--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.content.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest?

Z menu zaplecza administracyjnego wybierz pozycję Artykuły → wszystkie [Content → Article Manager] albo naciśnij ikonę skrótu Artykuły [Article Manager] na stronie Panel startowy.

Opis

Strona Artykuły - wszystkie [Content Manager], nazywana menedżerem artykułów, zapewnia wszystkie narzędzia tworzenia i zarządzania artykułami.

Zrzut ekranu

15 article manager.png

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się lista wszystkich artykułów. Gdy mamy dużą ilość artykułów, w przeglądaniu ich listy i wyszukiwaniu mogą pomóc filtry, pasek nawigacyjny pod tabelą i narzędzia sortowania.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę artykułów rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny:

 • według tytułu, sekcji, kategorii, nazwy autora, praw dostępu,
 • według daty utworzenia, ilości odsłon, ID,
 • według stanu publikacji i publikacji na stronie startowej - najpierw włączone lub wyłączone.

Informacje w kolumnach tabeli

Poniżej objaśniamy, jakie informacje umieszczono w kolejnych kolumnach. Znaczenie informacji w tabeli jest następujące:

 • #: liczba porządkowa - numer nadawany automatycznie przez Joomla!.
 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Zmień, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Tytuł [Title]: sygnalizuje temat, treść lub zadanie artykułu, kategorii, sekcji, pozycji menu, modułu itp. Można go zmodyfikować. W przypadku tytułu pozycji menu - wyświetlany w menu. W pozostałych przypadkach może być wyświetlany na stronach witryny. Klikając tytuł pozycji, można otworzyć edytor jej właściwości.
 • Publikacja [Published]: wskazuje, czy element treści można przeglądać na stronach witryny w głównej części strony lub w module. Stan publikacji można zmienić, naciskając ikony w tej kolumnie. Kliknięcie ikony Nieopublikowane (czerwony X) powoduje opublikowanie elementu, kliknięcie ikony Opublikowane - zatrzymuje publikację.
 • Na startowej [Front Page]: wskazuje, czy artykuł został oznaczony do publikacji w przeglądzie Strona startowa. Kliknięcie ikony oznaczającej aktualny stan spowoduje jego zmianę.
 • Kolejność [Ordering]: określa porządek wyświetlania. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciskaj strzałki w kolumnie Kolejność (Porządek) albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] - symbol dyskietki obok nagłówka obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
Zauważ, że kolejność wyświetlania artykułów na stronach witryny ustalana jest w sekcji Parametry: rozszerzone dla każdej pozycji menu. Jeśli w parametrach pozycji menu zostanie ustalone kryterium sortowania (na przykład,' Tytułami - od A do Z'), to ustanowiony tutaj porządek zostanie zignorowany. Jedynie w przypadku, gdy w parametrach pozycji menu zostanie wybrana opcja Kolejność, pozycje będą sortowane w szyku ustalonym na tym ekranie.
 • Dostęp [Access Level]: określa, kto ma prawo przeglądać artykuł, kategorię, strony udostępniane przez daną pozycję menu, moduł, itd. Aktualne opcje:
  • Powszechny [Public]: prawo ma każdy odwiedzający witrynę;
  • Rejestrowany [Registered]: prawo mają tylko zalogowani użytkownicy;
  • Specjalny [Special]: prawo mają użytkownicy z uprawnieniami autora lub wyższymi;
Możesz zmienić prawo dostępu, klikając nazwę poziomu dostępu w tej kolumnie.
Kliknięcie nazwy Powszechny zmieni poziom dostępu na Rejestrowany, kliknięcie nazwy Rejestrowany zmieni na Specjalny, a kliknięcie nazwy Specjalny przywróci poziom Powszechny.
 • Sekcja [Section]: sekcja, do której przypisany jest artykuł lub kategoria. Naciśnięcie tytułu sekcji, jeśli jest odnośnikiem, otwiera edytor własności sekcji. Zobacz Utwórz/Zmień. W przypadku artykułów nieprzypisanych do sekcji i kategorii informacja, że znajduje się "Poza kategorią".
 • Kategoria [Category]: nazwa kategorii, do której przypisano artykuł albo pozycję w komponencie. Sygnalizuje temat lub inne kryterium zgrupowania elementów we wspólnej kolekcji. Jest odnośnikiem do strony edytora kategorii, na której można zmodyfikować jej szczegóły. Zwróć uwagę, kategorie artykułów są innymi kolekcjami niż kategorie reklam, kanałów informacyjnych, kontaktów czy adresów internetowych. O artykułach nienależących do kategorii informuje napis Nieprzypisany. Zobacz Kategorie - Edytuj.
 • Autor [Author]: nazwa osoby, która stworzyła element, np. artykuł, ale niekoniecznie jest jego autorem. W przypadku zarejestrowanego użytkownika nazwa autora jest odnośnikiem - naciśnięcie nazwy przenosi do edytora konta użytkownika. Zobacz Użytkownicy - Zmień. Na stronach menedżerów rozszerzeń w kolumnie Autor wyświetlana jest nazwa projektanta albo autora oryginału lub tłumaczenia w przypadku pakietów językowych.
 • Data [Date]: data utworzenia. Zależne od miejsca może wskazywać na datę utworzenia artykułu albo np. pakietu językowego, komponentu, modułu, szablonu. Także data wysłania wiadomości. W przypadku daty utworzenia artykułu - artykułu dodawana przez Joomla! automatycznie, ale może być zmieniona w ustawieniach artykułu w sekcji Parametry: artykuł. Zobacz: Artykuły - Utwórz/Zmień.
 • Odsłony [Hits]: ilość odsłon - wskazuje, ile razy odwiedzono stronę. Ilość odsłon można wyzerować.
Ilość odsłon artykułu można wyzerować na stronie Artykuły - Utwórz/Zmień.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! podczas zakładania każdej nowej pozycji - artykułu, kategorii, sekcji, konta użytkownika, menu itd. Wykorzystywany wewnątrz do rozpoznawania pozycji, np. w odnośnikach. Numeru identyfikacyjnego nie można zmienić.

Filtry

Ilość pozycji na liście można ograniczać za pomocą filtrów - jednego lub ich kombinacji. W przypadku artykułów dysponujemy filtrami tytułów lub ID, sekcji, kategorii, autora, stanu publikacji oraz - jak wszędzie - ilości pozycji na jednej stronie.

Możliwe są dowolne kombinacje filtrów. Przykładowo, korzystając z odpowiedniej kombinacji filtrów, można wybrać tylko artykuły opublikowane napisane przez konkretnego autora przypisane do jednej sekcji i konkretnej kategorii, zawierające w tytule znak „G”

Filtr tytułów lub ID

W lewym rogu tuż nad wierszem nagłówkowym tabeli znajduje się filtr z dwoma przyciskami, jak na ilustracji poniżej:
15 article manager filter1.png

 • Filtruj [Filter]: ustala kryterium filtrowania - wpisz tytuł lub dowolny fragment tytułu albo jakiś numer identyfikacyjny (ID). Na przykład, gdy wpiszesz "ooml", zostaną wyświetlone pozycje ze słowem "Joomla!" w różnych przypadkach. Jeśli wpiszesz jakąś cyfrę, np. 9, to w tabeli pozostaną jedynie pozycje, których numer identyfikacyjny zawiera tę cyfrę, a więc np. 9, 19, 99, 109 itd. Uwaga: w Joomla 1.0 wymagane było wpisanie co najmniej 3 znaków bez spacji, w Joomla 1.5 można wpisać tylko jeden znak.
 • Idź [Go]: uruchamia filtr - ogranicza listę do pozycji spełniających kryteria określone filtrem tytułu lub ID. Zamiast przycisku Idź można nacisnąć klawisz [Enter] albo dowolny fragment nieaktywnej przestrzeni w okolicy filtra.
 • Wyczyść [Reset]: zeruje wszystkie filtry (nie tylko filtr tytułów i ID).

Filtr sekcji, kategorii, autora i stanu publikacji

Po prawej stronie nad wierszem nagłówkowym tabeli znajdują się cztery filtry, przedstawione poniżej:

15 article manager filter2.png


 • Wybierz kategorię [Select Category]: ogranicza listę elementów - w tabeli zostaną wyświetlone jedynie pozycje przypisane do zaznaczonej kategorii.
 • Wybierz sekcję [Select Section]: ogranicza listę artykułów - w tabeli zostaną wyświetlone jedynie artykuły przypisane do zaznaczonej sekcji. Można również wyselekcjonować artykuły Nieprzypisane do sekcji.
 • Wybierz autora [Select Author]: ogranicza listę artykułów - w tabeli zostaną wyświetlone jedynie artykuły utworzone przez zaznaczonego użytkownika.
 • Wybierz stan [Select State]: ogranicza wyświetlanie elementów zgodnie z wybranym zakresem. Z listy rozwijanej wybierz status pozycji, które chcesz wyświetlać: Opublikowane bądź Nieopublikowne. W przypadku artykułów dysponujesz ponadto opcją Archiwalne. W skrytce wiadomości osobistych natomiast można wybrać wiadomości Czytane bądź Nieczytane.

Filtr ilości pozycji

Poniżej dolnej krawędzi tabeli znajduje się filtr Pokaż # [Display #]. Filtr umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie. W Joomla 1.5 na jednej stronie można wyświetlać wszystkie pozycji (w Joomla 1.0 - maksymalnie 50). Jeśli na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona wybraną opcją, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski paginacji (numery stron oraz odnośniki Start, Poprzednie, Następne, Koniec). Zauważ, że w przypadku dużej ilości pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 article manager toolbar.png

Poniżej objaśniamy znaczenie przycisków:

 • Przywróć UnArchived: przywraca zaznaczone artykuły z Archiwum. Aby przywrócić jeden lub więcej artykułów archiwalnych, zaznacz pole wyboru przy ich tytule i naciśnij ten przycisk. Artykuły zarchiwizowane mogą być udostępniane w witrynie w przeglądach archiwum artykułów. Zwróć uwagę, że artykułowi przywróconemu z Archiwum nadawany jest status Nieopublikowany. W przypadku artykułów zarchiwizowanych ikona stanu jest wyłączona.
 • Archiwizuj [Archive]: przenosi zaznaczone artykuły do Archiwum. Zaznacz pole wyboru przy tytułach artykułów, które chcesz umieścić w archiwum i naciśnij ten przycisk. Zarchiwizowane artykuły są nadal widoczne w wykazie. Mogą być udostępniane na witrynie za pomocą pozycji menu typu Przegląd archiwum. Dopóki są oznaczone jako archiwalne, nie można ich publikować na innych stronach.
 • Publikuj [Publish]: powoduje opublikowanie jednej lub wielu pozycji, czyli czyni je widocznymi na witrynie. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, które chcesz udostępnić internautom i kliknij ten przycisk.
 • Nie publikuj [Unpublish]: wstrzymuje publikację pozycji. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, których publikację chcesz zakończyć lub wstrzymać chwilowo i kliknij ten przycisk.
 • Przenieś [Move]: rozpoczyna procedurę przemieszczania - artykułu, pozycji menu. Aby przenieść w inne miejsce, np. pozycję do innego menu lub artykuły do innej kategorii jedną lub więcej pozycji, zaznacz pole wyboru przy nazwach pozycji, które chcesz przenieść, a następnie kliknij ten przycisk. Na nowym ekranie zostaną wyświetlone tytuły przenoszonych pozycji oraz - po lewej stronie - lista wyboru lokalizacji, do której pozycja (pozycje) zostaną przeniesione. Aby zakończyć przenoszenie, zaznacz pożądaną lokalizację i kliknij przycisk Przenieś. Aby zrezygnować, naciśnij Anuluj [Cancel].
 • Kopiuj [Copy]: rozpoczyna kopiowanie zaznaczonego elementu, np. artykułu, pozycji menu. Aby skopiować jeden lub więcej elementów, zaznacz pole wyboru przy ich nazwie i kliknij ten przycisk. Na nowym ekranie zostaną wyświetlone tytuły kopiowanych pozycji oraz - po lewej stronie - lista wyboru lokalizacji, do której pozycja (pozycje) zostaną skopiowane. Aby zakończyć kopiowanie, zaznacz pożądaną lokalizację i kliknij przycisk Kopiuj. Aby zrezygnować, naciśnij Anuluj [Cancel].
 • Kosz [Trash]: rozpoczyna procedurę umieszczania elementu - artykułu lub pozycji menu w koszu. Zaznacz w wykazie elementy, które chcesz przenieść do kosza i kliknij ten przycisk. Pozycje przeniesione do kosza można odzyskać. Więcej informacji znajdziesz na stronie Kosz
 • Zmień [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności pozycji - sekcji, kategorii, pozycji menu, kategorii, sekcji, artykułu, konta użytkownika. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję, np. menu, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć jej tytuł w wykazie. Możesz również przejść do trybu edycji, klikając w tabeli nazwę sekcji, kategorii, użytkownika, itp.
 • Utwórz/Nowy [New]: rozpoczyna tworzenie nowej pozycji, np. menu, kategorii, sekcji, artykułu, konta użytkownika, przenosi na stronę edytora własności pozycji. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nową pozycję - artykuł, kategorię, sekcję, konto użytkownika, odnośnik w menu.
 • Parametry [Parameters]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację: artykułów, reklam, kontaktów, kanałów RSS, zakładek. Kliknij ten przycisk, aby ustalić preferowane reguły wyświetlania wszystkich artykułów, reklam, kontaktów, itd. Ustawienia globalne mogą być zmodyfikowane w ustawieniach pojedynczego elementu, np. artykułu, kontaktu oraz w ustawieniach udostępniających je pozycji menu.
Uwaga: zamiast nazwy Preferencje może być użyta nazwa Preferencje.
Szczegóły zobacz poniżej Preferencje - globalna konfiguracja artykułów
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Preferencje - globalna prezentacji artykułów

Po naciśnięciu w przybornika ikony Preferencje [Parameters] w dodatkowym oknie nakładki wyświetlany jest edytor konfiguracji globalnej artykułów, jak na ilustracji poniżej:

Zrzut ekranu

15 articles global1.png

Parametry preferencji globalnych

Poniżej przedstawiamy znaczenie i możliwości poszczególnych ustawień globalnej konfiguracji artykułów:


 • Pokaż łącza wszystkim [Show Unauthorized Links]: decyduje, czy odwiedzający witrynę, a niezalogowani goście zobaczą na listach tytuły artykułów przeznaczonych tylko dla użytkowników zalogowanych, a w przeglądach teksty wprowadzające i odnośniki do strony z pełnym tekstem artykułu. Jeśli Nie, niezalogowani goście zobaczą jedynie łącza do artykułów, którym ustalono dostęp powszechny. Jeśli Tak, niezalogowani użytkownicy zobaczą odnośniki bądź - w przeglądach - skróty (wstępy) artykułów, a przy próbie wywołania strony z pełnym tekstem artykułu informację komunikującą, że materiał przeznaczony jest tylko dla osób zalogowanych oraz odnośnik do strony Zaloguj się. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Pokaż tytuł artykułu [Show Article Title]: decyduje, czy w przeglądach artykułów i na stronach z pełnym tekstem będą wyświetlane ich tytuły. Jeśli Nie, tytuły artykułów na stronach przeglądów i z pełnym tekstem będą niewidoczne. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Tytuły łączami. [Title Linkable]: decyduje, czy w przeglądach artykułów tytuły będą odnośnikami do stron wyświetlających pełne teksty artykułów. Odnośnikami do pełnych tekstów artykułów mogą być również przyciski Więcej (Czytaj całość [Readmore]). Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Pokaż wprowadzenia [Show Intro Text.]: decyduje o wyświetlaniu w pełnym widoku artykułu części wstępnej, wyodrębnionej dodatkiem – odnośnikiem Więcej… [Readmore]. Zaznaczenie opcji Pokaż spowoduje, że na stronach z całym artykułem (po wciśnięciu przycisku Więcej…) artykuły będą wyświetlane włącznie z wprowadzeniami. Zaznaczenie opcji Ukryj spowoduje, że wyświetlany będzie jedynie tekst umieszczony za wprowadzeniem, po odnośniku Więcej….
 • Tytuły sekcji [Section Name]: decyduje, czy w przeglądach artykułów i na stronach z pełnym tekstem artykułu będą wyświetlane tytuły sekcji, do której artykuł jest przypisany. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Tytuły sekcji łączami [Section Title Linkable]: ustawienie Tak przekształca widoczne tytuły sekcji artykułów w odnośniki do stron wyświetlających listy kategorii artykułów w sekcji. Jeśli Nie, tytuły sekcji będą wyświetlane jako zwykły tekst. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Tytuł kategorii [Category Title]: decyduje, czy w przeglądach artykułów i na stronach z pełnym tekstem artykułu będą wyświetlane tytuły kategorii, do której artykuł jest przypisany. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Tytuł kategorii łączem [Category Title Linkable]: ustawienie Tak przekształca widoczne tytuły kategorii artykułów w odnośniki do stron wyświetlających listy artykułów w kategorii. Jeśli Nie, tytuły kategorii będą wyświetlane jako zwykły tekst. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Nazwa autora [Author Name]: decyduje o wyświetlaniu nazwy autora – standardowo pod tytułem artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Data i czas utworzenia [Created Date and Time]: decyduje o wyświetlaniu daty i czasu utworzenia artykułu – standardowo pod tytułem artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Data i czas modyfikacji [Modified Date and Time]: decyduje o wyświetlaniu daty i czasu ostatnio dokonywanej korekty artykułu – standardowo pod tekstem artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Przyciski nawigacji [Show Navigation]: decyduje o wyświetlaniu przycisków usprawniających nawigację między artykułami, np. Poprzedni artykuł i Następny artykuł.
 • Przycisk Więcej... [Read More... Link]: decyduje o wyświetlaniu w przeglądach artykułów przycisków Więcej… [Read More] – odnośników do stron z pełnym tekstem artykułów. Alternatywnie odnośnikami mogą być tytuły artykułów. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Ocena/Głosowanie [Article Rating/Voting]: włącza lub wyłącza możliwość oceniania artykułów w skali pięciopunktowej oraz wyświetlanie statystyki ocen. Formularz głosowania i statystyka ocen wyświetlane są standardowo pod tytułami artykułów.
 • Ikony [Icons]: ustala formę przycisków Drukuj, PDF i Poleć znajomemu, które mogą być wyświetlane jako odnośniki graficzne (ikony, zaznacz opcję Pokaż) albo tekstowe (zaznacz opcję Ukryj).
Uwaga: To, czy i które z tych odnośników będą wyświetlane, zależy od ustawienia kolejnych parametrów, a także konfiguracji konkretnych artykułów i pozycji menu.
 • Ikona PDF [PDF Icon]: włącza lub wyłącza wyświetlanie przycisku umożliwiającego wygenerowanie pliku z artykułem w formacie PDF. Przeglądający artykuł mogą taki plik wydrukować lub zapisać na dysku swojego komputera. Aby generowanie dokumentu PDF było możliwe, katalog /media musi mieć prawa zapisu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Ikona Drukuj [Print Icon]: włącza lub wyłącza wyświetlanie przycisku umożliwiającego wydrukowanie artykułów bez pozostałych elementów strony - nagłówka, menu, innych modułów. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Ikona E-mail [E-mail Icon]: włącza lub wyłącza wyświetlanie przycisku Poleć innym umożliwiającego przesłanie znajomemu wiadomości zapraszającej do zapoznania się z artykułem. Wiadomość będzie zawierać łącze do artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Odsłony [Hits]: decyduje o wyświetlaniu w widoku listy pozycji - artykułów, zakładek - ilości odsłon. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • W kanale RSS [For each feed item show]: decyduje o tym, czy w kanale informacyjnym RSS witryny będą umieszczane całe artykuły, czy tylko teksty wprowadzające. Jeśli ustawisz Pokaż, w kanale umieszczany będzie pełny tekst. Jeśli zaznaczysz Ukryj, w kanale będzie zamieszczany tylko wprowadzenia. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Opcje filtrowania (HTML)

Witryny mogą być zaatakowane w wyniku umieszczenia przez użytkowników w polach formularzy specjalnego kodu HTML. Jedną z metod ochrony Joomla! przed atakami są wprowadzone od Joomla 1.5.2 rozszerzone opcje filtrowania kodu, zapewniające Ci pełniejszą kontrolę nad składnią HTML w artykułach przesyłanych przez współpracowników witryny. Możesz być liberalny lub restrykcyjny, to zależy tylko od wymagań i potrzeb Twojej strony.

Filtrowanie jest opcją – możliwością. Jeśli nie uczynisz niczego, domyślne ustawienia ochronią Twoją witrynę przed najczęściej zdarzającymi się atakami. Możesz również zdecydować o zastosowaniu wobec użytkowników z poszczególnych grup dodatkowego filtrowania. W takim przypadku w kolejnych ustawieniach regulujesz typ i zasięg filtrowania.

15 articles global2.png

Domyślne ustawienia filtrowania można zmodyfikować w następujących polach:

 • Filtr grup [Filter Groups]: ustal, dla których grup zastosować filtry. W pozostałych grupach żaden filtr nie będzie stosowany. Standardowo filtr stosowany jest w stosunku do użytkowników ze wszystkich grup, aby chronić witryny przed atakami z zewnątrz.
 • Typ filtra [Filter Type]: zaznacz, czy i który z filtrów zastosować:
  • Czarna lista [Black list]: dopuszcza stosowanie wszystkich znaczników i atrybutów, z wyjątkiem wymienionych na czarnej liście.
  • Biała lista [White list]: dopuszcza stosowanie tylko znaczników i atrybutów wyszczególnionych w polach Filtr znaczników i Filtr atrybutów.
  • Bez HTML [No HTML]: usuwa z artykułu przed jego zapisaniem wszystkie znaczniki.
 • Filtr znaczników [Filter Tags]: lista dodatkowych znaczników; oddziel każdy znacznik spacją lub przecinkiem.
 • Filtr atrybutów [Filter Attributes]: lista dodatkowych atrybutów; każdą nazwę atrybutu oddziel spacją lub przecinkiem.

Domyślne filtry

Domyślną metodą filtrowania w Joomla jest “Czarna lista”. Standardowo na czarnej liście umieszczone są następujące znaczniki:

'applet', 'body', 'bgsound', 'base', 'basefont', 'embed', 'frame', 'frameset', 'head', 'html', 'id', 'iframe', 'ilayer', 'layer', 'link', 'meta', 'name', 'object', 'script', 'style', 'title', 'xml'

Standardowo na Czarnej liście umieszczone są następujące atrybuty:

'action', 'background', 'codebase', 'dynsrc', 'lowsrc'

Możesz uzupełnić czarną listę dodatkowymi znacznikami i atrybutami, umieszczając je w polach filtra znaczników i filtra atrybutów, oddzielając każdy znacznik i każdą nazwę atrybutu odstępem bądź przecinkiem.

Zwróć uwagę, że poczynione tutaj ustawienia działają bez względu na używany edytor. Nawet jeśli używasz edytora WYSIWYG, wszystkie znaczniki zostaną usunięte podczas zapisywania.

Przykładowe filtry

Przykładowo, aby umożliwić autorom umieszczanie artykułów z podstawowymi znacznikami HTML, zastosuj następujące ustawienia:

 • Dla parametru Filtr grup zaznacz opcje Zastrzeżony i Autor.
 • Zaznacz Białą listę jako typ filtra
 • Umieść w polu Filtr znaczników następujące: p, br, a, ul, ol, li
 • Umieść w polu Filtr atrybutów następujące: href, target

Porady

 • We wcześniejszych wersjach Joomla (sprzed 1.5) istniały dwie odrębne procedury tworzenia artykułów statycznych i zwykłych (dynamicznych). W Joomla 1.5 obie procedury zostały połączone w jedną. „Normalne”, dynamiczne artykuły są obecnie nazywane po prostu artykułami, a materiały statyczne artykułami nieskategoryzowanymi (nieprzypisanymi).
 • Aby stworzyć artykuł statyczny, stwórz artykuł, jak każdy inny i oznacz go jako Nieprzypisany do żadnej sekcji i kategorii. Aby zaprezentować artykuł na stronach witryny, zastosuj pozycję menu typu Artykuł.
 • Nowością w Joomla 1.5 jest dodatek Czytaj więcej… [Read More]. Gdy tworzysz albo redagujesz artykuł, wystarczy że naciśniesz przycisk Więcej… umieszczony poniżej dolnej krawędzi edytora obok przycisków Grafika i Podziel stronę, aby podzielić artykuł na część wprowadzającą, widoczną w przeglądach i tekst główny, widoczny po naciśnięciu przycisku Więcej….

Tematy pokrewne

© Opracowanie: Zwiastun. W opracowaniu wykorzystano http://docs.joomla.org/Help15:Screen.content.15. Dokument opublikowano na warunkach licencji JEDL.