--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.frontpage.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest

Z menu zaplecza administracyjnego wybierz pozycję Artykuły → Strona startowa [Content → FrontPage Manager] albo naciśnij ikonę skrótu Strona startowa [FrontPage Manager] na stronie Panel kontrolny Control Panel.

Opis

Menedżer Strona startowa służy do zarządzania artykułami umieszczonymi w przeglądzie Strona startowa - wyświetla ich listę, umożliwia usunięcie artykułów ze strony startowej, przeniesienie artykułów do archiwum, zakończenie publikacji lub w przypadku nieopublikowanych - udostępnienie. Przegląd Strona startowa jest standardowo stroną otwierająca witrynę, pierwszą, jaką widzą odwiedzający po wywołaniu adresy witryny, ale na stronę otwierającą witrynę można wyznaczyć dowolną inną stronę.

Podkreślmy to wyraźnie: menedżer Strona startowa nie służy do tworzenia strony startowej, a jedynie do zarządzania artykułami, które zostały oznaczone flagą Na Startowej. Możesz tu wykonać kilka czynności:

 • opublikować bądź zakończyć publikację artykułu,
 • przenieść artykuł do archiwum,
 • umieścić artykuł w śmietniku,
 • wyedytować dowolny artykuł z dostępnych na liście,
 • przejść do edytora sekcji bądź kategorii, z których pochodzą umieszczone tu artykuły
 • przejść do edytora kont autorów

Nie możesz natomiast utworzyć tutaj nowego artykułu, ani też dodać do strony startowej istniejących artykułów.

Zrzut ekranu

15 front page manager.png

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się lista artykułów oznaczonych do publikacji w przeglądzie Strona startowa. Gdy mamy dużą ilość artykułów, w przeglądaniu ich listy i wyszukiwaniu mogą pomóc filtry, pasek nawigacyjny pod tabelą i narzędzia sortowania.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę artykułów rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny:

 • według tytułu, sekcji, kategorii, nazwy autora, praw dostępu,
 • według daty utworzenia, ilości odsłon, ID,
 • według stanu publikacji i publikacji na stronie startowej - najpierw włączone lub wyłączone.

Informacje w kolumnach tabeli

Poniżej objaśniamy, jakie informacje umieszczono w kolejnych kolumnach. Znaczenie informacji w tabeli jest następujące:

 • #: liczba porządkowa - numer nadawany automatycznie przez Joomla!.
 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Zmień, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Tytuł [Title]: sygnalizuje temat, treść lub zadanie artykułu, kategorii, sekcji, pozycji menu, modułu itp. Można go zmodyfikować. W przypadku tytułu pozycji menu - wyświetlany w menu. W pozostałych przypadkach może być wyświetlany na stronach witryny. Klikając tytuł pozycji, można otworzyć edytor jej właściwości.
 • Publikacja [Published]: wskazuje, czy element treści można przeglądać na stronach witryny w głównej części strony lub w module. Stan publikacji można zmienić, naciskając ikony w tej kolumnie. Kliknięcie ikony Nieopublikowane (czerwony X) powoduje opublikowanie elementu, kliknięcie ikony Opublikowane - zatrzymuje publikację.
 • Kolejność [Ordering]: określa porządek wyświetlania. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciskaj strzałki w kolumnie Kolejność (Porządek) albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] - symbol dyskietki obok nagłówka obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
 • Dostęp [Access Level]: określa, kto ma prawo przeglądać artykuł, kategorię, strony udostępniane przez daną pozycję menu, moduł, itd. Aktualne opcje:
  • Powszechny [Public]: prawo ma każdy odwiedzający witrynę;
  • Rejestrowany [Registered]: prawo mają tylko zalogowani użytkownicy;
  • Specjalny [Special]: prawo mają użytkownicy z uprawnieniami autora lub wyższymi;
Możesz zmienić prawo dostępu, klikając nazwę poziomu dostępu w tej kolumnie.
Kliknięcie nazwy Powszechny zmieni poziom dostępu na Rejestrowany, kliknięcie nazwy Rejestrowany zmieni na Specjalny, a kliknięcie nazwy Specjalny przywróci poziom Powszechny.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! podczas zakładania każdej nowej pozycji - artykułu, kategorii, sekcji, konta użytkownika, menu itd. Wykorzystywany wewnątrz do rozpoznawania pozycji, np. w odnośnikach. Numeru identyfikacyjnego nie można zmienić.
 • Sekcja [Section]: sekcja, do której przypisany jest artykuł lub kategoria. Naciśnięcie tytułu sekcji, jeśli jest odnośnikiem, otwiera edytor własności sekcji. Zobacz Utwórz/Zmień. W przypadku artykułów nieprzypisanych do sekcji i kategorii informacja, że znajduje się "Poza kategorią".
 • Kategoria [Category]: nazwa kategorii, do której przypisano artykuł albo pozycję w komponencie. Sygnalizuje temat lub inne kryterium zgrupowania elementów we wspólnej kolekcji. Jest odnośnikiem do strony edytora kategorii, na której można zmodyfikować jej szczegóły. Zwróć uwagę, kategorie artykułów są innymi kolekcjami niż kategorie reklam, kanałów informacyjnych, kontaktów czy adresów internetowych. O artykułach nienależących do kategorii informuje napis Nieprzypisany.
 • Autor [Author]: nazwa osoby, która stworzyła element, np. artykuł, ale niekoniecznie jest jego autorem. W przypadku zarejestrowanego użytkownika nazwa autora jest odnośnikiem - naciśnięcie nazwy przenosi do edytora konta użytkownika. Zobacz Użytkownicy - Zmień. Na stronach menedżerów rozszerzeń w kolumnie Autor wyświetlana jest nazwa projektanta albo autora oryginału lub tłumaczenia w przypadku pakietów językowych.

Filtry

Ilość pozycji na liście można ograniczać za pomocą filtrów - jednego lub ich kombinacji. W przypadku przeglądu Strona startowa dysponujemy filtrami tytułów lub ID, sekcji, kategorii, autora, stanu publikacji oraz - jak wszędzie - ilości pozycji na jednej stronie.

Możliwe są dowolne kombinacje filtrów. Przykładowo, korzystając z odpowiedniej kombinacji filtrów, można wybrać tylko artykuły opublikowane napisane przez konkretnego autora przypisane do jednej sekcji i konkretnej kategorii, zawierające w tytule znak „G”

Filtr tytułów lub ID

W lewym rogu tuż nad wierszem nagłówkowym tabeli znajduje się filtr z dwoma przyciskami, jak na ilustracji poniżej:
15 article manager filter1.png

 • Filtruj [Filter]: ustala kryterium filtrowania - wpisz tytuł lub dowolny fragment tytułu albo jakiś numer identyfikacyjny (ID). Na przykład, gdy wpiszesz "ooml", zostaną wyświetlone pozycje ze słowem "Joomla!" w różnych przypadkach. Jeśli wpiszesz jakąś cyfrę, np. 9, to w tabeli pozostaną jedynie pozycje, których numer identyfikacyjny zawiera tę cyfrę, a więc np. 9, 19, 99, 109 itd. Uwaga: w Joomla 1.0 wymagane było wpisanie co najmniej 3 znaków bez spacji, w Joomla 1.5 można wpisać tylko jeden znak.
 • Idź [Go]: uruchamia filtr - ogranicza listę do pozycji spełniających kryteria określone filtrem tytułu lub ID. Zamiast przycisku Idź można nacisnąć klawisz [Enter] albo dowolny fragment nieaktywnej przestrzeni w okolicy filtra.
 • Wyczyść [Reset]: zeruje wszystkie filtry (nie tylko filtr tytułów i ID).

Filtr kategorii, sekcji, autora i stanu publikacji

Po prawej stronie nad wierszem nagłówkowym tabeli znajdują się cztery filtry, przedstawione poniżej:

15 fp manager filter2.png

 • Wybierz kategorię [Select Category]: ogranicza listę elementów - w tabeli zostaną wyświetlone jedynie pozycje przypisane do zaznaczonej kategorii.
 • Wybierz sekcję [Select Section]: ogranicza listę artykułów - w tabeli zostaną wyświetlone jedynie artykuły przypisane do zaznaczonej sekcji. Można również wyselekcjonować artykuły Nieprzypisane do sekcji.
 • Wybierz autora [Select Author]: ogranicza listę artykułów - w tabeli zostaną wyświetlone jedynie artykuły utworzone przez zaznaczonego użytkownika.
 • Wybierz stan [Select State]: ogranicza wyświetlanie elementów zgodnie z wybranym zakresem. Z listy rozwijanej wybierz status pozycji, które chcesz wyświetlać: Opublikowane bądź Nieopublikowne. W przypadku artykułów dysponujesz ponadto opcją Archiwalne. W skrytce wiadomości osobistych natomiast można wybrać wiadomości Czytane bądź Nieczytane.

Filtr ilości pozycji

Poniżej dolnej krawędzi tabeli znajduje się filtr Pokaż # [Display #]. Filtr umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie. W Joomla 1.5 na jednej stronie można wyświetlać wszystkie pozycji (w Joomla 1.0 - maksymalnie 50). Jeśli na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona wybraną opcją, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski paginacji (numery stron oraz odnośniki Start, Poprzednie, Następne, Koniec). Zauważ, że w przypadku dużej ilości pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 frontpage toolbar.png

Poniżej objaśniamy znaczenie przycisków:

 • Archiwizuj [Archive]: przenosi zaznaczone artykuły do Archiwum. Zaznacz pole wyboru przy tytułach artykułów, które chcesz umieścić w archiwum i naciśnij ten przycisk. Zarchiwizowane artykuły są nadal widoczne w wykazie. Mogą być udostępniane na witrynie za pomocą pozycji menu typu Przegląd archiwum. Dopóki są oznaczone jako archiwalne, nie można ich publikować na innych stronach.
 • Publikuj [Publish]: powoduje opublikowanie jednej lub wielu pozycji, czyli czyni je widocznymi na witrynie. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, które chcesz udostępnić internautom i kliknij ten przycisk.
 • Nie publikuj [Unpublish]: wstrzymuje publikację pozycji. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, których publikację chcesz zakończyć lub wstrzymać chwilowo i kliknij ten przycisk.
 • Kosz [Trash]: rozpoczyna procedurę umieszczania elementu - artykułu lub pozycji menu w koszu. Zaznacz w wykazie elementy, które chcesz przenieść do kosza i kliknij ten przycisk. Pozycje przeniesione do kosza można odzyskać. Więcej informacji znajdziesz na stronie Kosz
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Porady

Tematy pokrewne

 • Aby zmienić szczegóły wyglądu strony typu: [[screen.menus.edit.15#Układ typu:_Przegląd_-_Strona_startowa|Pozycje menu - Układ typu: Przegląd - Strona startowa]
 • Aby opracowywać artykuły: Artykuły - wszystkie
 • Aby opracowywać kategorie artykułów: Artykuły - Kategorie
 • Aby opracowywać sekcje artykułów: Sekcja artykułów
 • Aby opracowywać konta użytkowników: Użytkownicy