--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.users.edit.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest?

Strona Użytkownicy: Utwórz/Zmień jest dostępny ze stron Użytkownicy oraz Panel startowy.

 • Naciśnij ikonę skrótu Użytkownicy na stronie startowej zaplecza albo
 • Wybierz pozycję Witryna -> Użytkownicy z menu zaplecza.

Następnie:

 • Aby stworzyć konto użytkownika, naciśnij ikonę Utwórz w przyborniku albo
 • Aby zmodyfikować szczegóły lub zmienić ustawienia konta użytkownika:
  • naciśnij nazwę użytkownika w tabeli z listą albo
  • zaznacz pole wyboru przy nazwie użytkownika i naciśnij ikonę Zmień w przyborniku.

Opis

Na tej stronie możesz stworzyć konto nowego użytkownika (jeśli na poprzedniej stronie naciśniesz ikonę Utwórz) albo zmienić dane zarejestrowanego użytkownika (jeśli na poprzedniej stronie naciśniesz ikonę Zmień).

Zrzut ekranu

15 user manager newedit.png

Szczegóły i konfiguracja

Konta użytkownika charakteryzuje szereg informacji wymaganych i opcjonalnych. Możesz je tutaj wpisać, gdy tworzysz nowe konto, na przykład administratora, albo zmienić w przypadku konta użytkownika zarejestrowanego wcześniej.

 • Nazwa własna [Name]: pełna nazwa własna użytkownika - imię, nazwisko, imię i nazwisko.
 • Nazwa użytkownika [Username]: unikalna nazwa - niepowtarzalny identyfikator konta użytkownika, umożliwia logowanie się na witrynie lub zapleczu, wykorzystywany w procesie uwierzytelniania (sprawdzenia tożsamości). Inaczej login lub Użytkownik.
 • Adres e-mail [Contact E-mail]: adres poczty elektronicznej.
Uwaga: Adresy poczty elektronicznej w Joomla! można chronić przed botami spamującymi, włączając dodatek Maskuj e-mail na stronie Dodatki. Dodatek jest domyślnie włączony.
 • Nowe hasło [New password]: hasło dostępu do zasobów używane przy logowaniu się użytkownika. Niezbędne do sprawdzenia tożsamości. Przy wpisywaniu ze względów bezpieczeństwa jest zaszyfrowane - wyświetlają się gwiazdki. Powinno składać się z mieszaniny liter i cyfr, liczyć nie mniej niż 6 znaków, ale zaleca się stosować dłuższe hasła.
 • Potwierdź hasło [Verify password]: standardowe zabezpieczenie przed problemami spowodowanymi niepamiętaniem hasła. Nie należy kopiować hasła wpisanego w poprzednim polu i wklejać w celu potwierdzenia poprawności. Zabieg powiedzie się, ale hasło może zostać błędnie wpisane i konieczna będzie powtórna edycja konta. Przy wpisywaniu ze względów bezpieczeństwa jest zaszyfrowane - wyświetlają się gwiazdki.
 • Grupa [Group]: lista zawierająca nazwy grup użytkowników. Użytkownik może być przypisany do jednej z następujących grup: Rejestrowany [Registered], Autor [Author], Redaktor [Editor], Wydawca [Publisher], Operator [Manager], Administrator lub Główny administrator [Super Administrator]. Przypisanie użytkownika do jednej z domyślnych grup określa uprawnienia użytkownika. Zaznacz wskaźnikiem myszki nazwę grupy, do której chcesz przypisać użytkownika.
 • Zablokuj konto [Block User]: umożliwia zablokowanie konta, uniemożliwiające logowanie się do systemu. Tylko administratorzy i główni administratorzy mogą blokować konta innych użytkowników. Powodem zablokowania może być zachowanie użytkownika niezgodne z zasadami korzystania z witryny.
Blokadę można usunąć w każdej chwili. Dane zablokowanych użytkowników są często przechowywane w rejestrze, aby utrudnić im ponowną rejestrację, a także aby zapobiec ponownemu wykorzystaniu loginu używanego wcześniej przez innego użytkownika. W przypadku, gdy użytkownik nie zakończy poprawnie procesu rejestracji, jego konto oznaczone jest jako zablokowane.
 • Powiadomienia [Receive System E-mails]: decyduje o włączeniu użytkownika na listę odbiorców korespondencji seryjnej z witryny. Ustawienie domyślne Tak może być zmienione tylko przez administratora lub głównego administratora.
Uwaga: w formularzu rejestracyjnym na stronie frontowej nowy użytkownik nie ma możliwości podjęcia decyzji w tej kwestii.
 • Data rejestracji [Register Date]: data utworzenia konta dodawana automatycznie przez Joomla!. Nie można jej edytować.
 • Ostatnia wizyta [Last visit]: data ostatniego logowania na witrynie lub zapleczu dodawana automatycznie przez Joomla!. Pola nie można edytować.
 • Język zaplecza [Back-end Language]: lista języków, w których może być wyświetlany interfejs zaplecza administracyjnego. Na liście umieszczone są wszystkie zainstalowane języki zaplecza. Standardowo w tym polu zaznaczony jest domyślnym język zaplecza ustalony oknie menedżera języków. Ustawienie ma znaczenie jedynie w przypadku użytkowników z uprawnieniami do logowania się na zapleczu.
 • Język witryny [Front-end Language]: lista wyboru języka, w którym będzie wyświetlany interfejs użytkownika. Na liście znajdują się wszystkie zainstalowane języki. Standardowo zaznaczony jest domyślny język witryny, ustalony na stronie menedżera języków.
 • Edytor [User Editor]: domyślny edytor użytkownika, dostępny po zalogowaniu się na stronach witryny i zaplecza. Na liście umieszczone są wszystkie zainstalowane edytory. Standardowo zaznaczony jest edytor ustalony w konfiguracji globalnej jako domyślny.
 • Serwer pomocy [Help Site]: lista rozwijana adresów witryn udostępniających system pomocy dla Joomla!. Standardowo zaznaczony jest serwer pomocy oznaczony w konfiguracji globalnej jako domyślny. Aktualnie ustawienie to jest istotne jedynie dla użytkowników z prawami logowania się na zapleczu.
 • Strefa czasowa [Time Zone]: lista rozwijana umożliwiająca ustawienie strefy czasowej użytkownika. Standardowo zaznaczona jest strefa czasowa ustawiona w konfiguracji globalnej jako domyślna.
 • Informacje o kontakcie [Contact information]: jeśli konto użytkownika połączono z kontaktem w komponencie Kontakty, wyświetlane są tutaj informacje kontaktowe.

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 user manager new toolbar.png

Rola przycisków:

 • Zapisz [Save]: kończy tworzenie pozycji lub wprowadzanie zmian, zachowuje zmiany wprowadzone po poprzedniej operacji zapisywania, kończy pracę i zamyka edytor, przenosi na stronę listy pozycji. Odblokowuje modyfikowane pozycje do edycji przez innych administratorów.
Uwaga: W przypadku komponentu Korespondencja powoduje wysłanie zredagowanej wiadomości i usunięcie jej z edytora.
 • Zastosuj [Apply]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Jeśli podczas tworzenia nowej pozycji umieścisz niezbędne dane, pozycja zostanie utworzona, w przeciwnym przypadku stosowany komunikat powiadomi Cię, jakie informacje są wymagane. Przycisk Zastosuj chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy - użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji, kończy pracę edytora własności elementu bez zapisywania zmian wprowadzonych od momentu poprzedniej operacji zapisywania. Przenosi do listy elementów. Odblokowuje modyfikowany element do edycji przez innych.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności modyfikowanego elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zastosuj, anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Porady

 • Nazwa, nazwa użytkownika i adres pocty elektronicznej są wymagane.
 • Jeśli nie określisz konkretnego języka, edytora wizualnego, serwera pomocy lub strefy czasowej, Joomla! automatycznie ustawi wartości domyślne, określone w konfiguracji globalnej.

Tematy pokrewne

© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu http://docs.joomla.org/Screen.users.edit.15 udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Joomla! Official Documentation Wiki