--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.templates.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest

Z menu zaplecza administracyjnego wybierz pozycję Rozszerzenia → Szablony [Extensions → Template Manager]. Odnośnik Witryna można również wybrać z menu lokalnego karty Szablony/Administrator.

Opis

Wygląd stron w Joomla!, zarówno witryny jak i zaplecza, kontrolujemy za pomocą szablonów. Szablony są rozszerzeniami, które określają rozmieszczenie wszystkich elementów strony oraz ich cechy typograficzne. Dzięki szablonom Joomla! wie, w których miejscach umieszczać treść główną, treści towarzyszące i stałe elementy stron oraz w jaki sposób je sformatować.

W standardowej instalacji Joomla! umieszczono jeden szablon zaplecza (Khepri) i trzy szablony witryny - rhuk_milkyway, Beez oraz JA Purity. Możliwa jest instalacja innych szablonów, przygotowanych samodzielnie, zaprojektowanych przez innych producentów.

Możesz zastosować jeden domyślny szablon dla wszystkich stron witryny albo też wykorzystać różne szablony dla różnych obszarów witryny, przypisując je do stron - pozycji menu.

Na stronie Zarządzanie szablonami, zwanej też menedżerem szablonów przełączamy szablony, konfigurujemy domyślne szablony witryny i zaplecza, przypisujemy odmienne szablony do stron witryny. Możemy tutaj zobaczyć miniatury zainstalowanych szablonów, a także - w razie potrzeby poprawiać pliki definiujące szablony i wykorzystywane w nich style.

Różnice w wersjach Joomla!

 • Aby w Joomla 1.0 otworzyć menedżer szablonów, należy wybrać z menu zaplecza opcję Witryna → Szablony [Site -> Template Manager], a następnie Szablony - witryna [Site Templates] lub Szablony - zaplecze] [Administrator Templates]
 • W Joomla 1.5 szablony stały się formalnie rozszerzeniami, stąd w menu zostały przeniesione do grupy opcji Rozszerzenia [Extensions].
 • Możliwości konfiguracji szablonów dla Joomla 1.0 ograniczały się jedynie do ustawienia szablonu jako domyślnego oraz przypisywania szablonów witryny do wybranych stron i pozycji menu. W Joomla 1.5 możliwości konfigurowania szablonów niepomiernie wzrosły. Parametry szablonów dostępne są w oknie edytora własności szablonu.
 • W Joomla 1.0 podgląd szablonu witryny możliwy był po wybraniu z menu opcji Witryna → Podgląd → Pozycje modułów [Site -> Preview -> Inline with Positions]. W Joomla 1.5 podgląd możliwy jest w edytorze własności szablonu.

Zrzut ekranu

15 template manager.png

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się lista wszystkich szablonów. Znaczenie informacji w tabeli jest następujące: Informacje o zainstalowanych szablonach pochodzą z pliku XML włączonego do pakietu. Joomla! nie rejestruje tych informacji w bazie danych.

Informacje w kolumnach tabeli

 • #: liczba porządkowa - numer nadawany automatycznie przez Joomla!.
 • Szablon [Template]: nazwa szablonu widoczna tylko w panelu administracyjnym. Nazwa jest wykorzystywana do rozpoznawania szablonu. Zmienianie nazwy szablonu jest niewskazane, ponieważ w przypadku niektórych projektów może powodować niepełną obsługę ścieżek dostępu do plików szablonu.
Gdy na stronie menedżera szablonów ustawimy wskaźnik myszki nad nazwą szablonu, widoczny jest podgląd miniatury szablonu - obrazka ilustrującego szablon, umieszczonego w głównym katalogu szablonu. Nazwa szablonu odpowiada nazwie macierzystego katalogu szablonu, np. sciezka_do_joomla/templates/rhuk_milkyway.
 • Domyślnie [Default]: złota gwiazdka w kolumnie wskazuje na element, który obsługuje aktualnie witrynę lub zaplecze albo - w przypadku menu - otwierającą stronę witryny.
 • Przypisany [Assigned]: wskazuje, czy szablon jest przypisany do wybranych stron-pozycji menu. Aby przypisać szablon do stron-pozycji menu w Joomla 1.5, trzeba otworzyć edytor własności szablonu.
 • Wersja [Version]: oznaczenie wydania komponentu, modułu, dodatku, szablonu, pakietu językowego - zależnie od miejsca, w którym umieszczona jest informacja. Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego nazwa_komponentu.xml.
 • Data [Date]: data utworzenia. Zależne od miejsca może wskazywać na datę utworzenia artykułu albo np. pakietu językowego, komponentu, modułu, szablonu. Także data wysłania wiadomości. W przypadku daty utworzenia artykułu - artykułu dodawana przez Joomla! automatycznie, ale może być zmieniona w ustawieniach artykułu w sekcji Parametry: artykuł. Zobacz: Artykuły - Utwórz/Zmień.
 • Autor [Author]: nazwa osoby, która stworzyła element, np. artykuł, ale niekoniecznie jest jego autorem. W przypadku zarejestrowanego użytkownika nazwa autora jest odnośnikiem - naciśnięcie nazwy przenosi do edytora konta użytkownika. Zobacz Użytkownicy - Zmień. Na stronach menedżerów rozszerzeń w kolumnie Autor wyświetlana jest nazwa projektanta albo autora oryginału lub tłumaczenia w przypadku pakietów językowych.

Nawigacja lokalna - odnośniki Witryna i Zaplecze

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej filtra znajdują się menu lokalne z dwoma odnośnikami:

15 template manager submenu.png

 • Witryna [Site]: jeśli jest aktywny, przełącza na kartę z listą szablonów witryny.
 • Zaplecze [Admin]: jeśli jest aktywny, przełącza na kartę z listą szablonów zaplecza.

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 template manager toolbar.png

 • Domyślnie [Default]: ustala element jako domyślnie obsługujący witrynę lub zaplecze albo - w przypadku menu - otwierającą stronę witryny. Zaznacz pole wyboru przy nazwie wybranej pozycji, a następnie kliknij ten przycisk, aby oznaczyć stronę jako startową stronę witryny, szablon lub język jako szablon lub język domyślny.
Tylko jeden szablon witryny i jeden szablon zaplecza może być domyślny.
 • Zmień [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności pozycji - sekcji, kategorii, pozycji menu, kategorii, sekcji, artykułu, konta użytkownika. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję, np. menu, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć jej tytuł w wykazie. Możesz również przejść do trybu edycji, klikając w tabeli nazwę sekcji, kategorii, użytkownika, itp.
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Edytor własności szablonu

Gdzie to jest

Z menu zaplecza administracyjnego wybierz pozycję Rozszerzenia → Szablony i naciśnij przycisk Zmień [Edit] w przyborniku. Zostanie otwarty edytor konfiguracji domyślnego szablonu witryny. Aby skonfigurować inny szablon, np. gdy chcesz przypisać jakiś szablon do wybranych stron-pozycji menu, na stronie Rozszerzenia ? Szablony zaznacz wybrany szablon, a następnie naciśnij przycisk Zmień w przyborniku.

Opis

Na tej stronie możesz włączyć podgląd szablonu, skonfigurować szablon oraz nanieść poprawki w pliku głównym i w plikach css.

Zrzut ekranu

15 template edit.png

Szczegóły

 • Nazwa szablonu [Template Name]: jest odczytywana z pliku szablon.xml, nie można jej modyfikować.
 • Opis [Description]: zwykle zwięzła charakterystyka rozszerzenia. Nie można go modyfikować - jest odczytywany z pliku rozszerzenie.xml.
 • Przypisz do pozycji menu [Menus]: możliwe tylko w przypadku innych szablonów witryny niż domyślny; aby przypisać szablon do wybranych stron witryny, zaznacz pole opcji Wybrane z listy, a następnie - przytrzymując klawisz [SHIFT] lub [CTRL] w Windows, a [COMMAND] w Mac zaznacz pozycje menu, których strony chcesz prezentować w wybranym szablonie.

Parametry

W przypadku szablonów zaprojektowanych dla Joomla 1.5 możliwe jest konfigurowanie różnych parametrów prezentacji. Przykładowo w szablonie rhuk_milkyway możemy skonfigurować wariant kolorystyczny, wybierając jeden z trzech dostępnych, wariant tła oraz typ szerokości szablonu (maksymalna, średnia, mała, zmienna).

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 template edit toolbar.png


 • Podgląd [Preview]: Otwiera w nowym oknie przeglądarki lub na nowej karcie podgląd szablonu z oznaczonymi pozycjami modułów - pozycje otoczone są obwódkami z wypisanymi w nich czerwonym kolorem nazwami pozycji.
Uwaga: Podgląd dostępny jest jedynie w przypadku szablonów witryny.
 • Edytuj HTML [Edit HTML]: otwiera w nowym oknie zwykły edytor z głównym plikiem szablonu - /templates/nazwa_szablonu/index.php, definiującego układ treści na stronie frontowej lub na zapleczu. Kliknij ten przycisk, gdy chcesz nanieść poprawki w szablonie witryny lub zaplecza. Aby zapisać wprowadzone zmiany, naciśnij przycisk Zapisz, aby z nich zrezygnować naciśnij przycisk 'Anuluj'.
Uwaga: Zachowanie wprowadzonych zmian będzie możliwe tylko wówczas, gdy redagowany plik będzie miał ustawione prawo do zapisu.
 • Edytuj CSS [Edit CSS]: umożliwia korygowanie stylów w arkuszu stylów zaznaczonego szablonu. Otwiera stronę z listą plików arkuszy stylów, zastosowanych w szablonie. Kliknij ten przycisk, gdy chcesz zmodyfikować sposób formatowania np. tekstu, modułu, itp. Następnie, na kolejnej stronie, zaznacz pole opcji przy nazwie pliku CSS, który chcesz edytować i naciśnij w przyborniku przycisk Zmień. Aby zapisać wprowadzone zmiany, naciśnij przycisk Zapisz, aby z nich zrezygnować naciśnij przycisk Anuluj.
Uwaga: W Joomla 1.0 możliwe było korygowanie jedynie standardowego arkusza stylów, nazwanego template_css.css.
Uwaga: Zachowanie wprowadzonych zmian będzie możliwe tylko wówczas, gdy redagowany plik będzie miał ustawione prawo do zapisu.
 • Zapisz [Save]: kończy tworzenie pozycji lub wprowadzanie zmian, zachowuje zmiany wprowadzone po poprzedniej operacji zapisywania, kończy pracę i zamyka edytor, przenosi na stronę listy pozycji. Odblokowuje modyfikowane pozycje do edycji przez innych administratorów.
Uwaga: W przypadku komponentu Korespondencja powoduje wysłanie zredagowanej wiadomości i usunięcie jej z edytora.
 • Zastosuj [Apply]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Jeśli podczas tworzenia nowej pozycji umieścisz niezbędne dane, pozycja zostanie utworzona, w przeciwnym przypadku stosowany komunikat powiadomi Cię, jakie informacje są wymagane. Przycisk Zastosuj chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy - użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zamknij [Close]: działa podobnie, jak przycisk Anuluj. Przenosi na poprzednią stronę - do widoku listy bez zapisania zmian wprowadzonych po ostatnim zapisywaniu. Jeśli naciśniesz Zamknij, dodając nową pozycję, nie zostanie utworzona. Jeśli modyfikujesz istniejącą pozycję, zmiany nie zostaną zachowane. Odblokowuje element do edycji przez innych administratorów.
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Podgląd pozycji modułów

Jeśli chcesz zorientować się, jak zostały w szablonie rozmieszczone pozycje modułów, naciśnij w przyborniku przycisk Podgląd. W nowym oknie zostanie wyświetlona strona, jak na poniższej ilustracji:

15 template edit preview.png

Pozycje modułów obrysowane są kropkowaną linią. W lewym górnym rogu każdej pozycji znajduje się niewielka etykieta, w której - oprócz informacji, że mamy do czynienia ze szkicem, znajdują się dwie szczególnie istotne:

 • nazwa pozycji modułów: np. left, right, top, zwykle wskazująca na rzeczywiste położenie pozycji albo na jej przeznaczenie, np. banners (reklamy),
 • styl pozycji modułów: określający, jakim kodem HTML zostanie objęty każdy moduł w tej pozycji; standardowo stosowane jest pięć następujących stylów:
  • none: brak
  • table w pionowej tabeli
  • horz: w poziomej tabeli
  • xhtml: w elemencie div
  • rounded: w czterech elementach div

Porady

 • Ważne: Nie usuwaj domyślnego szablonu za pomocą klienta FTP, operacja taka spowoduje błąd wyświetlania zarówno w przypadku witryny, jak i zaplecza.
 • Przed modyfikacjami plików szablonu - index.php i arkuszy stylów, sporządź ich kopie zapasowe. Pliki te można edytować również w edytorze zewnętrznym - HTML lub CSS.
 • opcja Podgląd uwidacznia jedynie pozycje, w których znajdują się opublikowane moduły. Aby upewnić się, że wszystkie pozycje zostały rzeczywiście zdefiniowane w szablonie, umieść w każdej z nich własny moduł HTML.
 • domyślnego szablonu witryny nie można przypisać do pozycji menu. To zrozumiałe, szablon domyślny to szablon stosowany we wszystkich pozycjach menu, którym nie przypisano innego szablonu.

Tematy pokrewne