--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.newsfeeds.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest

Wybierz z rozwijanego menu zaplecza pozycję Komponenty → Spinacz RSS → Kanały informacyjne [Components → News Feeds → Feeds]. Odnośnik Kanały można również wybrać z menu lokalnego strony Spinacz RSS - Kategorie.

Opis

Spinacz RSS [News Feeds] umożliwia korzystanie na witrynie Joomla! z kanałów informacyjnych RSS. Możesz tutaj gromadzić, przeglądać i porządkować łącza do stron udostępniających wiadomości, a następnie umieścić je na witrynie za pomocą Projektant pozycji menu - Utwórz/Edytuj.

Zrzut ekranu

15 newsfeeds manager.png

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się lista wszystkich kanałów informacyjnych. Gdy mamy dużą ilość adresów, w przeglądaniu ich listy i wyszukiwaniu mogą pomóc filtry, pasek nawigacyjny pod tabelą i narzędzia sortowania.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę kanałów rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny: nazwy, stanu publikacji, poziomu dostępu, kategorii, połączeń z użytkownikami.

Nawigacja lokalna - odnośniki Kanały RSS i Kategorie

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej filtra znajdują się menu lokalne z dwoma odnośnikami:

15 newsfeeds category links.png

 • Kanały informacyjne [Feeds]: odnośnik jest nieaktywny, ponieważ znajdujesz się właśnie na stronie Spinacz RSS - Kanały.
 • Kategorie [Categories]: odnośnik jest nieaktywny, ponieważ znajdujesz się właśnie na stronie Spinacz RSS - Kategorie

Informacje w kolumnach tabeli

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę pozycji rosnąco lub malejąco według kryterium określonego tytułem. Znaczenie informacji w kolumnach jest następujące:

 • #: liczba porządkowa - numer nadawany automatycznie przez Joomla!.
 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Zmień, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Nazwa kanału [News Feed Name]: sygnalizuje temat, treść, pochodzenie informacji. Użyj nazwy tak opisowej, na ile to możliwe.
 • Publikacja [Published]: wskazuje, czy element treści można przeglądać na stronach witryny w głównej części strony lub w module. Stan publikacji można zmienić, naciskając ikony w tej kolumnie. Kliknięcie ikony Nieopublikowane (czerwony X) powoduje opublikowanie elementu, kliknięcie ikony Opublikowane - zatrzymuje publikację.
 • Kolejność [Ordering]: określa porządek wyświetlania. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciskaj strzałki w kolumnie Kolejność (Porządek) albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] - symbol dyskietki obok nagłówka obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
 • Kategoria [Category]: nazwa kategorii, do której przypisano artykuł albo pozycję w komponencie. Sygnalizuje temat lub inne kryterium zgrupowania elementów we wspólnej kolekcji. Jest odnośnikiem do strony edytora kategorii, na której można zmodyfikować jej szczegóły. Zwróć uwagę, kategorie artykułów są innymi kolekcjami niż kategorie reklam, kanałów informacyjnych, kontaktów czy adresów internetowych. O artykułach nienależących do kategorii informuje napis Nieprzypisany.
Zobacz Spinacz RSS: Kategorie - Utwórz/Zmień.
 • Artykułów [# Articles]: ilość wiadomości przeznaczonych do wyświetlenia z pobranych na udostępniającej witrynie.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: W sekundach - czas przechowywania wiadomości w katalogu pamięci podręcznej - cache/ w pliku XML z pobranymi nagłówkami RSS, z którego wiadomości udostępniane są na stronach witryny. Po upływie tego czasu wiadomości są ponownie pobierane z witryny udostępniającej, zapisywane w katalogu pamięci podręcznej.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! podczas zakładania każdej nowej pozycji - artykułu, kategorii, sekcji, konta użytkownika, menu itd. Wykorzystywany wewnątrz do rozpoznawania pozycji, np. w odnośnikach. Numeru identyfikacyjnego nie można zmienić.

Filtry

Ilość pozycji na liście można ograniczać za pomocą filtrów - jednego lub ich kombinacji. W przypadku listy kanałów RSS dysponujemy filtrem tytułów lub ID, filtrem kategorii i stanu publikacji oraz filtrem ilości pozycji na jednej stronie.

Możliwe są dowolne kombinacje filtrów. Przykładowo, korzystając z odpowiedniej kombinacji filtrów, można wybrać tylko kanały RSS opublikowane, przypisane do jednej kategorii, zawierające w nazwie znak „G”.

Filtr tytułów lub ID

W lewym rogu tuż nad wierszem nagłówkowym tabeli znajduje się filtr z dwoma przyciskami, jak na ilustracji poniżej:
15 article manager filter1.png

 • Filtruj [Filter]: ustala kryterium filtrowania - wpisz tytuł lub dowolny fragment tytułu albo jakiś numer identyfikacyjny (ID). Na przykład, gdy wpiszesz "ooml", zostaną wyświetlone pozycje ze słowem "Joomla!" w różnych przypadkach. Jeśli wpiszesz jakąś cyfrę, np. 9, to w tabeli pozostaną jedynie pozycje, których numer identyfikacyjny zawiera tę cyfrę, a więc np. 9, 19, 99, 109 itd. Uwaga: w Joomla 1.0 wymagane było wpisanie co najmniej 3 znaków bez spacji, w Joomla 1.5 można wpisać tylko jeden znak.
 • Idź [Go]: uruchamia filtr - ogranicza listę do pozycji spełniających kryteria określone filtrem tytułu lub ID. Zamiast przycisku Idź można nacisnąć klawisz [Enter] albo dowolny fragment nieaktywnej przestrzeni w okolicy filtra.
 • Wyczyść [Reset]: zeruje wszystkie filtry (nie tylko filtr tytułów i ID).

Filtr kategorii i stanu publikacji

Po prawej stronie nad wierszem nagłówkowym tabeli znajdują się dwa filtry, przedstawione poniżej:

15 banner filter.png

 • Wybierz kategorię [Select Category]: ogranicza listę elementów - w tabeli zostaną wyświetlone jedynie pozycje przypisane do zaznaczonej kategorii.
 • Wybierz stan [Select State]: ogranicza wyświetlanie elementów zgodnie z wybranym zakresem. Z listy rozwijanej wybierz status pozycji, które chcesz wyświetlać: Opublikowane bądź Nieopublikowne. W przypadku artykułów dysponujesz ponadto opcją Archiwalne. W skrytce wiadomości osobistych natomiast można wybrać wiadomości Czytane bądź Nieczytane.

Filtr ilości pozycji

Poniżej dolnej krawędzi tabeli znajduje się filtr Pokaż # [Display #]. Filtr umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie. W Joomla 1.5 na jednej stronie można wyświetlać wszystkie pozycji (w Joomla 1.0 - maksymalnie 50). Jeśli na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona wybraną opcją, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski paginacji (numery stron oraz odnośniki Start, Poprzednie, Następne, Koniec). Zauważ, że w przypadku dużej ilości pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 newsfeed toolbar.png

Poniżej objaśniamy znaczenie przycisków:

 • Publikuj [Publish]: powoduje opublikowanie jednej lub wielu pozycji, czyli czyni je widocznymi na witrynie. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, które chcesz udostępnić internautom i kliknij ten przycisk.
 • Nie publikuj [Unpublish]: wstrzymuje publikację pozycji. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, których publikację chcesz zakończyć lub wstrzymać chwilowo i kliknij ten przycisk.
 • Usuń [Delete]: rozpoczyna usuwanie zaznaczonego elementu - kategorii, sekcji, menu, artykułu, konta użytkownika. Zaznacz pozycje, które chcesz usunąć i naciśnij tę ikonę, a następnie potwierdź swą decyzję. Możesz ją również anulować. Usunięcie pozycji jest nieodwracalne.
Uwaga: Przycisk Usuń działa nieco inaczej niż podobny przycisk Kosz [Remove]. Pozycje przeniesione do Kosza (artykuły, odnośniki w menu) można przywrócić (odzyskać).
 • Zmień [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności pozycji - sekcji, kategorii, pozycji menu, kategorii, sekcji, artykułu, konta użytkownika. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję, np. menu, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć jej tytuł w wykazie. Możesz również przejść do trybu edycji, klikając w tabeli nazwę sekcji, kategorii, użytkownika, itp.
 • Utwórz/Nowy [New]: rozpoczyna tworzenie nowej pozycji, np. menu, kategorii, sekcji, artykułu, konta użytkownika, przenosi na stronę edytora własności pozycji. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nową pozycję - artykuł, kategorię, sekcję, konto użytkownika, odnośnik w menu.
 • Parametry [Parameters]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację: artykułów, reklam, kontaktów, kanałów RSS, zakładek. Kliknij ten przycisk, aby ustalić preferowane reguły wyświetlania wszystkich artykułów, reklam, kontaktów, itd. Ustawienia globalne mogą być zmodyfikowane w ustawieniach pojedynczego elementu, np. artykułu, kontaktu oraz w ustawieniach udostępniających je pozycji menu.
Uwaga: zamiast nazwy Preferencje może być użyta nazwa Preferencje.
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Globalna konfiguracja kanałów informacyjnych

Kliknij przycisk Preferencje w przyborniku, by otworzyć edytor globalnej konfiguracji komponentu Spinacz RSS. W edytorze możesz ustalić ustawienia poniższych parametrów:

15 newsfeeds params.png

 • Nagłówki tabeli [Table Headings, Show Table Headings]: decyduje o wyświetlaniu wiersza nagłówkowego tabeli ze spisem pozycji, zawierającego tytuły kolumn, np. Data, Tytuł pozycji, Odsłon, Adres, itp. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Kolumna Nazwa [Name Column]: decyduje o wyświetlaniu kolumny z nazwami kanałów informacyjnych (tytułami wiadomości). Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Kolumna Ilość artykułów [# Articles Column]: decyduje o wyświetlaniu kolumny z ilością artykułów dostępnych w kanałach informacyjnych. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj..
 • Kolumna Adres [Link Column]: decyduje o wyświetlaniu kolumny z adresami kanałów informacyjnych. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opis kategorii [Category Description]: decyduje o wyświetlaniu charakterystyki kategorii kanałów informacyjnych. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Pozycji w kategorii [# Category Items]: wyświetla informację o ilości kanałów informacyjnych w każdej kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Grafika kanału [Feed Image]: decyduje o wyświetlaniu ilustracji dołączone do kanałów RSS. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opis kanału [Feed Description]: decyduje o wyświetlaniu tekstu opisu witryny udostępniającej RSS. Treść opisu ustalana jest przez witrynę udostępniającą wiadomości. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj..
 • Opis pozycji [Item Description]: decyduje o wyświetlaniu zwiastunów wiadomości (pierwszych słów - ich maksymalną ilość określasz poniżej. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj. Jeśli wybierzesz Ukryj', będą wyświetlane jedynie tytuły wiadomości.
 • Ilość słów [Word Count]: maksymalna ilość słów wyświetlanych w skrócie wiadomości (opisie). Wpisz 0, aby wyświetlać cały tekst publikowany przez witrynę udostępniającą wiadomości.

Gdy zakończysz konfigurowanie globalnych preferencji, zapisz je bądź zrezygnuj z dokonanych zmian, korzystając z przycisków:

 • Zapisz [Save]: zachowuje zmienione ustawienia.
 • Anuluj [Cancel]: nie zachowuje wprowadzonych zmian, przenosi z powrotem na stronę z listą kanałów.

Porady

 • Zanim utworzysz pierwszy kanał informacyjny, trzeba stworzyć przynajmniej jedną kategorię wiadomości RSS. Kategorie kanałów informacyjnych dodajemy za pomocą Kategorie klikając pozycję 'Kategorie w menu Komponenty ->Spinacz RSS.

Tematy pokrewne