--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.polls.edit.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest

Strona dostępna jest dopiero po wybraniu z rozwijanego menu zaplecza pozycji Komponenty → Sondy [Components → Polls]. Aby opracować nową sondę, kliknij w przyborniku przycisk Utwórz [New]. Aby zmodyfikować własności sondy stworzonej wcześniej, naciśnij jej tytuł w tabeli. Możesz również zaznaczyć pole wyboru przy tytule sondy, a następnie kliknąć przycisk Zmień [Edit] w przyborniku.

Opis

Na tej stronie, zwanej też edytorem sond projektujemy nowe sondy albo nanosimy poprawki w sondach stworzonych wcześniej.

Przygotowanie sondy wymaga ustalenia jej treści - pytania oraz zestawu zamkniętych odpowiedzi, na które można odpowiedzieć Tak lub Nie albo poglądów, opinii, twierdzeń.

Sondy wyświetlane są w module witryny Sonda [Poll] na jednej, wielu bądź wszystkich stronach. Tę opcję warto jednak pozostawić na wypadek, gdyby na witrynie była publikowana tylko jedna sonda. Jeśli chcesz opublikować na witrynie więcej niż jedną sondę, przypisz moduły z formularzami głosowania do różnych pozycji menu.

Zrzut ekranu

15 polls edit.png

Szczegóły i opcje

W obszarze roboczym znajduje się kilka pól, w których umieszczamy szczegóły sondy. Po lewej stronie wpisujemy dane sondy, po prawej opcje odpowiedzi:

 • Tytuł [Title]: zwykle pytanie, pogląd, opinia, stwierdzenie. Jest wyświetlany na stronie komponentu i w module Sonda. W Joomla 1.0 tytuł mógł liczyć maksymalnie 100 znaków (włącznie ze spacjami), w Joomla 1.5 moze liczyć do 255 znaków.
 • Pseudonazwa [Alias]: zastępcza umowna nazwa pozycji - identyfikator. Jeśli pozostawisz to pole puste, Joomla! wypełni je wartością domyślną, stworzoną z tytułu lub nazwy, zapisanej małymi literami z łącznikami zamiast spacji. Możesz wprowadzić tekst zastępczy ręcznie. Pseudonazwa powinna się składać tylko z małych liter, nie może posiadać spacji. Zamiast spacji stosuj zawsze znak łącznika (-). W miejsce znaków charakterystycznych dla polskiego alfabetu, wpisujemy litery bez ogonków czy znaków diakrytycznych, a więc 'a' zamiast 'ą', 'c' zamiast 'ć', itd. Nazwa umowna jest wykorzystywana do generowania prostych adresów internetowych.
Uwaga: Jeśli tytuł zawiera znaki charakterystyczne dla alfabetu polskiego, to w automatycznie utworzonej nazwie zastępczej zostaną one pominięte. W takim przypadku lepiej samemu wpisać tekst nazwy umownej albo dokonać potem niezbędnej poprawki.
 • Opóźnienie [Lag]: określa w sekundach czas, jaki musi upłynąć do ponownego głosowania użytkownika (z tego samego komputera). Domyślnie 1 doba - 86400 sekund. W komputerze użytkownika, z którego został oddany głos, zapisywane jest ciasteczko z czasem oddania głosu. Jeśli odwiedzający spróbuje ponownie głosować w tym samym dniu z tego samego komputera, zobaczy komunikat informujący, że na tę sondę już dzisiaj głosował.
  • co 24 godziny - wpisz: 86400.
  • co 12 godzin - wpisz: 43200.
  • co 6 godzin - wpisz: 21600.
  • co 1 godzinę - wpisz: 3600.
 • Publikacja [Published]: decyduje o dostępności elementu treści - artykułu, kategorii, pozycji menu, itd. na stronach witryny. Element opublikowany jest widoczny (udostępniony), element nieopublikowany jest niewidoczny. Standardowo zaznaczana jest opcja Tak. Zaznacz Nie, aby wstrzymać chwilowo lub na stałe udostępnianie elementu.
 • Opcje [Options]: opcje odpowiedzi. Wymagane są co najmniej 2 opcje, możliwych 12. Użytkownik dysponuje dwiema możliwościami odpowiedzi: Tak lub Nie. Można dodawać kolejne opcje już po rozpoczęciu głosowania. Można je również usuwać. Jednak usunięcie lub zmiana opcji odpowiedzi spowoduje zniekształcenie danych. Lepiej więc w takich przypadkach utworzyć nową sondę.

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 polls edit toolbar.png

Poniżej objaśniamy znaczenie przycisków:

 • Podgląd [Preview]: otwiera dodatkowe okno, w którym można zobaczyć, jak będzie wyglądać redagowany aktualnie materiał (artykuł, sonda, własny moduł). Opcja szczególnie przydatna w przypadku sond i modułów. W przypadku artykułów jedynie wówczas, gdy nie korzystamy z edytora wizualnego, takiego jak TinyMCE. Jeśli korzystamy ze zwykłego edytora tekstu (Bez edytora - No editor), podgląd artykułu umożliwia sprawdzenie formatowania.
 • Zapisz [Save]: kończy tworzenie pozycji lub wprowadzanie zmian, zachowuje zmiany wprowadzone po poprzedniej operacji zapisywania, kończy pracę i zamyka edytor, przenosi na stronę listy pozycji. Odblokowuje modyfikowane pozycje do edycji przez innych administratorów.
Uwaga: W przypadku komponentu Korespondencja powoduje wysłanie zredagowanej wiadomości i usunięcie jej z edytora.
 • Zastosuj [Apply]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Jeśli podczas tworzenia nowej pozycji umieścisz niezbędne dane, pozycja zostanie utworzona, w przeciwnym przypadku stosowany komunikat powiadomi Cię, jakie informacje są wymagane. Przycisk Zastosuj chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy - użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji, kończy pracę edytora własności elementu bez zapisywania zmian wprowadzonych od momentu poprzedniej operacji zapisywania. Przenosi do listy elementów. Odblokowuje modyfikowany element do edycji przez innych.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności modyfikowanego elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zastosuj, anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Porady

 • Przed opublikowaniem sondy określ co najmniej jedną odpowiedź, w przeciwnym przypadku, komponent wyświetli komunikat błędu.
 • Jeżeli żadna sonda nie zostanie opublikowana w ustawieniach komponentu, moduł wyświetli pusty obszar.
 • Aby wywiesić sondę na stronach witryny, trzeba skorzystać z modułu. Sondy wywieszane są na witrynie za pomocą modułu, który trzeba utworzyć na stronie Moduły.

Tematy pokrewne

 • Jak zarządzać sondami: Sondy
 • Jak umieścić sondę na stronie: Moduły