--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.modules.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest

Z menu zaplecza administracyjnego wybierz pozycję Rozszerzenia → Moduły [Extensions → Module Manager]. Odnośnik Witryna można również wybrać z menu lokalnego na karcie Moduły/Administrator.

Strona Zarządzanie modułami, zwana też menedżerem modułów umożliwia ich dodawanie i usuwanie, włączanie i wyłączanie, edycję właściwości ogólnych, zmianę parametrów. Moduły w Joomla służą do prezentacji menu, treści towarzyszących oraz różnych mediów - grafiki, filmów, reklam, odtwarzaczy dźwięków, itp.

Krótko o modułach

 1. Wszystkie witryny Joomla! korzystają co najmniej z jednego modułu menu witryny.
 2. Wszystkie inne typy modułów są opcjonalne (przykładowo: Migawki, Nowości, Reklama, Sonda).
 3. Każde menu jest obsługiwane przez moduł (np. mod_mainmenu (np. mod_mainmenu).
 4. Moduły jednego typu można powielać w dowolnej ilości.
 5. Niektóre moduły są połączone z komponentami. Na przykład każdy moduł menu witryny jest powiązany z jednym komponentem Menu. Aby zdefiniować w Joomla! menu, trzeba stworzyć menu i pozycje menu na stronie Menu - zarządzanie oraz tworząc moduł menu, korzystając z tego ekranu. Inne moduły, jak np. Własny kod HTML czy Ścieżka powrotu nie są połączone z żadnym komponentem. Więcej informacji o różnych typach modułów znajdziesz na stronach Moduły - witryna oraz Moduły - zaplecze.

W standardowej instalacji Joomla! znajduje się 20 typów modułów. Dodatkowe moduły autorstwa innych projektantów znajdziemy w centralnym katalogu rozszerzeń Joomla!.

Zrzut ekranu

15 module manager.png

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się lista wszystkich modułów. Gdy mamy dużą ilość modułów, w przeglądaniu ich listy i wyszukiwaniu mogą pomóc filtry, pasek nawigacyjny pod tabelą i narzędzia sortowania.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę modułów rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny: nazwy, stanu publikacji, poziomu dostępu, miejsc prezentacji, typu, ID.

Nawigacja lokalna - odnośniki Witryna i Zaplecze

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej filtra znajdują się menu lokalne z dwoma odnośnikami:

Grafika: Moduły - menedżer: Nawigacja lokalna

 • Witryna [Site]: jeśli jest aktywny, przenosi na kartę Moduły - witryna, umożliwiającą tworzenie i konfigurację modułów wyświetlanych na stronach witryny.
 • Zaplecze [Admin]: jeśli jest aktywny, przenosi na kartę Moduły - zaplecze, umożliwiającą tworzenie i konfigurację modułów wyświetlanych na stronach administracyjnych.

Nagłówki kolumn

Click on the column heading to sort the list by that column's value.

 • #: liczba porządkowa - numer nadawany automatycznie przez Joomla!.
 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Zmień, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że moduł może być aktualnie modyfikowany przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował moduł. Wstrzymaj się z edycją modułu, dopóki edytuje go inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Globalne odblokowanie.
 • Tytuł modułu [Module Name]: sygnalizuje temat, treść lub rolę modułu. Może być wyświetlany na stronach witryny. Możesz go więc dowolnie zmieniać. Kliknięcie tytułu otwiera edytor własności modułu.
 • Włączony [Enabled]: wskazuje na aktualny stan rozszerzenia - czy zostało opublikowane (uruchomione) i jest widoczne lub gotowe do działania w razie potrzeby. Ikona z zieloną fiszką oznacza, że rozszerzenie jest włączone, a czerwony krzyżyk sygnalizuje, że jest wyłączone. Naciśnięcie ikony przełącza stan.
 • Kolejność [Ordering]: określa porządek wyświetlania. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciskaj strzałki w kolumnie Kolejność (Porządek) albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] - symbol dyskietki obok nagłówka obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
Można zmienić ten porządek. Naciskaj strzałki w kolumnie Kolejność albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
 • Dostęp [Access Level]: określa, kto ma prawo przeglądać artykuł, kategorię, strony udostępniane przez daną pozycję menu, moduł, itd. Aktualne opcje:
  • Powszechny [Public]: prawo ma każdy odwiedzający witrynę;
  • Rejestrowany [Registered]: prawo mają tylko zalogowani użytkownicy;
  • Specjalny [Special]: prawo mają użytkownicy z uprawnieniami autora lub wyższymi;
Możesz zmienić prawo dostępu, klikając nazwę poziomu dostępu w tej kolumnie.
Kliknięcie nazwy Powszechny zmieni poziom dostępu na Rejestrowany, kliknięcie nazwy Rejestrowany zmieni na Specjalny, a kliknięcie nazwy Specjalny przywróci poziom Powszechny.
 • Pozycja [Position]: wskazuje, w którym miejscu strony moduł będzie widoczny w witrynie. Nowo instalowane moduły są standardowo umieszczane w pozycji left. Pozycje definiowane są w szablonach, by prezentować w modułach treści towarzyszące artykułom. Mogą również być wykorzystane do umieszczania modułów w artykułach za pomocą dodatku Wpinacz modułów. Składnia polecenia umieszczającego moduł w artykule jest następująca: {loadposition xxx}, gdzie xxx jest unikalną nazwą pozycji modułów.
 • Strony [Pages]: informuje, do których stron-pozycji menu moduł został przypisany - wszystkie, zmienne, brak. Moduł widoczny jest na stronach dostępnych z wybranej pozycji menu.
 • Typ [Type]: systemowa nazwa modułu lub rodzaj pozycji menu. W Joomla! zainstalowanych jest 20 standardowych modułów. Wiele rozszerzeń instaluje własne dodatkowe moduły. Więcej informacji znajdziesz na stronach Moduły - witryna oraz Moduły - zaplecze
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! podczas zakładania każdej nowej pozycji - artykułu, kategorii, sekcji, konta użytkownika, menu itd. Wykorzystywany wewnątrz do rozpoznawania pozycji, np. w odnośnikach. Numeru identyfikacyjnego nie można zmienić.

Filtry

Ilość pozycji na liście można ograniczać za pomocą filtrów - jednego lub ich kombinacji. W przypadku modułów dysponujemy filtrem tytułów lub ID, filtrem szablonu, pozycji, typu, stanu publikacji oraz filtrem ilości pozycji na jednej stronie.

Możliwe są dowolne kombinacje filtrów. Przykładowo, korzystając z odpowiedniej kombinacji filtrów, można wybrać tylko moduły opublikowane w pozycji left zawierające w nazwie znak „G”.

Filtr tytułów lub ID

W lewym rogu tuż nad wierszem nagłówkowym tabeli znajduje się filtr z dwoma przyciskami, jak na ilustracji poniżej:
15 article manager filter1.png

 • Filtruj [Filter]: ustala kryterium filtrowania - wpisz tytuł lub dowolny fragment tytułu albo jakiś numer identyfikacyjny (ID). Na przykład, gdy wpiszesz "ooml", zostaną wyświetlone pozycje ze słowem "Joomla!" w różnych przypadkach. Jeśli wpiszesz jakąś cyfrę, np. 9, to w tabeli pozostaną jedynie pozycje, których numer identyfikacyjny zawiera tę cyfrę, a więc np. 9, 19, 99, 109 itd. Uwaga: w Joomla 1.0 wymagane było wpisanie co najmniej 3 znaków bez spacji, w Joomla 1.5 można wpisać tylko jeden znak.
 • Idź [Go]: uruchamia filtr - ogranicza listę do pozycji spełniających kryteria określone filtrem tytułu lub ID. Zamiast przycisku Idź można nacisnąć klawisz [Enter] albo dowolny fragment nieaktywnej przestrzeni w okolicy filtra.
 • Wyczyść [Reset]: zeruje wszystkie filtry (nie tylko filtr tytułów i ID).

Filtry szablonu, pozycji, typu i stanu publikacji

Po prawej stronie nad wierszem nagłówkowym tabeli znajdują się cztery filtry, przedstawione poniżej:

15 module manager filters.png

 • Wybierz szablon [Select Template]: ogranicza wyświetlanie elementów zgodnie z wybranym zakresem. Z listy rozwijanej wybierz Wszystkie albo wybierz jeden z szablonów. Na liście modułów zostaną wyświetlone jedynie moduły umieszczone na stronach obsługiwanych przez wybrany szablon.
Jeśli strony obsługiwane są tylko przez szablon domyślny, na rozwijanej liście będzie tylko jedna pozycja. Filtr przydatny jest w przypadku stron witryny obsługiwanych przez szablon domyślny i szablony przypisane do stron-pozycji menu.
 • Wybierz miejsce [Select Position]: ogranicza wyświetlanie modułów zgodnie z wybranym zakresem - wyświetla tylko moduły umieszczone w wybranej pozycji. Z listy rozwijanej wybierz Wszystkie albo jedną z pozycji - miejsc w szablonie przeznaczonych na prezentację modułów.
 • Wybierz typ [Select Type]: ogranicza wyświetlanie elementów zgodnie z wybranym typem. Z listy rozwijanej wybierz typ rozszerzeń, które chcesz wyświetlać, np. Wszystkie, Moduły witryny, Moduły zaplecza. Na liście modułów zostaną wyświetlone wszystkie kopie modułu wybranego typu.
 • Wybierz stan [Select State]: ogranicza wyświetlanie elementów zgodnie z wybranym zakresem. Z listy rozwijanej wybierz status pozycji, które chcesz wyświetlać: Opublikowane bądź Nieopublikowne. W przypadku artykułów dysponujesz ponadto opcją Archiwalne. W skrytce wiadomości osobistych natomiast można wybrać wiadomości Czytane bądź Nieczytane.

Filtr ilości pozycji

Poniżej dolnej krawędzi tabeli znajduje się filtr Pokaż # [Display #]. Filtr umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie. W Joomla 1.5 na jednej stronie można wyświetlać wszystkie pozycji (w Joomla 1.0 - maksymalnie 50). Jeśli na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona wybraną opcją, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski paginacji (numery stron oraz odnośniki Start, Poprzednie, Następne, Koniec). Zauważ, że w przypadku dużej ilości pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 Module manager toolbar.png

Znaczenie przycisków jest następujące:

 • Włącz [Enable]: uruchamia działanie rozszerzenia (publikuje je). Zaznacz pola wyboru obok nazw modułów albo dodatków, które chcesz uaktywnić i kliknij ten przycisk. Możesz również nacisnąć ikonę sygnalizującą stan modułu lub dodatku w kolumnie Publikacja.
 • Wyłącz [Disable]: wstrzymuje działanie na stronach witryny lub zaplecza zaznaczonych rozszerzeń. Zaznacz pola wyboru obok nazw modułów lub dodatków, których działanie chcesz zatrzymać i kliknij ten przycisk. Możesz również nacisnąć ikonę sygnalizującą stan modułu w kolumnie Publikacja.
 • Kopiuj [Module Copy]: tworzy kopię modułu. Zaznacz pole wyboru przy nazwie modułu, który chcesz skopiować i naciśnij ten przycisk. Na liście pojawi się nowy moduł. Naciśnij jego nazwę, by otworzyć edytor modułu i zmodyfikować jego własności. Skopiowanemu modułowi zostanie nadana automatycznie nazwa utworzona z nazwy oryginału i przedrostka Kopia z.... Skopiowany moduł jest standardowo wyłączony.
 • Usuń [Delete]: rozpoczyna usuwanie zaznaczonego elementu - kategorii, sekcji, menu, artykułu, konta użytkownika. Zaznacz pozycje, które chcesz usunąć i naciśnij tę ikonę, a następnie potwierdź swą decyzję. Możesz ją również anulować. Usunięcie pozycji jest nieodwracalne.
Uwaga: Przycisk Usuń działa nieco inaczej niż podobny przycisk Kosz [Remove]. Pozycje przeniesione do Kosza (artykuły, odnośniki w menu) można przywrócić (odzyskać).
 • Zmień [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności pozycji - sekcji, kategorii, pozycji menu, kategorii, sekcji, artykułu, konta użytkownika. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję, np. menu, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć jej tytuł w wykazie. Możesz również przejść do trybu edycji, klikając w tabeli nazwę sekcji, kategorii, użytkownika, itp.
 • Nowy [New Module]: rozpoczyna tworzenie nowego modułu. Gdy naciśniesz ten przycisk, znajdziesz się na stronie z listą typów modułów. Aby stworzyć nowy moduł, wybierz odpowiedni typ i naciśnij w przyborniku przycisk Dalej. Z tworzenia modułu możesz zrezygnować, naciskając przycisk Anuluj. Zamiast tworzyć nowy moduł, wygodniej jest skopiować istniejący modułów. Więcej informacji o tworzeniu i konfiguracji modułów znajdziesz na stronach: Moduły - witryna oraz Moduły - zaplecze.
Uwaga: W Joomla 1.0 przycisk Nowy na stronie menedżera modułów umożliwiał stworzenie nowego własnego modułu, zawierającego zwykły tekst lub kod HTML. W Joomla 1.5 nowy Własny moduł tworzymy jak każdy inny.
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Porady

 • Aby zmienić kolejność modułów wewnątrz jednej pozycji:
  • Korzystając z filtra pozycji wyselekcjonuj tylko moduły umieszczone w pozycji, którą chcesz uporządkować.
  • Zmieniaj kolejność, korzystając ze strzałek W górę - W dół albo wpisz pożądaną kolejność w polach tekstowych, a następnie naciśnij ikonę Zapisz (dyskietka) w nagłówku kolumny Kolejność.
 • Edytor własności istniejącego modułu można otworzyć w dwojaki sposób - nacisnąć nazwę modułu albo zaznaczyć pole wyboru przy nazwie modułu, a następnie nacisnąć przycisk Zmień w przyborniku w prawym górnym rogu ekranu - zostanie otwarta strona Moduł - Nowy/Zmień.

Tematy pokrewne