--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.banners.client.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest

Wybierz z rozwijanego menu zaplecza pozycję Komponenty → Reklama → Klienci [Components → Banner → Clients]. Na stronach Reklama -Reklamy oraz Reklama - Kategorie możesz również wybrać łącze Klienci.

Opis

Na stronie Zarządzanie klientami, nazywanej też menedżerem klientów tworzymy nowe konta reklamodawców oraz modyfikujemy dane klientów dodanych wcześniej. Można stąd również przejść na strony Reklama -Reklamy oraz stronę Reklama - Kategorie. Każda reklama musi być przypisana do konkretnego reklamodawcy. Zanim dodasz pierwszą reklamę tekstową lub graficzną, trzeba dodać przynajmniej jednego klienta reklamodawcę oraz co najmniej jedną kategorię reklam.

Zrzut ekranu

15 banner client manager1.png

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się lista wszystkich kategorii. Gdy mamy dużą ilość kategorii, w przeglądaniu ich listy i wyszukiwaniu mogą pomóc filtry, pasek nawigacyjny pod tabelą i narzędzia sortowania.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę kategorii rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny: nazwy klienta, kontaktu, ilości reklam, ID.

Nawigacja lokalna - odnośniki Reklamy, Klienci i Kategorie

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej filtra znajdują się menu lokalne z trzema odnośnikami:

15 banner manager banners other.png

 • Reklamy [Banners]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę Reklama - Reklamy.
 • Klienci [Clients]: ten odnośnik jest nieaktywny, ponieważ właśnie jesteś na stronie Reklama - Klienci.
 • Kategorie [Categories]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę Reklama - Kategorie.

Informacje w kolumnach tabeli

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę pozycji rosnąco lub malejąco według kryterium określonego tytułem. Znaczenie informacji w kolumnach jest następujące:

 • #: liczba porządkowa - numer nadawany automatycznie przez Joomla!.
 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Zmień, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Nazwa klienta [Client Name]: nazwa firmy, instytucji lub inna oznaczająca zamawiającego reklamę. Nazwa wykorzystywana jest tylko na stronach zaplecza administracyjnego, nie jest publikowana na stronach witryny. Jest odnośnikiem do strony edytora danych klienta.
 • Kontakt [Contact]: nazwa osoby lub numer telefonu. Informacja do wykorzystania w kontaktach z klientem, jest widoczna jedynie na stronach zaplecza administracyjnego.
 • Reklam [# Banners]: ilość zamówionych reklam.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! podczas zakładania każdej nowej pozycji - artykułu, kategorii, sekcji, konta użytkownika, menu itd. Wykorzystywany wewnątrz do rozpoznawania pozycji, np. w odnośnikach. Numeru identyfikacyjnego nie można zmienić.

Filtry

Ilość pozycji na liście można ograniczać za pomocą filtrów - jednego lub ich kombinacji. W przypadku listy klientów dysponujemy filtrem tytułów lub ID oraz filtrem ilości pozycji na jednej stronie.

Filtr tytułów lub ID

W lewym rogu tuż nad wierszem nagłówkowym tabeli znajduje się filtr z dwoma przyciskami, jak na ilustracji poniżej:
15 article manager filter1.png

 • Filtruj [Filter]: ustala kryterium filtrowania - wpisz tytuł lub dowolny fragment tytułu albo jakiś numer identyfikacyjny (ID). Na przykład, gdy wpiszesz "ooml", zostaną wyświetlone pozycje ze słowem "Joomla!" w różnych przypadkach. Jeśli wpiszesz jakąś cyfrę, np. 9, to w tabeli pozostaną jedynie pozycje, których numer identyfikacyjny zawiera tę cyfrę, a więc np. 9, 19, 99, 109 itd. Uwaga: w Joomla 1.0 wymagane było wpisanie co najmniej 3 znaków bez spacji, w Joomla 1.5 można wpisać tylko jeden znak.
 • Idź [Go]: uruchamia filtr - ogranicza listę do pozycji spełniających kryteria określone filtrem tytułu lub ID. Zamiast przycisku Idź można nacisnąć klawisz [Enter] albo dowolny fragment nieaktywnej przestrzeni w okolicy filtra.
 • Wyczyść [Reset]: zeruje wszystkie filtry (nie tylko filtr tytułów i ID).

Filtr ilości pozycji

Poniżej dolnej krawędzi tabeli znajduje się filtr Pokaż # [Display #]. Filtr umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie. W Joomla 1.5 na jednej stronie można wyświetlać wszystkie pozycji (w Joomla 1.0 - maksymalnie 50). Jeśli na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona wybraną opcją, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski paginacji (numery stron oraz odnośniki Start, Poprzednie, Następne, Koniec). Zauważ, że w przypadku dużej ilości pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 banner client manager toolbar.png

Poniżej objaśniamy znaczenie przycisków:

 • Usuń [Delete]: rozpoczyna usuwanie zaznaczonego elementu - kategorii, sekcji, menu, artykułu, konta użytkownika. Zaznacz pozycje, które chcesz usunąć i naciśnij tę ikonę, a następnie potwierdź swą decyzję. Możesz ją również anulować. Usunięcie pozycji jest nieodwracalne.
Uwaga: Przycisk Usuń działa nieco inaczej niż podobny przycisk Kosz [Remove]. Pozycje przeniesione do Kosza (artykuły, odnośniki w menu) można przywrócić (odzyskać).
 • Zmień [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności pozycji - sekcji, kategorii, pozycji menu, kategorii, sekcji, artykułu, konta użytkownika. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję, np. menu, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć jej tytuł w wykazie. Możesz również przejść do trybu edycji, klikając w tabeli nazwę sekcji, kategorii, użytkownika, itp.
 • Utwórz/Nowy [New]: rozpoczyna tworzenie nowej pozycji, np. menu, kategorii, sekcji, artykułu, konta użytkownika, przenosi na stronę edytora własności pozycji. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nową pozycję - artykuł, kategorię, sekcję, konto użytkownika, odnośnik w menu.
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Tematy pokrewne

 • Jak tworzyć lub modyfikować reklamy: Reklamy
 • Jak tworzyć lub modyfikować kontakty: Kontakty
© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu {{{1}}} udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Joomla! Official Documentation Wiki