--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.menus.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest?

Z rozwijanego menu zaplecza wybierz pozycję Menu [Menus], a następnie nazwę menu, np. Menu główne [Main Menu], Menu użytkownika, Menu dodatkowe, Menu górne. Ze strony Projektant menu [Menu manager] można przejść na stronę wybranego projektanta pozycji menu, naciskając w kolumnie Pozycje menu ikonę Zarządzaj pozycjami menu.


Opis

Na stronach Pozycje menu (Projektant pozycji menu) znajduje się lista odnośników w menu utworzonych za pomocą projektanta menu.

Zrzut ekranu

15 menu item manager.png

Nagłówki kolumn

 • #: liczba porządkowa - numer nadawany automatycznie przez Joomla!.
 • Pozycja menu [Menu Item]: nazwa odnośnika w menu (nazwa pozycji menu). Naciśnij wybraną nazwę, aby modyfikować szczegóły i parametry tej pozycji menu.
 • Domyślne [Default]: wyznacza pozycję jako domyślną, np. w przypadku pozycji menu wskazuje stronę startową witryny, w przypadku szablonu - szablon obsługujący wszystkie strony witryny poza tymi, do których przypisano inny szablon.
 • Publikacja [Published]: wskazuje, czy element treści można przeglądać na stronach witryny w głównej części strony lub w module. Stan publikacji można zmienić, naciskając ikony w tej kolumnie. Kliknięcie ikony Nieopublikowane (czerwony X) powoduje opublikowanie elementu, kliknięcie ikony Opublikowane - zatrzymuje publikację.
 • Kolejność [Ordering]: określa porządek wyświetlania. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciskaj strzałki w kolumnie Kolejność (Porządek) albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] - symbol dyskietki obok nagłówka obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
 • Dostęp [Access Level]: określa, kto ma prawo przeglądać artykuł, kategorię, strony udostępniane przez daną pozycję menu, moduł, itd. Aktualne opcje:
  • Powszechny [Public]: prawo ma każdy odwiedzający witrynę;
  • Rejestrowany [Registered]: prawo mają tylko zalogowani użytkownicy;
  • Specjalny [Special]: prawo mają użytkownicy z uprawnieniami autora lub wyższymi;
Możesz zmienić prawo dostępu, klikając nazwę poziomu dostępu w tej kolumnie.
Kliknięcie nazwy Powszechny zmieni poziom dostępu na Rejestrowany, kliknięcie nazwy Rejestrowany zmieni na Specjalny, a kliknięcie nazwy Specjalny przywróci poziom Powszechny.
 • Typ pozycji menu [Menu type]: kilkuczłonowy zwięzły identyfikator pozycji menu - pierwszy człon wskazuje na typ treści, kolejne na wybrany widok-wygląd strony.
 • ItemID [ItemID]: numer identyfikacyjny pozycji menu. Tego numeru nie można zmienić.

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 menu item manager toolbar.png

Rola przycisków:

 • Projektant [Menus]: przenosi na stronę projektanta menu. Kliknij, jeśli chcesz stworzyć nowe menu albo zmienić właściwości istniejącego menu.
 • Domyślne [Default]: ustala pozycję jako domyślną. W przypadku pozycji menu ustala stronę startową witryny, w przypadku szablonu - szablon obsługujący wszystkie strony witryny poza tymi, do których przypisano inny szablon. Zaznacz pole wyboru przy nazwie wybranej pozycji, a następnie kliknij ten przycisk, aby oznaczyć stronę jako startową stronę witryny albo jako szablon domyślny.
 • Publikuj [Publish]: powoduje opublikowanie jednej lub wielu pozycji, czyli czyni je widocznymi na witrynie. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, które chcesz udostępnić internautom i kliknij ten przycisk.
 • Nie publikuj [Unpublish]: wstrzymuje publikację pozycji. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, których publikację chcesz zakończyć lub wstrzymać chwilowo i kliknij ten przycisk.
 • Przenieś [Move]: rozpoczyna procedurę przemieszczania - artykułu, pozycji menu. Aby przenieść w inne miejsce, np. pozycję do innego menu lub artykuły do innej kategorii jedną lub więcej pozycji, zaznacz pole wyboru przy nazwach pozycji, które chcesz przenieść, a następnie kliknij ten przycisk. Na nowym ekranie zostaną wyświetlone tytuły przenoszonych pozycji oraz - po lewej stronie - lista wyboru lokalizacji, do której pozycja (pozycje) zostaną przeniesione. Aby zakończyć przenoszenie, zaznacz pożądaną lokalizację i kliknij przycisk Przenieś. Aby zrezygnować, naciśnij Anuluj [Cancel].
 • Kopiuj [Copy]: rozpoczyna kopiowanie zaznaczonego elementu, np. artykułu, pozycji menu. Aby skopiować jeden lub więcej elementów, zaznacz pole wyboru przy ich nazwie i kliknij ten przycisk. Na nowym ekranie zostaną wyświetlone tytuły kopiowanych pozycji oraz - po lewej stronie - lista wyboru lokalizacji, do której pozycja (pozycje) zostaną skopiowane. Aby zakończyć kopiowanie, zaznacz pożądaną lokalizację i kliknij przycisk Kopiuj. Aby zrezygnować, naciśnij Anuluj [Cancel].
 • Kosz [Trash]: rozpoczyna procedurę umieszczania elementu - artykułu lub pozycji menu w koszu. Zaznacz w wykazie elementy, które chcesz przenieść do kosza i kliknij ten przycisk. Pozycje przeniesione do kosza można odzyskać. Więcej informacji znajdziesz na stronie Kosz
 • Zmień [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności pozycji - sekcji, kategorii, pozycji menu, kategorii, sekcji, artykułu, konta użytkownika. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję, np. menu, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć jej tytuł w wykazie. Możesz również przejść do trybu edycji, klikając w tabeli nazwę sekcji, kategorii, użytkownika, itp.
 • Utwórz/Nowy [New]: rozpoczyna tworzenie nowej pozycji, np. menu, kategorii, sekcji, artykułu, konta użytkownika, przenosi na stronę edytora własności pozycji. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nową pozycję - artykuł, kategorię, sekcję, konto użytkownika, odnośnik w menu.
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Porady

 • Zaznacz pole wyboru przy wybranej pozycji i naciśnij w przyborniku przycisk Domyślne [Default], aby ustawić stronę startową witryny.
 • Skorzystaj z filtrów, aby na liście pozycji wyświetlać potrzebne ci odnośniki.

Tematy pokrewne

© Opracowanie: Zwiastun. W opracowaniu wykorzystano http://docs.joomla.org/Help15:Screen.menus.15. Dokument opublikowano na warunkach licencji JEDL.