--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.banner.categories.edit.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest

Strona dostępna jest dopiero po wybraniu z rozwijanego menu zaplecza pozycji Kategorie reklam. Aby stworzyć nową kategorię, kliknij w przyborniku przycisk Utwórz. Aby zmodyfikować własności istniejącej kategorii, naciśnij jej tytuł w tabeli. Możesz również zaznaczyć pole wyboru przy tytule kategorii, a następnie kliknąć przycisk Zmień w przyborniku.

Prawo tworzenia i modyfikacji kategorii reklam mają tylko administratorzy. Operatorzy nie mają dostępu do tej opcji zaplecza.

Opis

Strony edytora kategorii reklam umożliwiają tworzenie nowych kategorii i modyfikację szczegółów kategorii utworzonych wcześniej.

Zwróć uwagę, że zanim dodasz pierwszą reklamę tekstową lub graficzną, trzeba dodać przynajmniej jedną kategorię. Zauważ także, że kategorie reklam są odrębnymi kolekcjami, innymi niż kategorie artykułów, kanałów informacyjnych, kontaktów czy adresów internetowych.

Ponadto zauważ, że edytor kategorii kontaktów jest tym samym edytorem, z jakiego korzystamy do tworzenia kategorii artykułów. Ale w przypadku kategorii reklam konieczne jest wypełnienie jedynie pola Tytuł. Pola Publikacja, Sekcja, Kolejność i Poziom dostępu nie są w ogóle używane, a z pól Ilustracja i Opis można wprawdzie skorzystać, ale umieszczone w nich wartości nie są wyświetlane na witrynie.

Zrzut ekranu

15 component category edit.png

Szczegóły

 • Tytuł [Title]: napis oznaczający i określający element, sygnalizuje temat, treść lub zadanie artykułu, kategorii, sekcji, pozycji menu, modułu itp. Wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie. W przypadku tytułu pozycji menu - tytuł wyświetlany jest w menu. W przypadku tytułu pozycji menu - tytuł wyświetlany jest w menu. W pozostałych przypadkach może być wyświetlany na stronach witryny.
 • Pseudonazwa [Alias]: zastępcza umowna nazwa pozycji - identyfikator. Jeśli pozostawisz to pole puste, Joomla! wypełni je wartością domyślną, stworzoną z tytułu lub nazwy, zapisanej małymi literami z łącznikami zamiast spacji. Możesz wprowadzić tekst zastępczy ręcznie. Pseudonazwa powinna się składać tylko z małych liter, nie może posiadać spacji. Zamiast spacji stosuj zawsze znak łącznika (-). W miejsce znaków charakterystycznych dla polskiego alfabetu, wpisujemy litery bez ogonków czy znaków diakrytycznych, a więc 'a' zamiast 'ą', 'c' zamiast 'ć', itd. Nazwa umowna jest wykorzystywana do generowania prostych adresów internetowych.
Uwaga: Jeśli tytuł zawiera znaki charakterystyczne dla alfabetu polskiego, to w automatycznie utworzonej nazwie zastępczej zostaną one pominięte. W takim przypadku lepiej samemu wpisać tekst nazwy umownej albo dokonać potem niezbędnej poprawki.
 • Publikacja [Published]: w przypadku kategorii reklam właściwość Publikacja nie jest wykorzystywane
 • Sekcja [Section]: wyświetlany tutaj skrót 'N/A'(ang. not applicable) oznacza, że kategorie reklam nie są przypisywane do sekcji.
 • Porządek [Order]: w przypadku kategorii reklam właściwość ta nie jest wykorzystywana na stronach witryny. Decyduje jedynie o porządku wyświetlania kategorii na zapleczu.
 • Poziom dostępu [Access Level]: w przypadku kategorii reklam właściwość ta nie jest wykorzystywana.
 • Grafika [Image]: w przypadku kategorii reklam nie wybieramy grafiki ilustrującej opis kategorii, ponieważ nie będzie on nigdzie prezentowany.
 • Położenie grafiki [Image Position]: w przypadku kategorii reklam właściwość nie jest wykorzystywana.
 • Opis [Description]: opcjonalny opis kategorii. Opis kategorii reklam nie jest wykorzystywany na stronach witryny, służy tylko celom administracyjnym.
 • Przycisk Grafika [Image button]: ilustrowanie opisów kategorii reklam jest bezużyteczne - przycisk nie jest wykorzystywany.

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 cat edit toolbar.png

Poniżej objaśniamy znaczenie przycisków:

 • Zapisz [Save]: kończy tworzenie pozycji lub wprowadzanie zmian, zachowuje zmiany wprowadzone po poprzedniej operacji zapisywania, kończy pracę i zamyka edytor, przenosi na stronę listy pozycji. Odblokowuje modyfikowane pozycje do edycji przez innych administratorów.
Uwaga: W przypadku komponentu Korespondencja powoduje wysłanie zredagowanej wiadomości i usunięcie jej z edytora.
 • Zastosuj [Apply]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Jeśli podczas tworzenia nowej pozycji umieścisz niezbędne dane, pozycja zostanie utworzona, w przeciwnym przypadku stosowany komunikat powiadomi Cię, jakie informacje są wymagane. Przycisk Zastosuj chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy - użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zamknij [Close]: działa podobnie, jak przycisk Anuluj. Przenosi na poprzednią stronę - do widoku listy bez zapisania zmian wprowadzonych po ostatnim zapisywaniu. Jeśli naciśniesz Zamknij, dodając nową pozycję, nie zostanie utworzona. Jeśli modyfikujesz istniejącą pozycję, zmiany nie zostaną zachowane. Odblokowuje element do edycji przez innych administratorów.
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Tematy pokrewne