--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.plugins.edit.15

Z Joomla!WikiPL

(Przekierowano z Screen.plugins.edit.15)

Gdzie to jest

Strona dostępna jest dopiero po wybraniu z rozwijanego menu zaplecza pozycji Dodatki. Aby skonfigurować istniejący dodatek, naciśnij jego nazwę na liście w tabeli albo zaznacz przy jego nazwie pole wyboru i naciśnij w przyborniku przycisk Zmień [Edit].

Na tej stronie, zwanej edytorem dodatków czy też edytorem wtyczek konfigurujesz własności dodatków - ich szczegóły i parametry. Niektóre dodatki posiadają kilka parametrów, inne żadnego.

Zrzut ekranu

15 plugin edit.png

Szczegóły

Wszystkie dodatki charakteryzuje taki sam zestaw szczegółów identyfikacyjnych:

 • Nazwa [Name]: sygnalizuje typ i funkcję dodatku, jest widoczna tylko w panelu administracyjnym. Nie jest używana do rozpoznawania dodatku przez Joomla!, można ją więc dowolnie zmieniać lub pozostawić bez zmian.
 • Włączony [Enabled]: informuje o stanie dodatku - czy jest aktywny (opublikowany). Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Typ [Type]: wskazuje na obszar witryny objęty oddziaływaniem dodatku oraz nazwę katalogu, w którym - w katalogu /plugins znajdują się skrypty dodatku, np. /plugins/authentication. Tej wartości nie można zmienić. Dodatek może należeć do jednej z kilku grup:
  • uwierzytelniające [authentication]: obsługujące logowanie,
  • oddziałujące na treść [content],
  • wyszukiwarki [search],
  • edytory [editor],
  • rozszerzenia edytorów [editor-xtd],
  • rozszerzenia komponentów [components_name]: zwykle nazwa_komponentu,
  • systemowe [system],
  • obsługujące konta użytkowników [user],
  • xmlrpc [xmlrpc].
 • Plik [File]: nazwa plików zawierających główne skrypt dodatku (bez rozszerzenia ’.php’). Na każdy dodatek składają się co najmniej dwa skrypty - definiujący - PHP oraz konfiguracyjny - XML. Na przykład dodatek uwierzytelniający dla Joomla! składa się ze skryptów joomla.php oraz joomla.xml. W tym polu wyświetlana jest jedynie nazwa tych plików - bez rozszerzenia.
 • Poziom dostępu [Access Level]: określa, kto z użytkowników ma prawo korzystać z dobrodziejstw dodatku. Zaznacz jedną z opcji:
  • Powszechny [Public]: prawo ma każdy odwiedzający witrynę;
  • Zastrzeżony [Registered]: prawo mają tylko zalogowani użytkownicy;
  • Specjalny [Special]: prawo mają użytkownicy z uprawnieniami autora lub wyższymi.
 • Kolejność [Order]: określa porządek wyświetlania i działania dodatków w obrębie pozycji. Na rozwijanej liście znajdują się wszystkie dodatki jednego typu. Aby ustalić kolejność, kliknij nazwę dodatku, przed którym chcesz umieścić dodatek aktualnie konfigurowany. Możesz również umieścić go na początku, klikając opcję Pierwszy [First] lub na końcu, zaznaczając Ostatni [Last]: Kolejność można zmienić także na stronie Dodatki - zarządzanie.
Uwaga: Kolejność uruchamiania dodatków ma niekiedy istotne znaczenie dla ich działania. Jeśli jakiś dodatek nie działa poprawnie, mimo że został włączony, spróbuj umieścić go na początku - przed innymi dodatkami tego samego typu.
 • Opis [Description]: zwięzła charakterystyka dodatku odczytywana z pliku nazwa_dodatku.xml, nie można jej modyfikować.

Opisy dodatków, konfiguracja

W standardowej instalacji Joomla! umieszczono 32 dodatki. Poniżej przedstawiamy ich opisy i charakterystykę konfiguracji.

Uwierzytelnienie: GMail

Dodatek Uwierzytelnienie - GMail [Authentication - GMail] obsługuje sprawdzanie tożsamości za pomocą konta GMail. Wymaga zainstalowanego pakietu cURL. Nie ma konfigurowanych parametrów.

Uwierzytelnienie: Joomla

Dodatek Uwierzytelnienie - Joomla! [Authentication - Joomla!] odpowiada za sprawdzanie tożsamości użytkowników Joomla!. Powinien być włączony. Nie wymaga konfiguracji.

Uwierzytelnienie: LDAP

Dodatek Uwierzytelnienie - LDAP [Authentication - LDAP] obsługuje logowanie do usługi sieciowej LDAP (Lekki protokół dostępu do katalogów). Konfiguracja wymaga ustawienia następujących parametrów:

15 plugin ldap parameters.png

 • Serwer [Host]: adres internetowy serwera udostępniającego LDAP, na przykład, openldap.mojafirma.org.
 • Port [Port]: numer nasłuchującego portu serwera, domyślnie: 389.
 • LDAP V3 [LDAP V3]: wersja protokołu zainstalowana na serwerze - zwykle na serwerach stosowana jest wersja LDAP2, ale najnowsze wersje OpenLdap wymagają użycia LDAPV3. Aby skorygować domyślne ustawienie zaznacz Tak.
 • Negocjacja TSL [Negotiate TLS]: określa, czy wymagane jest uzgodnienie protokołu szyfrowania TSL (Transport Layer Security) z serwerem LDAP. Jeśli Tak, wszelki ruch między serwerem i klientem musi być szyfrowany. TSL zapewnia uwierzytelnienie, poufność i integralność transmisji danych.
 • Podążaj za odwołaniami [Follow Referrals]: określa, czy włączyć opcję LDAP_OPT_REFERRALS. Jeśli serwerem LDAP jest Windows 2003, należy ustawić Nie.
 • Metoda autoryzacji [Authorization Method]: określa sposób uwierzytelnienia. Zaznacz jedną z opcji Połącz bezpośrednio jako użytkownika [Bind Directly as User] albo Połącz i Szukaj [Bind and Search].
 • Podstawowa DN [Base DN]: Podstawowa ścieżka LDAP domeny.
 • Szukaj wyrażenia [Search String]: zapytanie wyszukujące określonego użytkownika. Wyrażenie [search] jest dynamicznie zastępowane loginem podanym przez użytkownika, np. uid=[search]. Można wpisać kilka różnych zapytań oddzielając je średnikiem.
  Uwaga: Używane tylko przy wyszukiwaniu.
 • DN użytkownika [Users DN]: wyrażenie [username] jest dynamicznie zastępowane podaną nazwą użytkownika, np. uid=[username], dc=my-domain, dc=com;. Można wpisać kilka różnych zapytań oddzielając je średnikami.
  Uwaga: Używane tylko przy połączeniu bezpośrednim.
 • Użytkownik połączenia [Connect username and Connect password]: Użytkownik połączenia i Hasło połączenia definiują parametry połączenia dla DN. Dostępne są dwie opcje: Anonimowe wyszukiwanie DN - zostaw oba pola niewypełnione. Połączenie administracyjne: Użytkownik połączenia wpisz nazwę konta użytkownika, na przykład Administrator, Hasło połączenia - wpisz aktualne hasło Twojego konta administracyjnego.
 • Hasło połączenia [Connect username and Connect password]: w połączeniu anonimowym (tylko do wyszukiwania) - pozostaw niewypełnione, dla połączeń administracyjnych, umożliwiających modyfikowanie wpisów - podaj swoje aktualne hasło.
 • Mapuj: Pełna nazwa [Map: Full Name]: wpisz pełną nazwę użytkownika (LDAP przypisuje (mapuje) atrybut, który zawiera pełną nazwę użytkownika)
 • Mapuj: Adres poczty [Map:E-mail]: wpisz adres poczty elektronicznej użytkownika LDAP przypisuje (mapuje) atrybut, który zawiera adres poczty elektronicznej użytkownika]
 • Mapuj: ID Użytkownika [Map: User ID]: wpisz ID użytkownika LDAP przypisuje (mapuje) atrybut, który zawiera login ID zarejestrowanego użytkownika. Dla aktywnego katalogu jest to sAMAccountName

Uwierzytelnienie: OpenID

Dodatek Uwierzytelnienie - OpenID [Authentication - OpenID] obsługuje sprawdzanie tożsamości za pomocą OpenID. Wymaga PHP5. Nie ma konfigurowanych parametrów.

Artykuły: Ocenianie

Dodatek Artykuły - Ocenianie [Content - Rating] umożliwia ocenianie artykułów. Nie ma konfigurowanych parametrów.

Artykuły: Maskuj email

Dodatek Artykuły - Maskuj email [Content - Email Cloaking] ukrywa adresy poczty elektronicznej przed robotami wyszukującymi je do wykorzystania przez spamerów. Chroni użytkowników przed niechcianą pocztą. Procedura, jaką wykonuje dodatek Artykuły - Maskuj email, to zakodowanie znalezionych adresów za pomocą JavaScript. W efekcie adresy są wyświetlane na stronach witryny jako łącza do programu pocztowego, ale niezrozumiałe dla robotów przeszukujących kod HTML (tam adres jest ukryty w kodzie JavaScript).

15 plugin email cloaking parameters.png

W dodatku konfigurujemy jeden parametr:

 • Tryb [Mode]: decyduje o sposobie wyświetlania adresu poczty elektronicznej. Zaznacz na liście rozwijanej jedną z dwóch opcji:
  • Zwykły nieaktywny tekst [Nonlinkable Text]: wyświetla adresy e-mail użytkowników jako zwykły tekst,
  • Łącze do programu pocztowego [As linkable mailto addresst]: wyświetla adres e-mail jako odnośnik do programu pocztowego w komputerze użytkownika.

Artykuły: Nawigacja

Dodatek Artykuły - Nawigacja [Content - Page Navigation] umieszcza między kolejnymi artykułami pasek nawigacji (Poprzedni → Następny) na stronach wywoływanych z pozycji menu typu przegląd bądź lista artykułów. Tę właściwość kontrolują dwa parametry:

 • Nawigacja [Show Navigation] omówiony na stronie Artykuły - wszystkie/Preferencje - globalna konfiguracja prezentacji artykułów
 • Nawigacja [Show Navigation] omówiony na stronie Pozycje menu - Utwórz/Zmień - Parametry komponentu - Artykuł.

Zwróć uwagę, że jeśli dodatek Artykuły - Nawigacja zostanie wyłączony, ustawienia poczynione w powyższych sekcjach nie przyniosą żadnego efektu - pasek nie będzie wyświetlany.

Edytor dodatku umożliwia ustawienie jednego parametru:

15 plugin page nav parameters.png

 • Pozycja [Position]: ustala położenie paska nawigacji. Zaznacz jedną z opcji: Powyżej [Above] albo Poniżej [Below] artykułu.

Artykuły - Wyróżniaj kod (GeSHi)

Dodatek Artykuły - Wyróżniaj kod (GeSHi) [Content - Code Hightlighter (GeSHi)] formatuje fragmenty kodu komputerowego wstawiane do artykułów. Zadanie dodatku polega na rozpoznaniu cytowanego kodu jako przeznaczonego do wyświetlenia a nie wykonania, a następnie na odpowiednim sformatowaniu kodu. Dodatek jest implementacją silnika podświetlającego GeSHi. W Joomla! zaimplementowano możliwość zróżnicowanego podświetlania 8 języków skryptowych - CSS, HTML (Strict) javaScript, PHP, PHP Brief, SQL, XML, INI.

Nazwy funkcji zastosowanego w kodzie języka programowania są łączami do ich specyfikacji na stronach projektów. Dzięki temu użytkownik może sprawdzić znaczenie funkcji, znaczenie użytych w niej atrybutów.

Stosowanie dodatku

Umieść cytowany kod programu w znaczniku HTML pre z parametrem lang i - jako atrybut- tego parametru - kodem języka. Wzór:

<pre xml:lang="xml">Tutaj Twój kod ... </pre>

Dodatek Gejsza w wersji dla Joomla! podświetla kod następujących, najczęściej stosowanych języków programowania i skryptów:

 • CSS → wpisz parametr z atrybutem: xml:lang="css"
 • Html4 Strict → wpisz parametr z atrybutem: xml:lang="html4strict"
 • JavaScript → wpisz parametr z atrybutem: xml:lang="javascript"
 • PHP → wpisz parametr z atrybutem: xml:lang="php"
 • PHP Brief → wpisz parametr z atrybutem: xml:lang="php-brief"
 • SQL → wpisz parametr z atrybutem: xml:lang="sql"
 • XML → wpisz parametr z atrybutem: xml:lang="xml"
 • INI → wpisz parametr z atrybutem: xml:lang="ini"

Obsługa innych języków

Jeśli cytujesz w artykułach w Twojej witrynie inne języki programowania i chcesz skorzystać z możliwości oferowanych przez Gejszę, pobierz pełną wersję GeSHi z witryny projektu i wykonaj następujące czynności albo z sourceforge.net:

 • Rozpakuj pobrany pakiet na swoim lokalnym komputerze.
 • Odszukaj i prześlij na serwer plik nowy_jezyk.php do katalogu /libraries/geshi/geshi.

To wszystko! Zajrzyj jeszcze np. na stronie projektu do instrukcji, by dowiedzieć się, jakiego użyć atrybutu dla parametru lang.


Artykuły: Podziel stronę

Dodatek Artykuły - Podziel na strony [Content - Pagebreak] dodaje spis treści do artykułu podzielonego na strony. Spis umieszczany jest automatycznie przez przycisk Podziel stronę [Pagebreak button]: Dodatek umieszcza kod HTML definiujący listę odnośników do kolejnych stron podzielonego artykułu. Teksty odnośników definiowane są w trakcie redagowania artykułu, po naciśnięciu przycisku Podziel - strony. Gdy artykuł redagowany jest w edytorze wizualnym, w miejscu podziału strony wyświetlana jest szara przerywana pozioma linia. Stosowanie dodatku - składnia kodu HTML:

<hr class="system-pagebreak" />
<hr class="system-pagebreak" title="Tytuł strony" /> 
<hr class="system-pagebreak" alt="Odnośnik do strony" /> 
<hr class="system-pagebreak" title="Tytuł strony" alt="Odnośnik do pierwszej strony" /> 
<hr class="system-pagebreak" alt="Odnośnik do pierwszej strony" title="Tytuł strony" />

Dodatek ma cztery parametry:

15 plugin pagebreak parameters.png

 • Włącz dodatek [Enable Plugin]: decyduje o działaniu dodatku. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Tytuł witryny [Site Title]: umieszcza tytuł strony w znaczniku TITLE, w wynikowym kodzie HTML strony.
 • Spis treści [Table of Contents]: decyduje o wyświetlaniu spisu treści w artykule. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Pokaż wszystkie [Show all]: umieszcza odnośnik wyświetlający wszystkie części artykułu na jednej stronie. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.


Artykuły: Wpinacz modułów

Dodatek Artykuły - Wpinacz modułów [Content - Load Module] obsługuje wyświetlanie modułów w artykułach. Moduły osadzamy w artykułach instrukcją: {loadposition xxxxx}, gdzie xxxxx to nazwa pozycji modułu. Przykładowo, jeśli stworzysz własny moduł i umieścisz go w pozycji mojapozycja, a następnie w artykule wpiszesz instrukcję {loadposition mojapozycja}, to w jej miejscu w tekście artykułu pojawi się treść Twojego modułu. Przeczytaj więcej na stronie Moduły - Utwórz/Zmień o umieszczaniu modułów wewnątrz artykułów.

W dodatku konfigurujemy dwa parametry:

15 plugin load module parameters.png

 • Włącz dodatek [Enable Plugin]: decyduje o działaniu dodatku. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Styl [Style]: decyduje o rozmieszczeniu modułów. Wybierz jedną z opcji:
  • Wiersze tabeli jednokolumnowej [Wrapped by table (column)]: moduły będą wyświetlone jeden pod drugim, każdy w jednej komórce tabeli,
  • Komórki tabeli jednowierszowej [Wrapped by table (horizontal)]: każdy moduł zostanie wyświetlony w jednej komórce tabeli,
  • Jeden element DIV [Wrapped by Divs]: wszystkie moduły zostaną objęte jednym znacznikiem div,
  • Cztery elementy DIV [Wrapped by Multiple Divs]: wszystkie moduły zostaną umieszczone wewnątrz czterech elementów div,
  • Czysty kod [No wrapping (raw output)]: w artykule zostanie umieszczony tylko czysty, wynikowy kod modułów.

Edytor: Prosty edytor

Dodatek User - Joomla! [Editor - No Editor] wczytuje zwykły edytor tekstu, wykorzystywany głównie wówczas, gdy chcemy wpisać własny kod HTML, JavaScript, PHP lub inny albo wkleić kod HTML skopiowany skądinąd i nie chcemy, by został on zmieniony przez edytor wizualny.

Dodatek nie wymaga konfigurowania żadnych parametrów. Standardowo powinien być włączony.

Edytor: TinyMCE 2.0

Dodatek Edytor - TinyMCE 2.0 [Editor - TinyMCE 2.0] wczytuje edytor wizualny - domyślny edytor w Joomla!. Przygotowanie dodatku do pracy wymaga skonfigurowania parametrów podstawowych i rozszerzonych:

15 plugin tinymce parameters.png

 • Tryb pracy [Functionality]: wybierz jeden z dwu poziomów funkcjonalności edytora: Podstawowy [Basic] lub Rozszerzony [Advanced]: Tryb Podstawowy udostępnia użytkownikom 9 przycisków w pasku narzędzi: pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie, cofnięcie, powtórzenie, czyszczenie kodu, punktowanie i numerowanie. Tryb Rozszerzony udostępnia narzędzia zgodnie z ustawieniami parametrów rozszerzonych.
 • Czyść przy starcie [Code Cleanup on Startup]: decyduje o automatycznym wyczyszczeniu kodu HTML z niedozwolonych znaczników i atrybutów podczas wczytywania artykułu. Ustawienie domyślne: Nie.
 • Czyść podczas zapisu [Code Cleanup on save]: decyduje o automatycznym wyczyszczeniu kodu HTML z niedozwolonych znaczników i atrybutów podczas zapisywania artykułów. Zaznacz jedną z opcji:
  • Nigdy [Never]: kod nie będzie czyszczony ani podczas zapisywania w edytorze na stronach zaplecza, ani w edytorze na stronach witryny,
  • Witryna [Front Only]: kod będzie czyszczony tylko w edytorze na stronach witryny
  • Zawsze [Always]: kod nie będzie czyszczony zarówno podczas zapisywania w edytorze na stronach zaplecza, jak i w edytorze na stronach witryny.
   Ustawienie domyślne: Zawsze.
 • Ostrzeżenie, gdy Anuluj [Save Warning]: decyduje o wyświetlaniu ostrzeżenia, że zmiany zostaną utracone w przypadku, gdy użytkownik wybierze opcję Anuluj. Standardowo - wyłączone. WŁĄCZ, aby TinyMCE wyświetlał ostrzeżenie.
 • Wersja skompresowana [Compressed Version]: TinyMce może pracować w trybie skompresowanym. Nie zawsze jednak ten tryb jest odpowiednio interpretowany przez przeglądarki (np. IE). Korzystaj z tego trybu ostrożnie. Standardowo - wyłączone.
 • Adresy wewnętrzne [Urls]: określa format adresów internetowych do zasobów wewnętrznych (plików dokumentów, grafik). Zaznacz jedną z opcji: Absolutne [Absolute], Względne [Relative].
 • Kierunek tekstu [Text Direction]: określa kierunek pisma. Zaznacz jedną z opcji: Od lewej [Left to Right] (jak np. języka polskiego), Od prawej [Right to Left], jak np. języka hebrajskiego.
 • Automatyczny wybór języka [Automatic Language Selection]: dostosowuje język interfejsu edytora do języka interfejsu użytkownika. Nie ustawiaj Tak [Yes], chyba że masz zainstalowane odpowiednie pakiety językowe edytora. Standardowe ustawienie: Nie [Nie].
 • Kod języka [Language Code]: określa język interfejsu edytora. Ustawienie w tym polu przynosi efekt pod warunkiem, że w poprzednim parametrze wybrano opcję Nie. Ustawienie domyślne dla języka angielskiego w wersji brytyjskiej to "en", jeśli masz zainstalowany język polski, wpisz "en".
  Pakiet języka polskiego można pobrać z plikowni Polskiego Centrum Joomla.
 • Elementy niedozwolone [Prohibited Elements]: wpisz słowa kluczowe niedozwolonych składników tekstu. Domyślnie: applet, rozważ umieszczenie np. script,object,applet,iframe. Funkcja ta chroni przed wykorzystaniem edytora do przesłania nieoczekiwanych, niebezpiecznych dla systemu skryptów programów wykonywalnych.
  Uwaga: Znaczniki i atrybuty są filtrowane także na podstawie konfiguracji globalnej artykułów - zoba. Ustawienia globalne
 • Klasy CSS szablonu [Template CSS classes]: standardowo edytor szuka najpierw pliku editor.css, a jeśli go nie znajdzie, korzysta z arkusza stylów umieszczonego w pliku template_css.css (standardowa nazw pliku arkusza stylów w szablonach dla Joomla 1.0; w przypadku szablonów dla Joomla 1.5 standard ten nie obowiązuje!). Zaznacz jedną z opcji Tak [Yes] lub Nie [No]: Ustawienie domyślne:Tak
  UWAGA: Sprawdzić - wg opisu - szuka w skryptach domyślnego szablonu pliku editor.css, a jeśli nie znajdzie, korzysta z systemowego pliku editor.css
  Whether or not to load the "editor.css" file. If no such file is found for the default template, the "editor.css" file from the system template is used. Default is "Yes".
 • Własny arkusz stylów [Custom CSS Classes]: opcjonalnie, zamiast pliku editor.css można podać pełny adres do własnego pliku CSS, definiującego style stosowane w artykułach. Nadpisuje deklaracje zamieszczone w pliku editor.css.
 • Nowe linie [Newlines]: określa sposób kodowania znacznikami HTML nowych linii. Wybierz jedną z opcji: element BR [BR Elements] - znacznik przełamujący wiersz, element P [P Elements] - znacznik akapitu. Domyślnie: element P.
 • Elementy rozszerzające [Extended Valid Elements]: opcjonalna lista dodatkowych elementów rozszerzających zestaw znaczników HTML. Wpisz elementy HTML rozszerzające zestaw znaczników stosowanych przez TinyMCE. Format: elm[tag1|tag2]

Poniższe ustawienia decydują o opcjach edytora w trybie rozszerzonym:

15 plugin tinymce advanced.png

 • Pasek narzędzi [Toolbar]: określa położenie przybornika. Zaznacz jedną z opcji: Góra [Top] - nad tekstem - lub Dół [Bottom] - pod tekstem.
 • Linia pozioma [Horizontal Rule]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie linii poziomej. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Zaznacz jedną z opcji: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Uśmieszki [Smilies]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie uśmieszków - ikon emocji. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Użycie wywołuje okienko wyskakujące z paletą ikonek możliwych do wstawienia. Zaznacz jedną z opcji: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Tabela [Table]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie tabeli i określanie jej właściwości. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Użycie wywołuje okienko wyskakujące z opcjami właściwości tabeli. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Style [Style]: zdecyduj, czy pokazać listę wyboru stylu. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Warstwy [Layer]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie warstw. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Rozszerzenia XHTML [XHTMLxtras]: zdecyduj, czy pokazać przyciski wstawiające dodatkowe elementy i atrybuty XHTML (cytat - cite, akronim - acronym, skrót - abbr, wstawione - ins, usunięte - del). Zaznacz jedną z opcji: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Szablon [Template]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie szablonu artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Kierunek tekstu [Directionality]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający zmianę kierunku tekstu. Zaznacz jedną z opcji: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Pełny ekran [Fullscreen]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający przełączanie się do pełnego ekranu. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Wysokość okna podglądu [HTML Height]: określ w pikselach wysokość okna podglądu HTML. Standardowo: 550 px.
 • Szerokość okna podglądu [HTML Width]: określ w pikselach szerokość okna podglądu HTML. Standardowo: 750 px.
 • Podgląd [Preview]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający podgląd sformatowanego artykułu. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Ścieżka [Element Path]: Jeśli włączone, wyświetla na dolnej listwie edytora drzewo znaczników i klasy stylów w zaznaczonym tekście.
 • Wstaw datę [Insert Date]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie bieżącej daty. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Format daty [Date Format]: określ sposób formatowania wstawianej daty - tylko dla trybu zaawansowanego. Domyślnie: %Y-%m-%d. Ustaw np. %d-%m-%Y
 • Wstaw czas [Insert Time]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie aktualnego czas. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Format czasu [Time Format]: określ sposób formatowania wstawianego czasu - tylko dla trybu zaawansowanego. Domyślnie: %H:%M:%S

Edytor: XStandard Lite 2.0

Dodatek Edytor - XStandard Lite 2.0 [Editor - XStandard Lite 2.0] jest niezależnym od systemu klienta edytorem wizualnym (WYSIWYG) używanym w aplikacjach Windows i systemach zarządzania treścią obsługiwanych przez przeglądarkę internetową (IE/Mozilla/Firefox/Netscape). Wydany jest w wersji lite oraz Pro(fesjonalnej). Generuje czysty, zgodny ze standardem xHTML 1.1 kod, używa CSS dla formatowania. Zapewnia oddzielenie treści od formy. Generowane przez edytor znaczniki spełniają wymagania dostępności [ang. accessibility]. Może być używany w serwisach komercyjnych. Umożliwia instalowanie różnych dokładek (wtyczek, plug-ins).

Wymaga ustawienia dwóch parametrów:

15 plugin xstandard parameters.png

 • Tryb edytora [Editor Mode]: zaznacz jedną z opcji: wizualny [WYSIWYG], Źródło HTML [Source] albo Czytnik ekranu [Screen Reader].
 • Zawijaj wiersze [Word Wrap]: zaznacz jedną z opcji: Włączone [On] lub Wyłączone [Off].


Edytor: Przycisk Grafika

Wyświetla w edytorze przycisk wstawiający znacznik {image}, który umieszcza w treści ilustracje. Dodatek Edytor - Przycisk Grafika [Editor Button - Image] wyświetla pod edytorem tekstów przycisk Grafika [Image], umożliwiający osadzanie ilustracji.

Dodatek nie wymaga ustawiania żadnych parametrów.

Edytor: Przycisk Podziel stronę

Dodatek Edytor - Przycisk Podziel stronę [Editor Button - Pagebreak] wyświetla pod edytorem tekstów przycisk Podziel stronę [Pagebreak] wstawiający do artykułów znacznik podziału na strony oraz tytuły stron.

Dodatek nie wymaga ustawiania żadnych parametrów.

Edytor: Przycisk Więcej

Dodatek Edytor - Przycisk Więcej [Editor Button - Readmore] wyświetla pod edytorem tekstów przycisk Więcej [Read more...], dzielący artykuł na dwie części - tekst wprowadzający wyświetlany w przeglądach artykułów z odnośnikiem Więcej do pełnego tekstu artykułu oraz tekst zasadniczy wyświetlany na stronach z pełnym tekstem artykułu.

Dodatek nie wymaga ustawiania żadnych parametrów.

Szukaj: Artykuły

Dodatek Szukaj - Artykuły [Search - Content] włącza przeszukiwanie artykułów (tytułów i tekstów). W konfiguracji możemy ustawić następujące parametry:

15 plugin search parameters.png

 • Limit wyników [Search Limit]: standardowo działa do momentu, aż znajdzie 50 wystąpień wyszukiwanego słowa, frazy lub słów. Można zmniejszyć lub zwiększyć tę ilość.
 • Artykuły [Articles]: decyduje o przeszukiwaniu artykułów - powinien to być parametr Włączony!!!!!. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Nieprzypisane do kategorii [Uncategorized Articles]: decyduje o przeszukiwaniu artykułów nieprzypisanych do kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Artykuły w Archiwum [Archived Articles]: decyduje o przeszukiwaniu artykułów zarchiwizowanych. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.

Szukaj: Kontakty

Dodatek Szukaj - Kontakty [Search - Contacts] włącza przeszukiwanie komponentu Kontakty [Contacts]: Przeszukiwanie obejmuje: nazwy kontaktów, stanowiska, adresy, numery telefonów i faksów oraz dodatkowe informacje. W konfiguracji możemy ustawić następujące parametry:

15 plugin search weblinks parameters.png

 • Limit wyników [Search Limit]: standardowo działa do momentu, aż znajdzie 50 wystąpień wyszukiwanego słowa, frazy lub słów. Można zmniejszyć lub zwiększyć tę ilość.

Szukaj: Kategorie

Dodatek Szukaj - Kategorie [Search - Categories] włącza przeszukiwanie informacji o kategoriach artykułów (tytuły i opisy kategorii artykułów). W konfiguracji możemy ustawić następujące parametry:

15 plugin search weblinks parameters.png

 • Limit wyników [Search Limit]: standardowo działa do momentu, aż znajdzie 50 wystąpień wyszukiwanego słowa, frazy lub słów. Można zmniejszyć lub zwiększyć tę ilość.

Szukaj: Sekcje

Dodatek Szukaj - Sekcje [Search - Sections] włącza przeszukiwanie informacji o sekcjach artykułów (tytuły i opisy sekcji artykułów). W konfiguracji możemy ustawić następujące parametry:

15 plugin search weblinks parameters.png

 • Limit wyników [Search Limit]: standardowo działa do momentu, aż znajdzie 50 wystąpień wyszukiwanego słowa, frazy lub słów. Można zmniejszyć lub zwiększyć tę ilość.

Szukaj: Spinacz RSS

Dodatek Szukaj - Spinacz RSS [Search - Newsfeeds] włącza przeszukiwanie komponentu Spinacz RSS [Newsfeeds]: Przeszukiwanie obejmuje: tytuły i opisy kategorii oraz nazwy i opisy kanałów informacyjnych RSS. W konfiguracji możemy ustawić następujące parametry:

15 plugin search weblinks parameters.png

 • Limit wyników [Search Limit]: standardowo działa do momentu, aż znajdzie 50 wystąpień wyszukiwanego słowa, frazy lub słów. Można zmniejszyć lub zwiększyć tę ilość.

Szukaj: Zakładki

Dodatek Szukaj - Zakładki [Search - Weblinks] włącza przeszukiwanie komponentu Zakładki [Weblinks]: Przeszukiwanie obejmuje: tytuły i opisy kategorii adresów oraz nazwy i opisy adresów internetowych. W konfiguracji możemy ustawić następujące parametry:

15 plugin search weblinks parameters.png

 • Limit wyników [Search Limit]: standardowo działa do momentu, aż znajdzie 50 wystąpień wyszukiwanego słowa, frazy lub słów. Można zmniejszyć lub zwiększyć tę ilość.

System: Dawne adresy

Dodatek System - Dawne adresy [System - Backlink]: zapewnia obsługę adresów internetowych w formacie Joomla 1.0 - koryguje je zgodnie z wymaganiami formatu stosowanego w Joomla 1.5 i kieruje do odpowiednich stron witryny.

W konfiguracji możemy ustawić następujące parametry:

15 plugin backlink parameters.png

 • Szukaj nieuproszczonych [Search Query Strings]: wyszukuje adresy zapisane zgodnie ze standardem obowiązującym w Joomla 1.0 i dynamicznie koryguje je zgodnie ze standardem Joomla 1.5 (nie wprowadza zmian w kodzie, np. artykułów). Standardowe ustawienie: Tak.
  Pozostaw po migracji z Joomla 1.0. Jeśli witrynę stworzono w Joomla 1.5, można tę opcję wyłączyć.
 • Szukaj prostych [Search SEF]: wyszukuje adresy uproszczone w formacie właściwym dla Joomla 1.0 i dynamicznie przekształca je zgodnie ze standardem nieuproszczonych adresów Joomla 1.5 (nie wprowadza zmian w kodzie, np. artykułów). Standardowe ustawienie: Tak.
  Pozostaw po migracji z Joomla 1.0. Jeśli witrynę stworzono w Joomla 1.5, można tę opcję wyłączyć.
 • Zastosuj tryb zgodności [Attempt Legacy SEF]: wyszukuje adresy uproszczone w formacie właściwym dla Joomla 1.0 i próbuje wygenerować poprawny odnośnik zgodny ze standardem Joomla 1.5. Standardowe ustawienie: Tak.
  Pozostaw po migracji z Joomla 1.0. Jeśli witrynę stworzono w Joomla 1.5, można tę opcję wyłączyć.


System: Diagnostyka

Dodatek System - Diagnostyka [System - Debug] kontroluje zakres i sposób przedstawiania informacji diagnostycznych, gdy uaktywnione zostaną parametry debuggera na stronie Konfiguracja globalna/Konfiguracja diagnostyki, dostarcza informacji diagnostycznych. W konfiguracji możemy ustawić następujące parametry:

15 plugin debug parameters.png

 • Informacja o wydajności [Display Profiling Information]: decyduje o wyświetlaniu informacji na temat wydajności - wartości określających czas, jaki upłynął do momentu wykonania kolejnych punktów kodu oraz – w megabajtach – wykorzystanie zasobów (afterLoad – po wczytaniu, afterInitialise – po zainicjowaniu, afterRoute – po ustaleniu trasy, afterDispatch – po wysłaniu, afterRender – po przetworzeniu). Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Lista zapytań SQL [Display SQL query log]: decyduje o wyświetlaniu informacji wyszczególniającej ilość oraz listę zapytań do bazy danych wykonanych podczas tworzenia strony. Na liście prezentowane są najpierw zapytania zgodne z API Joomla 1.5, a następnie zapytania w trybie zgodności wstecznej. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Zużycie pamięci [Display memory usage]: decyduje o wyświetlaniu informacji wskazującej na zużycie pamięci RAM. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Lista plików językowych [Display loaded language files]: decyduje o wyświetlaniu listy wszystkich plików językowych wczytanych podczas tworzenia strony, włącznie z pełną ścieżką. Listę można wykorzystać do sprawdzenia, czy wszystkie pliki zostały wczytane. Liczba umieszczona na końcu każdej informacji wskazuje, ile razy plik został wczytany. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Frazy nieprzetłumaczone [Display undefined language strings]: decyduje o wyświetlaniu listy wszystkich nieprzetłumaczonych napisów i przypuszczalnej lokalizacji pliku, w którym użyto klasy JText generującej napis. Na liście możliwych ustawień znajdują się cztery opcje:
  • Nie [No]: Nieprzetłumaczone frazy językowe nie będą wyświetlane
  • Wszystkie tryby [All modes]: zostanie wyświetlona zarówno lista w formacie diagnostycznym, jak i w formacie dla projektantów,
  • tryb diagnostyczny [Diagnostic mode]: zostanie wyświetlona lista wszystkich nieprzetłumaczonych napisów i przypuszczalna lokalizacja plików, w którym użyto klasy JText generującej napis,
  • tryb projektowania [Designer mode]: zostanie wyświetlona lista wszystkich nieprzetłumaczonych napisów w formacie przygotowanym do skopiowania i wklejenia w plikach deklaracji językowych .INI (KLUCZ=Wartość).
 • Usuń przedrostek kluczy [Strip Key Prefix]: na liście nieprzetłumaczonych napisów w trybie projektanta wyświetla deklaracje językowe bez wskazanego przedrostka w kluczach. Ta użyteczna opcja przydaje się w przypadku rozszerzeń, których projektanci zastosowali w kluczach definicji językowych przedrostek sygnalizujący związek z rozszerzeniem (najczęściej komponentem), o ile zostały one wprowadzone metodą JText.

Uwaga: Na liście nieprzetłumaczonych fraz wyświetlane są jedynie napisy umieszczone w kodzie za pomocą metody JText, na przykład kodem:

echo JText::_( 'Reports Import Configuration' );

Jeśli fraza nie będzie przetłumaczona, to w trybie projektanta zostanie ona wyświetlona następująco:


 # /administrator/components/com_reports/views/reports/tmpl/default.php
  REPORTS IMPORT CONFIGURATION=Reports Import Configuration

W przypadku, gdy w parametrze Usuń przedrostek kluczy zostanie podany przedrostek Reports, napis ten w trybie projektanta będzie wyświetlony następująco:

 # /administrator/components/com_reports/views/reports/tmpl/default.php
  IMPORT CONFIGURATION=Import Configuration

Zwróć uwagę, że ścieżka do pliku, w którym napis został umieszczony, oparta jest na funkcji PHP debug_backtrace. Czasami jest dokładna, innym razem nie, a zdarza się także, iż żaden plik nie zostanie wskazany. W takim przypadku musisz skorzystać z lepszych narzędzi.


System: Dziennik

Dodatek System - Dziennik [System - Log] włącza gromadzenie dzienników zdarzeń. Dzienniki zdarzeń są plikami zawierającymi informacje o aktywności serwera w związku z udostępnianiem witryny. Są wykorzystywane do poznania historii zdarzeń w przypadkach problemów z witryną.

Dodatek nie wymaga konfigurowania żadnych parametrów.

System: Pamięć podręczna

Dodatek System - Pamięć podręczna [System - Cache] włącza przechowywanie stron witryny w pamięci podręcznej. Włączenie pamięci podręcznej zezwala serwerowi www na zapisywanie stron w specjalnym katalogu i wykorzystywanie tych chwilowo przechowywanych dokumentów do serwowania stron użytkownikom. Efektem może być znaczne zwiększenie wydajności serwera, uzyskane dzięki ograniczeniu ilości wykonywanych operacji.

W konfiguracji możemy ustawić następujące parametry:

15 plugin cache parameters.png

 • Pamięć przeglądarki [Use Browser Caching]: decyduje, czy wykorzystywać do przechowywania stron pamięć podręczną przeglądarki internetowej na komputerze lokalnym użytkownika. Standardowe ustawienie: Nie.. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Czas przechowywania [Cache Lifetime]: określa w minutach czas przechowywania dokumentów tymczasowych w katalogu pamięci podręcznej. Po upływie tego czasu dokonywane jest - przy najbliższej generowaniu strony - ponowne zapisywanie plików tymczasowych. Standardowo: 15 minut.


System: Pamiętaj mnie

Dodatek System - Pamiętaj mnie [System - Remember Me] umożliwia włączenie funkcji Zapamiętaj w module i na stronach Logowanie, powodującej automatyczne rejestrowanie użytkownika po wywołaniu w przeglądarce adresu witryny.

Dodatek nie wymaga konfigurowania żadnych parametrów.

System: Proste adresy

Dodatek System - Proste adresy [System - SEF] zamienia generowane przez Joomla! skomplikowane adresy URL na proste, łatwiejsze do zapamiętania i "przyjazne" dla wyszukiwarek indeksujących strony internetowe. Działa bezpośrednio na kodzie HTML, nie wymaga żadnych znaczników.

Dodatek nie wymaga ustawiania żadnych parametrów. Aby jednak dodatek spełniał swoje funkcje, należy w konfiguracji globalnej włączyć upraszczanie adresów. Zobacz więcej na stronie: Optymalizacja dla wyszukiwarek.

System: Spuścizna

Dodatek System - Spuścizna [System - Legacy] umożliwia stosowanie w Joomla 1.5 w trybie zgodności wstecznej rozszerzeń (komponentów, modułów, szablonów i dodatków) opracowanych dla wcześniejszych wersji Joomla!. W konfiguracji możemy ustawić następujące parametry:

15 plugin legacy parameters.png

 • Włącz tryb zgodności [Use Legacy URL Routing]: decyduje o włączeniu trybu zgodności wstecznej. Standardowe ustawienie - Nie. Po ustawieniu opcji Tak w prawym górnym rogu ekranu pojawi się informacja, że włączono Tryb zgodności 1.0 [Legacy 1.0].

Użytkownik: Joomla!

Dodatek Użytkownik - Joomla! [User - Joomla!] zapewnia synchronizację kont użytkowników z danymi w rozszerzeniach, które tego wymagają (jeśli synchronizacja jest możliwa). W konfiguracji możemy ustawić następujący parametr:

15 plugin user joomla parameters.png

 • Synchronizuj konta [Auto-create Users]: decyduje, czy synchronizować konta użytkowników z danymi w rozszerzeniach (jeśli synchronizacja jest możliwa). Standardowe ustawienie: Tak.

XML-RPC: Blogger API

Dodatek XML-RPC - Blogger API [XML-RPC - Blogger API] włącza obsługę interfejsu oprogramowania XML-RPC Blogger (RPC = Zdalne wywoływanie procedur) w Twojej witrynie Joomla!. Jeśli dodatek jest włączony, umożliwia dodawanie artykułów do witryny z każdej aplikacji, która obsługuje API XML-RPC-Blogger. Dodatek ma następujące parametry:

15 plugin xmlrpc parameters.png

 • Nowe wpisy [New posts]: określa kategorię, w której będą umieszczane nowe wpisy za pomocą API systemu blogowania. Zaznacz kategorię na liście rozwijanej.
 • Edycja wpisów [Edit posts]: określa sekcję, w której można poprawiać wpisy ????????????????????. Zaznacz sekcję na liście rozwijanej.

XML-RPC: Joomla

Dodatek XML-RPC - Joomla' [XML-RPC - Joomla] obsługuje interfejs oprogramowania XML-RPC w Joomla! (RPC = Zdalne wywoływanie procedur).

Dodatek nie wymaga konfigurowania żadnych parametrów.


Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 plugin edit toolbar.png

Znaczenie przycisków jest następujące:

 • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, kończy pracę i zamyka edytor, przenosi na stronę listy pozycji. Odblokowuje modyfikowane pozycje do edycji przez innych administratorów.
 • Zastosuj [Apply]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Jeśli podczas tworzenia nowej pozycji umieścisz niezbędne dane, pozycja zostanie utworzona, w przeciwnym przypadku stosowany komunikat powiadomi Cię, jakie informacje są wymagane. Przycisk Zastosuj chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy - użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zamknij [Close]: działa podobnie, jak przycisk Anuluj, kończy pracę edytora bez zapisywania zmian wprowadzonych od momentu poprzedniej operacji zapisywania. Przenosi do widoku listy pozycji. Zwalnia blokadę przed równoczesną modyfikacją pozycji przez inną osobę. Jeśli naciśniesz Zamknij, dodając nową pozycję, nie zostanie utworzona. Jeśli modyfikujesz istniejącą pozycję, zmiany nie zostaną zachowane.
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Porady

 • Jeśli w Joomla! 1.5 chcesz skorzystać z rozszerzeń napisanych dla Joomla! 1.0, włącz dodatek System - Spuścizna - standardowo jest on wyłączony.
 • Jeśli korzystasz z edytora TinyMCE 2.0, możesz zdecydować, jakie opcję będą dostępne w przyborniku edytora - sprawdź powyżej konfigurację TinyMCE 2.0

Tematy pokrewne

 • Jak instalować dodatki: Rozszerzenia - Instalator
 • Jak odinstalować dodatki innych projektantów: Rozszerzenia - Dodatki

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],