--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.weblink.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest

Wybierz z rozwijanego menu zaplecza pozycję Komponenty → Zakładki → Adresy. Odnośnik Adresy można również wybrać z menu lokalnego strony Zakładki - Kategorie.

Opis

Na stronie Zarządzanie zakładkami, zwanej też menedżerem katalogu WWW, możesz gromadzić, przeglądać i porządkować adresy internetowe - stron, dokumentów, plików, a następnie udostępnić je na stronach witryny za pomocą projektanta pozycji menu - Utwórz/Edytuj

Zarządzanie zakładkami obejmuje:

 • dodawanie i usuwanie adresów, poprawianie zgromadzonych danych
 • publikowanie zebranych adresów
 • akceptowanie adresów zaproponowanych przez użytkowników witryny.

Zrzut ekranu

15 weblink manager.png

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się lista wszystkich zakładek. Gdy mamy dużą ilość adresów, w przeglądaniu ich listy i wyszukiwaniu mogą pomóc filtry, pasek nawigacyjny pod tabelą i narzędzia sortowania.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę kategorii rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny: tytułu, kategorii, ilości odsłon, stanu publikacji oraz ID.

Nawigacja lokalna - odnośniki Adresy i Kategorie

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej filtra znajdują się menu lokalne z dwoma odnośnikami:

15 weblinks category links.png

 • Adresy [Links]: odnośnik jest nieaktywny, ponieważ znajdujesz się właśnie na stronie Zakładki - Adresy.
 • Kategorie [Categories]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę Zakładki - Kategorie.

Informacje w kolumnach tabeli

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę pozycji rosnąco lub malejąco według kryterium określonego tytułem w nagłówku. Znaczenie informacji w kolumnach jest następujące:

 • #: liczba porządkowa - numer nadawany automatycznie przez Joomla!.
 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Zmień, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Tytuł [Title]: sygnalizuje temat, treść lub zadanie artykułu, kategorii, sekcji, pozycji menu, modułu itp. Można go zmodyfikować. W przypadku tytułu pozycji menu - wyświetlany w menu. W pozostałych przypadkach może być wyświetlany na stronach witryny. Klikając tytuł pozycji, można otworzyć edytor jej właściwości.
 • Publikacja [Published]: wskazuje, czy element treści można przeglądać na stronach witryny w głównej części strony lub w module. Stan publikacji można zmienić, naciskając ikony w tej kolumnie. Kliknięcie ikony Nieopublikowane (czerwony X) powoduje opublikowanie elementu, kliknięcie ikony Opublikowane - zatrzymuje publikację.
 • Kolejność [Ordering]: określa porządek wyświetlania. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciskaj strzałki w kolumnie Kolejność (Porządek) albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] - symbol dyskietki obok nagłówka obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
 • Kategoria [Category]: nazwa kategorii, do której przypisano artykuł albo pozycję w komponencie. Sygnalizuje temat lub inne kryterium zgrupowania elementów we wspólnej kolekcji. Jest odnośnikiem do strony edytora kategorii, na której można zmodyfikować jej szczegóły. Zwróć uwagę, kategorie artykułów są innymi kolekcjami niż kategorie reklam, kanałów informacyjnych, kontaktów czy adresów internetowych. O artykułach nienależących do kategorii informuje napis Nieprzypisany. Zobacz: Zakładki: Kategorie - Utwórz/Zmień.
 • Odsłony [Hits]: ilość odsłon - wskazuje, ile razy odwiedzono stronę. Ilość odsłon można wyzerować.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! podczas zakładania każdej nowej pozycji - artykułu, kategorii, sekcji, konta użytkownika, menu itd. Wykorzystywany wewnątrz do rozpoznawania pozycji, np. w odnośnikach. Numeru identyfikacyjnego nie można zmienić.

Filtry

Ilość pozycji na liście można ograniczać za pomocą filtrów - jednego lub ich kombinacji. W przypadku listy zakładek dysponujemy filtrem tytułów lub ID, filtrem kategorii i stanu publikacji oraz filtrem ilości pozycji na jednej stronie.

Możliwe są dowolne kombinacje filtrów. Przykładowo, korzystając z odpowiedniej kombinacji filtrów, można wybrać tylko zakładki opublikowane, przypisane do jednej kategorii, zawierające w nazwie znak „G”.

Filtr tytułów lub ID

W lewym rogu tuż nad wierszem nagłówkowym tabeli znajduje się filtr z dwoma przyciskami, jak na ilustracji poniżej:
15 article manager filter1.png

 • Filtruj [Filter]: ustala kryterium filtrowania - wpisz tytuł lub dowolny fragment tytułu albo jakiś numer identyfikacyjny (ID). Na przykład, gdy wpiszesz "ooml", zostaną wyświetlone pozycje ze słowem "Joomla!" w różnych przypadkach. Jeśli wpiszesz jakąś cyfrę, np. 9, to w tabeli pozostaną jedynie pozycje, których numer identyfikacyjny zawiera tę cyfrę, a więc np. 9, 19, 99, 109 itd. Uwaga: w Joomla 1.0 wymagane było wpisanie co najmniej 3 znaków bez spacji, w Joomla 1.5 można wpisać tylko jeden znak.
 • Idź [Go]: uruchamia filtr - ogranicza listę do pozycji spełniających kryteria określone filtrem tytułu lub ID. Zamiast przycisku Idź można nacisnąć klawisz [Enter] albo dowolny fragment nieaktywnej przestrzeni w okolicy filtra.
 • Wyczyść [Reset]: zeruje wszystkie filtry (nie tylko filtr tytułów i ID).

Filtr kategorii i stanu publikacji

Po prawej stronie nad wierszem nagłówkowym tabeli znajdują się dwa filtry, przedstawione poniżej:

15 banner filter.png

 • Wybierz kategorię [Select Category]: ogranicza listę elementów - w tabeli zostaną wyświetlone jedynie pozycje przypisane do zaznaczonej kategorii.
 • Wybierz stan [Select State]: ogranicza wyświetlanie elementów zgodnie z wybranym zakresem. Z listy rozwijanej wybierz status pozycji, które chcesz wyświetlać: Opublikowane bądź Nieopublikowne. W przypadku artykułów dysponujesz ponadto opcją Archiwalne. W skrytce wiadomości osobistych natomiast można wybrać wiadomości Czytane bądź Nieczytane.

Filtr ilości pozycji

Poniżej dolnej krawędzi tabeli znajduje się filtr Pokaż # [Display #]. Filtr umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie. W Joomla 1.5 na jednej stronie można wyświetlać wszystkie pozycji (w Joomla 1.0 - maksymalnie 50). Jeśli na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona wybraną opcją, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski paginacji (numery stron oraz odnośniki Start, Poprzednie, Następne, Koniec). Zauważ, że w przypadku dużej ilości pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 weblink manager toolbar.png

Poniżej objaśniamy znaczenie przycisków:


 • Publikuj [Publish]: powoduje opublikowanie jednej lub wielu pozycji, czyli czyni je widocznymi na witrynie. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, które chcesz udostępnić internautom i kliknij ten przycisk.
 • Nie publikuj [Unpublish]: wstrzymuje publikację pozycji. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, których publikację chcesz zakończyć lub wstrzymać chwilowo i kliknij ten przycisk.
 • Usuń [Delete]: rozpoczyna usuwanie zaznaczonego elementu - kategorii, sekcji, menu, artykułu, konta użytkownika. Zaznacz pozycje, które chcesz usunąć i naciśnij tę ikonę, a następnie potwierdź swą decyzję. Możesz ją również anulować. Usunięcie pozycji jest nieodwracalne.
Uwaga: Przycisk Usuń działa nieco inaczej niż podobny przycisk Kosz [Remove]. Pozycje przeniesione do Kosza (artykuły, odnośniki w menu) można przywrócić (odzyskać).
 • Zmień [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności pozycji - sekcji, kategorii, pozycji menu, kategorii, sekcji, artykułu, konta użytkownika. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję, np. menu, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć jej tytuł w wykazie. Możesz również przejść do trybu edycji, klikając w tabeli nazwę sekcji, kategorii, użytkownika, itp.
 • Utwórz/Nowy [New]: rozpoczyna tworzenie nowej pozycji, np. menu, kategorii, sekcji, artykułu, konta użytkownika, przenosi na stronę edytora własności pozycji. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nową pozycję - artykuł, kategorię, sekcję, konto użytkownika, odnośnik w menu.
 • Preferencje [Parameters]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację: artykułów, reklam, kontaktów, kanałów RSS, zakładek. Kliknij ten przycisk, aby ustalić preferowane reguły wyświetlania wszystkich artykułów, reklam, kontaktów, itd. Ustawienia globalne mogą być zmodyfikowane w ustawieniach pojedynczego elementu, np. artykułu, kontaktu oraz w ustawieniach udostępniających je pozycji menu.
Uwaga: zamiast nazwy Preferencje może być użyta nazwa Parametry.
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Globalna konfiguracja zakładek

Kliknij przycisk Preferencje [Parameters] w przyborniku, by otworzyć edytor globalnej konfiguracji komponentu Zakładki. Dokonane tutaj ustawienia można zmienić na stronie Menu Item Manager - New/Edit / Parameters - Component for Web Links. W edytorze możesz ustalić ustawienia poniższych parametrów:

15 weblink preferences.png

 • Opis [Description]: decyduje o wyświetlaniu ustalonego poniżej wprowadzenia. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Wprowadzenie [Web Links Introduction]: tekst opisujący wyświetlany w katalogu kategorii zakładek. Wpisz zwięzła charakterystykę, zaproszenie do odwiedzin, itp.
 • Odsłony [Hits]: decyduje o wyświetlaniu w widoku listy pozycji - artykułów, zakładek - ilości odsłon. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opisy zakładek [Link Descriptions]: decyduje o wyświetlaniu informacji opisującej zakładki. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Inne kategorie [Other Categories]: decyduje o wyświetlaniu wykazu innych kategorii zasobów. Lista innych kategorii umieszczana jest pod tabelą. Nazwy kategorii są łączami do listy odnośników w kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj. (This doesn't appear to have any effect on any of the layouts.)
 • Nagłówki kolumn [Table Headings]: decyduje o wyświetlaniu w nagłówku tabeli nazw kolumn: Strona, Odsłony. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Otwórz w [Target]: decyduje o miejscu prezentacji artykułu, strony lub innego dokumentu. Wybierz jedną z trzech opcji:
  • W głównym oknie przeglądarki [Parent Window with Browser Navigation] strona zostanie wyświetlona w głównym obszarze prezentacji,
  • W nowym oknie z paskiem nawigacji [New Window with Browser Navigation]: strona zostanie wyświetlona w nowym oknie ze wszystkimi elementami interfejsu przeglądarki,
  • W nowym oknie bez paska nawigacji [New Window without Browser Navigation]: strona zostanie wyświetlona w nowym oknie bez pasków narzędziowych oraz możliwości jego zwiększania lub pomniejszania.
 • Ikona [Icon]: lista rozwijana umożliwiająca wybór obrazka - ikony, sygnalizującej zakładki. Ikona wyświetlana jest po lewej stronie nazwy każdej zakładki. Plik z własnym obrazkiem ikony należy umieścić w katalogu images/M_images.

Gdy zakończysz konfigurowanie globalnych preferencji, zapisz je bądź zrezygnuj z dokonanych zmian, korzystając z przycisków:

 • Zapisz [Save]: zachowuje zmienione ustawienia.
 • Anuluj [Cancel]: nie zachowuje wprowadzonych zmian, przenosi z powrotem na stronę z listą zakładek.

Porady

 • Zanim dodasz pierwszy adres, trzeba stworzyć przynajmniej jedną kategorię zakładek. Kategorie adresów internetowych tworzymy na stronie Zakładki - Kategorie.

Tematy pokrewne

Jak tworzyć lub modyfikować kategorie zakładek: Zakładki - Kategorie