--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.modulessite.edit.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest

Strona dostępna jest dopiero po wybraniu z rozwijanego menu zaplecza pozycji Moduły. Aby stworzyć nowy własny moduł, kliknij w przyborniku przycisk Nowy [New]. Aby skonfigurować istniejący moduł, naciśnij jego tytuł w tabeli. Możesz również zaznaczyć pole wyboru przy tytule modułu, a następnie kliknąć przycisk Zmień [Edit] w przyborniku.

Opis

Na stronach menedżera modułów dodajesz nowe moduły albo konfigurujesz istniejące moduły witryny. W świeżej standardowej instalacji Joomla! jest 20 wbudowanych modułów, które można umieszczać na stronach witryny. Niektóre z nich, jak moduły typu menu są stosowane w każdej witrynie Joomla!, inne mogą być wykorzystywane opcjonalnie.

Zrzut ekranu

15 module new.png Zwróć uwagę, że gdy zainstalujesz jedno lub więcej rozszerzeń - komponentów albo modułów na liście typów modułów mogą pojawić się nowe pozycje - dodatkowe typy modułów. Moduły w przeciwieństwie do komponentów - mogą być bez problemów powielane. Moduł rodzic i wszystkie jego kopie (instancje) stanowią jeden typ. Moduły jednego typu mogą różnić się detalami konfiguracyjnymi i parametrami prezentacyjnymi, ale uruchamia je ten sam kod - modułu rodzica. Nazwa typu pochodzi od nazwy skryptu zawierającego kod modułu.

Typy modułów

Po naciśnięciu przycisku Nowy pojawia się strona z listą wszystkich dostępnych typów modułów. Pożądany typ modułu można wybrać w dwojaki sposób:

 • kliknij nazwę modułu
 • zaznacz pole opcji przy nazwie modułu i naciśnij w przyborniku przycisk Dalej [Next]. Z zamiaru tworzenia nowego modułu można zrezygnować, naciskając przycisk Anuluj [Cancel].

W standardowej instalacji Joomla! mamy do dyspozycji 20 typów modułów. Możemy utworzyć dowolną ilość modułów tego samego typu i ustalić dla nich różne szczegóły, np. nazwy, prawa dostępu, oraz parametry prezentacji. Zamiast tworzyć moduł tego samego typu możemy również skopiować moduł już istniejący, a następnie zmodyfikować jego szczegóły i parametry prezentacji.

Standardowe moduły witryny

Poniżej znajduje się lista standardowych modułów witryny. W nawiasie podaliśmy oryginalny tytuł oraz nazwę systemową modułu:

 • Archiwum [ang. Archived Content, mod_archive]
 • Gościmy [ang. Who's Online, mod_whosonline]
 • Grafika losowa [ang. Random Image, mod_random_image]
 • Kanał RSS [ang. Feed Display, mod_feed]
 • Kolporter RSS [ang. Syndicate, mod_syndicate]
 • Logowanie [ang. Login, mod_login]
 • Menu [ang. Main Menu, mod_mainmenu]
 • Migawki [ang. Newsflash, mod_newsflash]
 • Nowości [ang. Latest News, mod_latestnews]
 • Popularne [ang. Most Read Content, mod_mostread]
 • Reklama [ang. Banner, mod_banners]
 • Sekcje [ang. Sections, mod_sections]
 • Sonda [ang. Poll, mod_poll]
 • Statystyka [ang. Statistics, mod_stats]
 • Stopka [ang. Footer, mod_footer]
 • Szukaj [ang. Search, mod_search]
 • Ścieżka powrotu [ang. Breadcrumbs, mod_breadcrumbs]
 • Tematy pokrewne [ang. Related Articles, mod_related_items]
 • Własny kod HTML [ang. Custom HTML, mod_custom]
 • Wpinacz [ang. wrapper, mod_wrapper]

Archiwum

Umożliwia dotarcie do artykułów umieszczonych w Archiwum [Archived Content] - wyświetla listę odnośników - do każdego z poprzednich miesięcy w okresie od utworzenia witryny, w którym stworzono choć jeden artykuł, a jego publikacja została zakończona automatycznie albo został przeniesiony do Archiwum przez operatora. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

15 archive module1.png
Nazwy miesięcy są odnośnikami do przeglądów artykułów opublikowanych w danym miesiącu, co prezentuje kolejna ilustracja:
15 archive module2.png

Artykuły udostępniane są według daty utworzenia, a nie daty przeniesienia do archiwum. W module publikowana jest tylko generowana automatycznie lista miesięcy.

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu mod_archive. Nazwa katalogu jest równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Archiwum i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_archive. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście modułów. Filtr Wybierz typ pozwala wyselekcjonować oryginał i wszystkie kopie modułu.

Powiązania

Moduł Archiwum korzysta z pracy wykonanej za pomocą komponentów Artykuły oraz Kategorie i Sekcje, ale nie jest konieczny do prezentacji gromadzonych za ich pomocą danych, jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda).

Moduł zapewnia użyteczność podobną, jak łącze wewnętrzne typu Przegląd - Artykuły w archiwum.

Parametry modułu

15 archive module parameters1.png
 • Liczba miesięcy [Count]: określa liczbę miesięcy wyświetlanych w module (domyślnie: 10).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.

Parametry rozszerzone

15 archive module parameters2.png
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.

Umieszczanie modułu na stronie

Aby umieścić moduł Archiwum na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej o najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia -> Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Nowy, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Archiwum, by rozpocząć konfigurację modułu. Możesz również zaznaczyć pole opcji przy nazwie typu Archiwum i kliknąć przycisk Dalej.
 5. Skonfiguruj moduł:
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji.
  • Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu
  • Ustal, ile odnośników do miesięcy z artykułami archiwalnymi wyświetlać
  • Sprecyzuj, jeśli chcesz, pozostałe parametry modułu.
  • Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.


Gościmy

Wyświetla ilość anonimowych gości i zalogowanych użytkowników połączonych aktualnie z witryną. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu mod_whosonline. Nazwa katalogu jest równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Gościmy i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_whosonline. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr Wybierz typ pozwala wyselekcjonować oryginał i wszystkie kopie modułu.

Powiązania

Moduł Gościmy nie jest połączony z żadnym innym komponentem (jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda).

Parametry modułu

15 whosonline module parameters.png
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Wyświetlaj [Display]: ustala zakres informacji wyświetlanych w module:
  • Ilość gości|zalogowanych [# of Guests / Members]: ogólna ilość odwiedzających, a w tym zarejestrowanych użytkowników.
  • Nazwa użytkownika [Member Names]: wyświetla listę zalogowanych użytkowników. Nie podaje ilości połączonych z witryną gości. Na liście wykorzystane są unikalne nazwy użytkowników (loginy).
  • Obie informacje [Both]: wyświetla aktualną ilość połączonych oraz listę zalogowanych użytkowników. Na liście wykorzystane są unikalne nazwy użytkowników (loginy).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.


Umieszczanie modułu na stronie

Aby umieścić moduł Gościmy na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej o najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia -> Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Nowy, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Gościmy, by rozpocząć konfigurację modułu. Możesz również zaznaczyć pole opcji przy nazwie typu Gościmy i kliknąć przycisk Dalej.
 5. Skonfiguruj moduł:
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji.
  • Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu
  • Ustal, jak informację wyświetlać w module: Tylko liczbę gości i użytkowników, tylko nazwy zalogowanych użytkowników lub obie informacje
  • Sprecyzuj, jeśli chcesz, pozostałe parametry modułu.
  • Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.
Porada Porada
W przykładowych danych w Joomla 1.5 moduł jest przypisany do pozycji right i wyświetla tylko liczbę aktualnie odwiedzających witrynę.


Obraz losowy

Wyświetla losowo grafiki wybrane spośród umieszczonych w specjalnym katalogu. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:
15 random image example.png

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu mod_random_image. Nazwa katalogu jest równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Grafika losowa i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_random_image. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr Wybierz typ pozwala wyselekcjonować oryginał i wszystkie kopie modułu.

Powiązania

Moduł Grafika losowa nie jest połączony z żadnym innym komponentem (jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda).

Parametry modułu

15 random image parameters.png
 • Format grafiki [Image Type]: format graficzny obrazków. Wpisz "jpg", "png", "gif" lub inny. Domyślnym formatem jest JPG. Wszystkie obrazki we wskazanym poniżej katalogu muszą być tego samego formatu.
 • Folder grafik [Image Folder]: ścieżka względna, czyli od głównego katalogu witryny, do katalogu obrazków, np. images/stories/losowe.
 • Łącze [Link]: opcjonalne. Adres, do którego prowadzi naciśnięcie obrazka - może to być np. adres pliku z obrazkiem w większych rozmiarach albo strony internetowej.
 • Szerokość [Width]: szerokość ramki. Możesz podać wartość bezwzględną - w pikselach bądź relatywnie - procent szerokości obszaru, w którym ramka została umieszczona, np. głównego obszaru prezentacji na stronie albo modułu. Jeśli ustalasz wartość procentową, dodaj jednostkę %. To ustawienie może przynieść nieoczekiwane rezultaty, np. w przypadku ilustracji bądź ramek pływających. Przykładowo, gdy wpiszesz "550", ramka będzie mieć szerokość 550 pikseli, gdy wpiszesz "75%", to w przypadku modułu będzie to zwykle w granicach 150 pikseli, a w głównym obszarze prezentacji w granicach 600-1000px.. To ustawienie może przynieść nieoczekiwane rezultaty. Dlatego zadbaj, aby wszystkie obrazki miały te same rozmiary.
 • Wysokość [Height]: wysokość ramki. Możesz podać wartość bezwzględną - w pikselach bądź relatywnie - procent wysokości obszaru, w którym umieszczono ramkę, np. w obszarze prezentacji głównej treści albo modułów. Jeśli ustalasz wartość procentową, dodaj jednostkę %. To ustawienie może przynieść nieoczekiwane rezultaty. Przetestuj dokładnie efekt.. To ustawienie może przynieść nieoczekiwane rezultaty. Dlatego zadbaj, aby wszystkie obrazki miały te same rozmiary.

Parametry rozszerzone

15 most read advanced.png
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.


Umieszczanie modułu na stronie

Aby umieścić moduł Grafika losowa na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej o najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia -> Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Nowy, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Grafika losowa, by rozpocząć konfigurację modułu. Możesz również zaznaczyć pole opcji przy nazwie typu Grafika losowa i kliknąć przycisk Dalej.
 5. Skonfiguruj moduł:
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji.
  • Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu
  • W polu Folder grafik wpisz ścieżkę do katalogu z obrazkami
  • Sprecyzuj, jeśli chcesz, pozostałe parametry modułu.
  • Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.
Porada Porada
Moduł może posłużyć do wyświetlania graficznej reklamy strony wewnętrznej lub zewnętrznej. Wystarczy w polu Łącze podać jej adres.


Kanał RSS

Wyświetla nagłówki wiadomości ze wskazanego w adresie kanału informacyjnego (innej witryny). Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:
15 newsfeed module example.png

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu mod_feed. Nazwa katalogu jest równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Kanał RSS i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_feed. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr Wybierz typ pozwala wyselekcjonować oryginał i wszystkie kopie modułu.

Powiązania

Moduł Kanał RSS nie jest połączony z żadnym innym komponentem, działa niezależnie od komponentu Spinacz RSS, który umożliwia zarządzanie kanałami informacyjnymi.

Moduł Kanał RSS nie jest powiązany z komponentem układem strony typu: Kanał informacyjny, ale jest alternatywnym sposobem udostępniania nagłówków wiadomości z udostępniających je witryn.

Parametry modułu

15 newsfeed parameters.png
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.
 • Adres kanału [Feed URL]: adres internetowy kanału informacyjnego RSS - przejdź do witryny, z której chcesz pobierać udostępniane informacje, skopiuj odnośnik znajdujący się pod obrazkiem RSS i wklej go do tego pola.
 • Kanał RTL [RTL Feed]: wskazuje na kanał informacyjny z witryny w języku z kierunkiem pisma od prawej do lewej. Zmień domyślne ustawienie, jeśli to konieczne.
 • Tytuł [Feed Title]: decyduje o wyświetlaniu tytułu wiadomości. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Opis kanału [Feed Description]: Decyduje, czy pod tytułem modułu zostanie wyświetlony opis kanału informacyjnego - zwykle informacja o pochodzeniu wiadomości.
 • Grafika [Image]: obraz ilustrujący stronę, sekcję, kategorię, kontakt, itp. Wybierz z rozwijanej listy. Pliki z grafikami należy umieścić w katalogu images/M_images. Grafiki można wczytać na stronie Media.
 • Ilość wiadomości [Items]: ilość wyświetlanych pozycji. Wpisz, ile wiadomości chcesz pokazać z pobranych kanałem RSS. Jeśli ta liczba będzie większa, niż ilość wiadomości pobranych przez czytnik RSS, pokazanych zostanie tylko tyle pozycji, ile zostało pobranych z kanału RSS.
 • Skróty [Item Description]: decyduje, czy wyświetlać w module pierwsze słowa - skrót, opis każdej wiadomości (ilość słów określasz poniżej).
 • Ilość słów [Word Count]: maksymalna ilość słów wyświetlanych w skrócie wiadomości (opisie). Wpisz 0, aby wyświetlać cały tekst publikowany przez witrynę udostępniającą wiadomości.

Parametry rozszerzone

15 newsfeed module advanced.png
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Umieszczanie modułu na stronie

Aby umieścić moduł Kanał RSS na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej o najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia -> Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Nowy, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Kanał RSS, by rozpocząć konfigurację modułu. Możesz również zaznaczyć pole opcji przy nazwie typu Kanał RSS i kliknąć przycisk Dalej.
 5. Skonfiguruj moduł:
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji.
  • Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu
  • Określ źródło informacji, wpisując lub wklejając adres kanału informacyjnego w polu Adres kanału.
  • Sprecyzuj, jeśli chcesz, pozostałe parametry modułu.
  • Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.
Porada Porada
Aby uzyskać adres kanału informacyjnego, przejdź na stronę internetową, umożliwiającą pobieranie nagłówków wiadomości w formacie XML (w pasku adresu takiej strony zobaczysz ikonę RSS), odszukaj na stronie ikonę RSS, umieść nad nią wskaźnik myszki, kliknij prawy przycisk i wybierz pozycję: Kopiuj adres odnośnika.

Kolporter RSS

Moduł Kolporter RSS [Syndykator] wyświetla graficzny odnośnik do generatora kanału informacyjnego z Twojej witryny. Umożliwia pobieranie i wyświetlanie na innych stronach nagłówków wiadomości z Twojej witryny. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

15 syndicate module example.png

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu mod_syndicate. Nazwa katalogu jest równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Kolporter RSS i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_syndicate. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr Wybierz typ pozwala wyselekcjonować oryginał i wszystkie kopie modułu.

Powiązania

Moduł Kolporter RSS korzysta z pracy wykonanej za pomocą innych komponentów, ale nie jest konieczny do prezentacji gromadzonych za ich pomocą danych, jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda).

Parametry modułu

15 syndicate module parameters.png
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Tekst [Text]: dowolny tekst promujący wiadomości, wyświetlany po tytule modułu, a przed odnośnikami, np. Pobierz nowiny z naszej witryny.
 • Format [Format]: decyduje, który z protokołów obsługi kanału informacyjnego zostaną wykorzystany. Zaznacz jedną z opcji: RSS 2.0 lub Atom 1.0.
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.

Logowanie

Wyświetla formularz logowania oraz łącza do stron: Nie pamiętam nazwy, Nie pamiętam hasła, Zarejestruj mnie. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:
15 login module example.png

Jeśli w globalnych ustawieniach witryny zostanie włączona opcja Rejestruj nowych, wówczas w module wyświetlone zostanie łącze do formularza rejestracyjnego Zarejestruj mnie.

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu mod_login. Nazwa katalogu jest równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Logowanie i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_login. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr Wybierz typ pozwala wyselekcjonować oryginał i wszystkie kopie modułu.

Powiązania

Moduł Logowanie wykorzystuje dane gromadzone za pomocą innych komponentów, ale nie jest konieczny do ich prezentacji, jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda).

Moduł zapewnia użyteczność podobną, jak strony generowane przez łącza wewnętrzne typu Użytkownik. Zobacz: Projektant pozycji menu - Utwórz/Zmień.

Parametry modułu

15 login module parameters.png
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.
 • Wprowadzenie [Pre-text]: wyświetlany poniżej nazw modułu tekst lub kod HTML z treścią. Może to być np. tekst informujący, do czego moduł służy czy też odnośnik do systemu pomocy podręcznej. Rozważ umieszczenie tutaj odnośników do Zasad korzystania z witryny, do Polityki prywatności.
 • Zakończenie [Post-text]: tekst wyświetlany pod treścią modułu lub kod HTML generujący zaprojektowaną treść. Rozważ umieszczenie tutaj odnośników do Zasad korzystania z witryny, do Polityki prywatności.
 • Skocz po zalogowaniu do [Login Redirection Page]: adres strony wywoływanej przez Joomla! po wylogowaniu się użytkownika. Wybierz z listy rozwijanej stronę, na którą Joomla! przeniesie użytkownika po wylogowaniu. Może to być np. strona ze specjalnym tekstem powitania czy z informacją o nowościach na witrynie.
 • Skocz po wylogowaniu do [Logout Redirection Page]: adres strony wywoływanej przez Joomla! po zalogowaniu się użytkownika. Domyślnie: strona startowa. Wybierz stronę, na którą Joomla! przeniesie użytkownika po zalogowaniu. Może to być np. strona ze specjalnym tekstem powitania czy z informacją o nowościach na witrynie.
 • Pozdrowienie [Greeting]: zwięzły tekst pozdrowienia. Standardowo jest to słowo Witaj i nazwa lub login użytkownika, np. Witaj, admin. Tekst komunikatu zdefiniowany jest w pliku komunikatów i etykiet językowych. Możesz go zmodyfikować (w pliku językowym witryny pl-PL.mod_login.ini - stała: HINAME=Witaj %s,): Pokaż lub Ukryj
 • W powitaniu [Name/Username]: decyduje, czy w powitaniu zostanie wyświetlana realna nazwa użytkownika - imię, nazwisko czy też nazwa konta użytkownika (login).
 • Szyfruj formularz [Encrypt Login Form]: szyfruje dane logowania (wymagane SSL). Nie włączaj tej opcji, jeśli Joomla! nie korzysta z połączeń szyfrowanych (https://).


Menu witryny

Moduł Menu witryny umożliwia wyświetlanie dowolnych menu - głównego, lokalnego, użytkownika, górnego, dolnego, ogólnodostępnego, dostępnego tylko dla uprawionych. Każda witryna Joomla! ma przynajmniej jedno menu tworzone na stronie Projektant menu.

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu mod_mainmenu. Nazwa katalogu jest równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Menu witryny i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_mainmenu. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr Wybierz typ pozwala wyselekcjonować oryginał i wszystkie kopie modułu.

Parametry modułu

Dla modułu Menu konfigurujemy następujące parametry modułu (podstawowe):

15 menu module parameters.png
 • Nazwa menu [Menu Name]: decyduje, które z menu zostanie wyświetlone w module. Nazwa ustalana jest na stronie Projektant menu. Zalecane jest stosowanie nazw jednowyrazowych. Standardowe możliwości to: mainmenu – główne menu witryny, usermenu – menu użytkownika, topmenu - górne menu, othermenu – inne menu, np. lokalne.
Zwróć uwagę, że możesz stworzyć więcej niż jeden moduł z tym samym menu (z tą samą nazwą menu).
 • Styl menu [Menu Style]: określa sposób wyświetlania menu:
  • Lista [List]: styl właściwy dla Joomla! 1.5, zgodny z XHTML.
  • Zgodność - Pionowo w tabeli [Legacy Vertical]: menu będzie wyświetlone w trybie zgodności wstecznej z Joomla 1.0 - łącza do pozycji witryny wyświetlane są w kolejnych wierszach jednokolumnowej tabeli. Możliwe jest wyświetlanie podmenu (wystarczy zaznaczyć poniżej opcję Rozwiń menu). Pozycje podmenu umieszczone są z wcięciami.
  • Zgodność - Poziomo w tabeli [Legacy Horizontal]: menu będzie wyświetlone w trybie zgodności wstecznej z Joomla 1.0 - łącza do pozycji witryny wyświetlane są w kolejnych komórkach tabeli jednowierszowej. Nie wyświetla pozycji podrzędnych. Pozycje mogą być rozdzielane separatorami.
  • Zgodność - Lista poziomo lub pionowo [Legacy Flat List]: menu będzie wyświetlone w trybie zgodności wstecznej z Joomla 1.0 - łącza do pozycji witryny wyświetlane są w formie listy punktowanej. Nie wyświetla pozycji podrzędnych. Zależnie od reguł określonych w arkuszu stylów dla listy punktowanej może być wyświetlane poziomo lub pionowo. Można stworzyć warianty klas dla obu układów (opracować klasy z przyrostkami, np. .mainlevel-pionowo, .mainlevel-poziomo.
Poziom główny (startowy) i najniższ

Poziomy startowy i najniższy można wykorzystać do pokazania różnych części jednego menu w różnych lokalizacjach (miejscach). Na przykład możesz mieć jedno menu z trzema poziomami, jak poniżej:

Pozycja menu 1
Pozycja menu 2
Pozycja menu 2.1
Pozycja menu 2.1.1
Pozycja menu 2.1.2
Pozycja menu 2.2
Pozycja menu 3

Stosując opcje poziom początkowy i poziom najniższy, możesz pokazać to jedno menu jako trzy różne mniejsze menu na Twoich stronach. Aby to osiągnąć:

 1. Stwórz "główne" menu, ustalając w nim 0 jako poziom początkowy, a 1 jako poziom najniższy. Wyświetlaj ten moduł na wszystkich stronach (przypisz do wszystkich stron/pozycji menu).
 2. Stwórz "środkowy" moduł menu, ustalając w nim 1 jako poziom początkowy, a 2 jako poziom najniższy. Wyświetlaj je tylko na stronach przypisanych do pozycji menu 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, i 2.2.
 3. Stwórz "trzeci" moduł menu, , ustalając w nim 2 jako poziom początkowy, a 3 jako poziom najniższy, czyli tak, aby wyświetlane były jedynie pozycje 2.1.1 i 2.1.2. Wyświetlaj je tylko na innych pozostałych stronach (innych, niż w przypadku poprzednich modułów) - na stronach przypisanych do pozycji 2.1, 2.1.1 i 2.1.2.

W efekcie możesz zbudować jedno wielopoziomowe menu, ale rozbite na kilka odrębnych modułów. To rozwiązanie ma jeszcze jedną zaletę - w module Ścieżka Powrotu będzie odzwierciedlana faktyczna hierarchia stron witryny.

 • Poziom startowy [Start Level]: opcjonalne. Określa główny poziom menu. Domyślnie najwyższy - 0.
 • Najniższy poziom [End Level]: opcjonalne - poziom, poniżej którego nie będą wyświetlane podrzędne pozycje menu. Domyślnie 0 - powoduje wyświetlanie wszystkich podrzędnych pozycji.
 • Podrzędne zawsze [Always show sub-menu Items]: wyświetl wszystkie menu podrzędne bez względu na to, czy ich pozycja nadrzędna jest aktywna. Jeśli zaznaczysz Nie pozycje podrzędne będą rozwinięte jedynie wówczas, gdy zostanie uaktywniona pozycja nadrzędna. Jeśli zaznaczysz Tak, wszystkie podrzędne pozycje menu będą zawsze widoczne (rozwinięte). W przypadku rozbudowanego menu wielopoziomowego raczej niezalecane.
 • Dodatkowe okno [Target Position]: właściwości dodatkowego okna przeglądarki, w którym zostanie otwarta strona, jeśli nie będzie to główne okno przeglądarki (np. top=50,left=50,width=200,height=300).

Parametry rozszerzone

15 menu module advanced parameters.png
 • Pokaż białe znaki [Show Whitespace]: decyduje o wyświetlaniu białych znaków, gdy strona jest wyświetlana w standardzie XHTML. Białe znaki to spacje, tabulatory, znaki nowych linii i inne znaki formatujące, nie oddziałujące na zawartość dokumentu XHTML. Zwróć uwagę, że ustawienie to nie ma znaczenia dla wyglądu strony - ustawienie decyduje jedynie o wyglądzie kodu źródłowego. Niezachowanie białych znaków zmniejsza nieco objętość dokumentów xHTML, przyspiesza ich wczytywanie przez przeglądarki użytkowników.
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Znacznik ID menu [Menu Tag ID]: wpisz ID menu, które chcesz przypisać do głównych elementów listy w menu objętym znacznikiem ul (opcjonalne).
 • Przyrostek klas CSS menu [Menu Class Suffix]: umożliwia zastosowanie niestandardowego stylu dla menu. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas .mainlevel oraz .sublevel, wyróżnionych przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów takie specjalne odmiany klas, wpisz identyfikujący je przyrostek, np. -innemenu – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.
 • Maksymalna ilość poziomów [Maximum Menu Depth]: wpisz liczbę określającą, do którego poziomu rozwijać pozycje menu wielopoziomowego. Jeśli nie wyświetlają się wszystkie pozycje, zwiększ tę liczbę

Inne parametry

15 menu module other parameters.png
 • Ikony w menu [Show Menu Images]: decyduje o wyświetlaniu przy nazwie łącza ikon wybranych parametrach pozycji menu. Jeśli w ustawieniach pozycji menu nie zostaną wskazane pliki z ikonami, ustawienie Pokaż nie przyniesie żadnego skutku.
 • Wyrównanie ikon [Menu Icon Alignment]: Decyduje o położeniu ikon – z lewej bądź prawej strony nazw pozycji. Zaznacz jedną z opcji.
 • Rozwiń menu [Expand Menu]: w przypadku menu wielopoziomowego decyduje o sposobie wyświetlania. Jeśli zostanie ustawiona opcja Tak, będą wyświetlane zarówno pozycje nadrzędne, jak i podporządkowane. W przypadku menu wielopoziomowego raczej niezalecane. Jeśli zostanie ustawiona opcja Nie, podrzędne pozycje menu będą wyświetlane wówczas, gdy użytkownik wybierze menu nadrzędne.
 • Nadrzędne aktywne [Activate parent]: decyduje o podświetleniu menu nadrzędnego, gdy uaktywniona jest dowolna pozycja podmenu. Efekt na stronie będzie widoczny jedynie wówczas, gdy w arkuszu stylów dla łączy zostanie określona pseudoklasa a:active.
 • Wyróżnij wszystkie aktywne [Full Active highlighting]: decyduje o podświetleniu aktywnej, aktualnie wybranej pozycji menu. Efekt na stronie będzie widoczny jedynie wówczas, gdy w arkuszu stylów CSS dla łączy zostanie określona pseudoklasa a:active. Zaznaczenie Tak może jednak powodować konflikt z wymaganiami standardu XHTML, jeśli na stronie zostanie wyświetlona kolejna kopia tego samego modułu menu (np. menu główne w górnym pasku i powtórzone w pasku dolnym.
 • Grafika we wcięciu [Indent Image]: umożliwia sygnalizowanie podrzędnych pozycji menu niewielką grafiką. Wybierz jedną z czterech możliwości:
  • Z szablonu [Template]: grafiki dodane w katalogu /images domyślnego szablonu; ich nazwy muszą być takie, jak nazwy standardowych obrazków [indent.png, indent1.png, indent2.png, indent3.png, indent4.png, indent5.png]
  • Domyślne obrazki Joomla! [Joomla! default images]: standardowe grafiki Joomla!.
  • Wg ustawień poniżej [Use Parameters Below]: obrazki zdefiniowane w ustawieniach poniżej dla poziomów menu od 1-6.
  • Bez obrazka [None]: Joomla! użyje wcięć bez obrazków.
 • Poziom wcięcia [Indent Image 1-6]: dla pozycji menu od 1 do 6 poziomu można wskazać konkretne obrazki (należy je umieścić w katalogu images/M_images).
 • Odstęp przed pozycją [Spacer]: znak rozdzielający pozycje menu w menu poziomym przed nazwą menu. Często stosowane rozwiązanie: "|".
 • Odstęp za pozycją [End Spacer]: znak rozdzielający pozycje menu w menu poziomym po nazwie menu. Często stosowane rozwiązanie - znak pipe: "|". Aby znak nie był dwukrotnie powtarzany, najlepiej zdecydować się na jedną z możliwości - przed pozycją menu lub za pozycją menu.
 • Łącze graficzne [Menu Image Link]: umożliwia grafiki jako odnośnika zamiast odnośnika tekstowego; obraz należy wybrać w projektancie pozycji menu. Zaznacz jedną z opcji.

Migawki

Przy każdym odświeżeniu strony wyświetla jeden lub więcej artykułów albo wstępów artykułów z wybranych kategorii. Jeśli ustawisz więcej artykułów, wybierz pionowy lub poziomy styl wyświetlania. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej::
15 newsflash example.png

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu mod_newsflash. Nazwa katalogu jest równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Migawki i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_newsflash. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr Wybierz typ pozwala wyselekcjonować oryginał i wszystkie kopie modułu.

Powiązania

Moduł Migawki korzysta z pracy wykonanej za pomocą innych komponentów, ale nie jest konieczny do prezentacji gromadzonych za ich pomocą danych, jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda).

Parametry modułu

15 newsflash parameters.png


 • Kategoria [Category]: określa kategorię, z której będą wybierane pozycje do prezentacji, np. artykuły. Wybierz kategorię z listy rozwijanej.
 • Styl wyświetlania [Layout]: decyduje o wyglądzie i ilości (!) wyświetlanych migawek:
  • Losowo [Randomly choose one at a time]: wyświetla - jedną losowo wybraną migawkę, inną przy każdym odświeżeniu strony; ustawienie domyślne;
  • Poziomo [Horizontal]: wyświetla kilka migawek w kolumnach - ilość określasz poniżej.
  • Pionowo [Vertical]: wyświetla kilka migawek w wierszach, jedna pod drugą - ilość określasz poniżej.
Styl pionowy lepiej nadaje się do zastosowania w bocznych wąskich modułach, styl poziomy w modułach umieszczonych w centralnej szerokiej kolumnie. Uwaga: Zdefiniuj staranne obszar i rozmiar dla tego modułu, aby otrzymać pełny i czytelny tekst. Pamiętaj również, aby Migawki były zwięzłe.
 • Pokaż grafiki [Show Images]: decyduje, czy będą wyświetlane grafiki umieszczone w artykule. Wyświetlanie obrazków wymaga odpowiedniego rozmiaru obszaru przeznaczonego na wyświetlanie migawek. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Tytuły łączami [Title Linkable]: decyduje, czy tytuły będą łączami do stron prezentujących całe artykuły. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Więcej… [Read more… link]: decyduje, czy poniżej migawek będą wyświetlane odnośniki Więcej… prowadzące do pełnego tekstu artykułu w przypadku artykułów podzielonych na część wstępną i część główną. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Tytuły artykułów [Article Title]: decyduje o wyświetlaniu tytułów migawek. Jeśli wcześniej wybierzesz opcję Tytuły łączami, zaznacz Pokaż.
 • Ilość migawek [# of Articles]: określa ilość wyświetlanych migawek w przypadku, gdy wybrano pionowy lub poziomy styl prezentacji. Jeśli ilość nie zostanie określona, w module będzie wyświetlonych maksymalnie 5 pozycji. Kolejność migawek jest ustalona na podstawie kolejności artykułów na stronie Artykuły - wszystkie.
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.
 • Pokaż ostatni separator [Show last separator]: decyduje, czy po ostatnim artykule będzie wyświetlany separator - dotyczy sytuacji, gdy w module wyświetlamy kilka migawek. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.

Parametry rozszerzone

15 most read advanced.png
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Nowości

Wyświetla listę łączy do artykułów ostatnio dodanych i modyfikowanych. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:
15 latest module example.png

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu mod_latest. Nazwa katalogu jest równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Nowości' i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_latest. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr Wybierz typ pozwala wyselekcjonować oryginał i wszystkie kopie modułu.

Powiązania

Moduł Nowości' korzysta z pracy wykonanej za pomocą innych komponentów, ale nie jest konieczny do prezentacji gromadzonych za ich pomocą danych, jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda).

Parametry modułu

15 latest parameters.png
 • Ilość artykułów [Count]: określa ilość pozycji wyświetlanych w module - odnośników do artykułów. Standardowo 5.
 • Kolejność [Order]: decyduje o kolejności pozycji w module na podstawie daty utworzenia i daty modyfikacji. Zaznacz jedną z opcji: Ostatnio dodane najpierw albo Ostatnio modyfikowane najpierw.
 • Autorzy [Authors]: filtr ograniczający grono autorów, których artykuły zostaną umieszczone w module. Działa jedynie w przypadku, gdy użytkownik jest zalogowany na witrynie. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji:
  • Dowolny [Anyone]: w module zostaną umieszczone łącza do najnowszych artykułów bez względu na to, kto jest ich autorem.
  • Dodane/zmieniane przez użytkownika [Added or modified by Me]: w module zostaną umieszczone łącza do najnowszych artykułów dodanych przez zalogowanego użytkownika.
  • Dodane/zmieniane przez innych autorów [Not added or modified by me]: w module zostaną umieszczone łącza do najnowszych artykułów dodanych przez innych użytkowników.
 • Artykuły ze Startowej [Front Page Articles]: decyduje, czy wyświetlać łącza do artykułów umieszczonych w przeglądzie Strona startowa.
 • ID sekcji [Section ID]: definiuje sekcję artykułów. ID sekcji można odczytać na liście na liście Sekcje artykułów. Jeśli wpiszesz więcej niż jedną sekcję, oddziel identyfikatory przecinkami, (na przykład: "12,15").
 • ID kategorii [Category ID]: definiuje kategorię artykułów. ID kategorii można odczytać na liście Kategorie artykułów. Jeśli wpiszesz więcej niż jedną kategorię, oddziel identyfikatory - ID kategorii - przecinkami, (na przykład: "12,15").
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.

Parametry rozszerzone

15 latest parameters advanced.png
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.


Popularne

Wyświetla listę łączy do najczęściej przeglądanych artykułów. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:
15 most read example.png

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu mod_mostread. Nazwa katalogu jest równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Popularne i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_mostread. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr Wybierz typ pozwala wyselekcjonować oryginał i wszystkie kopie modułu.

Powiązania

Moduł Popularne korzysta z pracy wykonanej za pomocą innych komponentów, ale nie jest konieczny do prezentacji gromadzonych za ich pomocą danych, jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda).

Parametry modułu

15 most read parameters.png
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.
 • Artykuły ze Startowej [Front Page Articles]: decyduje, czy wyświetlać łącza do artykułów umieszczonych w przeglądzie Strona startowa.
 • Ilość artykułów [Count]: określa ilość pozycji wyświetlanych w module - odnośników do artykułów. Standardowo 5.
 • ID kategorii [Category ID]: definiuje kategorię artykułów. ID kategorii można odczytać na liście Kategorie artykułów. Jeśli wpiszesz więcej niż jedną kategorię, oddziel identyfikatory - ID kategorii - przecinkami, (na przykład: "12,15").
 • ID sekcji [Section ID]: definiuje sekcję artykułów. ID sekcji można odczytać na liście na liście Sekcje artykułów. Jeśli wpiszesz więcej niż jedną sekcję, oddziel identyfikatory przecinkami, (na przykład: "12,15").

Parametry rozszerzone

15 most read advanced.png
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Reklama

Moduł wyświetla losową reklamę graficzną lub tekstową umieszczoną w witrynie za pomocą komponentu Reklama. Przykład modułu przedstawiają ilustracje poniżej.

1) Reklama tekstowa:
15 banner example.png
2) Reklama graficzna:
15 banner example2.png

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu mod_banners. Nazwa katalogu jest równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Reklama i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_banners. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr Wybierz typ pozwala wyselekcjonować oryginał i wszystkie kopie modułu.

Powiązania

Moduł jest oknem prezentacyjnym komponentu Reklama. Reklam gromadzonych i konfigurowanych po części za pomocą komponentu Reklama nie można prezentować w witrynie inaczej niż za pomocą modułu Reklamy.

Parametry modułu

15 banner module parameters.png
 • Otwórz [Target ]: określa, gdzie zostanie otwarta strona, na którą kieruje reklama:
  • W głównym oknie przeglądarki [Parent Window with Browser Navigation]: strona zostanie otwarta w aktualnym oknie przeglądarki, z narzędziami nawigacyjnymi przeglądarki.
  • W nowym oknie z paskiem nawigacyjnym [New Window with Browser Navigation]: strona zostanie otwarta w nowym oknie ze wszystkimi elementami interfejsu przeglądarki,
  • W nowym oknie bez paska nawigacyjnego [New Window without Browser Navigation]: strona zostanie otwarta w nowym oknie bez pasków narzędziowych oraz możliwości jego zwiększania lub pomniejszania.
 • Ilość reklam [Count]: ustal, ile reklam wyświetlać równocześnie w module.
 • Klient [Banner Client ]: określa, czyje reklamy będą wyświetlane w module. Wybierz nazwę klienta z listy rozwijanej. Konta klientów tworzymy na stronie Reklama - Klienci
W Joomla 1.0 wpisujemy ID klienta, jeśli więcej niż jedno ID, należy je oddzielić przecinkami. Identyfikator klienta zamawiającego wyświetlanie reklam można odczytać z wykazu wyświetlanego w oknie menedżera klientów Komponenty → Banery → Klienci.
 • Kategoria [Category]: określa kategorię, z której będą wybierane pozycje do prezentacji, np. artykuły. Wybierz kategorię z listy rozwijanej.
Kategorie reklam tworzymy na stronie Reklama - kategorie.
 • Według etykietek [Search By Tags]: umożliwia wyświetlanie reklam kontekstowych - zbliżonych treścią do treści publikowanych artykułów. Zaznacz Tak, aby wyświetlać reklamy oznaczone takimi samymi słowami kluczowymi jak aktualnie prezentowany artykuł.
 • Losować [Randomise]: decyduje o kolejności wyświetlania reklam. Zaznacz jedną z opcji:
  • Uprzywilejowane i kolejność [Sticky, Ordering]: najpierw będą wyświetlane reklamy oznaczone jako uprzywilejowane, a następnie zgodnie z kolejnością ustaloną w komponencie Reklamy
  • Uprzywilejowane i losowo [Sticky, Randomise]: najpierw będą wyświetlane reklamy oznaczone jako uprzywilejowane, a pozostałe w kolejności przypadkowej.
 • Treść nagłówka [Header Text]: tekst wyświetlany przed treścią reklamy. Wpisz np. Reklama
 • Treść stopki [Footer Text]: tekst wyświetlany pod treścią reklamy. Wpisz np. Za treść ogłoszeń odpowiada ogłoszeniodawca
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.

Parametry rozszerzone

15 banner module parameters advanced.png
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Sekcje

Wyświetla listę odnośników do sekcji artykułów, łączących ze stronami typu przegląd artykułów w sekcji. Sekcje artykułów tworzymy i konfigurujemy na stronie Sekcje artykułów. Jeśli opcja Pokaż wszystkim łącza jest włączona, lista zostanie ograniczona tylko do tych, do których użytkownik ma prawa dostępu. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

15 sections module example.png

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu mod_sections. Nazwa katalogu jest równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Sekcje i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_sections. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr Wybierz typ pozwala wyselekcjonować oryginał i wszystkie kopie modułu.

Powiązania

Moduł Sekcje korzysta z pracy wykonanej za pomocą innych komponentów, ale nie jest konieczny do prezentacji gromadzonych za ich pomocą danych, jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda).

Parametry modułu

15 sections module parameters.png
 • Ilość sekcji [Count]: określa ilość pozycji wyświetlanych w module - odnośników do sekcji. Domyślną wartością jest 5 odnośników. Domyślną wartością jest 5 odnośników do sekcji.
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.

Parametry rozszerzone

15 most read advanced.png
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Sonda

Wyświetla formularz głosowania do sondaży opublikowanych za pomocą komponentu Sondy oraz łącza do poglądu wyników i listy innych ankiet. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

15 poll module example.png

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu mod_poll. Nazwa katalogu jest równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Sonda i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_poll. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr Wybierz typ pozwala wyselekcjonować oryginał i wszystkie kopie modułu.

Jeśli użytkownik naciśnie odnośnik Wyniki, przejdzie na stronę wyglądającą jak utworzona za pomocą łącza wewnętrznego typu Sondy (zob. Projektant pozycji menu: Układ typu Sonda. Przykład strony prezentującej wyniki znajduje się poniżej:

15 poll module results example.png

Powiązania

Moduł Sonda współdziała z komponentem Sondy. Projektant sond dostępny jest na stronie Sondy.

Parametry modułu

15 poll module parameters.png
 • Sonda [ Poll]: decyduje, który formularz zostanie wyświetlony w module. Z listy rozwijanej wybierz jedną z dostępnych sond, utworzonych wcześniej na stronie Sondy.
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.

Parametry rozszerzone

15 most read advanced.png
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Statystyka

Wyświetla informacje statystyczne: o serwerze, PHP, MySQL, ilości artykułów, ilości adresów w katalogu stron. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

15 stats module example.png

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu mod_stats. Nazwa katalogu jest równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Statystyka i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_stats. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr Wybierz typ pozwala wyselekcjonować oryginał i wszystkie kopie modułu.

Powiązania

Moduł Statystyka korzysta z pracy wykonanej za pomocą innych komponentów, ale nie jest konieczny do prezentacji gromadzonych za ich pomocą danych, jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda).

Parametry modułu

15 stats module parameters.png
 • Informacje o serwerze [Server Info]: decyduje, czy w module zostaną wyświetlone podstawowe dane serwera: system operacyjnym, wersja PHP, wersja MySQL. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Informacje o witrynie [Site Info]: decyduje, czy w module zostaną wyświetlone podstawowe dane o witrynie: ilość artykułów, adresów internetowych, zarejestrowanych użytkowników. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Licznik odslon [Hit Counter]: decyduje, czy w module zostaną wyświetlony licznik odsłon. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Licz odsłony od [Increase Counter]: umożliwia zmianę stanu odwiedzin. Wpisz liczbę, do której będą dodawane kolejne odsłony (domyślnie 0).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.

Parametry rozszerzone

15 most read advanced.png
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Stopka

Moduł może wyświetlać informację o autorstwie, prawach własności, warunkach korzystania z witryny. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu mod_footer. Nazwa katalogu jest równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Stopka i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_footer. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr Wybierz typ pozwala wyselekcjonować oryginał i wszystkie kopie modułu.

Powiązania

Moduł Stopka nie jest połączony z żadnym innym komponentem (jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda).

Parametry modułu

15 footer parameters.png
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.

Spis treści

Szukaj

Wyświetla na stronach witryny wyszukiwarkę, umożliwia użytkownikom przeszukiwanie serwisu. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

15 search module example.png

Parametry modułu umożliwiają m.in. określenie wyglądu, tekstu wyświetlanego w polu wyszukiwarki, uaktywnienie domyślnie wyłączonego przycisku, ustalenie jego położenia i etykiety. Przykład wyników wyszukiwania przedstawia kolejna ilustracja:

15 search module example1.png

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu mod_search. Nazwa katalogu jest równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Szukaj i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_search. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr Wybierz typ pozwala wyselekcjonować oryginał i wszystkie kopie modułu.

Powiązania

Moduł Szukaj jest standardowym sposobem udostępnienia funkcji wyszukiwania w Joomla! Zapewnia użyteczność podobną, jak odnośnik w menu typu Łącze wewnętrzne - Szukaj. Współdziała z uruchamianym w tle komponentem Szukaj, w każdym momencie gotowym do przeszukania witryny oraz z dodatkami, umożliwiającymi przeszukiwanie różnych obszarów witryny:

Niektóre z dodatkowo instalowanych rozszerzeń instalują również dodatku obsługujące przeszukiwanie. Częściej jednak konieczne jest samodzielne zainstalowanie odpowiedniego dodatku.

Parametry modułu

15 search module parameters.png
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.
 • Szerokośc pola [Box Width]: szerokość pola wyszukiwarki w pikselach. Domyślnie 20px.
 • Tekst w polu [Text]: tekst, który zostanie wyświetlony w polu formularza. Jeśli pozostawisz puste, zostanie użyty tekst domyślny z pliku językowego (Szukaj...).
 • Przycisk Szukaj [Search button]: decyduje o wyświetlaniu przycisku uruchamiającego wyszukiwanie. Zaznacz jedną z opcji Tak lub Nie. Jeśli Nie, wyszukiwanie będzie uruchamiane po naciśnięciu klawisza [Enter].
 • Pozycja przycisku [Button Position]: określa położenie przycisku. Zaznacz jedną z opcji: z lewej, prawej, na górze, na dole.
 • Przycisk graficzny [Search button as image]: zmienia ustawienie domyślne - zamiast przycisku tekstowego można wyświetlić przycisk graficzny. Plik grafiki nazwany searchButton.gif musi znajdować się w katalogu /images/M_images/ albo w katalogu /images domyślnego szablonu witryny.
 • Etykieta [Button Text]: treść napisu na przycisku graficznym. Jeśli pozostawisz puste, zostanie użyty tekst domyślny z pliku językowego (Szukaj).

Parametry rozszerzone

15 most read advanced.png
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.


Aby umieścić moduł Szukaj na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej o najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia -> Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Nowy, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Szukaj, by rozpocząć konfigurację modułu. Możesz również zaznaczyć pole opcji przy nazwie typu Szukaj i kliknąć przycisk Dalej.
 5. Skonfiguruj moduł:
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji.
  • Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu
  • Sprecyzuj, jeśli chcesz, parametry modułu.
  • Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.
Porada Porada
Projektanci szablonów często zakładają, że moduł Szukaj będzie umieszczany w pozycji nazywanej user4. Sprawdź, czy nie jest tak również w przypadku Twojego szablonu.
Ikona informacja.png
 Informacja

 Przeszukiwanie witryny obsługuje komponent Wyszukiwanie oraz dodatki z rodziny search. W konfiguracji dodatków można zdecydować, czy Joomla! ma przeszukiwać obszar witryny obsługiwany przez dodatek.

najlepiej umieszczać nad lub pod treścią główną, aby mu zapewnić wystarczająco szeroki obszar prezentacji. Zważ, że jeśli umieścisz moduł w bocznym, niezbyt szerokim pasku, okno prezentacyjne będzie niewielkie, zwłaszcza, że najpewniej zostanie zwężone o szerokość paska przewijania (ok. 20px) }}Ścieżka powrotu

Moduł wyświetla odnośniki ilustrujące ścieżkę przebytą od strony startowej witryny do aktualnego miejsca, umożliwiającą nawigację wstecz, do wybranych punktów pośrednich.

Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:
15 breadcrumbs example.png


Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu mod_breadcrumbs. Nazwa katalogu jest równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Ścieżka powrotu i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_breadcrumbs. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr Wybierz typ pozwala wyselekcjonować oryginał i wszystkie kopie modułu.

Powiązania

Moduł Ścieżka powrotu korzysta z pracy wykonanej za pomocą innych komponentów, ale nie jest konieczny do prezentacji gromadzonych za ich pomocą danych, jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda).

Parametry modułu

15 breadcrumbs parameters advanced.png
 • Okruszek startowy [Show Home]: decyduje o wyświetlaniu w ścieżce powrotu elementu prowadzącego do strony startowej. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Tekst okruszka startowego [Text for Home entry]: standardowo - tytuł łącza prowadzącego do strony otwierającej witrynę, np. Start. Można zmienić ten tekst na dowolny.
 • Ostatni okruszek [Show Last]: decyduje o wyświetlaniu w ścieżce powrotu ostatniego elementu - nazwy aktualnej strony. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.


 • Znak rozdzielający [Text Separator]: tekstowy znak rozdzielający elementy ścieżki powrotu. Jeśli nie wpiszesz nic, zostanie użyty separator graficzny - plik /images/M_images/arrow.png albo plik arrow.png umieszczony w katalogu Twojego szablonu, w podkatalogu /images.
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.

Parametry rozszerzone

15 breadcrumbs parameters.png
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj. Tylko opcja Nigdy jest poprawnym ustawieniem.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Tematy pokrewne

Wyświetla łącza do artykułów pokrewnych tematycznie aktualnie przeglądanemu. Podstawą wyboru są słowa kluczowe. Moduł wyświetla odnośniki do artykułów, do których przypisano choć jedno ze słów kluczowych, jakimi opisany jest przeglądany artykuł.

Moduł Tematy pokrewne opiera się na słowach kluczowych [Keywords] umieszczonych w metadanych o artykułach. Wszystkie słowa kluczowe określające aktualnie wyświetlany artykuł są porównywane ze wszystkimi słowami kluczowymi innych opublikowanych pozycji. Na przykład, możesz mieć w witrynie artykuł o hodowcach papug oraz inny, np. o rasie czarnych kakadu. Gdybyś opisał obie pozycje słowami kluczowymi: papuga, papugi, to moduł Tematy pokrewne wyświetli nazwę artykułu o hodowcach papug przy wyświetlaniu artykułu o czarnych kakadu i odwrotnie. Słowa kluczowe opisujące artykuły umieszczamy w sekcji Metadane podczas tworzenia lub redagowania artykułu na stronie Artykuły - Utwórz/Zmień.

Parametry modułu umożliwiają m.in. określenie wyglądu, tekstu wyświetlanego w polu wyszukiwarki, uaktywnienie domyślnie wyłączonego przycisku, ustalenie jego położenia i etykiety. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:
15 related items example.png

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu mod_related_items. Nazwa katalogu jest równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Tematy pokrewne i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_related_items. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr Wybierz typ pozwala wyselekcjonować oryginał i wszystkie kopie modułu.

Powiązania

Moduł Tematy pokrewne korzysta z pracy wykonanej za pomocą innych komponentów, ale nie jest konieczny do prezentacji gromadzonych za ich pomocą danych, jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda).

Parametry modułu

15 related items parameters.png
 • Pokaż datę [Show Date]: decyduje o wyświetlaniu daty utworzenia artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.

Parametry rozszerzone

15 most read advanced.png
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Własny kod HTML

Moduł Własny kod HTML umożliwia stworzenie za pomocą edytora wizualnego własnego modułu z dowolną treścią oznaczoną kodem HTML. Moduł zbudowany z kodu HTML może być potrzebny w wielu sytuacjach, np. gdy chcesz umieścić na stronie mapowany obraz albo chcesz skopiować kod z PayPal, Amazon czy innej witryny.

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu mod_custom. Nazwa katalogu jest równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Własny kod HTML i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_custom. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście modułów. Filtr Wybierz typ pozwala wyselekcjonować oryginał i wszystkie kopie modułu.

Powiązania

Moduł Własny kod HTML nie jest połączony z żadnym innym komponentem (jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda).

Własny kod

Kiedy tworzysz lub edytujesz własny moduł HTML, w oknie edytora modułu masz do dyspozycji swój domyślny edytor tekstu.

Ważna informacja: Edytor TinyMCE nie pozwala na stosowanie pewnych znaczników. Aby możliwe było ich umieszczenie w module, możesz chwilowo przełączyć w ustawieniach swojego konta parametr Edytor użytkownika na Edytor zwykły (No editor), zredagować moduł, a potem ponownie włączyć edytor wizualny. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie rozszerzenia, które umożliwia umieszczanie kodu HTML (i ewentualnie innego) w modułach.

Przykład tworzenia własnego modułu z HTML przedstawia ilustracja poniżej. Zwróć uwagę, że w ustawieniach konta użytkownika włączono opcję Zwykły edytor:

15 custom html example.png

Parametry modułu

15 custom html parameters.png
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.

Wpinacz

Wpinacz [ang. Wrapper] - podobnie jak komponent - wyświetla w ramce pływającej dowolną inną stronę lub witrynę internetową z całym jej interfejsem albo niestandardową, niezależną od Joomla! aplikację, nieobsługiwaną w zwykłym trybie np. stronę dHTML, galerię, katalog. Jeśli umieszczona w module strona jest szersza lub wyższa niż moduł, można uaktywnić paski przewijania. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Moduł zapewnia użyteczność podobną, jak łącze wewnętrzne Menu Item Manager - New/Edit.

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu mod_wrapper. Nazwa katalogu jest równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Wpinacz i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_wrapper. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr Wybierz typ pozwala wyselekcjonować oryginał i wszystkie kopie modułu.

Powiązania

Moduł Wpinacz nie jest połączony z żadnym innym komponentem (jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda).

Parametry modułu

15 wrapper module parameters.png
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.
 • Adres WWW [Web URL]: decyduje o wyświetlaniu adresu witryny internetowej. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Paski przewijania [Scroll Bars]: decyduje o wyświetlaniu pasków przewijania - poziomego i pionowego - w przypadku, gdy rozmiar strony lub okna aplikacja będzie większy niż rozmiar. Jeśli wybierzesz Tak, paski przewijania są widoczne zawsze. Jeśli ustawisz Nie, paski przewijania nie zostaną wyświetlone, nawet gdy zawartość wykraczać będzie poza ustalony obszar. Jeśli wybierzesz opcję Auto, paski przewijania będą wyświetlane w razie potrzeby.
 • Szerokość [Width]: szerokość ramki. Możesz podać wartość bezwzględną - w pikselach bądź relatywnie - procent szerokości obszaru, w którym ramka została umieszczona, np. głównego obszaru prezentacji na stronie albo modułu. Jeśli ustalasz wartość procentową, dodaj jednostkę %. To ustawienie może przynieść nieoczekiwane rezultaty, np. w przypadku ilustracji bądź ramek pływających. Przykładowo, gdy wpiszesz "550", ramka będzie mieć szerokość 550 pikseli, gdy wpiszesz "75%", to w przypadku modułu będzie to zwykle w granicach 150 pikseli, a w głównym obszarze prezentacji w granicach 600-1000px.
 • Wysokość [Height]: wysokość ramki. Możesz podać wartość bezwzględną - w pikselach bądź relatywnie - procent wysokości obszaru, w którym umieszczono ramkę, np. w obszarze prezentacji głównej treści albo modułów. Jeśli ustalasz wartość procentową, dodaj jednostkę %. To ustawienie może przynieść nieoczekiwane rezultaty. Przetestuj dokładnie efekt.
 • Dopasuj wysokość [Auto Height]: decyduje o automatycznym ustaleniu wysokości strony zewnętrznej. Zaznacz jedną z opcji Tak lub Nie. Opcja Tak może nie działać w pełni poprawnie w przypadku stron spoza Twojej domeny. Jeśli zobaczysz błąd JavaScript, upewnij się, że ta funkcja jest wyłączona. Niekompatybilne z XHTML.
 • Dodaj automatycznie [Auto Add]: decyduje o automatycznym uzupełnieniu adresu o protokół. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie. Jeśli w adresie URL nie zostanie wykryty protokół http:// lub https:// domyślnie zostanie dodane http://.
 • Cel [Target Name]: podaj nazwę ramki pływającej. Opcjonalne. Nazwa ramki może posłużyć jako cel w odnośnikach do strony.


Parametry rozszerzone

15 most read advanced.png
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Aby umieścić moduł Wpinacz na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej o najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia -> Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Nowy, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Wpinacz, by rozpocząć konfigurację modułu. Możesz również zaznaczyć pole opcji przy nazwie typu Wpinacz i kliknąć przycisk Dalej.
 5. Skonfiguruj moduł:
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji.
  • Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu
  • W podstawowych parametrach modułu podaj adres internetowy zasobu, który chcesz wyświetlać w ramce pływającej.
  • Sprecyzuj, jeśli chcesz, inne parametry modułu.
  • Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.
Porada Porada
Moduł Wpinacz najlepiej umieszczać nad lub pod treścią główną, aby mu zapewnić wystarczająco szeroki obszar prezentacji. Zważ, że jeśli umieścisz moduł w bocznym, niezbyt szerokim pasku, okno prezentacyjne będzie niewielkie, zwłaszcza, że najpewniej zostanie zwężone o szerokość paska przewijania (ok. 20px)

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 banner edit toolbar.png

Poniżej objaśniamy znaczenie przycisków:

 • Zapisz [Save]: kończy tworzenie pozycji lub wprowadzanie zmian, zachowuje zmiany wprowadzone po poprzedniej operacji zapisywania, kończy pracę i zamyka edytor, przenosi na stronę listy pozycji. Odblokowuje modyfikowane pozycje do edycji przez innych administratorów.
Uwaga: W przypadku komponentu Korespondencja powoduje wysłanie zredagowanej wiadomości i usunięcie jej z edytora.
 • Zastosuj [Apply]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Jeśli podczas tworzenia nowej pozycji umieścisz niezbędne dane, pozycja zostanie utworzona, w przeciwnym przypadku stosowany komunikat powiadomi Cię, jakie informacje są wymagane. Przycisk Zastosuj chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy - użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zamknij [Close]: działa podobnie, jak przycisk Anuluj. Przenosi na poprzednią stronę - do widoku listy bez zapisania zmian wprowadzonych po ostatnim zapisywaniu. Jeśli naciśniesz Zamknij, dodając nową pozycję, nie zostanie utworzona. Jeśli modyfikujesz istniejącą pozycję, zmiany nie zostaną zachowane. Odblokowuje element do edycji przez innych administratorów.
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Porady

 • Niekiedy dodatkowo instalowane rozszerzenia instalują także współdziałające z nimi moduły. Jeśli na liście typów modułów pojawią się inne, niż opisane powyżej, przejrzyj ich dokumentację, aby dowiedzieć się, jak je skonfigurować.

Tematy pokrewne