamiast spacji. Możesz wprowadzić tekst zastępczy ręcznie. Pseudonazwa powinna się składać tylko z małych liter, nie może posiadać spacji. Zamiast spacji stosuj zawsze znak łącznika (-). W miejsce znaków charakterystycznych dla polskiego alfabetu, wpisujemy litery bez ogonków czy znaków diakrytycznych, a więc 'a' zamiast 'ą', 'c' zamiast 'ć', itd. Nazwa umowna jest wykorzystywana do generowania prostych adresów internetowych.
Uwaga: Jeśli tytuł zawiera znaki charakterystyczne dla alfabetu polskiego, to w automatycznie utworzonej nazwie zastępczej zostaną one pominięte. W takim przypadku lepiej samemu wpisać tekst nazwy umownej albo dokonać potem niezbędnej poprawki.
 • Publikacja [Published]: decyduje o dostępności elementu treści - artykułu, kategorii, pozycji menu, itd. na stronach witryny. Element opublikowany jest widoczny (udostępniony), element nieopublikowany jest niewidoczny. Standardowo zaznaczana jest opcja Tak. Zaznacz Nie, aby wstrzymać chwilowo lub na stałe udostępnianie elementu.
W przypadku reklam pole Publikacja [Show Banner] informuje, czy reklama jest udostępniona do publikacji. Natomiast to, czy będzie wyświetlana, zależy od konfiguracji modułu Reklamy.
 • Uprzywilejowana [Sticky]: jeśli jedna lub więcej reklama w kategorii zostanie oznaczona jako uprzywilejowana, to będą one miały pierwszeństwo w wyświetlaniu w stosunku do pozostałych reklam. Na przykład, jeśli dwie reklamy w kategorii zostaną oznaczone jako uprzywilejowane, a trzecia nie będzie uprzywilejowana, to trzecia reklama nie zostanie wyświetlona w przypadku, gdy w ustawieniach modułu zostanie wybrana opcja uprzywilejowane, losowo. Tylko uprzywilejowane reklamy będą wyświetlane.
 • Porządek [Order]: określa kolejność wyświetlania elementów, np. artykułów, sekcji, kategorii, modułów. Wybierając kolejność z listy rozwijanej, można zaznaczyć opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy. Można również zaznaczyć jeden z istniejących elementów. W takim przypadku element zostanie umieszczony przed zaznaczonym. Kolejność ustaloną na stronie edytora własności elementu, np. sekcji czy kategorii, można zmienić na stronie menedżera.
Jeśli ustawienia modułu Reklamy będą wymagały wyświetlenia serii reklam, zostaną one wyświetlone w określonej tutaj kolejności.
 • Kategoria [Category]: umożliwia przypisanie elementu (artykułu, kontaktu, adresu, reklamy, itp. ) do kategorii wybranej z rozwijanej listy. Zaznacz wskaźnikiem myszki jedną z możliwości.
 • Nazwa klienta [Client Name]: przypisuje reklamę wybranemu klientowi. Każda reklama musi być przypisana do konkretnego klienta. Dodaj wcześniej do listy klientów dane zamawiających publikację reklam. Przynajmniej jednego reklamodawcę. Mogą to być własne dane wydawcy witryny.
 • Zakupione odsłony [Impressions Purchased]: maksymalna planowana ilość odsłon, a w przypadku płatnej publikacji - ilość odsłon wykupionych przez klienta. Wpisz dowolną liczbę lub zaznacz pole wyboru Nielimitowane [Unlimited].
 • URL łącza [Click URL]: adres internetowy strony, na którą zostanie przekierowany użytkownik po kliknięciu reklamy. Może to być witryna firmowa klienta, strona opisująca reklamowany produkt, itp. Wpisz URL włącznie z nazwą protokołu: http: //.
 • Kliknięcia [Clicks]: ilość kliknięć w reklamę. Nie można tutaj wpisać żadnej wartości. Można natomiast wyzerować ilość kliknięć, naciskając Zeruj kliknięcia [Reset Clicks].
 • Kod/tekst reklamy [Custom Banner Code]: opcjonalne - zamiast wskazania grafiki. Tekst reklamy lub kod HTML umieszczający w module tekst, obraz lub inny efekt, np. dźwięk wygenerowany za pomocą własnego skryptu. Informacji na temat tworzenia skryptów poszukaj w Podręczniku dla programistów. Wpisz tekst lub skrypt.
Uwaga: Jeśli w następnej opcji wybierzesz grafikę reklamy, moduł Reklamy zignoruje wpisany tutaj skrypt lub kod.
 • Opis/Notatki [Description/Notes]: opcjonalnie - możesz tutaj umieścić opis reklamy lub dowolne notatki o reklamie. Umieszczone tu informacje będą widoczne tylko tutaj - w edytorze reklamy.
 • Wybór grafiki [Banner Image Selector]: zestaw plików z grafikami reklam. Zaznacz na liście rozwijanej nazwę pliku z obrazkiem reklamy. Pliki reklam trzeba umieścić najpierw w katalogu 'images/banners'. Skorzystaj z menedżera Media, aby przesłać na serwer pliki reklam.
 • Grafika reklamy [Banner Image]: podgląd wybranej grafiki.
 • Etykietki [Tags]: słowa kluczowe, które można wykorzystać do wyświetlania reklam kontekstowych - powiązanych tematycznie z aktualnie wyświetlanymi artykułami. Jeśli w module Reklamy dla parametru Według kluczy zostanie ustawiona opcja Tak, zostaną wyświetlone te reklamy, którym zostaną przypisane takie same słowa kluczowe (tagi), jak przeglądanemu aktualnie artykułowi.

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 banner edit toolbar.png

Poniżej objaśniamy znaczenie przycisków:

 • Zapisz [Save]: kończy tworzenie pozycji lub wprowadzanie zmian, zachowuje zmiany wprowadzone po poprzedniej operacji zapisywania, kończy pracę i zamyka edytor, przenosi na stronę listy pozycji. Odblokowuje modyfikowane pozycje do edycji przez innych administratorów.
Uwaga: W przypadku komponentu Korespondencja powoduje wysłanie zredagowanej wiadomości i usunięcie jej z edytora.
 • Zastosuj [Apply]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Jeśli podczas tworzenia nowej pozycji umieścisz niezbędne dane, pozycja zostanie utworzona, w przeciwnym przypadku stosowany komunikat powiadomi Cię, jakie informacje są wymagane. Przycisk Zastosuj chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy - użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji, kończy pracę edytora własności elementu bez zapisywania zmian wprowadzonych od momentu poprzedniej operacji zapisywania. Przenosi do listy elementów. Odblokowuje modyfikowany element do edycji przez innych.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności modyfikowanego elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zastosuj, anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Porady

 • Reklamy umieszczamy na wybranych stronach witryny dodając moduł typu 'mod_banners', korzystając z menedżera modułów.
 • Jeśli masz serie reklam, które chcesz wyświetlić na wielu stronach w kolejności losowej:
  1. Stwórz reklamy, która chcesz włączyć do modułu, upewnij się, że mają tego samego klienta i tę samą kategorię.
  2. Stwórz moduł Reklamy dla tego klienta i tej kategorii i określ w edytorze modułu pozycje menu, prowadzące do stron, n których chcesz wyświetlać reklamy.
  3. W edytorze modułu Reklamy ustaw w parametrze 'Losowo' ['Randomise'] opcję 'Uprzywilejowane, Losowo'.
Z takimi ustawieniami różne reklamy tego samego klienta i z tej samej kategorii będą wyświetlane na wybranych stronach w kolejności losowej.

Tematy pokrewne

 • Jak tworzyć lub modyfikować dane klientów: Reklamy - Klienci
 • Jak tworzyć lub modyfikować kategorie reklam: Kategorie reklam
 • Gdzie znaleźć i zmodyfikować istniejącą reklamę: Reklamy
 • Jak umieszczać reklamy na stronach witryny: Moduły
© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu http://docs.joomla.org/Screen.banners.edit.15 udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Joomla! Official Documentation Wiki